• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Dokumenty

dokumenty

Matričný úrad

(349.42 kb)

Tlačiva na stavebné povolenie

Faktúry

Zverejnenie faktúr za 03/2016
Zverejnenie faktúr za 03/2016
(480.47 kb)

Tovarnianske trhy

Rok na dedine

Ochrana osobných údajov

Zápisnice zo zasadnutia OZ

Tlačiva k dani z nehnuteľností

(128.02 kb)
(257.73 kb)
(693.5 kb)

Voľby

MAS Pod hradom Čičva

(1769.18 kb)

Územný plán

(7815.53 kb)
(7209.49 kb)
(6741.48 kb)
(7679.8 kb)
(7509.49 kb)
(7958.16 kb)
(7719.01 kb)
(504.58 kb)
(207.35 kb)
(141.2 kb)
(328.92 kb)
(1110.78 kb)
(348.79 kb)

Tlačiva k žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

SODB 2021

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ V ROKU 2013
pdf Uznesenie z 16. zasadnutia OZ konaného 28.februára 2013
pdf Uznesenie zo 7 mimoriadného zasadnutia OZ konaného dňa 08.mája 2013
pdf Uznesenie zo 17 zasadnutia OZ konaného dňa 13.júna 2013
pdf Uznesenie z 18. zasadnutia OZ konaného 26.júna 2013
pdf Uznesenie z 19. zasadnutia OZ konaného 30.septembra 2013
pdf Uznesenie z 20 zasadnutia OZ konaného dňa 28.11.2013
RÔZNÉ 2013
doc VYPREDANÉ
doc Informácia verejnosti
pdf Odchody autobusov
doc Zápis do I.ročníka ZŠ
pdf Prerušenie distribúcie elektriny
pdf VÝBEROVÉ KONANIE
pdf Zber použitého oblečenia.
pdf VÝSTRAHA SHMÚ
pdf Územný plán obce Sedliská
pdf Báseň
pdf Žiadosť o pridelenie zvlaštného evidenčného čísla obsahujúce písmeno C
pdf Verejná vyhláška
pdf Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011- 2015
NÁVRH VZN
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
docx Návrh VZN č.4/2012 o miestnej dani z nehnuteľnosti
docx Návrh VZN č.6/2012 o miestnej dani za psa
docx Návrh VZN č.7/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
POZVÁNKY na zasadnutia OZ v roku 2012 - 2013
zasadnutia OZ
pdf Pozvánka na 11. zasadnutie OZ
pdf Pozvánka na 12. zasadnutie OZ
pdf Pozvánka na 14. zasadnutie OZ
pdf Pozvánka na 15. zasadnutie OZ
pdf Pozvánka na 16 zasadnutie OZ
pdf Pozvánka na 17 zasadnutie OZ
pdf Pozvánka na 17 zasadnutie OZ
Záverečný účet obce Tovarné za rok 2011
sem
pdf Záverečný účet obce Tovarné za rok 2011*
pdf Zaverečný účet obce Tovarné za rok 2011
UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ V ROKU 2012
pdf Uznesenie zo 4.mimoriadného zasadnutia OZ
pdf Uznesenie z 8. zasadnutia OZ konaného dňa 26.1.2012
pdf Uznesenie z 9. zasadnutia OZ konaného dňa 9.5.2012
pdf Uznesenie z 10. zasadnutia OZ konaného dňa 23.5.2012
pdf Uznesenie z 11.zasadnutia OZ konaného dňa 16.júla 2012
pdf Uznesenie z 12.zasadnutia OZ konaného dňa 10.septembra 2012
pdf Uznesenie z 13. zasadnutia OZ konaného 29.októbra 2012
pdf Uznesenie z 14. zasadnutia OZ konaného 29.novembra 2012
pdf Uznesenie z 15. zasadnutia OZ konaného 14.decembra 2012
VOĽBY DO NR SR 2012
pdf VOĽBY DO NR SR 2012
ROZPOČET OBCE TOVARNÉ NA ROK 2012, ROK 2013
pdf Rozpočet obce Tovarné na rok 2012 - príjmová časť
pdf Rozpočet obce Tovarné na rok 2012 - výdavková časť
pdf Návrh rozpočtu obce na rok 2013
pdf Návrh rozpočtu obce na roky 2013 - 2015
pdf Návrrh rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2013
pdf Rozpočet obce na rok 2013-2015 - príjmy
pdf Rozpočet obce na rok 2013 - 2015 - výdavky
Kalendár zberu odpadov
pdf Kalendár zberu komunálneho odpadu v roku 2012
pdf Kalendár zberu komunálneho odpadu v roku 2013
Záverečný účet obce Tovarné za rok 2010
pdf Záverečný účet obce Tovarné za rok 2010
Rôzne
Oznámenia
pdf Zákaz zakladať a udržiavať otvorené ohne
doc Stanovy občianského združenia TJ Družstevník Tovarné
pdf JESENNÁ CYKLOTÚRA vranovským regiónom
pdf Zber obnoseného šatstva
pdf VÝSTRAHA SHMÚ
pdf Revitalizácia obecného sídla
pdf VÝSTRAHA SHMÚ
pdf Skúšky sirén
pdf 5. mimoriadné zasadnutie OZ
pdf Revitalizácia obecného sídla
pdf Vysluhovanie sviatosti zmierenia-Veľká noc 2012
jpg JUNIALES FUTBALISTOV
pdf Pozvánka
pdf Návrh plánu zasadnutí OZ
pdf 6. mimoriadné zasadnutie OZ
pdf Odchody autobusov
pdf Stretnutie s Mikulášom
doc Prílohy k VZN Ž I A D O S Ť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Tovarné
pdf Rozsah a spôsob použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely
UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ V ROKU 2011
Uznesenia prijaté v roku 2011
doc Uznesenie č.1
doc Uznesenie č.2
doc Uznesenie č.3
docx Uznesenie č.4
doc Uznesenie č. 5
doc Uznesenie z 1. mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 18. 08. 2011
doc Uznesenie č. 6
pdf Uznesenie č.7
pdf Uznesenie z 3. mimoriadného zasadnutia OZ konaného 29.12.2011
Rekonštrukciou k modernizácii verejného osvetlenia v obci Tovarné
pdf Rekonštrukciou k modernizácii verejného osvetlenia v obci Tovarné 2010
pdf Rekonštrukciou k modernizácii verejného osvetlenia v obci Tovarné 2011
doc Rekonštrukciou k modernizácii verejného osvetlenia v obci Tovarné 2012
jpg Rekonštrukciou k modernizácii verejného osvetlenia v obci Tovarné 2012
Ostatné dokumenty
doc Interná smernica obce Tovarné o poskytovaní informácií v zmysle zák. 211/2000 Z.z.
doc Smernica Obce Tovarné na zabezpečenie zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
doc Štatút obecného kronikára
doc Poriadok odmeňovania poslancov
doc Rokovací poriadok
doc Pracovný poriadok
doc REVITALIZÁCIA OBECNÉHO SÍDLA TOVARNÉ
doc Zásady na ochranu majetku obce v podmienkach samosprávy obce Tovarné
pdf Smernica konsolidovanej účtovnej závierky
pdf Smernica vedenia pokladnice v obci
VZN
doc č.2/2011 zo dňa 29.6.2011 o núdzovom zasobovaní pitnou vodou v období krizovej situácie
doc č.1/2011 zo dňa 2.2.2011 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ
doc č. 1/ 2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku na území obce Tovarné
doc č. 2/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností.
doc č.6/2008 o poplatkoch za pracovné úkony a konania vykonávané obecným úradom
pdf Návrh dodatku k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ
pdf NAVRH: VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. ..... ZÁSADY HOSPODÁRENIA S MAJETKOM OBCE TOVARNÉ
pdf Prevádzkový poriadok pohrebiska
pdf Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb
pdf Dodatok k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ
pdf Všeobecné záväzné nariadenie obce Tovarné číslo 15 k prerušeniu prevádzky materskej školy v Tovarnom ( ZŠ s MŠ
pdf VZN č.5/2012 o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Tovarné
pdf VZN č.6/2012 o miestnej dani za psa
pdf VZN č.7/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

NATUR-PACK

Fotogaléria:

mID Slovensko

Novinky:

Kalendár:

Anketa:

Návštevnosť:

MAS Pod hradom Čičva

Rozšírenie kapacity MŠ

SODB 2021