• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Úradná tabuľa

Návrh - VZN č.1/2022 obce Tovarné o organizácii miestneho referenda

     NÁVRH

                   Všeobecne záväzné nariadenie obce Tovarné            

     č. 1/2022

       o organizácii miestneho referenda

Návrh VZN   - vyvesený na úradnej tabuli v obci Tovarné dňa:  5.4.2022
                      - zvesený z úradnej tabule obce Tovarné dňa:

Návrh VZN vyvesený na webovej stránke obce Tovarné dňa:  5.4.2022

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: 15.4.2022

OZ obce Tovarné sa uznieslo na tomto VZN na ..... zasadnutí , dňa ................uznesením č........................

VZN bol vyhlásený zverejnením na úradnej tabuli dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňa:
                                                                    

Vypracovala: PaedDr. Kvetoslava Mižáková, starostka

Predkladá: PaedDr. Kvetoslava Mižáková, starostka

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tovarné č. 1/2022

o organizácii miestneho referenda

Obecné zastupiteľstvo v Tovarnom v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 písm. a) bod 4. a v nadväznosti na ustanovenie § 11a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)

vydáva

toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tovarné č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda (ďalej len „VZN“).

                                                                                                         Čl. I

                                                                                            Vyhlásenie referenda

 1. Účelom tohto VZN je upraviť v súlade ustanoveniami zákona o obecnom zriadení podrobnosti o organizácii miestneho referenda v Obci Tovarné .
 2. Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum v súlade s ustanovením § 11a zákona o obecnom zriadení.
 3. Na účely hlasovania a sčítania hlasov v miestnom referende sa zriaďuje v obci 1 okrsok.
 4. Hlasovanie v rámci miestneho referenda sa uskutoční v malej sále kultúrneho domu.

Čl. II

Orgány pre miestne referendum

 1. V nadväznosti na ustanovenie § 11a ods. 6 zákona o obecnom zriadení zriadi obecné zastupiteľstvo bezodkladne po jeho vyhlásení orgány pre miestne referendum – obecnú komisiu pre miestne referendum, ktorej úlohou je organizácia predmetného miestneho referenda a zisťovanie výsledkov a určí lehotu na jej prvé zasadnutie.

 1. Členom obecnej komisie môže byť len obyvateľ obce, ktorý dovŕšil 18 rokov.

 1. Obecná komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Uznesenie je prijaté, ak sa zaň vyslovila nadpolovičná väčšina prítomných členov. Ak dôjde k rovnosti hlasov, návrh sa považuje za zamietnutý.                                                                         Čl. III

Komisia

 1. Členov komisie pre miestne referendum menuje obecné zastupiteľstvo, ktoré zároveň určí žrebovaním z členov obecnej komisie jej predsedu a podpredsedu.
 2. Zapisovateľa obecnej komisie, ktorý nie je jej členom, menuje starosta obce.
 3. Dátum prvého zasadnutia obecnej komisie stanoví obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 11a ods. 6 zákona o obecnom zriadení.
 4. Obecná komisia:
  1. zabezpečuje riadny priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdanie hlasovacích lístkov a dbá o poriadok v miestnosti na hlasovanie a v jej bezprostrednom okolí,
  2. vykonáva sčítanie hlasov.
 5. Člen komisie sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a všeobecne záväznými nariadeniami obce.“

                                                               Čl. IV

                                             Osoby oprávnené hlasovať

 1. Hlasovania v miestnom referende sa môže zúčastniť obyvateľ obce Tovarné s trvalým pobytom v obci (ďalej len „oprávnený volič“).
 2. Za prekážku práva hlasovať v referende sa považujú príslušné ustanovenia zákona č. 346/1990 Zb.

                                                                   Čl. V

                                  Informovanie oprávnených obyvateľov obce

 1. Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zverejní oznámenie o vyhlásení miestneho referenda na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ako aj iným spôsobom, ktorý určí obecné zastupiteľstvo. Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda obsahuje:
 1. dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo dátum doručenia petície,
 2. otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie,
 3. miesto, dátum a čas konania miestneho referenda,
 4. spôsob úpravy hlasovacieho lístka.

                                                                   Čl. VI

                                                  Zoznamy na hlasovanie

 1. Zoznamy obyvateľov obce oprávnených na hlasovanie (ďalej len „zoznam“) vyhotoví obec.
 2. Obec odovzdá zoznamy obecnej komisii najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.
 3. Do zoznamu voličov komisia dopíše v deň hlasovania obyvateľa obce:
 1. na základe rozhodnutia súdu,
 2. ktorý platným preukazom totožnosti preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do okrsku.
 1. Členovia komisií sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú.

                                                                   Čl. VII

                                                         Hlasovacie lístky

 1. Na hlasovacom lístku pre miestne referendum musí byť uvedené:
 1. deň, prípadne dni konania hlasovania,
 2. otázka s vytlačenými rámčekmi, z ktorých jeden je nadpísaný slovom „áno" a druhý slovom „nie",
 3. poučenie o spôsobe hlasovania.
 1. Na každom hlasovacom lístku musí byť odtlačok pečiatky obecnej komisie pre miestne referendum a odtlačok pečiatky obce.
 2. Obec zabezpečí, aby boli hlasovacie lístky doručené v deň konania hlasovania všetkým okrskovým komisiám.
 3. Oprávnený obyvateľ obce dostane hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie v deň konania hlasovania.

Čl. VIII

Hlasovanie

 1. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda.
 2. Volič obce hlasuje osobne. Hlasovanie je tajné.
 3. Volič po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo iným úradným dokladom, ktorý obsahuje podobizeň voliča a všetky údaje uvedené o ňom v zozname voličov, ak ďalej nie je uvedené inak. Komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá mu hlasovací lístok. Volič potvrdí prevzatie hlasovacieho lístka podpisom v zozname voličov. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť do skončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.
 4. Volič hlasuje odovzdaním hlasovacieho lístka, ktorý upraví spôsobom uvedeným na hlasovacom lístku.
 5. Hlasovací lístok je neplatný, ak je pretrhnutý na dve alebo viacero častí, alebo ak je vyplnený spôsobom odlišným, než je uvedený v odseku 4 tohto ustanovenia alebo nie je vyplnený vôbec.
 6. O platnosti hlasovania a hlasovacieho lístku rozhoduje s konečnou platnosťou obecná komisia.

                                                            Čl. IX

                                                    Sčítanie hlasov

 1. Po ukončení hlasovania obecná komisia otvorí schránku na hlasovacie lístky a zistí:
  1. celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
  2. počet neplatných hlasovacích lístkov, ktoré vylúči z ďalšieho sčítania,
  3. počet platných hlasovacích lístkov,
  4. počet hlasov pre jednotlivé otázky.
 2. Obecná komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku/obci, ktorú podpíšu predseda, podpredseda a ostatní členovia komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
 3. V zápisnici obecná komisia uvedie najmä:
  1. čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
  2. počet voličov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie,
  3. počet voličov v okrsku, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
  4. počet odovzdaných hlasovacích lístkov v okrsku,
  5. počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov v okrsku,
  6. počet odovzdaných platných hlasov pre jednotlivé otázky (ak sa hlasuje spôsobom „áno“ „nie“ počet hlasov podľa jednotlivých odpovedí pre každú jednotlivú otázku) v okrsku.
 4. K zápisnici obecná komisia priloží stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré jej boli podané, a uzneseniach, ktoré k nim prijala.
 5. Obecná komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zoznamy obyvateľov oprávnených na hlasovanie a odovzdá ich spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní do úschovy obecnému úradu.

                                                               Čl. X

               Vyhlásenie výsledku miestneho referenda

1. Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda obsahuje:

 1. deň konania referenda,
 2. celkový počet oprávnených voličov, zapísaných v zozname na hlasovanie v miestnom referende,
 3. celkový počet oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
 4. celkový počet platne hlasujúcich oprávnených voličov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „áno“ a celkový počet platne hlasujúcich oprávnených voličov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „nie“,
 5. konštatovanie, ktorý návrh alebo návrhy boli v referende prijaté.

 1. Obec vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.

                                                              Čl. XI

                           Opatrenia na zabezpečenie miestneho referenda

 1. Miestnosť na hlasovanie, vybavenie miestnosti na hlasovanie a potreby na vykonanie hlasovania pre komisiu zabezpečí obecný úrad.
 2. Na budove, v ktorej je miestnosť na hlasovanie, bude umiestnený nápis „Miestnosť na hlasovanie v miestnom referende“.
 3. Výdavky spojené s miestnym referendom sa hradia z rozpočtu obce.

                                                             Čl. XII

            Obmedzenia súvisiace s konaním referenda

 1. Členovia komisií nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch hlasovania až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.
 2. Počas konania miestneho referenda je zakázané presviedčanie za určitý spôsob hlasovania v budovách, kde sídlia okrskové komisie, a v ich bezprostrednom okolí.

                                                             Čl. XIII

                                             Záverečné ustanovenia

 1. Všetky zmeny a doplnky tohto VZN podliehajú schváleniu obecného zastupiteľstva v Tovarnom.
 2. Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Tovarnom č. ............ zo dňa .............................
 3. Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom a účinnosť 15- tým dňom po vyvesení VZN na úradnej tabuli obce, t. j. dňa ..........................

V Tovarnom dňa .....................

                                                                                                 PaedDr. Kvetoslava Mižáková

                                                                                                      starostka obce Tovarné

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Tovarné
VZN č. 1/2023 o miestnej dani z nehnuteľností
Návrh VZN č. 1/2023 o miestnej dani z nehnuteľností
Výberové konanie na post riaditeľa školy
Dodatok č. 1 k VZN obce Tovarné č. 4/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o prevádzke materskej školy v čase školských prázdnin, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
Dodatok č.3 k VZN obce Tovarné č. 3/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tovarné
Vodovod Ondavské Matiašovce - verejná vyhláška
Oznámenie o vstupe na pozemok - VSD
NÁVRH - Dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Tovarné č. 4/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o prevádzke materskej školy v čase školských prázdnin, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
1 2 3 4 [>]

OZV

Fotogaléria:

mID Slovensko

Novinky:

Kalendár:

Anketa:

Návštevnosť:

MAS Pod hradom Čičva

Rozšírenie kapacity MŠ

SODB 2021