• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Úradná tabuľa

Návrh - Dodatok č. 3 ku VZN obce Tovarné č. 3/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

  NÁVRH
Dodatok č.3
ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Tovarné č. 3/2018
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
Návrh dodatku č.3 k VZN   - vyvesený na úradnej tabuli v obci Tovarné dňa:  29.11.2022
        - zvesený z úradnej tabule obce Tovarné dňa: 
Návrh dodatku č.3 k VZN vyvesený na webovej stránke obce Tovarné dňa:  29.11.2022
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: 
OZ obce Tovarné sa uznieslo na tomto VZN na ..... zasadnutí , dňa ................uznesením č........................
Dodatok č.3 k VZN bol vyhlásený zverejnením na úradnej tabuli dňa: 
Dodatok č.3 k VZN nadobúda účinnosť dňa: 
                                                                    
Vypracovala: PaedDr. Kvetoslava Mižáková, starostka
Predkladá: PaedDr. Kvetoslava Mižáková, starostka
Dodatkom č. 3 k VZN obce Tovarné č. 3/2018  sa mení:
                                                                                      § 2 
                                                         Úhrada nákladov na nákup potravín
2/  Výška úhrady nákladov na jedno jedlo v súlade s §140 ods.10 zákona 245/2008 Z.z zodpovedá nákladom na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou tohto VZN od 01.02.2023 podľa finančného pásma II . rozpätia určeného Ministerstvom školstva v zmysle § 140 ods.13 zákona 
a/
Veková kategória          Desiata            Obed         Olovrant            Spolu
Deti 2-6 rokov                 0,45 €            1,10 €            0,35 €            1,90€
Žiaci 6-11 rokov            1,50 €            1,50 €
Žiaci 11-15 rokov            1,70€             1,70 €
b/ 
Pre dospelých stravníkov/pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy a školských zariadení/ vyrába školská jedáleň jedlá podľa vekovej kategórie 15-19 ročných. Zriaďovateľ určuje výšku úhrady za nákup potravín v pásme II t.j.2,20 € /jeden obed/ 
c/ 
Výška príspevku pre cudzích stravníkov na nákup potravín je rovnaká ako pre dospelých stravníkov t.j. v pásme II. /jeden obed /2,20 €/ 
d/ 
Úhradu príspevku na stravu pre deti v hmotnej núdzi upravuje osobitný predpis /§140 ods. 12 zákona 245/2008 Z.z. 
Zriaďovateľ deleguje svoju právomoc rozhodnúť o poskytnutí zľavy resp. odpustení úhrady po splnení podmienok žiadateľom na riaditeľku základnej školy s materskou školou. 
                                                                                §3
                                                                  Výška režijných nákladov
2/ Zriaďovateľ stanovuje výšku režijných nákladov na jedno jedlo 1,50 €.
                                                                                                       v.r. PaedDr. Kvetoslava Mižáková
                                                                                                            starostka obce  Tovarné
Príloha č. 1 
Informácia o platbe za stravu – ZŠ
Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka: .......................................................................................... 
Spôsob úhrady 
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred. Platbu treba zrealizovať trvalým príkazom z účtu do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Stravné za september treba uhradiť jednorázovo v danom mesiaci. Poplatok za jedno odobraté jedlo zahŕňa príspevok zákonného zástupcu na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov - II. finančné pásmo .
Číslo účtu:                        .................................
Variabilný symbol:          
Poznámka:                       meno, priezvisko a trieda žiaka 
Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín  
Žiaci 6-11 rokov            1,50 €            1,50 €
Žiaci 11-15 rokov            1,70 €            1,70 €
Preplatky, ktoré vzniknú počas školského roka od septembra do júna budú vrátené do konca mesiaca jún.
Príloha č. 2 
Informácia o platbe za stravu – MŠ
Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka: .......................................................................................... 
Spôsob úhrady 
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred. Platbu treba zrealizovať trvalým príkazom z účtu do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Stravné za september treba uhradiť jednorázovo v danom mesiaci. Poplatok za jedno odobraté jedlo zahŕňa príspevok zákonného zástupcu na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov – II. finančné pásmo a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín podľa vekových kategórií .
Číslo účtu:                       ...................................................
Variabilný symbol:                   
Poznámka:                      meno, priezvisko dieťaťa v MŠ 
Dieťa v MŠ 
desiata 0,45 €             obed 1,10 €            olovrant 0,35 €              spolu 1,90 € 
Preplatky, ktoré vzniknú počas školského roka od septembra do júna budú vrátené do konca mesiaca jún.
Príloha č. 3 
Informácia o platbe za stravu – dospelí- stravníci/pedagogickí a nepedagogickí
pracovníci školy/
Meno a priezvisko stravníka: .......................................................................................... 
Spôsob úhrady 
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred. Platbu treba zrealizovať trvalým príkazom z účtu do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Stravné za september treba uhradiť jednorázovo v danom mesiaci. 
Číslo účtu:                    ....................................
Variabilný symbol: 
Poznámka:                    meno, priezvisko 
Denný poplatok za odobraté jedlo zodpovedá 45% nákladov ceny jedla znížený o príspevok zo SF. 
Cena jedla 2,20 +1,50=3,70 € 
1. Úhrada zamestnanca: 1,67 € z toho:
a) Sociálny fond: 0,41 €
b) Zamestnanec: 1,26 € 
2. Úhrada zamestnávateľa: 2,03 €
Preplatky, ktoré vzniknú počas školského roka od septembra do júna budú vrátené do konca mesiaca jún.
Príloha č. 4 
Informácia o platbe za stravu – cudzí stravníci
Meno a priezvisko stravníka: .......................................................................................... 
Spôsob úhrady 
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred podľa počtu objednaných jedál. Platbu treba zrealizovať trvalým príkazom z účtu do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza alebo poštovou poukážkou Stravné za september treba uhradiť jednorázovo pri podaní prihlášky na jedlo 
Číslo účtu:                    ........................................
Variabilný symbol: 
Poznámka:                   meno, priezvisko 
Cudzí stravník hradí cenu potravín a výšku režijných nákladov v plnej výške 
Cena jedla 2,20 +1,50 = 3,70 € 
Zálohová platba: počet objednaných jedál x 3,70 €
Výberové konanie na post riaditeľa školy
Dodatok č. 1 k VZN obce Tovarné č. 4/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o prevádzke materskej školy v čase školských prázdnin, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
Dodatok č.3 k VZN obce Tovarné č. 3/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tovarné
Vodovod Ondavské Matiašovce - verejná vyhláška
Oznámenie o vstupe na pozemok - VSD
NÁVRH - Dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Tovarné č. 4/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o prevádzke materskej školy v čase školských prázdnin, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
Návrh - Dodatok č. 3 ku VZN obce Tovarné č. 3/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
Návrh VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tovarné
VZN obce Tovarné č. 2/2022 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Tovarné. ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Tovarné
1 2 3 4 [>]

OZV

Fotogaléria:

mID Slovensko

Novinky:

Kalendár:

Anketa:

Návštevnosť:

MAS Pod hradom Čičva

Rozšírenie kapacity MŠ

SODB 2021