• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Úradná tabuľa

NÁVRH - Dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Tovarné č. 4/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o prevádzke materskej školy v čase školských prázdnin, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského

NÁVRH

Dodatok č. 1

ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Tovarné

č. 4/2021

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,

o prevádzke materskej školy v čase školských prázdnin,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí.

Návrh VZN   - vyvesený na úradnej tabuli v obci Tovarné dňa:  29.11.2022

                      - zvesený z úradnej tabule obce Tovarné dňa:

Návrh VZN vyvesený na webovej stránke obce Tovarné dňa: 29.11.2022

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN:

VZN schválené OZ obce Tovarné dňa .................  uznesením č. ...................

VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa:

VZN nadobúda účinnosť dňa:

Dodatkom č. 1 ku VZN obce Tovarné č. 4/2021 sa mení:

Článok 2

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu : 10,00 €.

Článok 3

Prevádzka materskej školy v čase školských prázdnin

8) Zákonní zástupcovia detí, ktorí majú záväzný záujem o prevádzku počas prázdnin, sú povinní:

a) uhradiť náklady spojené so stravou a režijné náklady,

b) uhradiť dobrovoľný príspevok na čiastočnú úhradu neinvestičných nákladov počas prázdnin vo výške 10,00 € do 3 dní osobne do rúk zástupkyne pre MŠ alebo na bežný účet Základnej školy s materskou školou v Tovarnom.

c) tieto poplatky uhrádza zákonný zástupca aj v prípade, že dieťa v uvedený čas prevádzky prázdnin prestane materskú školu navštevovať.

Článok 4

Školský klub detí

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva mesačne zákonný zástupca dieťaťa vo výške 7,00 €.

Článok 5

Záverečné ustanovenia

1) Na tomto Dodatku č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2021 sa Obecné zastupiteľstvo v Tovarnom uznieslo dňa: .................. uznesením č. ................... a nadobúda účinnosť od ..................

                                                                                   PaedDr. Kvetoslava Mižáková

                                                                                          starostka obce Tovarné


Návrh VZN č. 1/2023 o miestnej dani z nehnuteľností
Výberové konanie na post riaditeľa školy
Dodatok č. 1 k VZN obce Tovarné č. 4/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o prevádzke materskej školy v čase školských prázdnin, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
Dodatok č.3 k VZN obce Tovarné č. 3/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tovarné
Vodovod Ondavské Matiašovce - verejná vyhláška
Oznámenie o vstupe na pozemok - VSD
NÁVRH - Dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Tovarné č. 4/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o prevádzke materskej školy v čase školských prázdnin, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
Návrh - Dodatok č. 3 ku VZN obce Tovarné č. 3/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
Návrh VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tovarné
1 2 3 4 [>]

OZV

Fotogaléria:

mID Slovensko

Novinky:

Kalendár:

Anketa:

Návštevnosť:

MAS Pod hradom Čičva

Rozšírenie kapacity MŠ

SODB 2021