• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Tovarnianske trhy

OZNAM: Zmena miesta konania Tovarnianskych trhov

Obec Tovarné oznamuje zmenu miesta konania Tovarnianskych trhov z dôvodu rekonštrukcie pôvodného miesta na parc. č. 278/1 (areál bývalej MŠ) na základe schválených finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka - Úprava verejného priestranstva. V mesiacoch júl, august, september sa predajcovia zo sektoru A dočasne presunú na parc. č. 271/1 (areál ZŠ s MŠ). 

Dátum konania Tovarnianskych trhov 2022

Tovarnianske trhy budú otvorené 3.4.2022, 8.5.2022, 5.6.2022, 3.7.2022, 7.8.2022, 4.9.2022, 2.10.2022, 6.11.2022, 4.12.2022. O prípadnom zrušení niektorého z uvedených termínov bude verejnosť informovaná uverejnenou aktualizáciou.

AKTUALIZÁCIA: Začiatok Tovarnianskych trhov 2022

Obec Tovarné oznamuje predajcom a návštevníkom Tovarnianskych trhov, že ich znovuotvorenie bude 6.3.2022. Na základe ešte stále platných protiepidemiologických opatrení žiadame  všetkých zúčastnených o dodržiavanie všetkých hygienických opatrení. Vstup a pobyt na trhovisko bude umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor).

Vopred Vám ďakujeme za rešpektovanie aktuálnej situácie a plynulý priebeh Tovarnianskych trhov.

Tovarnianske trhy budú otvorené až do odvolania.

AKTUALIZÁCIA: OZNÁMENIE K TRHOVÝM MIESTAM PRE ROK 2022

Obec Tovarné oznamuje predajcom, že v dôsledku aktuálnej a nepredvídateľnej situácii na Slovensku je termín konania Tovarnianskych trhov v roku 2022 neznámy. Predajcovia, ktorí budú mať záujem o zriadenie trhového miesta v obci Tovarné pre rok 2022, musia zasielať svoje žiadosti s potrebnými prílohami poštou, mailom alebo osobne na obecný úrad z dôvodu rezervácie alebo záujmu o vytvorenie trhového miesta. Poplatok pri žiadosti s rezerváciou momentálne nebude účtovaný.

AKTUÁLNE: 

Oznámenie  o zrušení Tovarnianskych trhov

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou na Slovensku a zaradenia okresu Vranov nad Topľou medzi červené okresy s I. stupňom ohrozenia, Obecný úrad Tovarné oznamuje, že Tovarnianske trhy, ktoré sa mali uskutočniť 03.10.2021 sa rušia až do odvolania.

 Znovuotvorenie trhov v obci Tovarné

Obec Tovarné oznamuje, že na základe vyvíjajúcej sa pandemickej situácie na území SR a s tým súvisiace uvoľňujúce sa opatrenia od 19.4.2021, sa Tovarnianske trhy znovu otvorili 9.5.2021. 

Predbežné termíny otvorených trhov: 

6.6.2021, 11.7.2021, 1.8.2021, 5.9.2021, 3.10.2021, 7.11.2021, 5.12.2021.

Uvedené termíny budú aktualizované podľa aktuálnej a vyvíjajúcej sa situácii na území SR.

UPOZORNENIE: Z dôvodu zabezpečenia ochrany predajcov a kupujúcich upozorňujeme na obmedzený počet všetkých zúčastnených v priestore trhov. Pohyb ľudí bude koordinovaný s možnou čakacou dobou. 

POKYNY:

Vstup a pobyt na trhovisku umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor, rúško).

Pri vchode na trhovisko si denzinfikujte ruky.

Zachovávajte odstupy  minimálne 2 m.

Maximálny počet osôb na trhovisku : 100 

V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácií.

Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto konania trhu.

Zákaz podávania rúk.

Rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb.


 Zákaz organizovania trhov 

Na základe listu od hlavného hygienka SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou zo dňa 11.12.2020 sa neprenajímajú trhové miesta s ambulatným predajom pokrmov a nápojov.                                 

"O Z N A M"

Obec Továrne ako organizátor  spoločenského podujatia (Tovarnianské trhy)Vám oznamuje,  že z podujatia  bude vyhotovený audio-vizuálny záznam, ktorý bude zverejnený na našom webovom sídle http://www.tovarne.sk v sekcii „Tovarnianske trhy“.

Vaše osobné údaje budú spracúvané v zmysle článku 6 ods. 1, písm. f) (Oprávnený záujem prevádzkovateľa) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Bližšie informácie k spracúvaným osobným údajom získate na našom webovom sídle v sekcii  „OCHRANA OSOBÝCH ÚDAJOV“, prípadne priamo na Obecnom úrade Továrne alebo na e-mailovej adrese zodpovednaosoba@ppprotect.sk.

Zrušenie Tovarnianskych trhov 

Obec Tovarné oznamuje, že Tovarnianske trhy sa v mesiaci október 2020 nebudú konať na základe vydaných opatrení ÚVZ SR platné od 1.10.2020 až do odvolania

     

   Organizačné pokyny Tovarnianskych trhov spojených s burzou

Obec Tovarné oznamuje predajcom, že od 2.11.2020 sa môžu zaregistrovať resp. požiadať o povolenie na zriadenie trhového miesta na rok 2021. 

O Povolenie na zriadenie trhového miesta treba požiadať OcÚ Tovarné a to:

* osobne počas stránkových dní na OcÚ Tovarné

* poštovne - zaslaním žiadosti spolu s požadovanýcmi prílohami (vzory tlačív nájdete na internetovej stránke obce Tovarné v sekcii "Tovarnianske trhy"

Pozn.: Vydávanie nových povolení na základe žiadostí spôsobom obvyklým, t.j. od prvej novembrovej nedele osobne v kancelárii OcÚ Tovarné, je v dôsledku vyhláseného núdzového stavu na postihnutom území SR od 01.10.2020 zrušené a predajcovia musia v prípade záujmu o trhové miesto požiadať o povolenie osobne počas stránkových dní, poštovne alebo emailom.

Zároveň upozorňujeme predajcov, ktorí nebudú mať vybavené povolenie na zriadenie trhového miesta, že im na trhoch nebude umožnený predaj!!!

Povinnosti predajcov:

1. Každý predajca sa musí zaregistrovať na OcÚ Tovarné, kde na základe predložených dokladov ( doklad totožnosti, živnostenský list, kniha registračnej pokladne, alebo čestné vyhlásenie s uvedením daného § podľa ktorého ste oslobodený od používania reg. pokladne, v prípade SHR je potrebné osvedčenie SHR, LV alebo zmluva o nájme pôdy/stavby, kniha registračnej pokladnice alebo čestné vyhlásenie s uvedením daného § podľa ktorého ste oslobodený od používania reg. pokladne, v prípade predaja prebytkov čestné vyhlásenie, ktorého vzor dostanete na OcÚ Tovarné alebo na internetovej stránke obce, a LV alebo nájomná zmluva o nájme pôdy/stavby ), mu bude vydané povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov.

Na rok 2021 je potrebné vybaviť si nové povolenie - povolenie platné v roku 2020 nie je platné na rok 2021.

Taktiež je potrebné k žiadosti o vydanie povolenia doklady opätovne doložiť.

2. Poplatok za trhové miesto (4 m) je potrebné zaplatiť vopred pred konaním trhov a to:

a) prevodom na č. ú. : IBAN: SK21 0200 0000 0011 6744 0256, VS: číslo povolenia

b) v hotovosti do pokladne obce Tovarné počas stránkových dní OcÚ Tovarné

c) v deň konania trhov si môžete vyplatiť len trhové miesto na daný mesiac

3. V prípade vyplatenia trhového miesta na celý rok, bude od mesiaca január 2021 umožnené predajcom predávať na tom istom trhovom mieste s prideleným číslom, o ktoré predajca požiada osobne, poštou alebo emailom na OcÚ Tovarné počas stránkových dní od 02.11.2020 a na ktorom sa obec a predajca dohodnú. Vyplatenie trhového miesta na celý rok  dopredu je možné len do pokladne obce, osobne na obecnom úrade Tovarné. Predajca pri vyplatení trhového miesta na celý rok dopredu súhlasí s podmienkou, že v prípade jeho neúčasti na trhoch v niektorý mesiac mu poplatok za trhové miesto nebude vrátený a ani nebude prevedený na ďalší mesiac. 

Upozorňujeme predajcov, že rezervácie trhových miest platné v roku 2020 sa nepresúvajú, resp. nie sú platné  na rok 2021.

UPOZORNENIE:

Každému predajcovi, ktorý nepožiada o  povolenie k predaju od OcÚ Tovarné, nebude umožnený predaj na trhových miestach v obci Tovarné.

V prípade nejasností kontaktujte OcÚ Tovarné.

Tel: 057/44 95 231

Prehľad termínov Tovarnianskych trhov 2020:

05.01.2020, 02.02.2020, 01.03.2020, 05.04.2020, 10.05.2020, 07.06.2020, 12.07.2020, 02.08.2020, 06.09.2020, 04.10.2020, 08.11.2020, 06.12.2020

Dokumenty

NATUR-PACK

Fotogaléria:

mID Slovensko

Novinky:

Kalendár:

Anketa:

Návštevnosť:

MAS Pod hradom Čičva

Rozšírenie kapacity MŠ

SODB 2021