• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Úradná tabuľa

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022

Obec TOVARNÉ

Na rokovanie  ......  zasadnutia

OZ v Tovarnom

v Tovarnom dňa ........ 2022

K bodu rokovania číslo: ...........  

Názov materiálu:

Návrh plánu kontrolnej činnosti  na I. polrok 2022.

Predkladá:

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo Obce Tovarné

v súlade s § 11 ods. 4  a 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

      

I. schvaľuje

plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022

II. poveruje

hlavného/-nú kontrolóra/-ku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti 

na I. polrok 2022

      Mgr. Jaroslava Širáková

HK obce

Vypracoval:

      Mgr. Jaroslava Širáková

HK obce

Materiál obsahuje:

Návrh plánu KČ

Hlavná  kontrolórka Obce Tovarné

Návrh plánu kontrolnej činnosti  predkladá  hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov -  obecnému zastupiteľstvu jedenkrát polročne.

V súlade s citovaným

p r e d k l a d á m

obecnému zastupiteľstvu Obce Tovarné

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI

HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA I. POLROK 2022

Kontrolná činnosť bude vykonávaná najmä v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov vyťahujúcich sa na príslušné ciele predmetných kontrol..

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky v I. polroku 2022 bude realizovaná v kontrolovanom subjekte, konkrétne:  - Obecný úrad Tovarné.  

A) Kontrolná činnosť v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

  1. Kontrola, zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami obce

Cieľ kontroly: vybrané finančné operácie podľa priebežného čerpania rozpočtu.

  1. Finančná kontrola čerpania rozpočtu obce a prijatých rozpočtových opatrení

Cieľ kontroly: Dodržanie rozpočtu obce a zákona č. 583/2004 Z z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

  1. Kontrola povinnosti zverejňovania na základe zákona 369/1990 Z.z. v z.n.p.

Cieľ kontroly: dodržiavanie zákona  o obecnom zriadení.

B)  Mimoriadne kontroly   v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. vykonať, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad.

C) Výkon ostatnej kontrolnej činnosti

  1. Spracovanie stanoviska hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce na  rok 2021.
  2. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022

V Tovarnom 03.01.2022

Spracovala:    Mgr. Jaroslava Širáková

                        hlavná  kontrolórka obce

Dodatok č. 1 k VZN obce Tovarné č. 4/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o prevádzke materskej školy v čase školských prázdnin, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
Dodatok č.3 k VZN obce Tovarné č. 3/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tovarné
Vodovod Ondavské Matiašovce - verejná vyhláška
Oznámenie o vstupe na pozemok - VSD
NÁVRH - Dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Tovarné č. 4/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o prevádzke materskej školy v čase školských prázdnin, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
Návrh - Dodatok č. 3 ku VZN obce Tovarné č. 3/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
Návrh VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tovarné
VZN obce Tovarné č. 2/2022 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Tovarné. ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Tovarné
Voľba hlavného kontrolóra Obce Tovarné
1 2 3 4 [>]

OZV

Fotogaléria:

mID Slovensko

Novinky:

Kalendár:

Anketa:

Návštevnosť:

MAS Pod hradom Čičva

Rozšírenie kapacity MŠ

SODB 2021