• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Tovarnianske trhy

KONANIE TRHOV  2024

Termíny konania Tovarnianskych trhov:

7.1.2024, 4.2.2024, 3.3.2024, 7.4.2024, 12.5.2024, 2.6.2024, 7.7.2024, 4.8.2024, 1.9.2024, 6.10.2024, 3.11.2024,1.12.2024

POVOLENIE K PREDAJU pre rok 2023

Obec Tovarné oznamuje predajcom Tovarnianskych trhov, že dňa 4.12.2022 (nedeľa) bude možné, v čase od 05:30 do 08:00, prísť na obecný úrad a požiadať si o zriadenie trhového miesta pre rok 2023, bez rezervácie. Pre rýchle vybavenie Vašej žiadosti odporúčame prísť s už vypísanou žiadosťou spolu s potrebnými prílohami, po prípade si túto žiadosť s prílohami vypíšete na obecnom úrade.

Svoje žiadosti s prílohami môžte naďalej zasielať obvyklým spôsobom - poštou, mailom, elektronickým podaním.

Ďakujeme za pochopenie.

Rekonštrukcia priestorov trhov

Od 01.10.2022 je nové rozmiestnenie predajných miest z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie priestorov trhov.

Burza exotického vtáctva bez zmeny v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu.

Predaj kŕmnych zmesí sa uskutoční pred budovou bývalej materskej školy.

Predaj zvierat (sliepky, zajace...), výnimočne aj kŕmne zmesi sa uskutoční v areáli bývalej materskej školy (pevný podklad).

Na ceste pred vstupom do areálu ZŠ s MŠ Tovarné (vstupná brána) sa uskutoční predaj rozličného tovaru.

Predaj v areáli zdravotného strediska je bez zmeny (predaj kvetov, sadeníc, ovocia zeleniny, rozličný tovar a potraviny) + medovina. 

Upozorňujeme predajcov, že sú povinní sa riadiť pokynmi organizátorov. 

Vyhradené miesta v tomto období nie sú.  Možnosť rezervovať miesta vopred v jednotlivých sektoroch je možné len po telefonickom nahlásení pred konaním trhov do piatka 10:00 hod. Rezervácia prebieha formou postupného obsadzovania, nie preskakovania. Kto nebude mať vopred rezervované miesto, v deň konania bude predávať na voľných, organizátorom pridelených miestach.

Rezervácia nie je podmienkou predaja, podmienkou je mať potrebnú dokumentáciu a povolenie na predaj od obce Tovarné na aktuálny kalendárny rok. 

Dátum konania Tovarnianskych trhov 2022

Tovarnianske trhy budú otvorené 3.4.2022, 8.5.2022, 5.6.2022, 3.7.2022, 7.8.2022, 4.9.2022, 2.10.2022, 6.11.2022, 4.12.2022. O prípadnom zrušení niektorého z uvedených termínov bude verejnosť informovaná uverejnenou aktualizáciou.

                   

"O Z N A M"

Obec Továrne ako organizátor  spoločenského podujatia (Tovarnianské trhy)Vám oznamuje,  že z podujatia  bude vyhotovený audio-vizuálny záznam, ktorý bude zverejnený na našom webovom sídle http://www.tovarne.sk v sekcii „Tovarnianske trhy“.

Vaše osobné údaje budú spracúvané v zmysle článku 6 ods. 1, písm. f) (Oprávnený záujem prevádzkovateľa) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Bližšie informácie k spracúvaným osobným údajom získate na našom webovom sídle v sekcii  „OCHRANA OSOBÝCH ÚDAJOV“, prípadne priamo na Obecnom úrade Továrne alebo na e-mailovej adrese zodpovednaosoba@ppprotect.sk.

     

   Organizačné pokyny Tovarnianskych trhov spojených s burzou

Obec Tovarné oznamuje predajcom, že od 2.11.2020 sa môžu zaregistrovať resp. požiadať o povolenie na zriadenie trhového miesta na rok 2021. 

O Povolenie na zriadenie trhového miesta treba požiadať OcÚ Tovarné a to:

* osobne počas stránkových dní na OcÚ Tovarné

* poštovne - zaslaním žiadosti spolu s požadovanýcmi prílohami (vzory tlačív nájdete na internetovej stránke obce Tovarné v sekcii "Tovarnianske trhy"

Pozn.: Vydávanie nových povolení na základe žiadostí spôsobom obvyklým, t.j. od prvej novembrovej nedele osobne v kancelárii OcÚ Tovarné, je v dôsledku vyhláseného núdzového stavu na postihnutom území SR od 01.10.2020 zrušené a predajcovia musia v prípade záujmu o trhové miesto požiadať o povolenie osobne počas stránkových dní, poštovne alebo emailom.

Zároveň upozorňujeme predajcov, ktorí nebudú mať vybavené povolenie na zriadenie trhového miesta, že im na trhoch nebude umožnený predaj!!!

Povinnosti predajcov:

1. Každý predajca sa musí zaregistrovať na OcÚ Tovarné, kde na základe predložených dokladov ( doklad totožnosti, živnostenský list, kniha registračnej pokladne, alebo čestné vyhlásenie s uvedením daného § podľa ktorého ste oslobodený od používania reg. pokladne, v prípade SHR je potrebné osvedčenie SHR, LV alebo zmluva o nájme pôdy/stavby, kniha registračnej pokladnice alebo čestné vyhlásenie s uvedením daného § podľa ktorého ste oslobodený od používania reg. pokladne, v prípade predaja prebytkov čestné vyhlásenie, ktorého vzor dostanete na OcÚ Tovarné alebo na internetovej stránke obce, a LV alebo nájomná zmluva o nájme pôdy/stavby ), mu bude vydané povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov.

Na rok 2021 je potrebné vybaviť si nové povolenie - povolenie platné v roku 2020 nie je platné na rok 2021.

Taktiež je potrebné k žiadosti o vydanie povolenia doklady opätovne doložiť.

2. Poplatok za trhové miesto (4 m) je potrebné zaplatiť vopred pred konaním trhov a to:

a) prevodom na č. ú. : IBAN: SK21 0200 0000 0011 6744 0256, VS: číslo povolenia

b) v hotovosti do pokladne obce Tovarné počas stránkových dní OcÚ Tovarné

c) v deň konania trhov si môžete vyplatiť len trhové miesto na daný mesiac

3. V prípade vyplatenia trhového miesta na celý rok, bude od mesiaca január 2021 umožnené predajcom predávať na tom istom trhovom mieste s prideleným číslom, o ktoré predajca požiada osobne, poštou alebo emailom na OcÚ Tovarné počas stránkových dní od 02.11.2020 a na ktorom sa obec a predajca dohodnú. Vyplatenie trhového miesta na celý rok  dopredu je možné len do pokladne obce, osobne na obecnom úrade Tovarné. Predajca pri vyplatení trhového miesta na celý rok dopredu súhlasí s podmienkou, že v prípade jeho neúčasti na trhoch v niektorý mesiac mu poplatok za trhové miesto nebude vrátený a ani nebude prevedený na ďalší mesiac. 

Upozorňujeme predajcov, že rezervácie trhových miest platné v roku 2020 sa nepresúvajú, resp. nie sú platné  na rok 2021.

UPOZORNENIE:

Každému predajcovi, ktorý nepožiada o  povolenie k predaju od OcÚ Tovarné, nebude umožnený predaj na trhových miestach v obci Tovarné.

V prípade nejasností kontaktujte OcÚ Tovarné.

Tel: 057/44 95 231

Dokumenty

OZV

Fotogaléria:

mID Slovensko

Novinky:

Kalendár:

Anketa:

Návštevnosť:

MAS Pod hradom Čičva

Rozšírenie kapacity MŠ

SODB 2021