• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Zaujímavosti z obecnej kroniky

Bolo mi cťou prepisovať kroniku obce Tovarné do web podoby.Text ma len informačný charakter a nezhoduje sa 100% s originálom. Odchýlky od originálu sú spôsobené buď náhodne (niektoré pravopisné chyby) alebo zlou čitateľnosťou. Niektoré už nespisovné výrazy neboli zámerné menené pre autentickosť. Prepisovateľ ( Jozef Belani od roku prepisu 1956 do roku 2003) nenesie žiadnu zodpovednosť za text v origináli ani v prepisovanom texte.

Obecnú kroniku od roku 1956 do roku 2003 písal obecný kronikár Ján Géci


ROK 1956

V tomto roku začína druhá päťročnica i pre našu obec bude znamenať veľa. Veď má sa začať s budovaním veľkého domu dôchodcov v parku nad lesnou správou. Tento dom bude slúžiť pre dvesto obyvateľov, ktorí tu nájdu spokojnú starobu. Začne sa aj s budovaním novej OSŠ, ktorá bude umiestnená na lúčke pred starou budovou kaštieľa.
Jar sa začína hlásiť až 16. marca. Pekné počasie trvá sústavne. Voda v tunajšom potoku sa zvýšila v dňoch 17. a 18. marca. Sneh zišiel celkom až 23. marca. Roľníci vyšli do poľa siať 31. marca. Suchá jar a čiastočne aj leto veštili slabú úrodu, čo aj skutočne bolo.
I napriek tomu, že rok bol pomerne suchý, tunajší roľníci svoje dodávky splnili v obilí, zemiakoch a v mäse na 100% no v mlieku a vajciach len vyše 80%.
Dňa 2. febr.1956 asi okolo 14,00 hod. vypukol v susednej obci Ond. Matiašovce požiar, ktorý zapríčinili deti, ktoré v stodole Jozefa Kužmu (Sabola) nakládli oheň. Zhoreli 2 stodoly. Na lokalizovaní požiaru majú najväčšiu zásluhu tunajší členovia ČSPO, ktorí jediní mohli zasiahnuť so svojou striekačkou vďaka dobrej údržbe stroja strojníkom Jánom Stanovčakom.
Dňa 9. febr. zavítal do tunajšej obce s. Hlásnik, ved. taj. OV KSS vo Vranove spolu so s. Urbanom Jozefom, záhradníkom z Podčičvy a Kužmom Michalom z Ond. Matiašoviec. Účelom ich návštevy bolo pohovoriť si s miestnymi činiteľmi o založení JRD. Výsledok však nebol dosiahnutý, nenašli porozumenie pre založenie nového JRD nakoľko už tunajšej obci v r. 1952 JRD III. typu už bolo a len zásluhou zlej práce inštr. a činiteľov z ONV toto sa rozpadlo.
Veľkým pomocníkom pri uvedomovaní našich občanov bol film, ktorý i v tomto roku bol premietnutý školským aparátom každú sobotu a nedeľu. Toto všetko sa odráža pomaly na našich občanoch. Ich chovanie a vystupovanie je zdvorilejšie a zodpovednejšie. Ich bytová kultúra sa zlepšuje, vedia už i lepšie variť i výnosnejšie hospodáriť. Dbajú na úpravu dvorov, záhrad i hnojísk.
V rámci akcie „Okrašľovania miest i obci“, začína sa aj v tunajšej obci s ohradou miestneho cintorína, ktorý bol aj rozšírený smerom na sever cca 1,5 ha pôdy, ktorú zo svojich pozemkov prepustili tunajší občania. Zásluhu na budovaní ohrady má tunajší predseda s. Dykoraz a farár Dr. Söcz z Ond. Matiašoviec. Ohrada však v tomto roku nebola dokončená.
Z tunajšieho kaštieľa, ktorý bol vojnou zničený, stredná budova zhorela, zostali však dve budovy. Tie zostali a slúžili aj ako obytné domy. Koncom tohto roka však miestni občania svojvoľne pustili sa do búrania dolnej budovy z tohto materiálu občania budovali hosp. objekty.
Na jeseň tohto roku bola dokončená cesta z Tovarného do Štefanoviec. A hneď po jej ukončení bola otvorená aj autobusová linka Štefanovce – Tovarné – Vranov .
Koncom roku v mesiaci nov. začala sa výstavba Obchodných domov zásluhou s. Imricha Šuflitu, ktorý bol pracovníkom Jednoty ĽSD vo Vranove. Budova bude stáť vedľa starej budovy družstva. Životná úroveň ľudu neustále stúpa čo je vidieť najmä v nákupnej sile. Obyvatelia hlavne však mladšie generácie, sa už prepychovo obliekajú. Na dedinských dievčatách sa objavujú korkačky, kuligány, nylonové pančuchy. V tomto roku je v obci 5 motoriek, 61 rádií, 7 elektrických pračiek, 7 elektrických motorov na pílenie dreva. Niektorí občania mimo obytných domov, budujú si na dvore letné kuchyne.
Ženy už nerodia doma, ale v pôrodnici, ktorá bola zriadená vo Vranove.

ROK 1957

Rok druhej päťročnice začal sa v znamení príprav volieb do národných výborov. Celá práca bola zameraná na úspešné prevedenie volieb a s ňou zakladanie JRD a plnenie dodávkových povinnosti. V apríli veľmi pekné počasie v dňoch 29. a 30. apríla teplota vystúpila až na 27 °C čo je zriedkavosťou. Prekvapenie však prišlo 7. mája, kedy do rána napadalo 2 cm snehu.
5.marca 1957 bola do tunajšej obce pridelená skupina pre zakladanie JRD. Na čele skupiny bol občanom z Tovarného s. Šuflita Imrich. Táto skupina však dlho nebola a nepodarilo sa jej ani nikoho do JRD získať.
Vojnou zničená budova správcu majetku grófa Hadík Barkoczyho p. Haverlanda dlho stála občanmi a vedením obce nepovšimnutá. Až konečne v roku 1957 MNV dal túto budovu k dispozícii OÚNZ ktorý ju mal opraviť. Navozil sa materiál, tehly, vápno občania brigádami vyčistili vnútro budovy aby sa s prácami mohlo započať, no nestalo sa tak, material bol odvozený preč a budova sa rozpadáva ďalej. Zásluhou občana Imricha Šuflitu sa s výstavbou novej budovy obchodu pokračovalo ozaj veľmi úspešne a budova bola daná do užívania koncom roku 1957. V budove bol obchod z textilným tovarom, kde vedúcim bol Jozef Pavlik a potraviny kde vedúcou bola Mária Šuflitová (ml.). Budova je ozaj pekná a moderná.
V predvečer volie do MNV pionieri a žiaci OSŠ pripravili slávnostnú akadémiu s lapionovým sprievodom. Slávnostný prejav mal riaditeľ školy s. Géci. No ešte radostnejšie bolo ráno 14.mája, deň volieb. Už od skorých ranných hodín vyhrávala gramafónová hudba. Prvým siedmim voličom príjemné prekvapenie pripravili pionieri z OSŠ, ktorí pekne v pionierskom úbore prišli zablahoželať svojím rodičom – voličom a odovzdali im kytice kvetov. Voľby prebiehali veľmi plynule a bez ťažkosti. Za predsedu bol opäť zvolený starý predseda súdr. Ľudvik Dykoraz. Tajomníkom zostal tiež s. Ján Hudák. Do rady MNV boli potom ešte zvolení s. Michal Kucík roľník, Mária Fuňová, úrad. MNV a Ján Géci, riad. OSŠ. Miestný národný výbor sa skladá s 15 členov, z toho 12 mužov a 3 ženy.
Most ktorý spája obec Tovarné s Podčičvou vyhodili nemeckí fašisti v čase II. Svetovej vojny do povetria, chýlila sa jeho výstavba ku koncu. Pod vedením skúseného vedúceho stavby s. Lauku, práce pokračovali veľmi pekne. Za rok a 3 mesiace bol most ukončený a v mesiaci okt. 1957 daný do prevádzky. Most bol vybudovaný na starom mieste a na starých základoch.
V tomto roku sa populácia zvýšila . Za rok sa narodilo v obci 11 občanov. No nezomrel nik.
Po odchode dr. Dauska, bola obec na kratšiu dobu bez lekára. No v tomto roku bol sem znovu pridelený lekár menom Jaroslav Cintavy, ktorý sem prišiel z nemocnice v Humennom, kde predtým pôsobil. Menovaný lekár je slobodný a býva u Mikuláša Cichého.
Občania v globále splnili dodávkové povinnosti nad 100%. Medzi najlepších plničov patrili Ján Kasarda, Michal Bohanič, Michal Kucik, Jozef Baník a ďalší.
O rast kultúrnej úrovne občanov sa starajú aj naďalej najmä miestni učitelia, ktorých je v tomto roku spolu 10, ktorí pôsobia na OSŠ a MŠ. Nacvičili divadelnú hru s MO ČSM „Peniaze“, ktorú zahrali 1.a 2. januára. Ba aj samotní učitelia za vedenia s . Géciho nacvičili divadelnú hru „Záveje“, ktorú občanom predviedli 2. a3. marca. Táto osvetová práca sa prejavuje veľmi účinne na občanoch. Z množstva usporiadaných tanečných zábav všetky sa uskutočnili v tichosti bez výtržnosti bitiek, ktoré boli v minulosti v tunajšej obci dosť častým zjavom. Jednu ešte zlú vlastnosť majú mnohí naši občania. Prejavuje sa u nich veľká závisť, čo dosť často vidieť v obliekaní sa a v nezdravých klebetách a ohováračkách. Niektorí občania pred svojimi domami stavajú železné ohrady, ktorých náklad často činí vyše 5000 Kčs. Čoraz viac sa objavujú motorky, rádia, práčky, elektrické motory na pílenie dreva a iné vymoženosti.
Zvyky a obyčaje najmä na Vianoce, Veľkú noc pomaly ustupujú do úzadia. Vraj „čarovné veci“ ako reťaz, sekera mutovník, slama na Štedrý večer už nemajú miesto v izbách. Kroj, však len nohavice z tzv. „drelichu“ už sa len sem tam objavujú a to len u starších ľudí. Svadby ktoré v minulosti trvali viac dní, už sa modernizujú a trvajú u roľníckeho syna len jeden deň, u inteligencie jedno odpoludnie. Na vysokých školách v tomto roku študujú 3 žiaci, na odborných a JSŠ študuje 9 žiakov.
Štvrtého októbra 1957 prvá umelá družica Zeme bola vystrelená do vesmíru v Sovietskom zväze, ktorá je zhotovená z hliníkových zliatin, má vo svojom vnútri 2 vysielače a niektoré iné prístroje na pozorovanie horných vrstiev atmosféry, ktoré sú dosiaľ učencom neznáme. Družica sa dostala asi do výšky 900 km, kde obieha okolo zeme a to raz za 1 hodinu 35 minút. Má tvar gule.

ROK 1958

V prvej polovici tohto roku začala sa oprava horného krídla kaštieľa. Táto budova bola daná RSD vo Vranove, ktoré z nej urobilo sklad obilia pre obce Tovarné, Sedliská, Žalobín, Štefanovce, Matiašovce a Ruský Kazimír. V tom istom roku sa tu vybudoval aj násyp na zemiaky, ktorý stal v blízkosti výkupného skladu. Bola to veľká pomoc pre okolité obce.
Ako som na začiatku uviedol, nik z našich malých a stredných roľníkov nepredvídal, že v tomto roku na jeseň zmiznú sklady na našom tovarnianskom chotári a že koncom leta zapusti aj v ich mysliach hlboké korene myšlienka založiť si jednotné roľnícke družstvo. A tak sa veru aj stalo. Vlastná presvedčovacia kampaň začala až koncom augusta 1958. Za výdatnej pomoci Okresného výboru strany a okresného národného výboru vo Vranove, za pomoci názornej agitácie, propagácie, miestneho rozhlasu, ktorý tu bol provizórne namontovaný a samozrejme aj vyspelosťou samotných občanov , bolo už 10. sept. 1958 JRD v Tovarnom založené. V tento deň sa konala ustavujúca schôdza na ktorej bola zvolená aj správa JRD. Predsedom za veľkého aplauzu sa stal s. Michal Kucík, skúsený roľník a dobrý hospodár. Ďalšími členmi správy sa stali: Juraj Bajcura, Ján Dzuracký ml., Andrej Hanik, Ľudvik Dykoraz, Michal Fedorko a Ján Durkaj. Hneď na jeseň bola prevedená hospodársko-technická úprava a sejba ozimín sa už previedla spoločne. Zo zvyšných stodôl a to u Sochoviča a Jozefova boli provizórne vybudované maštale, ošipárne a už v decembri bolo tu sústredené 32 býčkov na výkrm.
V tomto roku sa stala v tunajšej obci ďalšia významná udalosť. 20. augusta 1958 bol slávnostne urobený výkop pre novostavbu Domova dôchodcov a novej osemtriednej osemročnej školy, ktorá je zatiaľ umiestnená iba vo veľkom drevenom baraku. S budovaním týchto objektov sa však toho roku nezapočalo.
V novembri 1958 boli položené aj prvé základy kravina pre 100 ks dobytka. Práca pod rukami odborníkov a družstevníkov- kravin je montovaný, rýchlo rástla. Dokončený však toho roku nebol. V minulom roku bol daný do prevádzky obchodný dom. V tomto roku v miestnosti s potravinami bola zriadená samoobsluha tiež s potravinami. Samoobsluha? A čo je to ? rozmýšľajú mnohí. Samoobsluha je vyššia forma poskytovania služieb nášmu obyvateľstvu. Väčšina obyvateľov tento spôsob nákupu s radosťou prijíma. Bol tiež zriadený aj obchod s priemyselným tovarom. V zimných mesiacoch bola v tunajšej obci zriadená družstevná škola práce pre družstevníkov. Vedúcim školy bol riad. OSŠ s. Géci. Prednášali tu inž. z PTŠ Čaklova
Po stránke kultúrnej usilovali sa miestni učitelia, ktorých bolo v tomto školskom roku v obci 8, dať našim občanom čo najviac. Zahrali s mládežou 3 divadelné hry a to: Ženský zákon, Pytliakova žena a Zlomená pýcha a ďalšie oslavy k rôznym príležitostiam. V tomto roku sa v tunajšej obci narodilo 6 detí. Tieto všetky boli narodené v OÚNZ vo Vranove. Na rôzných pracoviskách mimo obce pracuje 91 občanov. Na vysokých školách študujú 3 študenti JSŠ vo Vranove navštevuje 5 študentov. HŠ a JSŠ v Humennom navštevujú 4 študenti a Zdravotnú školu v Michalovciach 2 študentky.

ROK 1959

V mesiaci januári 1959 boli v našej obci zahrané 3 divadelné hry. Jednu nacvičila MOČSM a 2 prišli zahrať divadelné súbory z Dobrej nad Ondavou a zo Soli. V tomto mesiaci navštívili našu obec aj estrádny súbor z Prešova. Účasť na týchto predstaveniach ako aj na estráde bola ozaj hojná. Najmä však estráda zameraná na pomery obce zanechala ten najlepší dojem.
14. januára 1959 po prvý krát naši družstevníci bilancovali svoju doterajšiu prácu. No najväčšia radosť bola z toho, keď sa vyplácali doplatky a družstevníci i keď mladí, sa presvedčili , že ozaj sa oplatí na družstve svedomito pracovať. Plánovanú pracovnú jednotku dosiahli a táto činila 19 Kčs. Po doplatkoch sa družstevníci veselo až do rána pri hudbe zabávali. Ôsmy marec okrem osláv MDŽ sa zapísal do sŕdc našich občanov aj tým, že od tohto dňa znižujú sa maloobchodné ceny potravín a spotrebného tovaru v poradí už po siedmy raz od roku 1953. Uvádzam aspoň niektoré veci. Jeden kg cukru z doterajších 11,40 Kčs na 8,80 Kčs, rýža zo 7,20 Kčs na 6 Kčs, elektrická práčka z 1900 Kčs na 1450 Kčs atď.
V mesiaci marci 1959 začalo sa aj s výstavbou 8 triednej OSŠ a Domu dôchodcov. Na stavbách sa pracuje v plnom tempe. Podľa harmonogramu mala sa škola ukončiť a dať do prevádzky koncom roka. Stavba sa však do tohto termínu neukončila. V budovaní Domu dôchodcov sa pokračuje.
Našu obec – našich družstevníkov navštívila v mesiaci februári populárna speváčka Janka Guzová – Beková, rozprávač ujo z Detvy a speváčka Vernerová . O túto estrádu sa postaral s. František Stanislavský, učiteľ pochádzajúci z tunajšej obce, ktorý bol v tom čase osvetovým inšpektorom vo Vranove. V tunajšej obci bol usporiadaný kurz šitia a šikovných rúk. Kurz šitia viedla tunajšia krajčírka Anna Duhoňová a kurz šikovných rúk viedla učiteľka Jolana Vargová. Kurzy navštevovalo okolo 30 žien a boli veľmi spokojné s tým čo sa naučili. Dňa 30. septembra 1959 v odpoludňajších hodinách vypukol v susednej obci Sedliska požiar, ktorý zapríčinili malé deti vďaka však aj požiarnikom z Tovarného tento požiar bol likvidovaný. Popolom ľahlo 7 stodôl, slama a krmoviny.
V tomto roku 12. septembra vypustili v SSSR druhú kozmickú raketu a v nedeľu 13. sept. 1959 dosiahla povrchu mesiaca. Prvý raz v dejinách bol uskutočnený kozmický let zo zeme na nebeské teleso. 4. októbra 1959 vypustili tretiu kozmickú raketu. Cieľom tejto bolo dostať sa k Mesiacu, tento obletieť a vyfotografovať jeho odvrátenú stranu, čo sa aj skutočne podarilo. Štafeta priateľstva a mieru po prvý raz prechádza aj cez našu obec, štafetu očakávalo 26. novembra 1959 do 300 občanov. V tomto roku oslávili pionieri v celej našej republike 10. výročie založenia tejto organizácie. Pionieri Vranovského okresu oslávili toto výročie originálnym spôsobom. Za peniaze ktoré získali pri zbere starého železa a papiera a na rôznych brigadach kúpili traktor, ktorý darovali JRD v Tovarnom. Družstevníkom k poľnohospodárstvu im pribudla aj ťažba piesku v Ondave, družstvo zakúpilo 2 nákladné auta, 2 traktory, poľnohosp. stroje a iné investície. Družstevníci sú mesačne a to vždy 13 odmeňovaní. Veselo sa naši družstevníci zabávali, keď dňa 30. augusta 1959 boli v našej obci celo okresné Dožinkové slávnosti.
V prvej polovici októbra dostala tunajšia obec ďalší krásny dar a to stále kino. Zásluhu na tom má najmä MNV a miestny osvetový pracovník s. uč. Fr. Stanislavský. Kino bolo umiestnené v budove MNV a keďže bolo otvorené na počesť 42. výročia Veľkej okt. Soc. revolúcie dostalo názov „Október“ Správcom kina sa stal Fr. Stanislavský, pokladnička s. M. Sabová a premietač Jozef Fedorišín. Prvé predstavenie bolo zadarmo.

ROK 1960

Naša obec prežívala v tomto roku významnú udalosť. Oslávili sme 15. výročie oslobodenia obce od fašistov. Občania si pripomenuli radostný január 1945 a všetko čo sa od oslobodenia v našej obci dosiahlo.
     21.januára 1960 nebol v Tovarnom obyčajný deň. Bolo živo už od rana, bolo badať, že čosi  v obci bude a skutočne aj bolo. Konala sa výročná členská schôdza, kde družstevníci bilancovali svoju celoročnú prácu. Správu o doterajšej činnosti predniesol doterajší predseda JRD s. Kucík. Výsledok hospodárenia bol oproti minulému roku lepší. Pracovná jednotka sa zvýšila o 1 Kčs. Na základe dobrého hospodárenia družstevníci v tomto roku zakúpili 1 osobné auto a 1 nákladné Tatru 111. Začalo sa aj s výstavbou matečníka. Aby pracovná jednotka bola ešte vyššia družstvo sa rozhodlo odkúpiť od komunálnych služieb v Podčičve záhradu aj hangár na pestovanie zeleniny. Hodnota činila 1,000000 Kčs. Vedúcim tohto podniku sa stal Jozef Urban z Podčičvy.
Radostný bol aj 4. marec 1960 pre žiakov i občanov našej obce. Bola nám odovzdaná do užívania nová 8 triedna škola. Od roku 1949 až do tejto doby sa vyučovalo v drevenom baraku. Škola má ústredné kúrenie, vodovod. Chýbalo však nové zariadenie a zatiaľ sa používali len staré lavice a tabule. Riaditeľom školy bol aj naďalej s. Ján Géci. Stavbu prevádzali Pozemné stavby v Prešove a vedúcim stavby bol s. Štefan Pajunk. Budova bola hotová za jeden rok.
V apríli bol usporiadaný Večer otázok a odpovedí, ktorého sa zúčastnili prednášatelia z Prešova. Veselo bolo aj v predvečer osláv Sviatku pracujúcich. Lampiónový sprievod obcou, slávnostná akadémia, spoločný odchod na 1 mája do Vranova, alegorický voz, ktorý vyjadroval spojenie školy so životom.
Naše JRD splnilo dodávky vo všetkých ukazovateľoch na 100 % i keď počasie – veľmi mokrý rok, družstevníkom neprialo.
15. mája 1960 preletela celým svetom ohromujúca správa o vypustení kozmického korábu úžasnej veľkosti okolo zeme.
S prípravou na nové voľby, ktoré sa uskutočnili 16.júna tohto roku sa započalo už začiatkom februára. Bolo otvorené agitačné stredisko v ktorom prebiehali rôzne podujatia spojené spripravou na voľby do MNV,ONV,SNR a NZ. V deň volieb už od skorých ranných hodín vyhrávala pred volebnou miestnosťou kapela J. Miškoviča. Voľby prebehli takmer manifestačne a už okolo deviatej hodiny boli ukončené na 100%. Na prvom slávnostnom zasadnutí MNV bol za predsedu zvolený Jozef Varga rodák z Ond. Matiašoviec, člen strany zamestnaný na poštovom úrade v Tovarnom. Tajomníkom sa stal s. Ján Petriga rodom z Tovarného, člen strany, predtým pracoval v Jednote ĽSD. Že sa práca nového miestného národného výboru začala ozaj sľubne vyvíjať dôkazom toho je aj tá skutočnosť, že sa po prvýkrát v dejinách našej obce ozval koncom mesiaca júla miestny rozhlas, ktorý oznámil občanom, že v obci už bude veselšie, ako tomu bolo v minulosti. Apárat rozhlasu bol umiestnený v budove MNV. Náklad si vyžiadal sumu Kčs 23 000.
Dňa 6. aug. 1960 postihla tunajšiu obec povodeň. Riečka Ondavka po prietrži mračien vystúpila zo svojho hlbokého koryta a zaplavila pole od chotára Hudcovce na jednej i druhej strane. Povodeň odniesla a zničila veľké množstvo obilia, ktoré bolo v krížoch práve vedľa Ondavky. Výdatnú pomoc tu poskytol miestny požiarny zbor, ktorý obilie zachraňoval. Voda vysoko vystúpila aj z miestneho potôčika Mydlina a zaliala cesty po obidvoch stranách obce takže sa vôbec asi 2 hodiny nedalo po cestách isť. Škoda na obili sa odhadovala na 16000 Kčs. V nočných hodinách na 14. aug. 1960 vypukol neznámym spôsobom u občana Michala Fedorku st. požiar. Príčina vyšetrená nebola. Požiar zničil menší stoh starej slamy. Zásluhou miestneho požiarneho zboru bol požiar rýchle lokalizovaný a ďalej sa nerozšíril.
MNV otvoril prevádzkareň na pletenie drôtu. Prevádzkareň bola umiestnená v drevenom baraku byv. OSŠ Prvými pracovníkmi v tejto boli Michal Džuňa (Kušnír) a Bartolomej Štefan. Prevádzkareň sa stala ozaj dobrým pomocníkom pre plnenie finančných príjmov a hodne poslúžila naším občanom.
Aby občania a družstevníci dokázali, že vedia nielen svedomite pracovať a plniť svoje úlohy, ale že sa vedia aj družne zabávať, zorganizovali na Silvestra spoločnú zábavu. Organizátorom bol ČSPO.Za veselej nálady a pri hudbe J. Miškoviča družne strávili naši občania posledný deň

ROK 1961

Tento rok bol prípravou na V. zjazd JRD, tunajší družstevníci prejednali nový návrh stanov JRD a s ich obsahom súhlasili. Vítali najmä tú časť v ktorej sa hovorilo o pomoci družstevníkom pri poskytovaní finančnej pomoci v materstve, vyplácanie rodinných prídavkov a zabezpečenie rodiny družstevníka pri nástupe jeho syna na vojenčinu.
Radostne a veselo bolo v Tovarnom 11. februára 1961. Veď bol k tomu aj dôvod. Tunajší družstevníci bilancovali svoju celoročnú prácu. Plán splnili ba aj prekročili vo všetkých ukazovateľoch. Plánovanú jednotku 20 Kčs dosiahli. Výročnú členskú schôdzu prišli pozdraviť aj pionieri z OSŠ ktorí svojou peknou častuškou pobavili prítomných družstevníkov. No veľkú radosť mali družstevníci, keď z rúk účtovníka preberali pekné sumy peňazí. Iste s uspokojením odchádzal družstevník Kobzoš Michal a ďalší, ktorí si v peňaženke ukrývali vyše 10 000 Kčs.
Za predsedu družstva bol aj naďalej zvolený s. Michal Kucík. Ďalšími členmi správy sú : Hanik Andrej, Dykoraz Ľudovit, Durkaj Ján, Bajcura Juraj, Varga Jozef, predseda MNV, Duda Michal-Maňovský. Účtovníkom JRD aj naďalej zostal Ján Petriga.
O kultúrny život a politický rast družstevníkov sa starali prevažnej miere osvetoví pracovníci – miestni učitelia. V mesiaci januára a februári boli naším občanom zahrané 3 divadelné hry. Jednu predviedli aj pionieri z OSŠ v Tovarnom. Tanečný krúžok viedla s. uč. Hrecaková. V zimných mesiacoch navštívili tunajšiu obec so svojím divadlom ochotníci zo závodu Kapron v Humennom a z Hencoviec. Návštevnosť filmu sa v tomto roku zvýšila. Toto je dôkazom, že naši družstevníci chcú nielen svedomito pracovať, ale aj kultúrne žiť.
Veľkým prínosom bolo pre pobavenie našich družstevníkov zakúpenie televízora zn. Krivaň OZ. V Tomto roku bolo v tunajšej obci len 8 televízorov, tieto ako prví mali A. Sabo, Dr.Cintavý, Demčák atď.
Ďalšou udalosťou v tunajšej obci v tomto roku bolo otvorenie zdravotného strediska už v novej budove rekonštruovanej z bývalej vily Haverlanda. Doposiaľ bolo zdrav. stredisko v privatnej budove u s. J. Ďordu. Tomto stredisku zatiaľ pracuje iba praktický lekár Dr. Cintavý a prevádza sa tu poradňa pre matky a deti. Dňom 1. marca 1961 započalo sa v celej našej soc. rebuplike sčítanie ľudu a bytov. V tunajšej obci sčítanie prevádzal s. uč. Varga z OSŠ v Tovarnom. Sčítanie ukázalo, že tunajšia obec v tomto roku mala 630 obyvateľov.
12. apríla 1961 ohromila celý svet správa, že Sovietsky sväz s úspechom vypustil do vesmíru koráb pod menom
„ VOSTOK 1 „ na palube s človekom menom Jurij Alexejevič Gagarin. Kozmonaut obiehal Zem za 89,1 minut a šťastlivo pristal na určenom mieste. Druhým kozmonautom ktorý vyletel v tom istom roku do vesmíru bol German Titov.
27.júl 1961 bude nezabudnuteľným dňom nielen v rodine Michala Kucíka Jána Kasardu, tunajšich občanov, ale dlho budú na tento deň spomínať všetci občania. V noci z 26 na 27 júla 1961 došla do obce správa, že pri havárii osobného auta, ktoré viedol Jozef Kucík študent na Lekárskej fakulte v Košiciach, zahynula jeho matka Mária Kucíkova, jeho sesternica Mária Kasardová, posluchačka vysokej školy v Bratislave a babička M. Karchová, ktorá tu bola práve na návšteve u svojich dcér Kasardovej a Kucíkovej z USA. Havária bola neďaleko Rožňavy.
V tomto roku už oslavy rozpravkovej postavy deda Mráza ustupujú a na miesto toho nastupuje vítanie zimy, ktoré najmä naša mládež akosi nerada prijíma.
Práca tunajšieho MNV bola ozaj príkladná svedčí o tom tá skutočnosť, že tunajšia obec bola ONV v Michalovciach dvakrát v tomto roku vyhlásená za najvzornejšiu obec Michalovského okresu, odmenená putovnou zástavou a finančnou odmenou.

ROK 1962

Začiatok roku 1962 prišiel s veľkými fujavicami a závejami Zima trvala neobyčajne dlho a posledný sneh zišiel 1. apríla. Družstevníci začali jarné práce 3. apríla sejbou jačmeňa na parcele „Nad kaplivcou“ Počasie na jar a v lete bolo veľmi pekné a priaznivé pre rychle a kvalitné prevedenie prác. Leto bolo veľmi teplé a suché, čo sa potom odrážalo v jesenných poľnohospodárskych prácach – ťažká orba, zlá príprava pôdy pre obilie ap.
Dňa 1. februára sa konala na našom JRD výročná členská schôdza. V dopoludňajších hodinách bolo hodnotenie výsledkov. Ukázalo sa ,že naši družstevníci vedia dobré hospodáriť, za pracovnú jednotku dostali 20.- Kčs okrem naturálií. Na zasadnutí členov JRD sa ďalej v správe hovorilo, že družstvo zakúpilo ďalšie stroje obilny kombajn, kukuričný kombajn, postrekovač, traktor Super 50, závlahová súprava ap. Ďalej bola vybudovaná veľká mostová váha, sušáky na kukuricu. V zakladaní kompostov boli medzi prvými v Michalovskom okrese a na každý hektár pôdy pripravili pre tento rok 2,94 m3 kompostu.
Predsedom družstva zostal aj naďalej s. Michal Kucík. Za dosiahnuté dobré výsledky na JRD umožnila správa JRD svojím členom 5 dňový zájazd do Maďarska autobusom.
Pre ďalšie upevnenie zdravia našich občanov pribudlo v našej obci Ďalšie zdravotné zariadenie a to zubná ambulancia. Spočiatku tu chodili pracovať dentisti z Vranova a od septembra tu prichádza próm. zubný lekár Jozef Findra. Okrem občanov z Tovarného patrili sem obce Matiašovce, Kladzany, Sedliská, Štefanovce, Tov. Polianka, Žalobín, Benkovce.
V tomto roku bolo v tunajšej obci usporiadaných hodne rôznych kultúrnych podujatí. Našu obec navštívil divadelný krúžok z Čakľova, ktorý zahral div. Hru „Chlebom vonia zem“ učitelia ZDŠ zahrali divadlo „Mlyny“. Ďalej vystúpil tu estrádny súbor z Kapronu Humenné. Mimo toho sa 2 krát do týždňa premietal film. Návštevnosť kina začína klesať, nakoľko pribúdajú televízory.
Zásluhou dobré prosperujúceho družstva a ďalších pracovných príležitosti občania sa majú stále lepšie. Zvyšuje sa počet televízorov, chladničiek, pračiek, pribúdajú ďalšie moderné domy, no žiaľ zvyšuje sa aj spotreba liehovín.
29.nov. okolo 3 hodiny odpoludnia zišiel sa veľký počet našich občanov pred priestranstvom „Obchodných domov“ , aby privítali Štafetu priateľstva a mieru – jej Severnú vetvu potom pokračovala k sovietskym hraniciam.
Naša nová škola, ktorá bola daná do používanie ešte v r. 1960 bola stále bez ohrady. Priestranstvo okolo školy slúžilo za pasienok kráv a husí. Keďže MNV otvorilo prevádzkareň na pletenie drôtu, rada MNV sa uzniesla , že vo vlastnej réžii a za pomoci rodičovského združenia školu ohradí. Tak sa aj stalo. V mesiaci máji bolo dielo v hodnote 14 200 Kčs hotové, škola bola ohradená.
V tomto roku zomrelo v tunajšej obci 7 ľudí. Michal Džuňa zahynul tragicky pod vlečkou ďateliny za obcou Žalobín. Zomrela aj najstaršia občianka z obce Mária Rokytová, ktorá sa dožila 102 rokov.

ROK 1963

Nový rok sa prihlásil so silnou zimou, ktorá trvala dosť dlho. V januári vládli silné mrazy, vo februári napadalo veľa snehu. V marci sa začína trošku otepľovať. Jarné práce sa začali – sejba jarín 3.apríla. Žatva v tomto roku začala 8. júla. Počasie veľmi pekné práca išla od ruky, takže už 6. aug. slávili družstevníci dožinky. Horúčavy v čase žatvy boli veľké a teplota vystúpila až na 30 – 34 °C. Jeseň bola veľmi dlhá a tiež priaznivá pre práce našich družstevníkov. V novembri sa ešte teplota pohybovala okolo 14°C. Jeseň bola suchá, sejba dosť ťažká.
Dňa 24.januára bola výročná schôdza JRD, pracovná jednotka sa oproti minulému roku zvýšila z 20, na 21 Kčs. Na zálohu dostavali družstevníci po 15 Kčs, doplatky boli po 6 Kčs.
Členská schôdza zvolila novú správu JRD a do funkcií sa dostali títo družstevníci: Michal Kucík – predseda, Ján Durkaj – podpredseda, ďalej boli zvolení ss. Varga Jozef, Bajcura Juraj, Hanik, Kanaloš Št. Stanovčák Ján, Anna Olchova, Mária Dudová-Spišiaková. Do revíznej správy boli zvolení: Michal Čonka, predseda, Ján Dzuracký – Slávik a Jozef Džuňa. Novým skladníkom sa stal Július Čonka, ktorý vystriedal doterajšieho s. Jána Stanislavského.
Správa JRD venovala naležitú pozornosť aj pestovaniu zeleniny pod vedením skúseného zeleninára s.Rajkova, už v júni dodali na trh 40 kg uhoriek a vyše 4000 ks šalátu.
Z rozhodnutia rady ONV v Michalovciach došlo v tomto roku aj ku zmene matričného obvodu. Tento bol presídlený zo Sedlísk do tunajšej obce, nakoľko obec Tovarné je obcou strediskovou. Pravda, že funkcionári zo Sedlísk sa proti tomuto ostro stavali a nechceli vydať zariadenie Tovarnému. Vtedajší predseda MNV s. Grajcar sa vyjadril, že radšej trezor porúba, ale do Tovarného ho nedá. No pri preberaní bol aj zástupca VB z Michalviec. No po menších preťahovačkach matričný úrad bol do Tovarného presťahovaný. Za niekoľko dni po zriadení sobášnej miestnosti bol aj prvý sobáš. Slávnostný akt prevádzal predseda MNV v Tovarnom s. Jozef Varga. Matrikárkou sa stala s. Mária Fuňová pracovníčka MNV v Tovarnom.
Za zvukov hudby Smetanovej opery Prodaná nevêsta – Verné milovaní, sľúbili si vernosť Bartolomej Štefan a Mária Dudová. Aktív pre občianske záležitosti pod vedením predsedkyne s. Hemeczyovej, uč. ZDŠ zorganizovali milé rekvapenie pre mladomanželov.
Dňa 14.júna bola v našej obci milá slávnosť. Otvarál sa Dom, v ktorm budú dožívať posledné roky svojho života a kde najdu skutočný odpočínok mnohí a mnohí dôchodcovia. Toto miesto odpočinku dostalo názov : Ústav sociálnej starostlivosti. V deň otvárania bolo už v Ústave niekoľko dôchodcov. Riaditeľom tohto Ústavu bol menovaný s. Bartolomej Tatranský, z Vranova. Účtovníkom s. Jozef Helmeczy a hospodárom s. Štefan Orendáč. Budova bola vybudovaná za 4 roky nákladom 4,5 mil. Kčs.
Občanom v tomto roku bolo umožnené budovať si rodinné domčeky v tzv. družstevnej výstavbe. Je to spôsob, kde niekoľko občanov sa združí, zložia určitú sumu peňazí a podnik im dom vybuduje. V našej obci sa do tejto výstavby prihlásili Ján Šváby, Pavol Magura, Vaško Ján, Ivan Michal, Konečný Michal a 3 občania cigánskeho pôvodu. S výstavbou však sa v tomto roku nezačalo. Budova malá stať na pozemku pred občanom Natafaluším.
V mesiaci február došlo k zmene polesia. Doterajšie polesie v Žalobíne sa zrušuje a zriaďuje sa v Tovarnom, kde aj predtým kedysi bolo. Vedúcim polesia zostáva aj naďalej Peter Lupták, skúsený a dobrý odborník, ktorý je tu už od roku 1946. Kanceláriu má polesie v bývalej budove Barkóczyho, „ Na Minďarovci.“
Dňa 27.nov. konal sa na tunajšom matričnom obvode, v sobášnej miestnosti, slávnostný akt privítania detí do života. Slávnostný príhovor mamičkám mala predsedkyňa aktívu s. Helmeczyová.
Ako každý rok, i v tomto pripravili naši osvetári občanom niekoľko hodnotných kultúrnych podujatí. Československý sväz mládeže nacvičil divadelnú hru „Hora volá“, pionieri ZDŠ v Tovarnom sa predstavili hrou: „Šípková ruženka“, ďalej našu obec navštivil estrádny súbor z Humenného. Najväčšou bolesťou pri poriadaní takýchto podujatí je to, že obec nemá väčšej kultúrnej miestnosti a všetko sa prevádza iba v malej kinosále, ktorá slúži pre všetky možné účely.
Stalo sa už zvykom, že na konci každého roka poriadá náš požiarny zbor Silvestrovskú závabu. A naozaj bola to znamenitá rozlúčka so starým rokom, Tancoval, spieval, bavil sa každý ako len najlepšie vedel. Takéto niečo u nás nebývalo. Je to zásluhou dobre prosperujúceho družstva i ostatných zárobkových možnosti.
Naozaj našim obyvateľom sa žije dobré, prečo by sa nezabavili, veď veselá myseľ – polovica zdravia.


ROK 1964

Rok 1964 sa začal prípravou na voľby do všetkých stupňov národných výborov a Národného zhoromaždenia. . Rôzne kultúrne akcie prebiehali až do dňa volieb.
Koncom januára sa konala výročná schôdza dedinskej organizácie KSS. Za predsedu bol aj naďalej zvolený doterajší s. Michal Čonka
Dňa 8. februára konala sa výročná členská schôdza JRD. Slávnostné zasadnutie družstevníkov prišli pozdraviť kultúrnym programom žiaci a pionieri ZDŠ. Za predsedu bol zvolený znovu s. Kucík osvedčený pracovník družstva.
Po úmrtí prvého riaditeľa Domu dôchodcov v Tovarnom s. Tatranského (30.nov.1963) na určitý čas zastával túto funkciu s. Helmeczy Jozef. Začiatkom februára prichádza, aby prevzal funkciu nového riaditeľa Ján Vass. Prišiel sem z Košíc. Je to pracovník svedomitý na patričnej politickej výške.
Dňa 17.marca bola v agitačnom stredisku usporiadaná akcia : „Živé noviny.“ Vystupili v nich miestný lekár Dr. Cintavý, ktorý hovoril o zdravotnej stránke v obci, s. Petriga, predseda MNV o tom čo sa v obci vybudoval a ako sa zvýšila životná úroveň obyvateľov. Na otázky odpovedal aj predseda JRD s. Kucík.
Dňa 9.apríla 1964 odprevadili občania nešej obce mladú 17 ročnú Marienku Stanovčákovú. Túto udalosť spomínam len preto, že Marienka podľa zistenia odborných lekárov v Košiciach zomrela na zvláštnu chorobu ľadvín, ktorá sa objavuje tak za 50 rokov raz.
17.apríla konala sa v našej obci verejná schôdza za účelom predstavovania kandidátov do NV. Keď však sa jednalo o kandidáta do ONV s. Hudackého z Kladzian, občania nesúhlasili a korporatívne opustili kinosálu. Ján Hudacký však prítomný nebol, ale potom bol zvolený za obvod Tovarné do ONV.
V rámci predvolebnej kampane vystúpil v našej obci tanečný súbor „Bukovčan“ z DK Hencoviec. Našim občanom sa v tomto čase predstavil aj divadelný súbor ČSM z Tovarného s nacvičenou hrou „ Trampoty s láskou“. Hru režíroval Jozef Helmeczy.
Rok 1964 sa vyznačoval dosť veľkým suchom. V dôsledku toho aj letné práce sa skôr priblížili, žatva začala už 6. júla. Úroda veru bola slabá. Namlátilo sa iba 16 vagónov, z toho odpredali 6 vagónov obilia a družstvo sa v nákupe zaradilo medzi prvé v okrese.
V predvečer osláv 20. výročia SNP sa konala v našej opbci slávnosť, na ktorej boli slávnostne odovzdané medaile účastníkom SNP. Medzi nich patrili : Jozef Bilík, Michal Baník, Jozef Stanovčák, Michal Štefan, Andrej Sabo a medailu in memoriám bola odovzdaná Jánovi Sabolovi (Do rúk jeho manželky A. Sabolovej)
V mesiaci auguste zavítala do našej obce stará známa Janka Guzová-Becková aj so svojím kolektívom: Kucko „Ďuri Štachytka“.
Naša obec žiaľ niekoľko rokov nevidela v obci hrať futbal. Ihrisko, ktoré „kedysi“ starým veteránom futbalu Kasardovi Št., Stanislavskému Fr., Gécimu J., Dostálovi Ľ.,Vrábeľovi Bart. a ďalším futbalistom bolo žiaľ pridelené na stavebné pozemky a futbal prestal. Naša mlaď sa však odradiť nedala a všemožne bojovala za ihrisko. Konečne sa to v tomto roku podarilo. Založený bol futbalový oddiel ktorý prijal meno „Družstevník“. Predsedom oddielu sa stal bývalý hráč Jozef Dzuracky, trénerom mužstva tiež bývalý hráč Ján Roman. O výstroj sa postaralo JRD, ktoré zakúpilo potrebné veci. Dalo k dispozícii aj pozemok na ihrisko „Pastovník II „
Družstevníci zakúpili hudobné nástroje za 12 000.- Kčs, aby nemuseli objednávať cudzích muzikantov na zábavy a tak sa mladí družstevníci v zložení : Štefan Durkaj, Bart. Konečný, Jozef Špirňák, Jar. Kucík, Ján Miškovič pod vedením Bart. Feriho pustili do nácviku. Prvý krát táto kapela zahrala 8. aug. na dožinkách.
MNV začalo s opravou kúpaliska a budovaním príslušných šatní, veľkú pomoc poskytla naša mládež a požiarny zbor.
MNV spolu s JRD sa rozhodlo, že na potôčku Mydlina, pod lesom Hučok I vybudujú malú vodnú nádrž, ktorá zároveň bude slúžiť aj za rybník. Stavba bola dohodnutá a prevzali ju budovať Pozemné stavby Michalovce. S prácou sa ešte v tomto roku započalo.
Voľby do MNV sa konali 14 mája , predsedom MNV sa stal doterajší predseda Ján Petriga, tajomníkom Jozef Varga- poštár, členovia rady : Michal Čonka, Ján Géci, Ján Vass, Michal Kucík, Anna Horná.
Zima v tomto roku bola dosť dlhá, avšak mierna. Posledný sneh zišiel 29. marca. Teplejšie dni začali 31. marca. Leto bolo pomerne teplé a suché. Jeseň bola pekná a teplá, 27. novembra dokonca večer hrmelo.

ROK 1965

Zima začala mierna. Január oproti minulým rokom je celkom mierny a teplý. Snehu priemerne okolo 10 cm. Február je už chladnejší pripadlo aj snehu a mrazy zosilneli. Podľa priemeru dosahovali mrazy 14°C. Jar sa začína hlásiť až koncom marca. No ani apríl nepatril medzi teplejšie mesiace. Je ne stály s chladným počasím.
Vo februári zasadli naši družstevníci za slávnostne prikryte stoly, aby zhodnotili svoju prácu v uplynulom roku. Dôkazom toho bola výplata prémií i niekoľko korunové doplatky mimo plnej mesačnej odmeny. No a večer pri bohatom stole nechýbala ani hudba a spev. Kormidelníkom družstva zostáva aj naďalej s. Kucík, účtovníkom Ján Petriga, ktorý tiež už dlhšie roky túto funkciu zastáva.
Ani v tomto roku sme nezabudli pozdraviť naše ženy – družstevníčky, matky a žiaci ZDŠ im pripravili bohatý kultúrny program a odovzdali im pekné darčeky – srdiečka.
Nakoľko jar sa dosť oneskorene hlási, aj jarné práce začali až koncom marca a to sejbou jarných obilnín.
V predvečer osláv 1. mája sa konal lampiónový sprievod . Okolo 8. hod. ráno už sa schádzali občania aby po príchode autobusov odišli manifestovať do Vranova. Aby aj tento deň dostal svoj punc, konala sa v lese pri kúpalisku ľudová veselica.
Konečne po veľkých prieťahoch a patáliach započalo sa s družstevnou výstavbou, budova bude stáť neďaleko zdravotného strediska.
Po bývalom grófovi Hadík – Barkoczym zostalo neďaleko rumovisk kaštieľa aj kúpalísko, v ktorom sa pravda kúpali len páni grófovia, občania len tak ukradomky, keď pánov nebolo. Po oslobodení stalo sa kúpalisko liahňou žiab – nik sa oň nestaral. Rada MNV v Tovarnom sa však konečne „nadumala“, že dobre by bolo kúpalisko opraviť v akcii “Z“. Plány sa urobili a tak sa za veľkej pomoci miestnych hasičov i riaditeľa Domu dôchodcov s .Jána Vassa pod vedením s Petrigu predsedu MNV sa v mesiaci júli s prácami začalo. Prácu prevzalo miestné JRD, ktoré v tomto roku vybetónovalo spodok kúpaliska a urobilo aj betónovú platňu na tancovanie.
Životná úroveň sa u našich občanov zreteľne z roka na rok zvyšuje. Svedčí o tom obliekanie – zháňajú sa „tesily, lamináty“ prerábajú sa domy, z bývalých sypancov si občania robia ďalšie obývacie priestory, na domy dávajú moderné fasády (tzv. barančok) do stien namontovávajú zrkadielka, obkladačky, dvory vyvážajú štrkom a robia betónové chodníčky. Na strechy pribúdajú ďalšie televízne antény a pribúdajú osobné auta. Balíky z Ameriky, ktoré často chodili v minulých rokoch, pomaly prestávajú.

ROK 1966

Náš politický a verejný život je stále pestrý a začiatok každého kalendárneho roka vstupujeme s vytýčením si určitého cieľa. Občania a družstevníci našej obce sa zaviazali, že prekročia nákupné úlohy a že odpredajú prebytky aj zo svojich záhumienok a skrášlia svoje obydlia a vonkajšie priestranstva. Naviac sa družstevníci zaviazali, že vysadia na ťažkoobrabateľnej pôde vo „Vinici“ ovocný sad, vyklčujú staré stromy v záhrade Podčičve a nasadia mladé stromky. Keď sa táto úloha hodnotila na konci roku, ukázalo sa, že družstevníci svoj záväzok splnili ovocné stromky na spomínaných parceliach v počte 500 kusov aj vysadili. V druhej polovici januára 1966 sa konala v ZO KSS pri JRD výročná schôdza. Komunisti hodnotili svoju prácu, je treba povedať, že zvláštne úspechy dosiahnuté neboli. Zloženie členov strany vo vekovom priemere prestarle, iniciatíva slabšia, strana v Tovarnom nestojí na čele, pracuje sa dosť utiahnuto a s určitou vypočítavosťou. Rozhodujúce slovo má viac MNV ako organizácia strany. Dochádza k určitému nedorozumeniu medzi predsedom strany s. Čonkom M. a Jozefom Vargom, taj. MNV – boli to viac osobné veci, ale strane to bolo na škodu. Na čele JRD zostáva aj naďalej osvedčený hospodár M. Kucík. Aby príjmy družstevníkov boli ešte väčšie, dala správa JRD v našej obci hlavy dohromady a rozhodli sa, že zakúpia ovce. No a po rozmýšľaní prikročili aj k činom. Zakúpili 200 kusov oviec. Ťažkosti mali s ustajnením, no ale aj s tým sa vyporiadali. Umiestnili ich v šope na hospodárskom dvore. Za baču prijali osvedčeného baču Michala Kobzoša a za pomocníka starého dedka Štefana Bajcuru. A neprešlo veľa času a z rúk s Kobzoša už vychádza aj prvý kvalitný syr a sladká žinčica, odborníci pokladajú syr za najlepší v Michalovskom okrese. Teda ďalší príjem do pokladnice JRD.
Pripravovaný plán vybudovať za dedinou na potôčku Mydlina vodnú nádrž, sa stáva skutkom. Započaté práce Pozemnými stavbami pekne pokračujú, hrádza sa pomaly dvíha a vidieť, že dobrý plán sa uskutoční a v krátkom čase vznikne pekné jazierko a ktovie, možno aj pekné rekreačné stredisko.
Práce na kúpalisku zásluhou dobrej organizátorskej práce s. Petrigu, Jozefa Stanovčaká a J. Vassa, pekne pokračovali. Pomoc hasičskej jednotky a mládeže v našej obci bola naozaj účinná. Vybudovali sa šatne a ostatné soc. zariadenia a práce sa pomaly chýlili ku koncu. A tak k 1.máju 1966 bolo kúpalisko slávnostne otvorené. Pravda ako už býva zvykom, nechýbala ani kolaudácia a po nej slávnostná hostina. Ukončením týchto prác bola hodnota diela vyše 80 000 Kčs. Aj okresný stavebný podnik sa pousiloval a v tomto roku dokončil výstavbu družstevnej bytovky a tak čakatelia už Vianoce trávili v spokojnosti a v pohode v novom byte. Chýbou tejto stavby je, že nemá ústredné kúrenie a pitnú vodu, ale iba užitkovú, ktorú berú potrubím z Domova dôchodcov. Treba povedať, že ako naša mládež, tak aj dospelí nenachádzajú dostatok porozumenia pre verejný kultúrny život. Zdá sa, že tu prevládol nezáujem a pohodlie. Toto vidieť z návštevnosti kina i z účasti na rôznych oslavách.
No a naša mládež, tá nedokáže sa doma zabaviť na tanečnej zábave. Ich miestom zábavy sa stála neďaleká obec Topolovka. Možno je to aj tým, že miestná kinosála pre tanečné zábavy je nevyhovujúca. Túto skutočnosť konštatovala aj rada MNV v Tovarnom a rozhodla sa, že sa všemožne postará, aby sa v strediskovej obci vybudoval pekný účelový kultúrny dom. A už v tomto roku začali sa administratívne prípravné práce. Teda i keď sa životná úroveň z roka na rok zvýšuje, nebadať to na kultúrnosti občanov. Hodne sa holduje pitiu liehovín a to najmä naša mládež. Ba dochádza občas i nežiaducím neprístojnosťam. V obci máme aj okrsok VB, neni to badať a zdá sa, že aj zo strany príslušníkov VB není dostatočný záujem o poriadok. Naša mládež, ale aj školopovinná, oddáva sa fajčeniu a zo starny rodičov je tejto stránke venovaná veľmi malá pozornosť, ale ani dospelí nie sú mládeži príkladom.
Rok 1966 sme prežili v našej obci spokojne, bez akýchkoľvek zvláštnosti. Tradičné Silvestrovské zábavy, ktoré každoročne usporiadáva miestna požiarna ochrana zanikli.

ROK 1967

Rok 1967 stáva sa zasa významným tým, že sa začína v znamení novej sústavy riadenia celého nášho hospodárstva. Zvyšuje sa finančná disciplína a preto miestne národné výbory musia hľadať spôsob ako získavať finančné prostriedky z vlastných zdrojov. Rada MNV aj v našej obci tento problém riešila tiež a dospela k názoru, že musí zriadiť nejakú prevádzkareň. Uzniesla sa, že zriadi prevádzku sondovanie pôdy, prípadne vŕtanie studní.
s. Petriga , preds. MNV zabezpečil súpravu, zohnal potrebných chlapov a práca sa začala. V skupina sondárov, ktorú viedol Ján Džuňa z Tovarného, boli Michal Špirňak, Ján Zauborný, Jozef Košuda. Podľa bilancie na konci roka sa ukázalo, že táto prevádzkareň je vysoko rentabilná a je dobrým prínosom pre pokladňu miestného národného výboru.
V tomto roku sa výročná schôdza strany konala 18.2.1967. Bilancia práce je už trošku radostnejšia. Do strany prichádza mladá krv. Sú to mladí traktoristi z nášho JRD
ss. Št. Durkaj, Michal Hudák, Milan Štefan a Bartolomej Hudák. Za predsedu bol zvolený znovu Michal Čonka. 25.februára sa konali aj nové voľby Výboru českosl. žien. Táto organizácia sa stáva samostatnou a nie je už zložkou MNV. Do výboru čsl. žien boli zvolené tieto ženy: ss. Mária Belaniová, uč. MŠ, Vrabeľová I., uč. ZDŠ,
A. Sláviková, A. Zauborná, M. Konečná, A. Kasardová, M. Dudová, M. Baníková, M. Ivanová, M. Šuflitová. Predsedníčkou sa stala M. Belaniová, taj. Irena Vrabeľová.
Zima v tomto roku bola mierna a dalo sa očakávať, že jar sa otvorí skôr a že s ňou i jarné práce. Prvýkrát vyšli na pole družstevníci 8. apríla a zasiali prvý jačmeň. Keď sa presvedčili, že cukrová repa a ľan sú plodiny, ktoré sú po finančnej stránke výhodné preto v tomto roku zasiali tieto na väčšej ploche, čo sa im vyplatilo. Veď priemer cukrovej repy z 1 ha pôdy sa pohyboval okolo 600 q. Keďže naše JRD sa spojilo s JRD Tov. Polianka, pribudlo i pracovných síl a práca išla lepšie. Ako v minulých rokoch, aj v tomto oslávili naši občania 1. a 9. máj, nechýbal bohatý kultúrny program, veľká vatra pri kúpalisku a veselá nálada, ktorá trvala do neskorých večerných hodín. Ráno 1. mája s dobrou náladou odišli občania na manifestáciu do Vranova o ktorom sa už v tomto čase hovorilo, že bude znovu okresom a nálada bola o to lepšia, lebo pravdu povediac, občania našej obce Michalovský okres radi nemali, lebo bol veľmi macošským.
Krásny koniec jari a začiatok leta bol sľubný pre žatevné práce i dobrú úrodu. A tomu aj tak bolo. Žatva sa začala 11.júla. Kombajny a samoviazače len tak vyhrávali a krásna pšenička sa len tak sypala. Naozaj radostná bola žatva. Prebehla urýchlene a bez strát. Úroda bola bohatá, nákup bol splnený ba aj prekročený. No aj dožinky ktoré boli už začiatkom augusta, boli veselé. Dávno už tak počasie žatevným prácam neprialo.
Keďže požiadavky zo strany občanov na budovanie nových domov narastali, bolo potrebné tento problém riešiť a preto sa rada MNV sa uzniesla , že požiada o rozšírenie intravilanu obce východným smerom za sadami, kde bol v doterajšom pláne zakreslený cintorín. Nový územný plán bol spracovaný a radou MNV aj schválený. Pozemok bol aj na staveniská rozdelený.
Počasie v tomto roku bolo naozaj priaznivé, chýbalo iba viac dažďa. Zima bola mierna, hodne snehu, priemerná teplota v zime sa pohybovala okolo mínus 18 °C, no zato leto bolo horúce a teplota sa pohybovala priemerne okolo 28 °C. I jeseň bola krásna, tiež bez dažďa, zato práce na poli boli o to ťažšie. Náš potôčik Mydlina do obce ani nedotiekol, čo zvykom nebývalo.
Rok 1967 bol pre našich občanov pokojný. Nič zvláštneho sa neudialo, občania žili spokojne, spokojne pracovali. Trošku zaujímavejším bol posledný mesiac roka, keď sa politický život začal troška hýbať. Životná úroveň sa naďalej zvyšuje o čom svedčí nákupná sila v obchodoch, ba niektorí občania zavádzajú do svojích bytov ústredné kúrenie / Ján Petriga, účtovník JRD, Michal Čonka, Juraj Bajcura, ved. živ. výroby na JRD, Karol Horný, prísl.VB./
Svadobné a iné zvyky zostávajú aj naďalej zachované. Trošku sa už modernizujú napr. na svadbe už chýba zástava, svadba trvá už iba jeden deň. Zato krstiny sú čím ďalej bohatšie. Kmotrovci kúpujú bohaté dary krsňaťu, nosí sa veľa rôznych jedál a nosia sa na vianočné a veľkonočné sviatky tzv. „križmy“ malému od kmotrov (oblečenie, kolekcie a rôzné iné dary).
Teda môžeme si na konci roka len zaželať, aby nastávajúci nový rok bol aspoň taký.

ROK 1968

Keď sme začínali nový rok 1968 so vzájomným prianím si všetkého najlepšieho, nikto nepredpokladal, čoho všetkého sa v priebehu tohto roka dožijeme. A ako sa ukázalo bol to rok veľkých skúšok, najmä skúšok politických. Treba však otvorene povedať, že na našich občanov, až na augustové udalosti, ostatné veľký vplyv nemali. Život v obci tiekol ako inokedy. Na JRD sa normálne pracovalo, robotníci chodili riadne do práce, v škole sa riadne učilo, zásobovanie obyvateľstva až na niektoré druhy tovarov bolo plynulé, ba život po politických januárových zmenách, po odchode prezidenta Novotného sa zdal byť veselší, otvorenejší. Občania januárové zmeny prijali s uspokojením a toto aj otvorene prejavovali a hlavne veľkú dôveru u občanov si získal s Dubček, prvý tajomník KSČS.
24. januára 1968 sa konala výročná členská schôdza strany. Táto mala veľmi hladký priebeh, za predsedu bol zvolený s. Štefan Kanáloš traktorista na JRD. Pochádza z deputátnickej rodiny, človek veľmi pracovitý, politický však málo skúsený. Ani jeho vzdelanie nebolo na patričnej úrovni, veď skončil základnú školu v 5. ročníku. Do výboru boli ďalej zvolení ss. Čonka Michal, Hanik Andrej, Štefan Milan, Durkaj Štefan, Hudák Ján, Géci Ján.
K 20. výročiu FU, hodnotný kultúrny program pripravili pod vedením svojich učiteľov žiaci ZDŠ v Tovarnom. Slávnostný prejav predniesol s. uč. Bahajla.
Naša obec kultúrne dosť vyspelá, stále zápasila s kultúrnymi miestnosťami a celý kultúrny život sa rozvíjal v budove „tzv. židovskej krčme“ Keďže naša prevádzka už dosť pekne fugovala a boli už nejaké prostriedky rada MNV po dohode s ONV uzniesla sa v marci 1968, že spolu aj s miestnym JRD vybudujú účelovú budovu, ktorá bude slúžiť ako kancelárie pre MNV a JRD a aj ako kultúrny dom. Dali sa vypracovať projekty a s prípravou sa začalo. Bolo dohodnuté, že budova bude stáť na priestranstve neďaleko obchodu. Ešte v tomto roku sa navozil štrk a uderili sa základy. Aby bola budova zaistená pred klesaním, urobila sa pod celou budovou 50 cm silná železobetónová stabilná platňa. Výstavba sa prevádza v akcii „Z“ a začala sa v máji. Keďže sa už v minulom roku začalo s výstavbou ihriska, bolo treba k nemu aj úpravu cesty. Rada MNV sa uzniesla, že túto cestu v dĺžke cca 300 bm aspoň provizorne uparví potôčným štrkom. Úprava bola prevedená vo výške 15 000 Kčs. Cesta vedie okolo zdravotného strediska, Miškoviča smerom k bývalému kaštieľu.
Dňa 18 marca 1968 sa konala verejná schôdza za účelom upresnenia kandidátky do ONV a KNV. Občania si žiadali aby sa na kandidátku dostali ľudia mladší, ktorí majú záujem o prácu v obci i keď nie sú komunisti a z kandidátky nech vypadnú aj členovia strany ako ss. Čonka. Hanik, Dykoraz, ktorí sú už starí a týcho nahradiť neprtajnými. Do ONV ako kandidátka bola navrhnutá s. Mária Belaniová, uč. MŠ a do KNV s. Kucík predseda JRD.
Zima bola normálna až na 3 týždeň januára kedy mrazy dosahovali až – 26°C. Snehu veľa nebolo, ale udržiaval sa ešte aj 14. marca, kedy definitívne zišiel.
Žatva začala neobvykle skôr a to práve zapríčinilo sucho. Žať sa začalo už 1. júla a bola ukončená behom mesiaca júla a slávnostné ukončenie – dožinky – sa konali 7. augusta 1968 pri kúpalisku, kedy zároveň JRD otvorilo tu aj bufet, v budove, ktorú odkúpilo od Jednoty ĽSD.
Tak ako občania celej našej republiky s napätím očakávali výsledky rokovania medzi Sov. Zväzom a ČSSR, ktoré sa konali 29. – 31. júla, aj občania našej obce s pozornosťou tento vývoj sledovali, ale len sledovali. Každý aj naďalej riadne pracoval a iba sem - tam pri poháriku sa robili uzávery ako to asi dopadne. Žiadne reakčné nálady sa medzi obyvateľstvom neprejavovali. Takisto s veľkým záujmom sa sledovali rokovania v Bratislave.
Keď som sa v noci z 20. aug. na 21. augusta o 1 hodine zobudil, videl som cez okno ako smerom na Košice lietali helikoptéry. Myslel som, ýe je to asi nejaké cvičenie a spokojne som si ľahol späť. Ráno o 5,30 hod. prišla k nám suseda a vraví Rusi nás obsadili, v noci prekročili hranice. Keď som vyšiel von a pozdejšie zišiel som dolu k hostincu, stálo tam už veľa ľudí a pozorovali ako smerom k Podčičve idú tanky. Zvedavci z radov detí utekali sa pozerať až na križovatku a vrátili sa so správou, že sú to ruské tanky a idú smerom k Vranovu. Ľudia si tento počin všelijako vysvetľovali, robili rôzne uzávery, odsudzovali toto počínanie, ale verejne nik s rôznymi heslami nevystupoval. Hneď ráno sa pred obchodmi zhrnulo veľa ľudí a zo strachu čo asi bude začali robiť nákupy a behom 2 hodín bol obchod s potravinami prázdny. Kým však táto panika trvala nebolo v našej obci napísane ani jedno protisovietske heslo alebo nejaký plagát. MNV i stranícka organizácia sa zišli na pokyn vyšších orgánov a snažili sa iba o kľud v obci, najmä však o plynulé zásobovanie potravinami. Občania s veľkým uznaním hovorili o ss. Dubčekovi, Svobodovi, Smrkovskom, Černíkovi a s. Husakovi.
Dlho túžili občania našej obce po poriadnom osvetlení. No aj sa ho veru dočkali. Bola to zásluha funkcionárov MNV a najmä jeho predsedu s. Petrigu, ktorý má na tom najväčšiu zásluhu, že obec toto osvetlenie v hodnote 80 000 Kčs 8. sept. 1968 dostala. V ten deň aj slávnostne toto svetlo zasvietilo.
Po odchode s Jana Vassa, doterajšieho riaditeľa Domu dôchodcov na iné pracovisko, túto funkciu preberá Jozef Helméczy z Tovarného doterajší učtovník, 15.7.1968.
V mesiaci okt. 1968 bola prevedená úprava štátnej cesty z Tovarného do Štefanoviec. Bol daný nový kamenný základ a asfaltový koberec. Tejto úpravy sa najviac potešili občania, ktorí bývali vedľa doposiaľ tejto prašnej cesty.
V prvej polovici novembra 1968 bola tunajšiemu hasičskému zboru pridelená už z nového okresu Vranov ďalšia pojazdná striekačka. Náš požiarný zbor už má takto 2 pojazdné striekačky a jeden agregát.
V tomto roku z našich radov odišiel na večnosť Bartolomej Vrábel, ktorý 25.marca 1968 tragicky na svojej motorke, cestou do práce zahynul.

ROK 1969

Do roku 1969 sme vstupovali už ako federatívna republika skladajúca sa z Českej socialistickej a Slovenskej socialistickej republiky. Každý náš občan veril, že rok 1969 stane sa rokom pokojnejším, že pomery u nás sa budú naďalej konsolidovať a že s istotou budeme kráčať vpred. O tom sme sa presvedčili všetci najmä vtedy, keď v apríli došlo k zmene v UV KSČ a na čelo sa dostal skúsený politik s Dr. Gustav Husák. Dňa 1. februára 1969 sa konala na tunajšom JRD výročná schôdza. Naši družstevníci hrdo bilancovali svoju prácu. Okrem doplatkov dostávali aj časť peňazí za nehnuteľný majetok a za kravy. Predsedom zostal aj naďalej s. Michal Kucík. Družstvo a vedenie posilnil nový pracovník pre živočíšnú výrobu s. inž. Marian Adámek.
Vzhľadom na veľký počet uchádzačov o výstavbu nových rodinných domčekov, rozhodol sa MNV po dohode s ONV vo Vranove, rozšíriť intravilan obce za „Sadami“ východným smerom. Za týmto účelom došlo aj k výstavbe novej cesty k tomuto stavenisku. Medzi prvých stavebníkov na novej ulici patrili : Ján Dzuracký, Jozef Čonka, Michal Duda, Štefan Duda, Štefan Durkaj, Ján Fedorko, Ján Durkaj, Milan Štefan, Pavol Magura a Ján Ďorda. Tento rok došlo k výstavbe asfaltovej cesty aj na uličke okolo ÚNZ. Stavbu previedli Štátne cesty v Michalovciach pod vedením majstra Michala Džuňu z Tovarného.
Koniec mesiaca februára, keď 23.2. zišiel sneh a 25.2. už teplota bola +8°C, zdalo sa že naši družstevníci začnú jarné práce skôr ako po iné roky. Počasie sa zhoršilo, prišli dažde a do poľa vyšli družstevníci až koncom marca.
Na Slovensku sa zrušili krajské národne výbory a utvorili sa tzv. strediskové obce a v nich aj obvodné národné výbory. Takýto obvodný národný výbor bol utvorený aj v tunajšej obci. Za vedúceho Obv. Národného výboru bol menovaný s. Ján Petriga doterajší predseda MNV v Tovarnom. K obvodnému výboru patrili obce: R. Kazimír, Sedliska, Ond. Matiašovce, Štefanovce a Tovarnianská Polianka. Ako uradnici pracovali na obv. nár. výbore
ss. Z. Nováková – matrikárka, Ján Hudák, Ján Čalfa, Alex. Tóth, Anastázia Repková, Valéria Čalfová. Svojú činnosť začal 5.5.1969.
Nakoľko doterajší predseda MNV s. J.Petriga bol poverený vedením obvodného úradu, došlo k voľbe nového predsedu a tajomníka MNV. Dňa 8.5.1969 bol za predsedu zvolený s. Varga Jozef, doterajší pracovník MNV ako tajomník a za tajomníka bol zvolený Jozef Stanovčák, obidvaja ako doručovatelia na Poštovom úrade v Tovarnom.
S výstavbou kultúrneho domu sa aj naďalej intenzívne pokračovalo. Začali sa na základoch budovať múry. Veľmi tu pomohli občania brigádnici. Výstavba murov bola v tomto roku ukončená a budova bola aj zastrešená.
Počasie v tomto roku bolo dosť extrémne. Striedalo sa veľmi rýchle a bolo veľmi nestale. V januári bola zima mierna. Teplota do 16. jan. sa pohybovala okolo –15 °C. 17. jan. nastal odmenk a sneh zišiel. Vo februári tiež mierna zima. V apríli bolo počasie veľmi zlé, až koncom mesiaca sa trošku oteplilo. Teplota dosahovala len +12 °C. Máj však už bol krásny a teplý a ani 3 zamrznutí svätí svoju moc neukázali. Počasie v jeseni bolo veľmi pekné, teplota 2. novembra napr. dosahovala +16 °C. Prvý sneh napadol dosť skoro, už 8. novembra.
Koniec roka zastihol občanov našej obce v dobrej pohode. Nič zvláštneho sa neudialo, čo by bolo narušilo celkový život občanov. Do obce pribudli ďalšie nové osobné auta, rôzne tech. vymoženosti, čo svedčilo o dobrej životnej úrovni našich obyvateľov.

ROK 1970

Rokom 1970 sme privítali 25. výročie oslobodenia našej obce slávnou Sovietskou armádou.
18. januára sa konala milá slavnosť v ZDŠ za účasti veľkého počtu občanov, kedy bola odhalená pamätná tabuľa na znak vďaky Sov. Zväzu a jeho armáde za oslobodenie našej obce. Slávnostný prejav ako aj odhalenie pamätnej tabule previedol zástupca ONV s. Hajduk. V januári sa konala výročná členská schôdza DO KSS za predsedu bol zvolený aj na nastavajúce obdobie Štefan Kanaloš. Dňa 7. februára sa konala výročná členská schôdza na JRD, bola dosť živá, členovia otvorene poukazovali na klady , ale aj nedostatky v práci na JRD. Celkový objem hospodárenia bol cca 7 miliónov korún. Pracovná jednotka bola 20 Kčs v hotovosti, 7 Kčs sa vyplácalo na doplatky a 3,50 Kčs v natuiráliach. V spáve JRD nedošlo k žiadnym zmenám nakoľko voľby sa nekonali.
V tomto roku bolo v celej našej vlasti prevedené samosčítanie ľudu, domov a bytov, soc. zariadenia, vybavenosť bytov a dochádzky do zamestnania. Samosčítanie prevádzali ss. Ján Géci, riad. ZŠ a Jozef Helmeczy, riad. Ústavu soc. starostlivosti v Tovarnom. Po konečnom spočítaní mala naša obec aj s obyvateľmi ÚSS 961 obyvateľov.
11. novembra bol ukončený rozhlas na odľahlých uliciach a na novej ulici „Za sadami“ Hodnota tohto diela predstavuje asi 80 000 Kčs. Takto celá naša obec už môže počúvať MR, ktorý však až na oznamovanie obecných správ inému účelu neslúži. Dňom 1. dec. 1970 stáva sa novým riaditeľom v Ústave sociálnej starostlivosti v Tovarnom Ján Hudacký. Pochádza zo susednej obce Kladzian. Jeho predchodca s. Helmeczy zostáva ekonomickým namestkom.
Dňa 24.decembra došlo k požiaru u Jozefa Bilika. Požiar podľa udania vznikol v kuchyni od skratu elektrického prívodu. Vďaka rýchlemu zásahu miestnych hasičov sa požiar z kuchyne, kde zhorel nábytok ďalej nerozšíril.
Ihrisko, ktoré sa začalo budovať pri bývalom kaštieli zostalo rozostavané a kedy bude ukončené je naozaj otázka času. Zdá sa, že funkcionári MNV trochu v tomto smere zaspali.
Až na niekoľko slávnosti, ktoré usporiadali žiaci miestnych škôl, nemali možnosť občania zhliadnuť nijaké kultúrne podujatie ani zábavu. Kultúrny dom ešte stále nie je hotový a inej miestnosti v obci niet. Silvestrovské zábavy tiež prestali a tú, čo usporiadali v nedostavanom kultúrnom dome iste nebola príjemným pobavením.

ROK 1971

Rok 1971 do ktorého sme práve stúpili, bol ďalším z rokov konsolidácie pomerov v našej socialistickej vlasti. Zima začiatkom januára bola mierna. Snehu, ktorého bolo naozaj veľmi málo, aj tento koncom januára zišiel. Február bol pomerne teplý a začiatkom marca prišli silnejšie mrazy.
Dňa 10.februára 1971 mala tunajšia stranícka organizácia výročnú schôdzu. Na tejto bolo zvolené aj nové vedenie straníckej organizácie. Za predsedu bol zvolený Štefan Durkaj, mechanizátor na JRD. Členovia výbru ss. Ján Petriga, Andrej Hanik, Michal Cehlár, Jozef Varga, Štefan Kanaloš a Ján Géci.
Vzhľadom k tomu, že bola utvorená nová ulica na parcele „Osičie“ a niektorí občania už sa začali budovať, bolo potrebné rozšíriť aj elktricku sieť. K výstavbe tejto došlo v mesiaci februári a bola aj tento rok ukončená.
JRD postihla aj menšia pohroma, zhorela im ďateliny, no ale veľmi to nepocítili. Voľby sa nekonali a preto správa na čele s predsedom s. Kucíkom zostala aj naďalej. Aj ekonóm s. Ján Petriga „Džan“ svoju funkciu vykonáva naďalej.
Dňa 1. apríla 1971 nastala zmena vo funkcii vedúceho obvodného úradu. Doterajší Ján Petriga odchádza za riaditeľa rekreačnej oblasti na Domašu a jeho funkciu prebral pracovník OÚ s . Ján Hudák z Tovarného.
Aby sme využili voľné priestranstvo na dolnom konci obce, rozhodla rada MNV, že svojpomocne vybuduje tu park. Stranou nezostala ani naša mládež a začiatkom mája pustila sa za pomoci občanov do jeho budovania. V tomto roku však ukončený nebol.
V nočných hodinách 16. júna 1971 došlo na našom JRD k požiaru. Zhorela takmer všetka prvá ďatelina už uskladnená pod šopou. Škoda ktorú požiar zapríčinil , bola okolo 478 tisíc korún. Príčinou požiaru bol pravdepodobne blesk, nakoľko sa v tú noc prehnala nad obcou búrka.
Koncom augusta 1971 začalo sa v susednej obci Štefanovce s presvedčovaním do JRD. Táto akcia bola veľmi rýchle ukončená a už 2. sept. Došlo k založeniu JRD a zároveň sa konala aj zlučovacia schôdza s JRD v Tovarnom. Spoločná schôdzka sa konala v ešte nedokončenom kultúrnom dome v Tovarnom. Jesenné práce sa previedli už spoločne.
Ešte sme ani dobre nezabudli na požiar, ktorý zničil družstevníkom ďatelinu a už znovu sa hlási „červený kohút“, aby koncom septembra znovu vyčínal a pohltil prácu družstevníkov.
Za Ondavkou na parcele „Pod Hurkou“ zhorel stoh slamy. Požiar zapríčinili traja chlapci z Tovarného, ktorí si blízko stohu nakládli oheň. Škoda činila 80 tic. korún.
V dňoch 16. a 27. nov. 1971 konali sa v celej našej vlasti voľby do všetkých zastupiteľských zborov. Za predsedu MNV bol zvolený s. Ján Petriga, ktorý sa späť vrátil z funkcie riaditeľa rekreačného strediska. Tajomníkom sa stal s. Varga Jozef. Rada sa skladá z týchto členov:
ss. Ján Belani, št. zamestnanec, Michal Kucík ,predseda JRD, Michal Džuňa majster, Ján Géci, riad. školy, Emília Repková, úradníčka, za predsedou komisie boli zvlení s. Mikuláš Helméczy a Jozef Stanovčák.
Koncom decembra začalo sa v blízkosti Domu dôchodcov s výstavbou 6 bytovej jednotky, planovanej pre učiteľov. Výstavbu prevádzal Okresný stavebný podnik vo Vranove.
Dobré pracovné podmienky na JRD a pracovné príležitosti v okolitých závodoch napomáhajú zvyšovať životnú úroveň nášho obyvateľstva. Pribudajú nové obytné domy najmä na novej ulici, občania kupujú ďalšie auta, vymieňajú nábytok, prerábajú doterajšie domy, budujú kúpelne, zavádzajú do bytov vodovod, ústredné kúrenie ap.
Pekne sa rozvíja aj kultúrna činnosť, miestný rozhlas plní svoje postavenie. Veľmi peklne pracuje výbor pre občianske záležitosti pod vedením s. zast. riad. ZŠ Márie Helméczyovej. Kultúrno správna budova je pred dokončením aj futbalové ihrisko pekne pokračuje.
Ukončili sme ďalší plodný rok pri budovaní našej soc. spoločnosti a môžeme povedať, že bol pre nás rokom úspešným a bohatým.ROK 1972

V tomto roku sa občania zapojili do záväzkového hnutia a zaviazali sa, že odpracujú 140 000 hodín pri budovaní kultúrneho domu, na výstavbe futbalového ihriska, pri výstavbe chodníkov a miestneho parku.
Počasie začiatkom roka bolo veľmi pekné. Január bol bez snehu a ku koncu bolo teplo a pršal dážď. Aj február bol veľmi priaznivý teplota koncom mesiaca vystúpila až na 12°C. Naši družstevníci pravda nezaháľali a dali sa do sejby. 29.febr. zasiali prvé hektáre ovsa. Dňa 9. febr. 1972 konala sa ešte v nedokončenom kultúrnom dome výročná schôdza JRD. Bilancia bola pekná. Veď okrem mesačného platu boli aj za každú odpracovanú jednotku doplatky 13 Kčs. Správa družstva sa nevolila a predsedom JRD zostal aj naďalej s. Michal Kucík.
Konečne prišiel vytúžený 18.máj 1972, kedy naši občania zásluhou dobrej organizátorskej práce MNV a aj vlastnou zásluhou dostali do užívania novú kultúrno – správnu budovu. Tento stánok bol vystavaný v akcii „Z“ a jeho hodnota predstavuje sumu 1,5 milióna korún. V budove je umiestnený miestny národný výbor, sobášna miestnosť, knižnica, kancelárie JRD, kuchyňa, ktorá bude slúžiť v čase poriadania svádieb a veľká kinosála s javiskom. Bol to skutočne krásny dar pre našich občanov.
Dňa 1.júna 1972 objavili sa z ničoho nič na budove ZDŠ v Tovarnom 2 bociany. Pustili sa hneď aj do roboty a začali stavať hniezdo. Doposiaľ bociany v tunajšej obci nehniezdili. Mláďatá v tomto roku ešte nemali, hniezdo tiež neukončili.
I keď sa úroda v tomto roku ukazovala dosť pekná, veru sa naši družstevníci na žatvu veľmi netešili. Veľmi zlé počasie takmer celé leto nič dobrého pre žatvu neveštilo. Vďaka dobrej organizátorskej práci vedenia družstva, aj tieto práce zvládli. Nákupné úlohy splnili na 100% a niečo dali aj naviac. Koncom augusta 1972 podarilo sa založiť JRD aj v ďalšej susednej obci Ondavských Matiašovciach. Z rozhodnutia OV KSS a ONV a po dohode s JRD v Tovarnom bolo toto novozaložené roľnícke družstvo pričlenené k Tovarnému. Zlučovacia schôdza bola v Ond. Matiašovciach. Ako zástupcov do správy prijali M. Doboša, Štefana Kužmu, ktorí aj pomáhali organizovať rastlinnú a živočíšnu výrobu v tejto obci. Na pomoc našim družstevníkom prišla aj mládež zo ZDŠ v Tovarnom. Svojou mravenčou prácou pomohlo pri zbere zemiakov. Žiaci odpracovali 2200 hodín a pozberali zemiaky zo 7. ha.
Aby novovybudovaný kultúrny dom plnil svoje poslania, bola v ňom zriadená obvodová knižnica. Vedúca knižnice kvalifikovaná knihovníčka Janka Bočanová z Vranova urobila výstavku kníh, poriadala besedy, ba aj pripravovala čitateľské dni a to vo voľných sobotách pre žiakov ZDŠ.
Veru neradostná je bilancia požiarov na našom JRD, veď za dva roky je to už 3. požiar. No a 16. november bude tiež v ekonomike družstva hlboko poznačený. Vo večerných hodinách o 20,15 hod. ozval sa z miestneho rozhlasu požiarny signál, ktorý oznamoval, že horí salaš na JRD. Výsledok bol veru hrozný. Za živa zhorelo 184 oviec a 11 baranov. Škoda dosiahla sumu 140 000 Kčs. Príčiny požiaru zistené zatiaľ neboli. Družstvo už potom ovce nenakúpilo.
Naši občania i mládež dodržali svoj sľub, záväzky splnili a miestny park bol na počesť 55. výročia VOSR odovzdaný do užívania. V parku boli vybudované pekné chodníky, vysadené briezky i smriečky. Okolo železnej ohrady bol vysadený vtáči zob a množstvo kvetov. Parčík bol pomenovaný na „Park mieru a priateľstva so ZSSR“.
Zásluhou dobrej organizátorskej práce MNV ale hlavne pričinením predsedu MNV s. Jána Petrigu bol dobudovaný ďalší stánok, ktorý bude slúžiť najme našej mládeži – futbalistom. Bolo ukončené a skolaudované futbalové ihrisko, ktoré bolo vybudované na priestranstve kde stála stredná časť grófskeho kaštieľa. Kolaudácia bola prevedená koncom novembra 1972. Hodnota diela predstavovala vyše 300 000 Kčs. I toto bola akcia „Z“.
V tomto roku sa započalo aj s ďalšou akciou v rámci akcie „Z“. Bola to výstavba chodníkov po ľavej strane ulice smerom k domu dôchodcov. Jeho časť za pomoci občanov bola ukončená a skolaudovaná.
Konečne po vyše ako 15. ročnej „kalvárii“ pristúpilo sa k regulácii miestneho potoka Mydlina. Prácu začal a prevádzal n.p. Chemkostav z Humenného. S prácou započali koncom novembra 1972 a do konca decembra urobili ešte hodný kus práce. Časť od mosta smerom k Ondavke bola vyložená betónovými panelmi. V práci sa pokračuje.
Že práca našich občanov pod vedením MNV nebola márna, svedčí o tom aj uznanie vlády SSR, ktorá za svedomitú prácu a dôsledné plnenie volebných programov odmenila náš MNV sumou 100 000 Kčs. Rada MNV rozhodla, aby peniaze boli investované na opravu šatní na kúpalisku a výstavbu ďalších chodníkov smerom k JRD.
Ďalší rok naozaj plodnej práce, práce pri zveľaďovaní našej obce a tým aj celej našej soc. vlasti je za nami. Vykonali sme veľký kus práce prace o čom svedčia už spomínané akcie. Pribudlo ďalšie nové domy, alebo staršie boli skrášlené. Pribudol ďalší počet vzdelancov, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie. Rozrástol sa i motorový park a pribudli ďalšie technické vymoženosti do našich domácností. Kultúrna úroveň i celková životná stúpa. Je však chybou, že s rastom životnej úrovne rastie aj veľký konzum liehových nápojov v našej „začmúdenej krčme“. O kultúrny život sa prevažne starajú miestny učitelia, ktorých počet klesá, nakoľko klesá v celom obvode ZDŠ aj populácia. V škol. roku je do 1. roč. zapísaných len 7 žiakov, z toho z Tovarného len 5 (šk.r.1972/73)
Celkový život v uplynulom roku bol kľudný a naplnený dobrou a užitočnou prácou.


ROK 1973

Ako po iné roky, i v tomto na začiatku bol čulý ruch na miestnom národnom výbore i na jednotnom roľníckom družstve. Sumarizovali sa záväzky, chystali sa plány, rozpracovali sa výrobné úlohy, aby sa mohlo do plnenia úloh naštartovať s plnou zodpovednosťou. Počasie i ostatné podmienky boli priaznivé, len bolo treba vysúkať rukávy a dať sa do roboty. Počasie bolo dosť priaznivé, málo snehu v januári, zima mierna, teploty sa pohybovali od –8 do

–10°C. Z jari bolo sucho, takže jarné práce začali neobvykle dosť skoro. Koncom februára vyšli družstevníci do poľa aby zasiali prvé hektáre jarín. Jarné práce sa skončili behom desať dni. JRD dostalo nové traktory a iné stroje, takže robota išla od ruky. Veľmi dobrá pracovná morálka i ochota všetkých pracovníkov na JRD, bola prísľubom, že úlohy sa splnia. No a koncoročná bilancia to aj potvrdila.

Po výročnej schôdzi DO KSS kde za predsedu bol zvolený s. Štefan Durkaj, hodnotili svoju prácu aj naši družstevníci. Pravda už v novom kultúrnom dome. Konala sa 18. februára. Plánované úlohy boli splnené a aj doplatky, ktoré jednotliví členovia družstva dostali, boli toho dôkazom. Vedenie družstva na čele s jeho predsedom s. Kucíkom a ekonómom s Petrinom sa mohlo pravom hovoriť, že družstvo sa radí medzi prvé v okrese.

Ako každoročne i v tomto roku sa konali v našej obci hodnotné oslavy MDŽ. Veď si to aj zaslúžili. Veľmi početná organizácia ZSŽ a jej aktivista bola prísľubom, že aj za ich pomoci a pod vedení preds. Márie Belani ovej, riad. MŠ a poslankyne KNV naša obec bude ešte krajšia. Oslavy tohto sviatku našich žien boli spojené s krásnou výstavkou výšiviek, ba aj iných výplodov šikovných rúk, ktorá bola inštalovaná v miestnosti kultúrneho domu a trvala 14 dní. Slávnostný príhovor k ženám mal riad. ZDŠ v Tovarnom s. Ján Géci. Hodnotný kultúrny program svojim mamičkám pripravili žiaci MŠ i ZDŠ pod vedením svojich učiteľov.

Ako sa činia naše ženy a ich organizácia pekne hovorí aj článok uverejnený vo Vranovských novinách, kde sa o svojej práci i práci organizácie ZSŽ vyznáva s. Mária Belaniová, riad. MŠ.

Stalo sa už dobrou tradíciou v našej obci, že v predvečer osláv 1. mája koná sa lampiónový sprievod, ktorý pripravujú miestne školy.. Po ňom nasleduje položenie venca k Pamätnej tabuli našich osloboditeľov na budove kultúrneho domu. Veď aj v samotný deň osláv vo Vranove N/T pod „firmou“ JRD Tovarné pochodovalo s hrdosťou plnenia svojich úloh 122 družstevníkov, čo ešte v našej obci nebolo. Aj krásny alegorický voz vyjadroval, aké smelé úlohy si naši družstevníci v 3 roku piatej päťročnice vytýčili.

Žatva začala 8.júla. Ako prvú plodinu zobrali družstevníci repku olejnú. Hektárové výnosy tejto nasvedčovali, že aj ostatné obilie bude dobré sypať. No a veru tomu  tak aj bolo. Škoda len, že do bohatej žatvy sa zamiešalo počasie a spomalilo zber úrody. Od 8. júna takmer až do 30. júla denne pršiavalo. „Medardova kvapka“ teda úrodu poriadne pokvapkala. Žatva i napriek dobrej organizátorskej práci sa pretiahla až skoro do konca augusta. Dožinky boli veselé, veď prečo aj nie. Družstevníci zobrali úrodu, akú ešte nemali. Ukázalo sa, že dodržiavanie agrochemických lehôt, svedomitá práca traktoristov, kvalitné osiva, ktoré družstevníci zasiali ako M i r o n o v s k á  a A u r o r a vydajú dobrú úrodu. Veď na 7 ha parcele dosiahli 52 q pšenice práve z odrody A u r o r a.

Výsledky v pšenici na 1 ha – 32,4 q  a v jačmeni 32,0 q.

Takéto výnosy naše družstvo za svojho trvania ešte nedosiahlo. Veľmi pekné bolo počasie od 1 augusta až do 31. augusta.

Prvá obeť vodnej nádrže. Smutne sa skončil víkend rodičov, ktorí prišli do Tovarného až z Bratislavy. Nevediac ako, ale dňa 8. augusta sa v našej vodnej nádrži za obcou utopilo 5 ročné dievčatko.

Veľmi pekne pracovala v našej obci organizácia „Mladý požiarnik“. Za túto prácu Okresný výbor ČSPO vo Vranove n/T odmenil mladých chlapcov tým. že dňa 2.sept. 1973 sa tu konala celo okresná súťaž mladých požiarnikov. Našich chlapcov na túto súťaž pripravoval s. uč. Jozef Gregus, ktorý bol členom okresnej organizácie. Víťazstvo z tejto súťaže si odniesli mladí požiarnici zo Sedlísk. Tri družstva medzi nimi i naše z Tovarného, okresní predstavitelia ČSPO odmenili vecnými cenami.

Veselo veru bolo v našej obci 8. sept. 1973. Veď bol k tomu aj dôvod. Do našej obce zavítal 40 členný spevácko - tanečný súbor z družobného okresu Veľké Berezné zo Zakarpatia. Našim občanom v dvojhodinovom programe skutočne ukázali, koľko umenia a temperamentu mali v sebe mladí speváci a tanečníci. Tohto podujatia sa zúčastnili nielen občania z Tovarného, ale aj z okolitých obcí.

Vďaka starostlivosti MNV v Tovarnom a za výdatnej pomoci nášho poslanca ONV s taj. Jozefa Hraboveckého, začalo sa s výstavbou MŠ. Stavenisko pre túto bolo vybraté na mieste, kde kedysi za grófa Hadík Barkóczyho bol tzv.  „Parádny dvor“. V tomto roku však budova zostala rozostavaná. MŠ sa budovala v akcii “Z“ a veru bolo aj nemalo problémov najmä s pracovnými silami hneď v začiatkoch. Pravda snaha mať peknú materskú školu, ktorá bola umiestnená s starých múroch býv. ľudovej škole, miestnych funkcionárov neodradila.

Koncom mesiaca nov. 1973 bol daný naším občanom betónový chodník od miestneho parku až na JRD v dĺžke 800 bm do užívania. Na jeho budovaní sa podieľali aj občania bývajúci na strane kde sa chodník budoval. I táto práca bola prevedená v akcii “Z“. Škoda však, že nebol urobený kvalitnejšie.

 Koncom dec. 1973 bol z rozhodnutia OV KSS a ONV vo Vranove pričlenený ŠM na Behanovciach k nášmu JRD. Družstvo získalo takto ďalšie hektáre i budovy pre rozšírenie rastlinnej i živočíšnej výroby. Boli tu v začiatkoch umiestnené dojnice a odchov teliat. Za vedúceho živočíšnej výroby bol poverený s. Štefan Kužma prezývaný „Pundžak“, skúsený roľník z Ondavských Matiašoviec.

Dňa 28.dec. v nočných hodinách z nezistených príčin vznikol v drevenej letnej kuchynke u občana Andrea Hanika požiar. Vďaka pohotovosti našich požiarnikov, požiar sa ďalej nerozšíril, zhorela iba sama kuchynka.

Zbor pre občianske záležitosti vyvíjal aj v tomto roku peknú činnosť. Prevedené okrem sobášov boli aj ďalšie akcie, ktoré nadobúdali čím ďalej väčšiu vážnosť. Medzi ne patrilo uvítanie detí, beseda s účastníkmi SNP, odovzdávanie OP žiakom ZDŠ, strieborné svadby, jubileá, pozdravenie starých občanov.  Za túto ušľachtilú činnosť bol náš ZPOZ z príležitosti 20. výročia jeho založenia odmenený Krajským národným výborom za získanie 1. miesta v kraji a 3. miesta na Slovensku.

Zima sa prihlásila 20.nov. napadol aj prvý sneh a dosť vysoká vrstva. Mrazy dosahovali hodnotu až –16°C. 20.dec. však zima povolila. Sneh zišiel a Vianoce boli celkom bez snehu, teploty boli cez deň a-6°C, družstevníci prevádzali ešte aj hlbokú orbu.


ROK 1974

Počasie začiatkom januára bolo hmlisté, nemrzlo, nočné teploty ba –1 až-3°C. denné teploty okolo +4 až +6°C. Snehu vôbec nebolo, tento napadol z 11. na 12. jan. Potom začalo slabšie mrznúť. 23.jan sa konala hodnotiaca schôdza DO KSS, predsedom aj naďalej zostal Štefan Durkaj, mechanizátor na našom JRD. 6. febr. sa konala bilančná schôdza JRD , správa kladne hodnotila dosiahnuté výsledky. Na JRD v tomto čase pracovalo 254 stálych pracovníkov, z toho bolo 134 žien a 58dôchodcov. Sprava družstva sa nevolila predsedom aj naďalej zostal s. Michal Kucík

18. marca bilancovali svojú prácu za uplynulý rok členky ČSČK. Vo svojej správe, ktorú predniesla predsedkyňa s. Mária Jančošková zhodnotila klady i nedostatky, za zmienku stojí napr. že rok čo rok zúčastňujú sa okresnej súťaži pod vedením miestneho lekára Dr. Jaroslava Cintavého a vždy sa umiestnia medzi prvými.

 V rámci investičnej výstavby započalo sa na našom JRD v mesiaci apríl 1974 s výstavbou veľkokapacitného kravina. Tento by mal pojať po dokončení 500 kusov dojníc. Výstavbu prevádzal Chemkostav n.p. Humenné. Práca stavbárom v začiatkoch išla naozaj od ruky a do konca roka bolo vidieť, že tu naozaj vyrastie veľká „fabrika“ na výrobu mlieka.

Jarné práce prebiehali úspešne, boli ukončené včas a dobre prevedené. Ako krásne počasie bolo v jari, tak sa ono práve v čase žatvy pokazilo. Uskutočnila sa stará múdrosť: “Netreba o dážď prosiť, príde až začneme kosiť“. No a tento aj prišiel a poriadne zamiešal karty naším družstevníkom, ktorí sa museli poriadne obracať, aby zvládli a zachránili bohatú úrodu, ktorá v tomto roku aj bola. Výnosy : pšenica z 1 ha – 38,35 q, raž – 30,00 q, jačmeň 27,58 q.

I jesenné práce- sejba, zber zemiakov, cukrovej repy i kukurice, prebiehali za ťažkých klimatických podmienok, veľmi často pršalo pôda bola premoknutá a ťažká. Vďaka dobrej organizátorskej práci vedenia družstva i dobrej pracovnej morálky družstevníkov, ale aj za pomoci brigády zo ZDŠ v Tovarnom boli práce na JRD zvládnuté včas.

Koncom júna t.r. konala sa ma miestnom ihrisku celo okresná súťaž požiarnikov. Medzi družstvami nechýbali ani naši požiarnici. Medzi prvými však neboli.

Začiatkom septembra navštívil našu obec náš poslanec federálneho zhromaždenia s. Michal Sabovčík, inak rodák nášho okresu, zo Soli. Doprevádzal ho s. Humenník, poslanec SNR, predseda JRD v Kvakovciach a Dr. Ján Grumel, predseda ONV vo Vranove. Naši hostia si prezreli hospodársky dvor JRD, reguláciu potoka, výstavbu kravina. Na MNV bola potom beseda s členmi rady MNV. Súdruh Sabovčík vysoko ocenil prácu MNV pri zveľaďovaní obce i obetavú prácu našich družstevníkov.

Po dvojročnej obetavej práci podarilo sa Chemkostavakom dať nové moderné koryto z časti vydláždené kameňom a z časti betónovými dielcami, malému potôčku Mydlina. Regulácia bola prevedená od riečky Ondavky, cez obec až na horný koniec. Naša obec dostala takto krajší vzhľad a nehrozí už ani povodeň, ktorá občas narobila hodne starosti občanom bývajúcim vedľa tohto potôčika.  Hodnota tohto predstavuje okolo 3 milióna korún.

ROK 1975

Začal sa nástupom do 5. roku piatej päťročníce, pre nás občanov Tovarného aj tým, že v ňom budeme oslavovať 30. výročie oslobodenia našej obce, kde sme si to pripomenuli 18. januára veľkolepou slávnosťou, kedy bola naša obec oslobodená. Naši občania si pri tejto príležitosti dávali hodnotné záväzky, ktorých hodnota presahovala pri zosumarizovaní vyše 300 tisíc korún. Záväzky boli zamerané na skrášľovanie životného prostredia, na pomoc JRD, výstavba schodov a cesty k cintorínu a iné. Jednou z mnohých akcií, ktoré sa konali na počesť 30. výročia oslobodenia našej obce, bola aj súťaž „Čo vieš o ZSSR“. Táto prebiehala v našej obci a medzi sebou súťažili s obcami Sedliská a Žalobín. Víťazom sa stal Žalobín. Ďalším krásnym podujatím bola štafeta pod názvom „ Posolstvo našim osloboditeľom“. Presne o 15,00 hod. dňa 16. jan. pionieri zo ZDŠ v Tovarnom odniesli krásne vyšité stuhy s vyjadrení lásky a vďaky Sov. Zväzu za naše oslobodenie na križovatku, aby ich poslali na ďalšiu ďalekú cestu. Oslavy 30. výročia oslobodenia našej obce sa konali 18. jan. v deň, kedy k nám z východu prišla vytúžená sloboda. Slávnosť začala lampiónovým sprievodom obcou a položením venčeka k Pamätnej tabuli na budove kultúrneho domu. Oslavy pokračovali v kultúrnom dome slávnostným prejavom tajomníka ONV s. Hraboveckého.

Pri tejto príležitosti boli predsedníctvom OV KSS a Radou ONV vo Vranove za pomoc pri budovaní nášho okresu odmenení medailami a pamätnými plaketami i čestnými uznaniami títo občania našej obce:

Medaile dostali: Ján Petriga – predseda MNV, Ján Kandalík- rob. Poslanec MNV, Štefan Durkaj – predseda DO KSS, Ján Géci – člen rady – riad. ZDŠ

Pamätnú plaketu dostali: Jozef Varga – taj. MNV, Michal Kucík – predseda JRD

Čestné uznanie dostali : Juraj Kočíš, Juraj Bajcura, Ľudevít Dikoraz,Andrej Hanik, Ján Petriga – ekonóm JRD, Mária Belaniová, Zuzana Nováková, Mária Jančošková, Jozef Stanovčák, Mikuláš  Helméczy. Na slávnosti bolo prítomných vyše 300 občanov, ktorí sa takto prišli poďakovať za ich oslobodenie Sovietskej armáde.

 Dňa 30. jan. sa konala v našej obci výročná schôdza JRD, správu za uplynulý rok predniesol s. Michal Kucík, uplynulý rok ako sa hovorilo v správe, bol naozaj rokom bohatým pre naše JRD. Predsedom JRD zostal naďalej dobrý hospodár M. Kucík.

24.febr. prebehla našou obcou štafeta, ktorá niesla názov Štafeta Československej spartakiády 1975 (ČSS) Dukla –Praha.  Štafetu boli pozdraviť občania a žiaci ZDŠ. Krásne vyšitú stuhu s pozdravným listom zavesili na štafetový kolík a bežci ju niesli z Tovarného do Hudcoviec, kde ju funkcionári Vranovského okresu odovzdali zástupcom okresu Humenné.

Začiatok marca sa ukázal ako krásny, teplotne normálny. Teplota dosahovala až 17°C, čo umožnilo vyjsť našim družstevníkom do polí. 6. marca zasiali prvé hektáre jačmeňa. Potom však sa počasie zhoršilo, takmer celý marec popršiavalo a sejba sa pretiahla až do polovice apríla. Dobré sa darilo však pracovníkom v živočíšnej výrobe a to v plnení nákupu mlieka.

10.marca plnili plán na 103,3 % a dodali 1416 l mlieka oproti plánu 1370 litrov.

Prílet bocianov, títo sťahovaví vtáci sa tohto roku nejak oneskorili a samička, ktorá prilieta vždy skôr, ako samček, prišla 7. apríla o 18,15 hod. Samček sa oneskoril o 6 dní. Vychovali 2 mláďatá a postupne odleteli začiatkom septembra. Je zaujímavé sledovať ako starostlivo ochraňujú  a dopĺňajú hniezdo s mláďatami.    

Jarným prácam počasie veľmi neprialo a očakávalo sa, že i žatva bude „uplakaná“. Počasie sa však už umúdrilo a žatevné práce prešli bez väčších problémov. Žatevná technika fungovala a na pomoc prišli 2 kombajny z Humenného. Žatva začala 14.júla a všetko komplet bolo hotové 20.augusta. Úroda bola o niečo slabšia ako v r. 1974, ale plán bol splnený.

Jesenné práce začali ako obvykle zberom skorých zemiakov. Počasie prácam žičilo a družstevníci spokojne a načas všetky práce previedli. Zima sa prihlásila až koncom novembra miernymi mrazmi. Sneh napadol 8.dec. Keď sme si záväzky dali, nuž musíme si ich splniť, takto rozmýšľali naši občania. A veru ich aj splnili. 21. augusta 1975 na porade predsedov a tajomníkov MNV mohli aj naši funkcionári Ján Petriga a Jozef Varga počuť z úst podpredsedu ONV s. Mičeka, že v akcií „Z“ patrí Tovarné medzi popredné obce. V prvej skupine obcí Tovarné získalo prvé miesto a to už čosi znamená.

Kultúrna a spoločenský život v obci prebiehal ako obvykle. Prevádzali sa oslavy, dobre pracoval rozhlasový krúžok pri MNV, obec skrášlil pekne vyregulovaný potok, a veľmi pekne zhotovené pútače, ktoré hovorili o výsledkoch kultúrnej a životnej úrovne nášho obyvateľstva. Pribudlo i výpožičiek kníh z miestnej ľudovej knižnice (MĽK) a tento predstavoval na 1 občana 4 knihy vrátane detí, čo nevedia čítať. I návštevnosť kina sa zlepšila. Vo svojej záslužnej práci pokračoval aj ZPOZ. (Zbor pre občianske záležitosti.)  

ROK 1976

Rokom 1976 sme vstúpili do prvého roku 6. päťročnice. Naša strana i celá spoločnosť sa chystali privítať a pozdraviť XV. Zjazd KSS. Ďalšou veľkou politickou udalosťou bolo 55. výročie vzniku KSČ a voľby do národných výborov. Toto dávalo i nabádalo našich občanov k pracovnej iniciatíve a k záväzkom na počesť týchto udalostí. A záväzkov bolo hodne a predstavovali hodnotu 276 000 Kčs. Dňa 6.januára sa konala v našej straníckej organizácii výročná členská schôdza, ktorá hodnotila klady i nedostatky straníckej práce za uplynulé obdobie správu predniesol člen výboru a predseda MNV Ján Petriga. Do výboru boli navrhnutí a jednohlásne čl. schôdzou schválení ss. Petriga Ján, Hanik, Bartolomej Hudák, Ján Géci a Štefan Durkaj, ktorý zároveň bol zvolený za predsedu DO KSS. O niekoľko dni sa konala po straníckej schôdzi výročná schôdza JRD. Voľby nového predstavenstva sa nekonali. Predsedom JRD zostal naďalej Michal Kucík, ekonómom Ján Petriga starší. 23.febr. sa konala verejná schôdza strany ktorej sa zúčastnilo 183 občanov.

 V prvej polovici marca začalo sa v rámci „Volebného programu“ v akcií „Z“ s výstavbou Domu smútku. Tento bol osadený na miestnom cintoríne, v jeho pravom hornom rohu. Stavba bola plánovaná v hodnote vyše 1 milióna korún. Stavbu prevádzali zamestnanci prevádzkarne pri miestnom národnom výbore pod vedením s. Štefana Tótha.

Ani tohto roku sa nezabudli vrátiť obyvatelia komína našej základnej školy – bociany. Dňa 30. marca priletela samička a o 4 dni samček. Mali trochu viac práce ako po iné roky, lebo im od komína zhorelo hniezdo. Tohto roku vychovali 2 mláďatá a asi cítili, že jeseň bude teplá odleteli až 18.septembra.

Počasie začiatkom roka bolo dosť nepriaznivé mrazy, dážď, takže jarné práce hodne oneskorili. Sejba začala až 1. apríla kedy bolo naozaj mimoriadne teplé počasie na toto obdobie. 1.-4. apríla dosahovali teploty až 22°C. Zato však 30. apríla bol mráz a poškodil takmer všetky orechy, ktorých úroda bola veľmi slabá v obci. Máj potom bol veľmi suchý, teplý, bez dažďa. Jarné práce boli ukončené včas. Na počesť XV. Zjazdu naši občania dňa 3.4. odpracovali dobrovoľnú pracovnú smenú. Občania pracovali na poli, na verejných priestranstvách, pionieri v areáli školy, ďalší občania pri výstavbe Požiarnej zbrojnice. Hodnota ktorú občania v tento deň  vytvorili predstavovala okolo 45 tisíc korún. Naši požiarnici mali v predvečer osláv 1. mája menší sviatok. Dostali do užívania nový stánok pre ich činnosť Požiarnu zbrojnicu. Táto bola vybudovaná tiež v akcií „Z“ a jej hodnota predstavovala 800 tisíc korún. Na otvorení sa zúčastnili zástupcovia Okresného výboru požiarnej ochrany.

Keďže sa pomaly blížili voľby, pripravovali sa aj nové volebné programy. Aj naša strana v Tovarnom a funkcionári národného výboru si takýto pripravovali, aby ho potom mohli predložiť občanom. No náš „Program“ bol naozaj veľký i hodnotný. Bola v ňom zahrnutá výstavba Domu smútku, Dom služieb, výstavba komunikácii, Dom potravín, výstavba chodníkov po ľavej strane obce na hlavnej ceste. Tento bol predložený plénu MNV na prejednanie a vyvesený v malej zasadačke MNV.

Žatva na našom družstve začala 17.júla. Počasie bolo naozaj priaznivé, letne, takže družstevníci mohli pokojne pracovať. Najprv pokosili repku olejnú priemerný výnos z 1 ha bol 18,8 q, namlátili jej 800q, potom jačmeň atak ostatné obilniny. Žatva trvala do 14. augusta. Je chvályhodné, že na kombajnoch pracovali aj tunajší učitelia ss. Jozef Behajla a Juraj Hromjak. Priemerné hektárové výnosy v obilí boli na našom JRD 31,44 q.

Jesenné práce pokračovali tiež podľa plánu. Počasie bolo naďalej pekné, veď ešte 7. nov. Bola u nás teplota 15°C. Toto umožnilo ukončiť všetky jesenné práce, aj hlbokú orbu. Prvý sneh napadol 23. nov. Ale len veľmi málo, hneď aj zišiel koncom decembra.

Dňa 6. októbra sa konala verejná predvolebná schôdza na ktorej bolo predstavovanie nových kandidátov do zastupiteľských zborov. Do miestneho národného výboru bolo navrhnutých 21 poslancov. Ich mena sú: Ján Géci, Ján Petriga, Štefan Durkaj, Mária Jančošková,Michal Kucík, Ján Belani, Mikuláš Helméczy, Ľud. Repková, Anna Hudková, Jozef Kužma, Michal Džuňa, Štefan Čonka, Mária Demjančiková, Ján Kandalik, Mária Dudová, Bart. Hudák, Helena Magurová, Jozef Stanovčák ml. Marta Ďordová, Antón Škarupa a Pavol Vojtko.

Voľby boli 22. a 23. okt. 1976, všetci zapísaní voliči sa volieb zúčastnili. Prvé slávnostné zasadnutie pléna novozvoleného národného výboru bolo 18. novembra. Na tomto bol zvolený nový predseda, tajomník, členovia rady a predsedovia komisií. Za predsedu bol opäť zvolený Ján Petriga, taj. S . Bart. Hudák. Členovia rady : Petriga, Hudák, Kužma, Džuňa Michal, Géci Ján, M. Demjančiková, Magurová Helena.

Pracovníci živočíšnej výroby na našom JRD mali dňa 19. nov. Trošku viac starosti ako v iný pracovný deň. Dostali totiž „do daru“ novú „továreň“ na výrobu mlieka, veľkokapacitný kravín. Ustajnili v ňom však zatiaľ len 180 kusov dojníc. Ako sa tento moderný kravín osvedčí, to ukáže čas. Vedúcim sa stal Juraj Bajcura.

Aj v tomto roku bola daná naším občanom možnosť kultúrne sa vyžiť. Hneď začiatkom januára zahral divadelný súbor pod vedením s. uč. Hromjaka divadlo. Ďalej v obci vystúpil tanečný súbor Vranovčan a súbor Oblík z Hanušoviec. V mesiaci auguste v našom kine prebiehal Filmový festival pracujúcich.

Rok 1976 bol ukončený tradičnou silvestrovskou zábavou.

ROK 1977

Rok 1977 nás privítal množstvom snehu, neskoršie dažďom v polovici januára bola teplota 5°C nad nulou V druhej polovici februára až +11°C, pršiavalo, hmlisté nezdravé počasie. Toto predurčovalo, že rok 1977 nebude zvlášť pre úrodu priaznivý, bol to však opak. Úroda bola naozaj bohatá, aká málokedy na JRD bola.

Ako obyčajne začiatkom roka sa konali hodnotiace schôdze strany a JRD. Predsedom strany zostal Štefan Durkaj. Družstevníci sa mali čím pochváliť. Veď úroda, akú mali v roku 1976 málokedy dosiahnu. Družstva v tom čase gazdovalo už na takmer 200 ha pôdy. Nielen predseda JRD a ekonóm sa tešili, právom boli hrdí na svoje výsledky všetci družstevníci. Ani v tomto roku nenastali vo vedení družstva žiadne zmeny. Pribudli iba ďalší administratívni pracovníci. 28.febr. sa v našej obci konala verejná schôdza strany. Žiaľ za veľmi malej účasti občanov (39) z toho bolo 10 miestnych učiteľov. Diskusia bola veľmi slabá.

Jarné práce začali takmer o mesiac skôr ako v minulom roku. Dovolilo to krásne jarné počasie. Veď v marci dosahovali teploty až 21°C.

Deň učiteľov, keďže tento sviatok sa zaužíval robiť po jednotlivých obvodoch ROH zväzu zamestnancov školstva, na tento rok pripadlo tento urobiť v Tovarnom. Dňa 25. marca zišli sa v našom kultúrnom dome učitelia z celej doliny až od Oľky. A bola nás pekná kôpka okolo 120. Za odbor školstva, ONV a OV KSS boli prítomní ss. Babjak, Doboš, Hrabovecký a Maxim. Učiteľov na tomto spoločnom posedení prišli pobaviť herci a speváci Divadla Jonáša Záborského z Prešova.

Prílet bocianov. Ani v tomto roku sa nezabudli vrátiť do svojho hniezda obyvatelia ZDŠ. Priletela znovu ako prvá samička, bolo to 8 apríla. Samček sa oneskoril 3 dni. Je veľmi zaujímavé, že ani raz neprileteli spolu. Vychovali 3 mláďatá. Zdržali sa akosi dlhšie a to asi preto, že nestačili 3 bocianikov dobré uživiť, aby boli schopné dlhého letu. Odleteli tiež nie naraz, najprv staré a potom mlade. Bolo to v rozpätí od 10. do 17. septembra.

V tomto roku sa u nás začala žatva 7. júla. Najprv sa kosila repka olejná a potom ostatné obiloviny. Skončili ju 11. augusta. Úroda v tomto roku bola veľmi pekná a družstevníci dosiahli 40q na 1 ha v priemere vo všetkých druhoch obilia. I jesenné práce pokračovali podľa plánu. Počasie bolo priaznivé, takže jesenná úroda bola zobratá takmer bez strát. Prvý sneh spadol 22. novembra a silnejšia zima sa prihlásila až v druhej polovici decembra. Vianoce boli bez snehu.

 Vzhľadom na dosť časté úmrtia starčekov v dome dôchodcov, doterajšia vyhradená plocha na obecný cintorín už nepostačovala. Rada MNV sa uzniesla v septembri 1977 cintorín rozšíriť o 0,5 ha severným smerom. Táto plocha bola potom, ba i celý cintorín v akcií „Z“ ohradený.

Naša obec je strediskovou obcou. Mnohí občania – mladomanželia z vlastnej obce, ale i z iných obcí podávalo žiadosti o pridelenie stavebných pozemkov. Keďže v obci už voľných stavebných pozemkov nebolo, Rada MNV v Tovarnom požiadala ONV o rozšírenie intravilánu. Na základe súhlasu boli potom príslušným žiadateľom pozemky pridelené. Tieto boli vymerané „Za sadami“. Bola tam tiež vybudovaná asfaltová cesta, kanalizácia a elektrifikácia.

ROK 1978

Vstúpili sme do nového roku, roku 30. výročia Februárového víťazstva pracujúcich, od našich občanov bolo získaných 135 individuálnych a 11 kolektívnych záväzkov. Ich hodnota prestavovala 362 760 Kčs. Na výročnej členskej schôdzi strany, ktorá sa konala 3. januára v tom čase naša organizácia mala 21 členov a 14 členov bolo registrovaných. Boli prevedené aj voľby nového výboru. Výbor sa skladal z týchto ss. Durkaj Štefan- predseda DO KSS, Ján Petriga- zapisovateľ, Štefan Čonka, pokladník. Členmi výboru boli ešte ss. Emilia Kuncová a Ján Géci.

Dňa 23. febr. konala sa na našom JRD výročná členská schôdza na ktorej došlo aj k voľbe nového predsedu JRD. Na vlastnú žiadosť bol z funkcie predsedu uvoľnený s. Michal Kucík, ktorý túto funkciu vykonával od založenia družstva v r. 1959.

 Do funkcie nového predsedu bol zvolený doterajší oker. Tajomník Zväzu družstevných roľníkov vo Vranove Ján Ragan. Pochádza z Nižného Hrušova. Má stredoškolské vzdelanie a funkciu predsedu už zastával. Jednotné roľnícke družstvo posilnili aj ďalšie mladé kádre a to inž. Andrejco a inž. Frančik.

Dňa 22.marca vo večerných hodinách asi okolo 21,00 hod. pocítili občania našej obce menšie zemetrasenie. Nejakú zvlášť silu nemalo a prejavilo sa iba menším zahrkotaním hrncov a tanierov. Škody neboli žiadne.

Bociany prileteli 9. apríla. Priletela najprv samička a 12. apríla samček aj s doprovodom (2bociani). Hniezdo im však v zime zhorelo a museli stavať nové. Vychovali 2 mláďatá.

Dňa 22.apríla prebehla aj v našej obci krajská pracovná smená. Zúčastnili sa jej takmer všetci občania a žiaci ZDŠ. Pracovalo sa na úprave cintorína, na výstavbe chodníkov vedľa hlavnej cesty, čistili sa parky a verejné priestranstva, žiaci ZDŠ okopávali na JRD ovocné stromky a urobili práce za hodnotu 9 680 Kčs.

Zima mala aj v tomto roku svoje vrtochy. Vo februári normálna až ku koncu 20.a21.2. mrazy dosahovali až –17°C. 24.febr. nastalo náhle oteplenie a do 2. marca zišiel sneh. Jarné práce sa začali za nestáleho počasia až 15. marca. Celá jar bola mokra. Pre zlé počasie sa aj žatva oneskorila, prvé obilie začalo padať až koncom júla s 3 týždňovým oneskorením. Práca pri zbere obilia trvala celý mesiac a žatva bola ukončená až koncom augusta. Ani výsledky neboli dobré. Plánované výnosy dosiahnuté neboli, žatva takmer dobehla jesenné práce. Ani jesenným prácam počasie neprialo. Bola slabá úroda zemiakov cca 90q z hektára. Kukurica na zrno nedozrela a museli ju zosilážovať. JRD koncom novembra už bolo stratové 6,5 mil. korún. Ani bytovka pre zamestnancov JRD stále nebola ukončená i keď termín odovzdania už prešiel. 30. októbra sa konala na MNV beseda s funkcionármi okresu. Za ONV sa jej zúčastnili ss. Grumel – predseda ONV. Ing. Švantner, podpr., Haľko podpr. Žipaj,  ved. plánov. odboru, Ing. Hajduk, ved. Fin. odboru, s Kaščak ved. miestneho hospodárstva a s. Fekete, predseda Jednoty ľudového družstva. Riešili sa problémy: plnenie volebného programu, zásobovanie a služby obyvateľstvu, výstavba obce, kultúrna úroveň a činnosť zboru pre občianske záležitosti. Boli prijaté konkrétne opatrenia na zlepšenie celkovej práce v obci.

Koncom novembra bola ukončená výstavba Domu smútku. Jeho hodnota predstavovala 1 mil. 700 tisíc korún. Problémom aj naďalej zostava výstavba studne. Stavba bola prevádzaná v akcií „Z“.

Aj v tomto roku prebehli v našej obci rôzne kultúrne podujatia. Pravidelne sa premieta film, prevádzali sa rôzne oslavy. Do obci zavítal aj Poddukelský ukrajinský súbor z Prešova, usporiadaný bol aj Filmový festival pracujúcich. Dobrá bola aj činnosť Zboru pre občianske záležitosti. Z 32 pohrebov bolo 16 bez cirkvi. Z 12 novorodeniatok nebolo pokrstených v kostole 7. Z 24 sobášov bolo občianskych 15. Zbor pozdravil 28 jubilantov a ďalšie akcie.    

ROK 1979 

1. január 1979 nás prekvapil nevídanou zimou. Ešte do 11,00 hodiny pršalo, potom sa schýlil silný vietor   a do rana klesla teplota pod –20°C. táto zima prekvapila i našich družstevníkov a narobila im hodne škody v hospodárskych budovách. Toto trvalo asi týždeň, zima povolila a ku koncu januára aj pršalo. Február bol už mierny, takmer bez snehu s teplotou –5, -8°C.

Dňa 20. febr. sa konala výročná schôdza JRD, no radostná bilancia to nebola, družstvo bolo preplátkové cca 6 mil. korún. Veľmi slabá bola najmä výroba mlieka. Urobili sa určité opatrenia, zišla sa v Tovarnom komisia odborníkov v zastúpení KNV,ONV, projektanti, no veľké zlepšenie v tomto smere nenastalo. Sejba jarnej pšenice, jačmeňa začala 25. marca. Počasie dovoľovalo, práca družstevníkov išla od ruky a 18. apríla boli so sejbou hotoví. V tomto termíne na 10ha vysadili aj skoré zemiaky. Ostatným jarným prácam počasie žičilo a boli prevedené v agrotechnických termínoch. Veľmi pekné počasie bolo od 12. mája do 14. júna. Teploty dosahovali výšky až 31-32°C. Bolo už aj dosť sucho.

Aj v tomto roku sa nezabudli vrátiť do svojho hniezda naši bocianí. Prileteli 24. marca, vyviedli 2 mláďatá a odleteli v prvej polovici septembra.

Žatva začala 16. júla, počasie veru žatve neprialo a dosť často cez ňu pršiavalo. Vedenie družstva sa snažilo po stránke organizačnej žatvu čo najlepšie zabezpečiť. Prišli na výpomoc aj kombajny z Pavloviec n/Uhom i zo Zväzu sovietskych soc. republík, pomáhali 3 týždne. Ako brigádnici v čase žatvy pomáhali aj 5 chlapci z Vietnamu. Vplyvom veľkého sucha v mesiaci máji a do polovice júna, obilie bolo veľmi krátke, slamy bolo málo, čo malo značný vplyv na živočíšnu výrobu. Celkový priemer obilia na JRD bol 26,1 q z ha. Nákupné úlohy však splnené boli. Žatva bola ukončená 10. augusta.

V rámci osláv 35. výročia SNP zavítal k nám 25.augusta spevácky a tanečný súbor z družobného okresu Veľké Berezné i ZSSR. Radosť sa bolo dívať i počúvať na krásne tance i spevy, ktoré nám naši hostia predviedli.

Ohňové posolstvo – blížila sa Spartakiáda 1980, blížilo sa 35. výročie Karpatsko – duklianskej operácie. Na počesť týchto významných udalostí konali sa v celej vlasti oslavy. Aj v našej obci takéto oslavy boli. Nad obcou 5.okt. 1979 bola slávnostne zapálená  presne o 19,00 hod.  s. Himla – počúvali sme tranzistor – vatra – ohňové posolstvo. Pri vatre k prítomným prehovoril riad. ZDŠ Ján Géci, ktorý vysoko vyzdvihol boj sov. a našich vojakov, ktorí 6.okt.1944 cez Duklu začali oslobodzovať naše územie od fašistou.

V tomto mesiaci prebiehala našou vlasťou štafeta „Dukla – Praha“ nazvaná Spartakiádna. Do našej obce prišla slávnostne dňa 21.okt. z Novej Kelče a 27. okt. Však znovu takáta štafeta prebehla a to z Vranova do okresu Humenné.

Dňa 5. dec. 1979 sa v tunajšej obci konala mimoriadna schôdza JRD. Na tejto bol na návrh OV KSS a ONV vo Vranove n/T za nového predsedu JRD zvolený s. Ing. Jozef Hudák. Je to rodák z tejto dediny, syn deputátnika. Už od malička pracoval u byv. Grófa Hadík Barkóczyho. Po oslobodení pracoval ako robotník v Podčičve v záhrade komunálnych služieb. Potom pracoval na ONV vo Vranove. Bol vedúcim odboru poľnohospodárstva, Vysokú školu poľnohospodársku ukončil v Nitre. Novej funkcie sa ujal s predsavzatím, dostať JRD na lepšie ekonomické základy.

Začiatkom decembra bol v tunajšej obci založený klub dôchodcov. Tento po menšej adaptácii bol umiestnený v bývalej ľudovej škole. Bol vybavený pekným zariadením, pravda nechýbal ani televízor. Predsedníčkou klubu sa stala Mária Bujková z Tovarného, členka našej komunistickej strany, bývala veľmi dobrá pracovníčka v živočíšnej výrobe na JRD.

Jeseň na poľnohospodárske práce nebola veľmi láskavá. Často pršiavalo bolo hmlisté počasie, sychravo. I napriek tomu naši družstevníci jesenné práce načas ukončili.

ROK 1980

Dňa 16. januára 1980 sa konala slávnostné zasadnutie pléna MNV. Zúčastnil sa ho oslobodzovateľ našej obce, ktorý dňa 18. januára 1945 prechádzal cez ňu, Roman Litvinov. Pochádzal z Donecka, od Azovského mora. Hovoril, ako oslobodzovali našu obec i ďalšie, zúčastnil sa aj bojov o Ostravu. Dňa 20. januára sa konali v našej obci oslavy 35. výročia oslobodenia obce Sovietskou armádou. Za účasti vyše 320 občanov, oslavy spestril 40 členný súbor OBLÍK z Hanušoviec, ktorý občanom pripravil ozaj hodnotný kultúrny zážitok.

8. febr. sa konala hodnotiaca schôdza strany, voľby sa neprevádzali, predsedníčkou aj na ďalšie obdobie zostala s. Kuncová. Na JRD sa tiež voľby nekonali predsedom aj naďalej zostal Ing. Jozef Hudák. V hodnotiacej správe sa konštatuje, že príchodom nového predsedu sa práca zlepšuje, zlepšuje sa disciplína.

Je zaujímavé, že každoročne o tomto čase prilietajú do obce bociany. V tomto roku to bolo 23. marca. Ďalšou zaujímavosťou je, že vždy skôr priletí samička. Samček prišiel až o 10 dní neskôr. Vychovali 3 mláďatá. Odleteli v druhej polovici sept. Ako to robia už tradične každý rok. Oslavy Medzinárodného dňa detí sme spestrili v našej obci miestnou spartakiádou. Túto veľmi pekne pripravili s. uč. Horná Gabriela– mala na starosti stršie žiačky, s.uč. Gupčová, mladšie. Za dobrú prípravu boli z tunajšej ZDŠ vybraté staršie žiačky v počte 15 na celoštátnu spartakiádu do Prahy. Ako vedúca išla s. uč. Horná Gabriela.

Dňa 4. júla 1980 zavítali do našej obce ženy z družobného okresu v počte 40, Žďar nad Sázavou. Výbor žien v obci pod vedením jej predsedkyne, uč. ZDŠ s. Márie Helméczyovej pripravil krásnu výstavku ručných prác i krojov, ktoré sa v našej obci nosili. Výbor žien z našej obce pripravil ženám z ČSR ako spomienkové darčeky krásne vyšité kapesníčky.

Jarné práce na JRD započali 13. marca, dlho však v týchto pokračovať nemohli, lebo už 20.marca napadal znovu sneh a muselo sa so sejbou prestať. Práce sa na poli oneskorili a sejba bola ukončená až 11 apríla. Žatva sa oneskorila takmer o 3 týždne a ešte pre zlé počasie sa kosilo aj koncom septembra. Priemer obilovín na 1 ha bol 23,4 q. Oneskorili sa aj jesenné práce. Boli problémy s vyorávaním zemiakov, s orbou pod sejbu ozimín. Úroda zemiakov bola veľmi slabá len 60q z 1 ha. Už koncom októbra spadol prvý sneh, ktorý zabrzdil jesenné práce. Zeleninu vyberali družstevníci ešte 28. novembra.

Dňom 1. novembra 1980 začalo sa v našej obci samosčítanie ľudu, bytov a domov. Ako sčítací komisári ho prevádzali ss. Ján Belani, Jozef Helméczy a Ján Géci.

Výsledky sčítania:

 1. Počet obyvateľov (i Domov dôchodcov) – 999 z toho muži 502, ženy 497
 2.  Ekonomický činné obyvateľstvo : 220 z toho muži 115, ženy 105 
 3. Zamestnanosť v obci: 94, v okrese 56, iný okr. 56, mimo kraj 14
 4. Národnosť: slovenská: 981, ukr.: 7, maď: 6, polská: 1
 5. Počet domov : 196,     bytov : 311
 6. Automat. Pračky : 12, obyčajné : 181
 7. Televízory farebné : 5, obyčajné : 179
 8. Osobné autá : 65

12. decembra sa konala výročná schôdza strany na ktorej bol zvolený aj nový výbor v zložení: Emília Kuncová – predsedníčka, Ján Petriga – zapisovateľ, Ján Harman – pokladník, Ján Géci – člen, Štefan Durkaj – člen.

Zbor pre občianské záležitosti v obci Tovarné vyvíjal veľmi peknú činnosť. Svedči o tom aj príspevok s. Dzijaka vo Vranovských novinách. Prevádzal uvítanie deti do života, odchod do dôchodku, sobáše, pohraby, životné jubileá, odovzdávanie občianských preukazov, slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka a iné akcie.

Také extrémne počasie ako bolo v roku 1980, už dávno nebolo. Začiatok januára mierny. Neskoršie sa prihlásili dosť silné mrazy –12,-15°C. Znovu začalo snežiť, sneh padal 2 dni bez prestania a výška snehovej pokrývky dosahovala až 35 cm. Február začal oteplením a takmer do 12.2. bez nočných mrazov, cez deň i v noci hmly i mrholenie. Dňa 20. marca znovu napadol sneh. Apríl i máj boli chladné a bolo veľmi sucho. Pršať začalo až 31.5.. Celý jún i júl bolo veľmi mokré počasie brzdilo jarné práce, ale aj žatvu, ktorá skončila koncom septembra, čo za existencie JRD nebolo. Jeseň bola škaredá, práce sa oneskorili aprvý sneh napadol už koncom októbra.

ROK 1981 

Záväzky, ktoré si naši občania dali na počesť významných udalosti v roku predstavovali hodnotu 128 000 Kčs. Zamerané boli znovu na skrášľovanie obce, parkov, záhrad i na pomoc JRD. Tieto boli aj splnené, občania ofarbili svoje ohrady, vysádzali kvety mimo záhrad pred svoje domy, dali do poriadku obidva parky, vyčistili miestny potok no a nemalú pomoc poskytli v žatve a v jeseni JRD.

Jar sa začala hlásiť v prvej polovici marca. Pekné počasie trvalo od 19. marca do 16. apríla. Bolo teplo, 18-20°C. Jarné práce pekne pokračovali, do 17. apríla mali družstevníci zasadené aj časť zemiakov. 17.4. však prišlo nečakané ochladenie a napadol sneh, ktorý však do rána zmizol.

V tomto roku sa prílet bocianov akosi oneskoril. Prileteli až 23. apríla, teda o mesiac neskôr. Vychovali 3 mláďatá a odleteli v septembri.

V dňoch 14. a 15.2. 1981 sa vo Vranove konala okresná konferencia KSČ. Za tunajšiu stranícku organizáciu sa na konferencii zúčastnil s. Ing. Jozef Hudák, predseda JRD, ktorý bol zvolený za člena pléna OV KSS a Ján Géci, riad. ZDŠ, ktorý bol zvolený za člena Okresnej revíznej komisie KSS (OKRK-KSS). Dňa 4 apríla sa konala celoštátna pracovná smena. Naši občania pracovali na poli, v záhradách, v parkoch na verejných priestranstvách, žiaci ZDŠ skrášľovali okolie školy.

Aby naši družstevníci už nemuseli nosiť na hospodárskom dvore iba gumové čižmy, ale aby si mohli obuť i poltopánky postarala sa o to správa JRD na čele s jej predsedom Ing. Jozefom Hudákom. V mesiacoch apríla a máj cestná správa z Humenného pod vedením Michala Džuňu, majstra z Tovarného položila na dvor krásny asfaltový koberec. Hodnota tohto diela predstavovala hodnotu 1,5 milióna korún.

Správu na výročnej členskej schôdzi JRD, ktorú predniesol s. Ing. Hudák Jozef bola už radostnejšia. Konštatovala, že ekonomické výsledky sú dobré a že družstva hospodárilo už zo ziskom cca 500 tisíc korún, z čoho polovica bola rozdelená členom JRD. K tomuto výsledku pomohla aj pridružená výroba, ktorú družstvo malo v Tov. Polianke a v Ond. Matiašovciach (Behanovciach).

Dňa 5. a 6. júna sa konali v celej našej vlasti voľby do všetkých zastupiteľských zborov. Občania manifestačne chodili voliť. Medzi prvými voličmi boli miestni učitelia. Manifestačne volil výbor žien. Členovia červeného kríža na čele s miestnym lekárom MUDr. Jaroslavom Cintavým. Voľby boli v našej obci ukončené 6. júna o 9,00 hod.

Žatva začala v prvej polovici júla. Počasie aj keď bolo trošku vlhkavé, dovolilo žatvu ukončiť v plánovanom termíne. Naše JRD kooperovalo s JRD Široké, v okrese Prešov odkiaľ prišli na výpomoc 3 kombajny a zo STS vo Vranove 2 kombajny. Obilie spolu priemer na 1 ha – 3,17 t, výmlat spolu 1726 t, na štátny nákup 791,4 t.

Jesenné práce prebehli v podstate priaznivo. Bola pekná a teplá jeseň, teploty v druhej polovici septembra dosahovali až 24°C. 1. októbra večer hrmelo, čo je tu mimoriadny zjav.

Kultúrny život našich občanov zabezpečovalo prevažne miestne kino, rôzne oslavy ale väčšina nášho obyvateľstva však vysedáva pri televízoroch, no časť veru aj v miestnom pohostinstve. Z vlastnej iniciatívy mladých chlapcov vznikla v tomto roku v našej obci bítová skupina. Tvorili ju Michal Ivan, František Džuňa, Miroslav Lukáč a Ján Sabol. Chlapci nemali školeného dirigenta, nemali ani hudobné vzdelanie iba zo ZDŠ, ale vypracovali sa tak ďaleko, že mohli účinkovať aj na svadbách a zábavách.

Aj v tomto roku vyvíjal náš zbor pre občianske záležitosti peknú činnosť. Previedol hodne akcii, veľmi pekne pri týchto podujatiach účinkuje spevácky zbor v zložení:

Ján Géci – elektr. organ – riad. školy, Emilia Kuncová , Mária Hromjaková , V. Belaniova, G. Horná, učiteľky ZDŠ – spev, Mária Luptáková – prac. v USS, Mária Durkajová – prac. v USS

Viera Harmanová – recitát – učiteľka.

V tomto roku sa narodil 1 chlapec, zomrelo 41 osôb z toho 1 dieťa.

V materskej škole pôsobili 4 učiteľky: Mária Belaniová – riad. školy, Mária Stanovčáková, Helena Čalfová a Gabriela Garajová učiteľky.

Základná škola: Ján Géci – riad. školy, Emília Kuncová- zást.r.školy, Viera Belaniová str. ved. družiny mládeže, Mária Nadzamová – skup. ved. pion. organiz., učitelia: Mária Magurová, Viera Harmanová, Mároa Hromjaková, Miroslav Garaj, Elena Lisa, Ingrit Smetanová, Iveta Birošová, Mária Dargajová, Helena Demčáková, Mária Helméczyová, Mária Gupčová, Darina Olbrichtová, Zdeno Hliva.

ROK 1982

Nový rok sme privítali s dažďom. Počasie vyzeralo ako skoro ako na jar. Napadnutý sneh sa roztopil, mierne sa zdvihla aj hladina potôčka Mydlina. Ochladenie prišlo až 7. januára začalo mrznuť, mraz dosahoval až –19°C. Jar sa prihlásila začiatkom marca. Apríl bol veľmi suchý. 5. apríla prišla búrka, hrmelo a padal ľadovec. Škody však na chotári nenarobil. Prišiel ďalší extrém počasia a 28. apríla asi o 9:00 hod. začal padať sneh, napadalo cca 3 cm. Dlho sa neudržal a do večera sa roztopil. Jar bola celkove pekná až do polovice júna. Potom začalo pršať. Leto teda začalo dažďami. Jeseň bola suchá a slnečná v sept. a okt. občas spŕchlo. V nov. A to 5.-7. prišli dosť silné mrazy. Hodne suchý rok, jeseň takmer bez dažďa.

Jarné práce začali 18. 3. 82 na chotári v Ond. Matiašovciach. Družstevníci sa pousilovali a jariny zasiali ako prví v okrese dňa 24. marca. Celková úroda v tomto roku bola lepšia ako v r. 1981. Bocianí prileteli 28. marca, odleteli začiatkom septembra. Vychovali 2 mláďatá. Hniezdo museli robiť nové, staré im zhorelo. Úroda ovocia bola normálna, prebytky mohli obyvatelia odpredať do zberne v Tovarnom 1 kg podaných jabĺk po 1 Kčs. Zvláštne zmeny v intraviláne obce nenastali. Pokračovala iba individuálna bytová výstavba. V tomto roku pribudli 4 nové domy. Problémy naďalej pretrvávali s pitnou vodou. Táto musela byť dovážaná občanom na novej ulici pod lesom.

Výročná členská schôdza JRD sa  konala 8. febr. za veľmi peknej účasti členov JRD. Počasie družstevníkom prialo a aj priebeh všetkých prác bol na družstve plynulý. Žatva začala 6. júla a ukončená bola bez väčších problémov za 3 týždne. Patričnú pozornosť zo strany vedenia družstva bola venovaná zúrodňovaniu pôdy. V tomto roku boli prevedené melioračné práce na parcelách Pastovník a vých. časť Rovne a to v mesiaci marci. V okt. A novembri na parceliach Rovne západná časť chotára. JRD dosahuje priemerné výsledky, zaostáva však v živočíšnej výrobe a to najmä vo výrobe mlieka o čom svedčí aj okresná mliečna ligy a samotný prehľad ku dňu 31.8.1982 kde Tovarné plní nákup mlieka na 93,8 %. Slabú dojivosť pripisuje vedenie JRD dojniciam ustájeným vo VKK, ktorý po stránke technickej je nevyhovujúci – veľmi chladný. Celoročný plán JRD bol až na niektoré ukazovatele splnený(mlieko a zelenina). V tomto roku boli v našej obci 2 školy a to MŠ s 2 triedami a ZŠ s 11 triedami. Počet učiteľov v MŠ – 4 so 64 žiakmi. Na ZŠ bolo 11 učiteľov v roč. 5-8 v roč. 1-4 3 učiteľky. Počet žiakov na ZŠ bol 254, z toho 27 cigáňov. Škola stále zápasila s priestormi a triedy boli zriadené z kabinetov. Pri škole aj v tomto roku bola zriadená 1 trieda družiny mládeže, kde vedúcou bola aj naďalej s. Viera Belaniová. Pekne pracovala aj pionierska organizácia pod vedením sk. vedúcej M. Propičovej. Škola svojou brigádnickou činnosťou sa podieľala na verejno-prospešnej činnosti a pri zberových prácach na JRD. Každoročne sa začiatkom mesiaca febr. koná v obradnej miestnosti MNV slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka. Do prvého ročníka bolo zapísaných 18 prvákov. Od 1. januára bol do tunajšej obce ustanovený za plateného osvetového pravcovnika s. Ňaňák. Organizoval besedy, prednášky, večery otázok a odpovedí, výstavky, oslavy a pod. 16.dec. 1982 vo večerných hodinách zavítal do našej obce 80 členný ľudový umelecký súbor z Užhorodu. Pekne pracovali aj spoločenské org. Najmä ZSŽ pod vedením s. Harmanovej – predsed. učiteľky ZŠ, organizovali brigády na úpravu parkov a pomoc JRD. Tak isto peknú činnosť vyvíjala org. ČSČK pod vedením s. uč. Helméczyovej  - org. brigády pri triedení zemiakov na JRD, pri bezplatnom darcovstve krvi. Pekne pracoval aj požiarny zbor, poľovnícke združenie, zväz drobnochovateľov, záhradkári a ďalšie. Dobrú činnosť aj naďalej vyvíjal ZPOZ pri MNV. Okrem sobášov, privítania deti do života, významných životných jubileí, organizoval akcie ako je odchod do dôchodku, odchod brancov na zákl. voj. Službu, sľub vernosti. Počet akcií spolu 89, z toho sobáše 22, uvítanie deti 17, pohreby 37, Narodilo sa 17 detí, zomrelo celkom 37 občanov. Koncom februára sa konala verejná stranícka schôdza , diskusia bola slabá – problémy : pitná voda, zavedenie kyvadlovej dopravy Vranov – Tovarné. Dňa 3.4. sa konala celo okresná pracovná smena, pracovalo sa v parkoch, v okolí MŠ a ZŠ, na úprave cintorína.

V roku 1982 sme mali v našej obci 10 cigánov. Začali s výstavbou rod. Domu na ulici pod lesom.

ROK 1983

Január sa prihlásil ako dosť teplý, takmer bez snehu. Teploty nepresiahli –12°C. Ku koncu začalo pršať. Vo februári asi v polovici napadlo asi 5 cm snehu. Dlho však nevydržal, za 2 dni sa roztopil. Máj a jún boli veľmi pekné, ale suché, čo malo za následok predčasnú žatvu ozimného jačmeňa na chotári v Ond. Matiašovciach už 23. júna. Jeseň bola veľmi pekná, čo umožnili vykonať všetky jesenné práce. No nestalo sa tak. Prihlásil sa 11. november a s ním Martin „na bielom koni“, začalo snežiť, síce málo, pôda zamrzla, boli noci, keď mráz dosahoval až –12°C. Celkove rok na vlahu pod normál, klesla hodne voda v studniach, ťažká práca na poli, veľká spotreba pohonných hmôt. Žiadne živelné pohromy sa v tomto roku nevyskytli. Nenastali nijaké zmeny v kultúrach, družstevníci siali a sadili už osvedčené odrody obilia, zemiakov a zeleniny. Veľmi dobré sa darilo kapuste odrody “Dobrovodská“. Takto družstevníci dopestovali na 10 hektároch až 400 t kvalitnej kapusty.

Vodná nádrž Bukovina už prestala slúžiť v posledných rokoch svojmu účelu. Kapre boli vylovené, voda z nádrže vypustená. Družstevníci tam pestovali tekvice. Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu vo Vranove uzatvorila s JRD zmluvu,, nádr družstvo vyčistilo, napustila sa voda a začalo sa s chovom pstruha dúhového. V apríli 1983 MOSRZ na sadila do nádrže 500 kg konzumného „duháka“. V obci pribudli 3 nové domy v individuálnej výstavbe. Vzhľadom na priestorové problémy  v doterajšej budove školy, pristúpilo sa k výstavbe – k prístavbe 4 tried s príslušenstvom. Dňa 17.2. 1983 sa konal v priestore ZŠ výber staveniska, išlo o prístavbu tried, dielni, školskej jedálne a telocvične. Tento doplňujúci areál bol vybraný a má byť osadený smerom východným od hlavnej budovy školy. Prvé výkopy boli urobené 21.7.1983. Základy vďaka pomoci JRD ale hlavne jej predsedovi Ing. Hudákovi boli hotové už koncom okt. Predseda MNV a riad. školy organizovali z rodičov žiakov brigády na betónovanie. Naozaj boli veľké problémy s pracovnými silami. V novembri OSP vo Vranove, ktorý stavbu prevádzal, začal s dovozom panelov. Veľmi zlá organizácia práce z ich strany.

Našim družstevníkom celkové počasie prialo, čo sa odzrkadlilo aj na výsledkoch hospodárenia. Zisk družstva bol výše 1 mil. korún a preto družstvo vyplácalo aj doplatky. Žatva na našom družstve išla plynule vďaka organizátorskej práci vedenia družstva. Pomohlo u urýchliť aj veľmi pekné počasie. Žatvu skončili za dva týždne ako prví v okrese a tak mohol predseda družstva už 29.7.1983 zahlásiť hotovo a žatevným vencom pozdraviť OPS vo Vranove. Nezabudli ani na zber slamy a jej uskladnenie. Túto prácu ukončili už v auguste.

Výsledky žatvy: pšenica ozimná z 1ha – 3,46 t, raž – 2,79 t, jačmeň ozimný – 3,72 t, jačmeň jarný – 3,27 t. Obilie spolu – priemer na 1 ha – 3,43 t. Jesenné práce prebehli načas, vďaka počasiu. Sejba ozimín a orba bola veľmi ťažká pre veľké sucho.

Ako každý rok začiatkom februára sa koná slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka, tak tomu bolo aj v tomto roku. Do 1. ročníka bolo zapísaných 27 detí, čo už dávno na tunajšej škole nebolo. Školský rok sa začal s počtom žiakov 261, z toho počtu bolo 32 cigánov. Na škole pôsobilo 16 učiteľov a 1 pion. vedúca. Riaditeľ školy s. Ján Géci, zást. s. Kuncová Emília. Škola dosahovala dobrých výsledkov v prospechu i v dochádzke.  Pionieri sa zapájali do rôznych okr. Súťaži s pekným umiestnením, pripravovali vhodné kultúrne programy na verejné oslavy. Zapájali sa do verejno-prospešných prác – zber papiera, železa, liečivých rastlín, pomoc JRD pri zbere úrody. Škola už dlhšiu dobu dosahuje dobrých výsledkov v prijímaní žiakov na stredné školy. V tomto roku sa umiestnila v rámci okresu na 1. miesto. 

Činnosť ZPOZ sa aj naďalej rozvíjala. Náš zbor sa umiestnil v rámci kraja na 3 mieste a v rámci Slovenská tiež na 3 mieste. Za tieto úspechy bol s. Petriga, preds. MNV pozvaný do Nitry na celoslovenské vyhodnotenie, kde prevzal patričnú odmenu. Počet akcií ZPOZ v tomto roku spolu 90.

Občania našej obce, ale aj cigáni, bývajú všetci vo vyhovujúcich bytoch a na úrovni. Svoje prostredie si skrášľujú vysádzaním kvetov nielen v záhradkách, ale aj pred nimi. Takmer na celej ulici smerom k Humennému a k Vranovu vidieť krásne kvety pred záhradkami. Počet televízorov a rádioprijímačov 501, automobilov 69.

ROK 1984

Podnebie.

Aj tento rok začal premenlivo, začiatok hmlistý, nízke teploty 0 až –4°C. V 4 dekáde napadal sneh, ale mokrý, stále odmäk. Vo febr. naďalej hmlisto, sneh, ktorého bolo veľmi málo, zišiel, v noci slabé mráziky len –1 až –4°C. Marec premenlivý, chladnejšie i teplejšie. Jár a jarné práce začali na JRD 7. marca. Počasie v apríli suché, sem – tam zapršalo, ba ku koncu mesiaca snežilo. Prvý krát zahrmelo 4. mája v noci, máj, dosť chladno najmä od 7. do 12. mája. Leto dosť pekné, zato jeseň škaredá najmä september a október, začiatok novembra začalo mrznúť, mrazy trvali až do 18.11. a dosahovali hodnoty –8°C. Záver roka s miernym počasím, na Vianoce bolo iba trocha snehu.

Príroda

Ani v tomto roku oproti minulým, nevyskytli sa žiadne extrémy v počasí, ani na kultúrach. Úroda na družstve bola  v doterajšom trende. Bociany, ktoré hniezdia na komíne ZŠ, prileteli ako obvykle koncom marca (26.3.84) Vychovali 2 mláďatá. Odleteli 18. septembra.

V obci nenastali žiadne zmeny. Pokračovala individuálna výstavba rodinných domov, najmä na novej ulici južnej strany obce(Pod Hurkou). Prístavba školy pokračovala veľmi pomalým tempom. Postavená bola iba hrubá stavba. Na stavbe pracovali iba 3 ľudia.

Poľnohospodárstvo.

Rok 1984 bol pre našich poľnohospodárov celkove priaznivý, trochu suchý. Jarné práce začali dosť skoro už 7. marca. Jarný jačmeň aj jarnú pšenicu siali na chotári Za sadami a v Štefanovciach. V tomto roku siali aj hrach pre „Frukonu“ na 15 ha. Sejbu jarín ukončili 13. marca. Bez problémov pokračovali aj v ďalších prácach, sejba kukurice na zrno, sejba miešaniek a kŕmnej repy. Žatva začala 13.7.1984. Kosiť začali ozimný jačmeň na časti chotára Lazy v Ond. Matiašovciach. Počasie bolo priaznivé a žatvu ukončili 8. augusta. Aj túto žatvu im pomohli zvládnuť kombajny zo Širokého v počte 4. Obilie priemer spolu z 1 ha

3,85 t.  Aj zber slamy prebiehal plynule, veľmi pomohli samoviazacie vozy a vítaná bola aj brigádnická pomoc občanov. Jeseň bola dosť mokrá ale práce ako zber zemiakov, sejba obilia a hlboká orba boli zvládnuté načas. Pri zbere zemiakov výdatne pomáhali brigádnici ako žiaci SOU Slovenka vo Vranove, študenti Vysokej ekonomickej školy v Košiciach, ale aj žiaci ZŠ Tovarné. Plán hrubej poľnohospodárskej výroby bol splnený, nákup mlieka na 100% splený nebol. Splnený nebol ani plán výroby zeleniny. JRD hospodárilo  so ziskom 1 mil.284 tic. korún. V tomto roku oslávilo naše JRD 25. výročie svojho založenia a z tej príležitosti bolo vecnými cenami odmenených 121 pracovníkov JRD. Bola to milá slávnosť. Predsedom družstva zostal s. ING. Hudák. Pridružená výroba pokračovala aj naďalej. Družstvo malo lisovňu v Tov. Polianke, spracovávalo drevo v Ond. Matiašovciach pre Vítkovické železiarne, vyrábalo metly a násady do motýk a lopát. Vedúcim celej pridruženej výroby bol Jozef Eštok z Tov. Polianky.

Školstvo a kultúra 

Rok 1984 bol veru bohatý na kultúrne podujatia. 19 jan. prebiehala v okrese Medzidružstevná súťaž. Do tejto sa zapojili aj naši družstevníci. Družstvo tvorili členovia ss. Ing. Andrejco, Ing. Onufer, Konečná M. a s. Hasara. V tunajšej kinosále súťažili družstva Zavada, Čemerné, Sačurov, Hencovce, Soľ, Bystré a Hanušovce. Do krajského kola postúpilo družstvo Hanušoviec. 5.2. 1984 sa konal slávnostný zápis detí do 1. ročníka. Konal sa v obradnej sieni MNV. Zapísaných do 1. ročníka bolo 15 detí, všetky navštevujú MŠ. 4.ly.1984 pri príležitosti 40, výročia osláv na Dukle prebehlo aj našou obcou Ohňové posolstvo. Mládež a občania sa v tento večer zišli pri vatre nad dedinou aby si pripomenuli ako v novembri 1944 museli opustiť svoje domovy a obec potom fašisti zapálili. Občania v počte 86 sa zúčastnili aj osláv priamo na Dukle 6. okt. Pri príležitosti osláv 40. výročia SNP vystúpili v našej obci aj súbor z Poľska a súbor Strážčan  zo Strážskeho.

Práca v škole pokračovala aj naďalej v zmysle Prestavby. Podľa nových učebných osnov sa pracovalo postupne už v 2 roč. Na ZŠ sa konala 25.októbra milá slávnosť. V tento deň sa dožil riaditeľ tunajšej školy životného jubilea , ktorý tu nepretržite pôsobil vo funkcii riad. Od r. 1950. Okrem tejto funkcie bol osvetovým pracovníkom, od r. 1952 zapisovateľom DO KSS, od r. 1953 poslancom MNV až do r. 1986, bol aktivistom OV KSS, 15 rokov od r. 1975 členom Okr. kontr. a revíznej komisie OV KSS. Všade kde bolo treba, priložil ruku k spoloč. dielu. Bo aj aktívnym športovcom a spolu zakladateľom futbalového oddielu, v ktorom hrával až do 34. roku svojho veku. Za svoju učiteľskú činnosť i za politickú prácu boli mu udelené rôzne medaile a vyznamenania. Pri jeho odchode do dôchodku mu bolo udelené štátne vyznamenanie „ Za obetavú prácu pre socializmus“ a ROH strieborným odznakom. Započatý škol. Rok 1984-85 však ešte ukončil.

Dňa 14.4. prebehla v našej obci krajská pracovná smena. Pracovali všetky spoločenské organizácie a škola. Brigádovalo sa na úprave okolia školy, strihali sa živé ploty vo verejných parkoch, upravovali sa smetiská a pod. Hodnota diela 47 000 Kčs.  

ROK 1985

Podnebie

Počasie v januári chladné, teploty –18 až –20°C. Uvoľnenie nastalo až koncom mesiaca. Začiatkom februára teploty sa pohybovali okolo –6 °C.  3. februára pršalo a v noci dvakrát silno zahrmelo. V marci sa oteplilo, ale teploty nevystúpili na viac ako na 8-10°C.  Jar sa definitívne prihlásila až koncom marca. Leto bolo škaredé celý jún a júl pršiavalo, čo malo veľký vplyv na poľnohospodárske práce. Jeseň bola zasa veľmi suchá, takže na družstve práce pokračovali plynule. Slabšie mráziky boli už v októbri –2°C. Prvý sneh napadal 19. nov. Dlho netrval, prišli už aj silnejšie mrazy –10°C. December škaredý, pršiavalo, Vianoce bez snehu.

Príroda

Ako som už spomínal rok 1985 bol mokrým rokom. Toto počasie malo vplyv aj na pestovanie zeleniny, najmä uhoriek. Ani na JRD, ani miestny obyvatelia vplyvom plesne nedopestovali takmer žiadne uhorky. Cibuľu postihla pleseň, ale už menej. Bociani prileteli až 4. apríla. Vychovali 3 mláďatá, odleteli 8.9. Aj ostatná úroda bola slabšie. Na zemiakoch sa tiež prejavila pleseň.

Opis obce

Došlo k zmene budovy Jodnota. Urobila sa menšia rekonštrukcia. Miestnosti, kde bol obchod s textilom boli prestavané a celá budova slúži ako obchod s potravinami. V budove je umiestnená aj mäsna. Celá rekonštrukcia netrvala ani 2 mesiace. Vedúcim celej predajne sa stal Ján Kerčák, ktorý je rodákom z Tov. Polianky – priženil sa do Tovarného, je členom KSS. Textilná predajňa bola presťahovaná do budovy, ktorú Jednote predal s. Demčák. Pomalým tempom aj naďalej pokračuje výstavba školy. 

Poľnohospodárstvo

Naším poľnohospodárom v tomto roku veru počasie neprialo. Jar sa otvorila dosť neskoro, bola mokrá. Jarná sejba začala až 2. apríla, tento mesiac bol dosť pekný a v I. dekáde dosahovali teploty až 14°C. Júnové dažde, ale aj v júli spomaľovali silážovanie, okopávku zemiakov a repy. Aj so sušením krmovín boli problémy. Žatva začala oneskorene. Prvé klasy spadli až 22.7.. Počasie veľmi škaredé a žatva išla pomaly. Bola ukončená až za mesiac 20.8. Spomalil sa aj zber slamy. Obilie bolo mokré muselo sa sušíť, čím pre JRD vznikali ďalšie náklady. Žatvu prevádzali družstevníci len sami so svojou technikou, kooperujúce družstvo Široké už nepomáhalo. JRD už malo 5 kombajnov aj 3 samozberače slamy. Jeseň bola pre prácu na JRD priaznivejšia a družstevníci nemali problémy ani so zberom úrody, so siatim, ani s hlbokou orbou. Jesenné práce urobili načas.

Výsledky žatvy: pšenica ozimná priemer na ha 2,5   t

                           pšenica jarná                            2,38 t

                           jačmeň ozimný                        2,32 t

                           jačmeň jarný                            2,82 t

                           repka olejná                             2,11 t    

Stav hospodárskych zvierat: 1201 ks hovädzieho dobytka

                                              Dojnice            – 570

                                              Jalovina            – 321

                                              Teľatá              -  310

                                              Ošípané spolu  – 834

                                              Prasnice           –   70

Mlieko na dojnicu : 2878 lit.           

Školstva a kultúra

Slávnostný zápis do 1.roč. sa konal 14. febr. zapísalo sa doň 18 detí. Medzi týmito už bol aj 1 cigáň z Tovarného, čo už dlhšiu dobu nebolo. Zápis sa konal v obradnej miestnosti  MNV za účasti rodičov. Koncom júna 1985 došlo k zmene vo funkcii riaditeľa školy. Po definitívnom odchode do dôchodku r. šk. s. Géciho, funkciu nového riaditeľa prevzal s. Jozef Behajla, ktorý ako riaditeľ pôsobil v Holčikovciach. S. Behajla pochádza z Hnojného, dediny v Michalovskom okrese. Svoju učiteľskú dráhu po skončení Pedag. Fakulty v Prešove, začal práve na tunajšej škole. Má aprobáciu pre jazyk ruský a tel. výchovu. Je členom strany. Býva v Sedliskách vo svojom dome. Zástupca riad. je E. Kuncová, učitelia : ss. Magurová, Harmanová, Hromjaková, Lisa, Dr. Krajňák, Dr. Mataninová, Dr. Dydňanská, Treľová, Olbrichtová- uč. II.st. Na I. st. ss. Helméczyová, Gupčová a s. Fetkovičová. Ved. DM s. Belaniová, ved. POSZM s. M. Prokopičová.

K zmene funkcie riad. šk. došlo aj na MŠ. Po odchode riad. s. Belaniovej, touto funkciou bola poverená doterajšia učiteľka MŠ s . Stanovčáková. Zmena nastala aj vo vedúcej miestnej ľudovej knižnice. Po odchode M. Zupkovej, túto funkciu prevzala Mária Košudová, pochádza z Ond. Matiašoviec. Dobrá bola aj kultúrna činnosť. Boli prevedené oslavy oslob. Našej obce Sov. armádou (18.1.), oslavy FV, 1. Mája, 41. Výročie SNP. Z príležitosti osláv Mesiaca ČSSP vystúpil 10.11. v tunajšej obci 21 členný sov. umelecký kolektív vojakov z Jelšavy. 15.11. navštívila našu obec nár. umelkyňa Darina Laštiaková so svojím umeleckým súborom. Na jej koncerte bolo prítomných 246 občanov.

ROK 1986

PODNEBIE

Začiatkom januára začalo slabo mrznúť. Takmer celý január pršalo, bol bez snehu. Vo februári napadalo 15 cm snehu, dosť silné mrazy, najmä ku koncu mesiaca až –16 až –20°C. Pekné počasie sa prihlásilo až koncom marca, teplo bolo aj začiatkom apríla. Teploty vystúpili až na 24°C, čo je u nás na toto ročné obdobie nezvyklé. 11. apríla však nastalo citeľné ochladenie na 0 až –4°C. 12. apríla napadol aj sneh do 2 cm. Naďalej chladno. 17. apríla prvýkrát zahrmelo. Počasie pre jarné práce dosť vyhovujúce, ale bolo sucho. Jarná sejba začala 19. marca. Aj žatva vplyvom sucha a dosť veľkých horúčav začala 3.7. o 14 dni skôr ako po minulé roky. Prebehla za pekného počasia. Jeseň bola veľmi teplá, ale suchá a boli problémy so sejbou. Chladnejšie začalo byť okolo 14. dec. Napadol aj sneh. Vianoce boli krásne zasnežené. Rok mimoriadne suchý a voda v studniach aj na rovinách hlboko klesla.

PRÍRODA

I keď tento rok bol dosť suchý, nemalo to nejak vplyv na rast obilia i ostatných hospod. Plodín. Slabšia bola úroda papriky. Čiastočne ustúpila pleseň uhorková. Bola aj hojná úroda ovocia, ale vplyvom veľkého suchá ovocie bolo veľmi červivé a padalo. Mimoriadna bola na JRD úroda kŕmnej repy, čo ešte na našom družstve nebolo. Z 1 ha bolo 108,10 ton.

 Bociani prileteli 28. marca. Hniezdo museli znova budovať, lebo im zasa zhorelo. Vyliahli sa 3 mláďaťa. Jedno však zahynulo, asi vypadlo z hniezda a zabilo sa. Odleteli začiatkom septembra. Na družstve ani v tomto roku nepestovali žiadne nové odrody poľnohospodárskych plodín.

OPIS OBCE

V tomto roku pribudli 3 nové rodinné domky a dobudovala sa takmer po 3 rokoch prístavba 4 tried základnej školy. Jej slávnostné otvorenie bolo 28.8.

Už začiatkom roka došlo k jednaniu s Agrostavom Svidník, ktorý mal robiť v našej obci vodovod. Vodovod mal byť napojený na hlavný vodovodný ťah, ktorý ide neďaleko obce blízko potoka Ondavka zo Stariny, kde sa buduje veľká bodná nádrž. Dňa 4.8.1986 sa vodovod začal budovať. Začal sa výkop pre vodné nádrže (2) nad obcou v lese Nemecká a výkop pre položenie elektrického kábla smerom od hlavnej cesty a domov dôchodcov. Prístupovú cestu robilo naše jednotné roľnícke družstvo vďaka ochote s. Ing. Hudáka, preds. Do konca roka hrubá stavba nádrži bola vybudovaná. Zásluhu na tom má tesár Michal Cehlár a železiar Michal Fedorko i časť občanov, ktorí pomáhali pri úprave betonáže. Výstavba vodovodu sa prevádzala v akcii „Z“. Výstavba vodovodu pokračovala aj naďalej vďaka obetavej práci predsedu MNV s. Petrigu. V mesiaci októbri boli dovezené vodovodné oceľové rúry. V novembri sa začalo s výkopmi pre kladenie vodovod. potrubia po dedine. Výkop si pred svojím domom v hĺbke 110 cm urobil sám občan. Začalo sa 3 vetvami. Jedna na ulici pod lesom, druhá hore dedinou od bytovky až po Babinčáka a tretia smerom k Sedliskám od Juraja Bajcuru až po Jozefa Dudu. Žiadne iné zmeny v obci nenastali.

POĽNOHOSPODÁRSTVO  

Vzhľadom na počasie bol rok pre poľnohospodárov celkom priaznivý až na veľké sucho. Jarné práce začali družstevníci 19. marca na chotári Štefanovciach. Družstevníci hodne využívali závlahy najmä na miestach kde sa pásol dobytok. Počasie prialo aj zberu krmovín.

Žatva začala 3.7. so zberom ozimného jačmeňa v Ond. Matiašovciach. Prebehla za veľmi pekného počasia. Obilie bolo suché. JRD robilo žatvu iba vlastnými kombajnmi. Úroda obila aj napriek veľkému suchu oproti minulému roku neklesla, ba bola lepšia. Žatva bola prevedená v rekordom čase 9 dní.

Vzhľadom na ochranu životného prostredia a čistotu vôd, bolo tunajšie JRD zatriedené do II. Pásma hygienickej ochrany, čím vznikli určité problémy pri pestovaní obilia i ostatných poľnohospod. Plodín. Družstvo nesmie používať tekuté hnojivá do vzdialenosti 800 m od riek. Zakázaný je aj chemický postrek lietadlom. Na tunajšom JRD je spolu 367 pracovníkov. Z toho trvalé činných 345. Aj v tomto roku malo JRD pridruženú výrobu v ktorej pracovalo 51 ľudí. JRD malo túto pridruženú výrobu:

-lamináty a drevovýroba Ond. Matiašovce

- vstrekolisovňa Tov. Polianka

- kovovýroby Tovarné a Prešov

JRD hospodárilo so ziskom 1 mil.260 tisíc korún. Družstevníkom boli vyplatené aj doplatky diferencovane na 100.- Kčs v rozpätí od 1 do 12 Kčs. Výročná schôdza JRD sa konala 10.2.1987, predsedom JRD zostal s. Ing Hudák, ktorý sa 3. nov. Dožil živ. Jubilea 60 rokov.

ŠKOLSTVO A KULTÚRA

Školský rok 1986 – 87 bol pre našich žiakov, učiteľov, tiež i občanov radostnejší ako hádam predchádzajúce. Do užívania bola Okresným stavebným podnikom vo Vranove daná prístavba 4 tried, kabinetov, cvičnou kuchyňou a špeciálnou učebňou do užívania žiakom.

1.sept. Žiaci 1.-4. roč,. boli v tejto budove umiestnení, tiež aj družina mládeže. Triedy boli vybavené novým nábytkom, učeb. Pomôckami ako aj didaktickou technikou.

Slávnostný zápis do 1. roč. sa konal pre škol. rok 1986/87 9. febr.1986 kde bolo zapísaných 28 detí Žiaci aj v tomto roku pracovali v rôznych krúžkoch ako svetonázorový, strelecký, prírodovedný a ďalšie. Zúčastňovali sa okresných súťaží a olympiád ako bola matematická, fyzikálna, chemická, kde sa umiestňovali medzi popredných. Zapájali sa do vše užitočnej práce – zber papiera, žalude, gaštanov a liečivých rastlín. Pomáhali pri zberoch aj naším družstevníkom. Aj v tomto roku dosiahli žiaci ZŠ veľmi pekných úspechov v prijímacom pokračovaní na stredné školy. V rámci okresu sa znovu umiestnili na 1. mieste.

V roku 1986 navštevovalo tunajšiu školu 249 žiakov, z toho bolo 27 cigáňov. Družinu mládeže navštevovalo 31 žiakov. V školskej jedálne sa stravovalo 192 detí – cigáňov 12.

Zmena nastala vo vedení materskej školy. Riaditeľkou bola ustanovená Mária Štefanovská, ktorá pochádza z Ond. Matiašoviec. Učiteľky : Stanovčáková, Lazorová Marta a H. Čalfová – Šnelcerová. na ZŠ v učiteľskom kolektíve nenastali žiadne zmeny a vyučovali tu ss. Jozef Behajla riaditeľ školy E. Kuncová zást. riad., Magurová, Harmanová,Hromjaqková,Lisa,Dr. Krajňáj, Mataninová, Dr, Dydňanská, Treľová, Olbrichtová v ročníku 5-8. V ročníku 1-4 vyučovali ss. Helmeczyová, Horná Ľuba a s. Fetkovičová. Vedúcou družiny mládeže bola s Viera Belaniová, skupinová vedúca POSZM s.Prokopičová.

V tomto roku, vďaka ochote s. Jána Kerčáka začal fungovať aj futbalový klub. Zatiaľ dosahoval priemerných úspechov. Pri tejto činnosti boli nápomocní ss. Michal Džuňa, Jozef Kužma, obaja členovia Rady MNV v Tovarnom. Pekne pracoval aj ping-pongový oddiel.

Naši občania radi čítajú aj dennú tlač a odborné časopisy. Počet odberateľov. Pravda 46, Východoslovenské noviny 18, Smena 6, Práca 14, Roľnické noviny 14, Vranovské noviny 29, Rudé právo 3, Život 19, Svet socializmu 2, Bojovník 7, Včelár 12, Život strany 4, Zdravie 13, Slovenka 13, Záhradkár 5. Dobrú činnosť vykazovalo aj kino „OKTÓBER“. Do týždňa sa hrávajú 3 predstavenia. V stredu a v nedeľu 2 predstavenia, o 13,00 hod. pre deti, večer pre dospelých. Vedúcou kina je s. Zuzana Nováková pracovníčka MNV. Kino operátor je Ján Štefanovský. Z príležitosti významných štátnych sviatkov a udalostí sa konali oslavy. Kultúrny program pripravovali pionieri a žiaci základnej a materskej školy. Peknú činnosť v tomto roku vykazoval Zbor pre občianske záležitosti. Okrem sobášov a uvítania detí do života, pamätalo sa na občanov, ktorí odchádzali do dôchodku, dožili sa významných životných jubileí, strieborných a zlatých svadieb. Veľmi pekné oslavy pripravil ZPOZ pre nášho predsedu JRD s. Ing. Jozefa Hudáka, ktorý sa 3. novembra 1986 dožil 60. roku svojho života. Jubilanta prišli do obradnej miestnosti pozdraviť zástupcovia JRD, učitelia a pionieri ZŠ. Pri tejto príležitosti bolo s Hudákovi. dlhoročnému členovi strany, členovi predsedníctva OV KSS, riaditeľovi Okresnej poľnohospodárskej správy, z rúk ved. tajom. OV KSS s. Ing. j. Tužáka udelené štátne vyznamenanie. Miestny národný výbor čakala nemalá úloha. Bolo treba pripraviť a s občanmi prejedať voľby do zastupiteľských orgánov všetkých stupňov. Predvolebné zhromaždenie sa konalo dňa 8.5.1986. Prítomní na predstavovaní boli: Ing. Ján Hermanovský, predseda JRD v Kvakovciach kandidát do Slovenskej národnej rady. JUDr. Mašlej, riad. Štátnej banky čsl. vo Vranove n/Topľou, kandidát za posl. ONV, prítomní boli aj kandidáti do MNV

Voľby do zastup. Orgánov sa konali 23 a 24 mája. U nás prebehli veľmi hladko. V druhý deň volieb bolo voliť už len 24 voličov. Každý zapísaný volič splnil svoju občiansku povinnosť. Všetci kandidáti dostali 100% hlasov. Prvé slávnostné zasadnutie novozvolených poslancov do miestneho národného výboru sa konalo 26. júna 1986. Za predsedu MNV bol opäť zvolený s. Ján Petriga. Za tajomníka s. Bartolomej Hudák. Členovia rady MNV ss. Michal Džuňa, Jozef Kužma, Mária Demjančíková. Komisie: Školstvo, kultúra a zdravot. predseda s. Jozef Belani, Ochrana verejného poriadku s. Ľudmila Repková, Miestne hosp. a poľnohosp. s. Vlado Harman. Plán, rozpočet a výstavba : s. Mikuláš Helméczy. Telovýchva a mládež. s. Milan Štoka.  Miestny národný výbor má 21 poslancov

BEH VĎAKY

Na návrh nášho maratónca Františka Chmeľa, za pomoci MNV a JRD bude každý rok v našej obci usporiadaný na počesť oslobodenia našej obce a ukončenia II. svetovej vojny

 „Beh vďaky“  pod záštitou predsedu JRD s. Ing.Hudáka. Trať ide od MNV v Tovarnom do Štefanoviec a späť v dĺžke 10 km. Prvý víťaz s. Pollák z Košíc. Prvý takýto beh sa uskutočnil 11.5.1986. Zúčastnilo sa ho celkom 51 bežcov. Z Tovarného bežalo 6 bežcov, ako prvý dobehol František Chmeľ, druhý Ján Kandalík, tretí Milan Ivan.

Dňa 3.4.1986 sa uskutočnila beseda so žiakmi ZŠ na tému Činnosť strany od oslobodenia. Besedu previedli starí členovia strany ss. Peter Lupták, Michal Cehlár a s. Ján Géci. Strana hovorí s ľuďmi, túto akciu usporiadala stranícka organizácia 10.4.1986. Besedu s občanmi viedol predseda senátu Okresného súdu vo Vranove JUDr. Mirko Novák. Zúčastnilo sa jej 106 občanov. Beseda mala za cieľ ukázať, ako predchádzať kriminalite.

Aj v tomto roku úspešne pracoval klub dôchodcov. Miestny národný výbor aj naďalej finančne vypomáhal soc. slabším občanom.

Počet detí v materskej škôlke bol v tomto roku 66 v dvoch triedach.

Počet rozhlasových prijímačov v r. 1986 : 209

Počet televízorov : 314

Zvláštne ochorenia sa v obci nevyskytli. Obyvatelia tunajšej obce žijú v pekných moderných bytoch, s pekným zariadením, upravenými dvormi a záhradkami.

S plánovanou kanalizáciou za počalo sa pri riečke Ondavka, s výstavbou čistiacej stanice. Stavbu prevádza Okresný stavebný podnik vo Vranove n/T.

ROK 1987

Rok 1987 začal nepríjemnou zimou. Mrazy v prvej polovici januára dosahovali výšky až 23°C. Prišla aj snehová kalamita. 2 dni trvalo sneženie a fúkal silný vietor, nastali záveje. Cesta z Tovarného do Sedlísk , najmä pri občanovi Jozefovi Dudovi na konci dediny bola tak zaviata, že výška snehu dosahovala až 150 cm. Tak tomu bolo aj na križovatke smerom na Kladzany a Ond. Matiašovce Občania ktorí prichádzali osobnými autami od Humenného na Vranov ostali zaviati z nedele 11. januára na 12. januára za dedinou a museli prenocovať u občanov v Tovarnom. Robotníci sa 12. januára nedostali ani do práce. Cesta bola prehrnutá až v utorok 13. januára. Od 19. jan. sa mrazy zmiernili. Zásobovanie obyvateľstva však bolo plynulé až na 12. jan. Silné mrazy však ešte prišli začiatkom februára. Dosahovali hodnoty až 26°C, netrvali dlho. V druhej dekáde febr. prišlo oteplenie až na +8°C. Sneh sa veľmi rýchlo topil, voda z neho však žiadne škody nenarobila. 23.febr. začalo snežiť. Marec bol tiež dosť chladný. Teploty až -17°C. Aj apríl bol na pekné počasie skúpy. Pršiavalo, ba 5. apríla prvýkrát hrmelo. Júl bol veľmi teplý, koncom škaredý, hodne pršiavalo, sept. pekný a teplý, koncom okt. chladno, november hmlistý s priemernými teplotami okolo 6°C. Prvý sneh napadol 20. novembra, však rýchlo zišiel. 18.12. prišlo oteplenie, teploty +6°C pršiavalo.

Zvláštne extrémy zaznamenané neboli. Počasie poľnohospodárom v podstate prialo keď sa oneskorili jarné práce, začali až v druhej polovici apríla a žatva až 15. júla a trvala mesiac. Úroda hustosiatých obilovin dosiahla 38,7 q z hektára, bola lepšia ako v minulom roku. Vyskytol sa však menší úhyn králikov. Bociany prileteli 10. apríla v odpoludňajších hodinách. Samička priletela až o 14 dní neskoršie. Hniezdo im v zime zhorelo. Vybudovali nové, koncom apríla im to však víchrica zhodila a museli začať znova. Vysedeli 3 mláďatka. 24. augusta odleteli. Veľký výskyt plesne uhorkovej, cibule, pásavky zemiakovej, nebolo ovocia, najmä orechov, marhúľ. Výstavba vodovodu pokračuje. JRD navozilo na prístupovú cestu k vodojemom štrku. 9. apríla začal dodávateľ s výkopom jednej vodovodnej vetvy od lesa k hlavnej ceste. Potrubie je z umelej hmoty. Pokračovalo sa aj s výstavbou čističky odpadových vôd.

8.júla sa začalo s výstavbou novej reštaurácie, stavbu ktorej v hodnote 3.mil. Kčs prevádza Okresný stavebný podnik vo Vranove. Začalo sa aj s výstavbou kultúrneho pavilónu k Domovu dôchodcov tiež v hodnote 3 mil. Kčs Na výstavbe vodovodu odpracovali občania brigádnický 5 800 hodín. Výstavba kultúrneho pavilónu však veľmi zaostáva v dôsledku nízkeho počtu pracovných síl i pre slabý prísun staveb. materiálu. Nové obytné domy v tomto roku nepribudli.

I keď počasie v tomto roku nebolo najhoršie predsa sa práce na JRD oneskorili. Sejba jarín začala až v druhej polovici apríla v Štefanovciach. Žatva však prebiehala za daždivého počasia a bola ukončená za mesiac - 12. augusta. Úroda bola lepšia ako v minulom roku. Priemer obilia z 1 ha bol 38,7 q. Jesenné poľnohospodárske práce tiež prebiehali uspokojivo, počasie družstevníkom prialo, veď v decembri mohli ešte prevádzať hlbokú orbu. Porekadlo Katarina na blate, Vianoce na ľade sa nesplnilo. Veľkú pozornosť venovali naši družstevníci pestovaniu zeleniny. Bol daný do úplnej prevádzky za sklenený hangár. Mali však problémy s odberom petržlenu, ktorý ešte v nov.-dec. ležal očistený v hangári. JDR aj naďalej pokračovalo v odvodňovaní pozemkov. Odvodnili 209 ha poľnohospodárskej pôdy v Tov. Polianke a na Behanovciach. Odvodňovacie práce prevádzali Poľnohospodárske stavbny Prešov. Požiar na JRD v Tovarnom 3. okt. v odpoludňajších hodinách - za sadami zhorel stoh pšeničnej slamy. Pomoc pri požiari poskytli okrem našich požiarnikov aj požiarnici z Vranova. Nik pri požiari nebol zranený. Požiar zavinili 11 roční chlapci z Tovarného. JRD vznikla škoda za 35 tis. korún.

 Výročná členská schôdza JRD. Dňa 10. februára sa konala v kultúrnom dome výr. členská schôdza JRD. Družstevníci hodnotili svoju prácu za hosp. rok. V správe predsedu s Ing. Hudáka sa konštatovalo, že družstvo plánované úlohy splnilo. Plánovaný zisk 2, 280.000.- Kčs bol prekročený. Skutočnosť 2, 451 000.- Kčs Pracovníci družstva dostavali aj doplatky. Na každých zarobených 100.- Kčs až do výšky 12.- Kčs. Družstvo malo aj naďalej pridruženú výrobu. Po skončení schôdzky sa družstevníci zabávali pri kultúrnom programe.

Živočíšna výroba:   

stav hovädzieho dobytka celkom kusov : 1143                

dojnice : 551                                                                   

jalovina : 291

teľatá : 301

ošípané spolu : 514

prasnice : 70

priemer odstavčiat : 16,4

mlieko na dojnicu priemer : 3004 litrov

Počet všetkých pracovníkov na JRD : 365

Nový školský rok 1986/87 sa začal 1 septembra. Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka šk.r.1987/88 sa konal 8.februára za prítomnosti rodičov, zást. MNV, vedenia školy a prisl. učiteľov MŠ a ZŠ. Zápis sa konal v budove ZŠ. Slávnostný príhovor k budúcim prváčikom mal predseda MNV s. Petriga. Zavedenie školy sa k prvákom prihovorila s. zast. Emília Kuncová. Do prvého ročníka bolo zapísaných 15 žiakov, čo je o 13 menej ako v roku 1986. Populácia klesá. V školskom roku pôsobilo na škole spolu 16 ped. pracovníkov, 3 upratovačky a 1 kurič.

Pedagogický pracovníci: ss. Jozef Behajla - riad. školy, Emilia Kuncová zást. r. šk., Mária Helméczyová, Mária Gupčová, Anna Fetkovičová,Dr. Kveta Mataninová,Dr. Tomáš Krajňak, Dr. Viera Dydňanská, Mária Hromiaková,Anna Treľová, Viera Harmanová, Darina Olbrichtová, Elena Lisa, Mária Magurová,

Viera Belaniová - ved. šk. družiny

Mária Prokopičová sk. vedúca POSZM

Upratovačky: Viera Vašková -školníčka, Anna Chmeľová - uprat., Genovéva Chmeľová uprat.

Jozef Duda - kurič

V školskej jedálni pracovali 3 pracovníčky:

Mária Štefanová ved. kuchárka, Margita Ivanová pomoc.kuch., Anna Barnová pomoc. kuch.

Školský rok 1986/87 začal s 10 triedami v ktorých bolo spolu 278 žiakov z toho 35 cigáňov. Jedna trieda DM do ktorej bolo zapísaných 30 detí. V tomto roku neprospelo 1,08% žiakov z toho cigáňov 7,86%. 1 žiak nebol klasifikovaný. 5 žiakov malo zníženú známku z chovania o 1 stupeň. Bola dobudovaná špec. učebňa so slúchadlovou súpravou, pribudlo množstvo učebných pomôcok, škola má už aj malé počítače. Škola sa podieľa aj na skrášľovaní obce. Majú s socialistickej opatere obidva parky. Vyzbierali po obci železo a odovzdali do zberu. Pripravili vhodné kultúrne programy na verejné oslavy, ktoré za spolupráce osvetového strediska boli usporiadané z príležitosti oslobodenia obce, v predvečer 1. mája, SNP,VOSR a ukončenie Mesiaca SČSP.

Slabších výsledkov dosahoval futbalový oddiel, ktorý sa vo svojej skupine umiestnil na 7 mieste. Vďaka dobrým organizátorským schopnostiam s. Jána Kerčáka a Jána Lazora, bývalých hráčov fut. oddielu a za výdatnej pomoci predsedu JRD s Ing. J. Hudáka uskutočnilo sa dňa 9. august. futbalové stretnutie starých veteránov s mužstvom nad 30 rokov z Tov. Polianky. V normálnom čase sa stretnutie skončilo 1:1 . Na kopy z jedenásťmetrového bodu vyhrali veteráni 3:2. Škoda, že si dres neobliekli zakladatelia futbal. klubu v Tovarnom býv. hráči ako Jano Roman, Jožo Dzuracký, Petriga Jozef, Jano Puškár, Jano Švaby, Jano Géci, a Ďalší dnes už šeťdesiatníci. Po zápase  pri družnom posedení si pospomínali na zašlú slávu futbalu v Tovarnom.

Dňa 6. februára osvetové zariadenie zorganizovalo zdravotnícku prednášku na tému Cukrovka a jej následky. Prednášku predniesol s. Dr. Grummel lekár bývajúci v obci. Prednáška bola doplnená filmom. Prítomných bolo 53 občanov. Peknú činnosť vyvíjala aj tunajšia MĽK. Okrem výpožičiek ktorých bolo za rok 7 926 ved. poriadala besedy a výstavky pre mládež. MĽK má k 31.12.1987 spolu 14 514 zväzkov kníh. Dobrá bola aj činnosť kina za vedenia jeho vedúceho s. J. Behajlu, riad. ZŠ.

Aj v tomto roku sa uskutočnil už II. ročník "Behu vďaky" Konal sa 10.5. o 14:00 hod. za účasti 53 bežcov. Nechýbali ani taký bežci ako Polák - náš slov. maratónec, Vrabeľ Jozef z Agrostavu Vranov. Z Tovarného sa tohto behu zúčastnili F. Chmeľ už aj dvojnásobný účastník Košického MM i zahraničných pretekov, Milan Ivan, Ján Kandalik. Víťazom II. ročníka Behu vďaky sa stal Vrábeľ z Agrostavu Vranov. Z Tovarného bol prvý F. Chmeľ.

Pre svoje potešenie si hrávali chlapci v malej bítovej kapele, Miro Hudák, Marcel Kunca a ďalší. Súťažne nevystupovali, iba raz hrali žiakom ZŠ na karnevaly.

Pekne pracoval aj v tomto roku ZPOZ a v rámci okresu získal 2. miesto.

Činnosť ZPOZ:

Počet akcii celkom:                      z toho:

sobáše : 13                                    bez cirkvi: 8

uvítanie detí : 15                             - " -       : 7

pohreby        : 39                             - " -       : 9

narodilo sa detí : 15                     zomrelo detí : 1:

Z dospelých zomreli : Jozef Fedorišín 61 ročný

                                    Ján Ďorda 47 ročný

Miestny národný výbor aj v tomto roku pracoval podľa svojho celoročného plánu. Plánované úlohy v rámci volebného plánu sa plnili priebežne. Išlo o výstavbu vodovodu, čističky, závodu verejného stravovania, prístavba kultúrneho pavilónu k USS.

3. februára sa konala výročná čl. schôdza ZO KSS. Správu predniesla predsedníčka s .E. Kuncová. Plán úloh prečítal člen výboru s Géci. V správe sa hovorilo o celkovej práci straníckej organizácie so zameraním na plnenie úloh JRD, ktoré ako správa uvádza boli za rok 1986 splnené.

14.februára sa konala aj výročná schôdza Jednoty spotrebného družstva. Prítomní kritizovali nepravidelné zásobovanie niektorých potravín a mäsa ale najme zlú kvalitu chleba. Bol zvolený aj nový dozorný výbor:

Predseda : Anna Bednárová

Podpredseda . Vlado Duda

Tajomník: Mária Durkajová

Za jednotu SD bol prítomný s ., Štefan Kilko ved. kádrového a personálneho útvaru.

Pekne pracuje Zväz požiarnej ochrany, Zväz poľovníkov, Československý červený kríž pod vedením s. uč. Hromjakovej a Slovenský zväz žien pod vedením s. uč. Harmanovej. V našej obci bolo ku koncu roka 1987 9 cigáňov. Až na 3 maloleté deti a ich babičku, všetci sú v pracovnom pomere. Problémy s nimi už nie sú. Materská škôlka je aj naďalej v správe JRD. Navštevuje ju spolu 53 detí v 2 triedach. riaditeľkou školy je s Mária Štefanovská, učia ss. Stanovčáková, Lazorová, a s. H. Šnelcerová.

Počet rozhlasových prijímačov : 142

Počet televíznych prijímačov 214

Hygiena našich občanov je príkladná, najmä v mladých rodinách, ktoré bývajú v krásnych nových domoch s prepychovým zariadením. Žiadna epidémia sa počas roka nevyskytla iba bežné ochorenia.

ROK 1988

Počasie v tomto roku bolo dosť nestále, avšak zvláštne extrémy sa nevyskytli. Január sa prihlásil zachmúrenou oblohou a hmlou, ktorá trvala až na pár dni celý mesiac. Sneh napadol až 18. januára, ale za 2 dni zišiel. Denná teplota stále nad nulou 4-6 °C. Február i marec premenlivý, snežilo, pršalo i slabé mrazíky -4°C. Máj škaredý, druhá jeho polovica mokrá. Boli problémy so sušením sena. V júni dosahovali teploty cca 22°C no c júli sa teplomer vyšplhal až na 33°C - 24.7. Počasie v jesení bolo primerané tomuto ročnému obdobiu. Veľmi studený bol však november. Teplomer ukazoval až -16°C pôda hlboko premrzla. 29.nov. okolo 19:40 hod. prišla víchrica s dažďom a hrmavicou. Škody však nenarobila žiadne, iba na JRD zostal v zemi petržlen na výmere asi 3 ha až do jari 1989. Prvý sneh napadal 1 novembra, jeho výška dosiahla 5 cm.

V tomto roku bola bohatá úroda ovocia. Obyvatelia nenašli spôsob ako ovocie využiť. Výkup bol slabý, ovocie hnilo v sadoch. Po tomto neúspechu časť obyvateľov ovocné stromy začala klčovať a na týchto plochách pestuje zeleninu a zemiaky. Žatva začala dosť skoro, už 4.7. padali na hone pod Kalicou prvé klasy ozimného jačmeňa. Úroda obilnín bola celkom dobrá. Výnos ozimného jačmeňa z 1 ha bol 6,5 t, čo je oproti minulému roku lepšie. Celkové počasie žatevným prácam prialo a žatva skončila 1.8.1988. V mesiaci máji 19 a20 v odpoludňajších hodinách padal ľadovec, obilné porasty však veľmi nepoškodil.

Bociany prišli 2.4. Najprv samček, samička prišla až 15.4.. Vrátili sa na staré miesto. Hniezdo im zime zhorelo a museli stavať nové. Vychovali 3 mláďatá. Pleseň uhorková a cibuľová aj naďalej prenasleduje našich záhradkárov, zhubne pôsobí aj pásavka zemiaková.

Iste radostný bol pre obyvateľov našej obce 14. september 1988. V tento deň bol daný do prevádzky miestny vodovod z vodnej nádrže Starina. Prví obyvatelia, ktorí boli na vodovod napojení sú: Praščaková, Škarupa, Horná, Bohanič Michal. Ostatní obyvatelia podľa požiadaviek budú napájaní postupne. Na nový vodovod bolo tiež napojené JRD, Ústav sociálnej starostlivosti v Tovarnom, základná škola a učiteľská bytovka. Vodovod budoval Agrostav Svidník. Zásluhu na jeho výstavbe ma MNV na čele s jeho predsedom s. Petrigom a ONV Vranov. Nové domy nepribúdali, ale rozostavané rodinné domky majú občania Štefan Balogač, Jozef Jančoška, Miroslav Lukáč, Jozef Suchý, Milan Miškovič. Pokračuje sa vo výstavbe čističky, reštaurácie a kultúrneho pavilónu v USS v Tovarnom

6.jan.1988 sa konala mimoriadna členská schôdza JRD. Na vlastnú žiadosť odstúpi z funkcie predsedu JRD Ing. Jozef Hudák (odchod do dôchodku). Túto funkciu vykonával v Tovarnom 6 rokov. Za jeho doterajšiu svedomitú prácu mu poďakoval taj. OV KSS pre poľnohospodárstvo s. Michal Baláž. Za Okr. poľnohospodársku správu bol prítomný jej riaditeľ s Ing. Čorba. Veľmi kladne prácu Ing. Hudáka hodnotili aj členovia družstva ss. Kucík, Bajcura a ďalší. Do funkcie nového predsedu bol zvolený Ing. Anton Smetana, ktorý sem prišiel z JRD Bystré, kde bol tiež predsedom. Pochádza zo Spiša. 11. februára sa konala v kultúrnom dome výročná členská schôdza JRD. Schôdzu viedol už nový predseda s. ING Smetana, za podpredsedu JRD bol zvolený s .Ing. Ján Onufer vedúci rastlinnej výroby. Ako vyplynulo zo správy, plánované úlohy boli splnené. Plánovaný zisk 2 mil. 300 tis. bol prekročený, skutočnosť 2 mil. 485 tis. Kčs. Aj v tomto roku dostavali družstevníci doplatky čo svedči o dobrom hospodárení družstva. JRD malo aj naďalej pridruženú výrobu.

Druh pridruženej výroby : lisovňa, drevovýroba, stavebná výroba, kovovýroba, počet pracovníkov v nej 50, plánovaný zisk v Kčs 5 657 000, skutočnosť v Kčs 6 626 000.

Počet všetkých pracovníkov JRD 365 z toho THP 38.Okrem pestovania zeleniny zameralo sa naše  JRD aj na pestovanie kvetov. V zasklepenom hangári pracovníčky v zelenine ss. Baková, Demjančiková a Jenčová vysadili množstvo podpníkov chryzantém (8tisíc) ktoré odpredali potom k Pamiatke zosnulých. Aby sa naša verejnosť dozvedela o celkovej práci nášho JRD, začalo vydávať "Spravodaj JRD v Tovarnom" Zodpovedný redaktor V. Harman. Prvé číslo vyšlo 1.3.1988

Školský rok 1987/88 sa začal slávnostne 1. sept.1987. Už tradične začiatkom februára sa koná slávnostný zápis do 1 ročníka. Tak tomu bolo aj 7.2. o 9:00 hod.v budove ZŠ. Slávnostný príhovor k budúcim prvákom mal pres. MNV s. Petriga. Kultúrny program pripravila ved. /DM s Viera Belaniová. Predsedníčka ZRPŠ s. Božena Kuncová odovzdala budúcim prvákom vecné darčeky. Do 1 ročníka  87/88 bolo zapísaných 18 žiakov. V školskom roku pôsobilo na škole 17 pedag. prac. Jozef Behajla, Emilia Kuncová, M. Helmeczyová, M. Gupčová, A. Fetkovičová, M. Hromiaková, V. Harmanová, K. Mataninová, V. Didňanská 1.3.88 odišla na matersku dovolenku, T. Krajňák, A. Treľová, D. Olbrichtová 12.1.88 materska dovolenka, E. Lisá, K.Mikulcová, M. Michalov dôch. za s. Olbrichtovú od 14.1.88, Ján Géci dôch. za Dr. Didňanskú od 8.3.88

Družina mládeže: Viera Belaniová vedúca výchov., Ľubomíra Jevická - vychovávateľka

POI SZM Mária Prokopičová - pion. vedúca

Pomocný personál:

Mária Štefanová - ved. kuchárka v sk. jed.

Margita Ivanová pomocnica

Anna Barnová - pomocnica

Irena Gabrišová - vedúca škol. jedálne pre ZŠ a MŠ

Upratovačky:

Viera Vašková - školníčka

Erika Kerčáková

Genoveva Chmeľová

Jozef Duda sezónny kurič

Školský rok 87/88 sa začal s počtom 262 žiakmi. NA I. stupni v roč. 1-4 bolo 76 žiakov, z toho 2 cigáni. Na II. stupni 5-8 roč. bolo 186 žiakov - 27 cigáňov. Do školskej družiny ktorá mala už 2 triedy bolo zapísaných 54 žiakov.

Zmeny na MŠ v uč. kolektíve nenastali, nezmenil sa ani počet tried. Počet detí tiež neklesol. V 2 triedach bolo zapísaných 56 detí.

Príkladný bol aj čin tunajších učiteľov, ktorí sa v čase svojich prázdnin pomáhali JRD pri žatevných prácach. Riaditeľ šk. s. Behajla už 15 rok chodí ako kombajnista. 2 rok chodia na sušičku ss. uč. Helmeczyová, Hromiaková, Belaniová a Gupčová. Ostatní učitelia v rámci ROH chodia 2 odpoludnia triediť mrkvu a peržlen. Každý z miestných učiteľov pracuje v niektorej spoločenskej organizácii napr. Hromiaková (uč.) je preds. ČK, s. Belaniová taj. ČK, s. uč. Lazorová preds. SZŽ,ss. uč. Géci, Hromiaková, Kuncová, Harmanová, Belaniová účinkujú v ZPOZ (zbor pre občianske záležitosti) s. riad. Behajla je správcom kina a vedúcim AS.

13.8.1988 usporiadalo JRD v Tovarnom pri príležitosti 30 výročia založenia JRD " Večer pracovnej slávy. Zúčastnili sa ho členovia JRD, hostia z OV KSS, miestní funkcionári strany, MNV a spol. organizácie.

14.8.1988 pri príležitosti 30 výročia založenia tunajšieho JRD konali sa v tunajšej obci na futbalovom ihrisku prvé slávnosti mieru a čsl. - sov. priateľstva. Kultúrnym programom pobavili prítomných asi 600 občanov kultúrne súbory zo Závadky, Chemlonu Humenné, ale aj učitelia tunajšej ZŠ. Pri tejto príležitosti vydalo JRD brožúru 30 rokov JRD v Tovarnom (archív č. 5/88)

 Pri príležitosti VOSR konali sa v odpoludňajších hodinách v kultúrnom dome oslavy jeho 71. výročia. Večer bol lampiónový sprievod, veľmi slabá účasť najmä dospelých, čo býva u nás takmer pravidelne.

15.5. už po tretíkrát sa bežal Beh vďaky z Tovarného do Štefanoviec a späť 12 km. Bežali žiaci MŠ, ZŠ v kategóriách 5-10 a 10-14 roční. Hlavný beh na ktorý nastúpilo 64 pretekárov z celého Slovenska. Najstarší pretekár z Nových Zamkov mal 69 rokov. Ako hostia sa Behu vďaky zúčastnili 2 pretekári z PĽR z toho 1 žena. Víťazom pretekov sa stal Jozef Vidumský zo Šarišských Michalian. Za Tovarné bežali F. Chmeľ, Milan Ivan, Ján Kandalik, Anton Duhoň a Jozef Vanšovsky. Organizácia bola veľmi dobrá. Z Tovarného sa najlepšie na 8 mieste umiestnil f. Chmeľ, ktorý robí dobré meno tovarnianskému športu.

Futbalisti hrali v IV. triede, kde sa im nedarilo a obsadili až 8 priečku. Lepšie sa darilo dorastencom, ktorí skončili ako 3 z 10 mužstiev. Nedarilo sa ani stolným tenistom a v rámci okresu I. triedy skončili predposlední pred Ruským Kazimírom.

 Pravidelne a to 2 x do týždňa sa v našom kine premieta film. Účasť býva cca 80 ľudí, najmä v nedeľu. Počas roka bolo v obci veľmi málo tanečných zábav. Škoda, že tvoriaca sa hudobná skupina zanikla a mládež chodila na zábavy do okolitých obci.

Pokračovali práce na čističke, na výstavbe reštaurácie a dokončovala sa  východná výstavba vetvy vodovodu pod lesom, kde je plánovaná ďalšia výstavba rodinných domov. Práce pokračovali aj na prístavbe kultúrnych miestnosti v USS. MNV zadal objednávku na výstavbu plynovodu, kanalizáciu a výstavbu školskej jedálne pre ZŠ.

Vzhľadom na to , že väčšina členov strany sú členovia a pracovníci JRD, so súhlasom OV KSS došlo v máji k rozdeleniu str. org. na 2. Predsedom ZO KSS pri JRD sa stal s. V. Harman. Predsedom ZO KSS v obci, ktorá malá len 13 členov je s. Kuncová, pokladníkom s J. Behajla a zapisovateľom s Petriga.   

Zlepšila sa aj práca SZM zásluhou novej predsedníčky Marcely Gregusovej. Organizácia sa podieľa na skrášľovaní obce a pomoci JRD. Činnosť organizácie je sťažená aj tým , že mládež pracuje mimo bydliska a tiež aj študuje. Na JRD odpracovali zväzáci 832 brig. hodín. Pracovníci JRD majú možnosť sa stravovať vo svojej jedálni, v čase žatvy je im dovážaná strava na pole.

6.10.1988 zomrel dlhoročný člen strany, pracovník JRD, tajomník MNV a predseda ZPOZ Bartolomej Hudák. Plénum MNV adoptovalo za nového taj. poslanca MNV v Tovarnom s. Vladimíra Harmana, rodáka z Tov. Polianky

Úctu za dlhoročnú prácu v národných výboroch si zaslúži náš občan Ján Hudák, ktorý v tomto roku odišiel do dôchodku. Za jeho prácu mu udelil prezident republiky štátne vyznamenanie Za obetavú prácu pre socializmus. Naposledy pracoval ako predseda MNV v Slovenskej Kajni.

Dňa 7.9.88 sa konalo v našej obci celokrajské ukážkové cvičenie CO. Cvičenie za účasti kraj. náč. a okres. náčelníkov CO 51 občanov zaradených v rámci CO. Vlastné cvičenie sa konalo v priestranstve USS v Tovarnom. Cvičili tieto hliadky: požiarna, zdravotnícka, vyprošťovacia a hl. hygienickej očisty. Na JRD sa predviedla evakuácia dobytka. Cvičenie svoju úlohu splnilo čo vysoko hodnotil krajský náčelník CO. 10 členov štábu a velitelia hliadok boli odmenení čestnými uznaniami.

Príkladná je aj starostlivosť o dôchodcov v USS v Tovarnom kde je po odchode býv. ved. Jozefa Helméczyho od 1.1.88 vedúcou Mária Hudáková dlhoročná pracovníčka v tomto ústave. V júni t.r. oslávili obyvatelia 25. výročie jeho založenia. Počet rozhlasových prijímačov 144. Počet televízorov 221

ROK 1989

Počasie v tomto roku bolo rôzne. Január začal hmlisto, teploty okolo -4°C. Snehu bolo, veľmi málo, február teplotne pod normál. Teploty v noci len -3°C snehu tiež nebolo. Jar sa prihlásila dosť skoro a už 8.3. začali družstevníci so sejbou jarného jačmeňa a jarnej pšenice v katastri obce Ond. Matiašovce. Počasie jarným prácam prialo. Sejbu jarnú ukončili 20.3.1989. Zhoršenie počasia prišlo 1 mája, kedy začalo pršať. Pršalo 3 dni. Voda zaplavila niektorým občanom pivnice a hodne škôd narobila aj družstevníkom najmä v blízkosti rieky Ondavy. Zaplavila jarné porasty obilnín, zemiakov a kŕmnej repy. škoda bola OŠP vyčíslená na 140 000 Kčs. Žatva v našom chotári začala 3 júla. Počasie bolo pekné, žatva bola ukončená 6.8.1989.

Jeseň bola veľmi pekná, ale aj suchá. V sept. a okt. vôbec nepršalo a teplomer sa 26. sept. vyšplhal až na 21°C.Všetky jesenné práce stačili družstevníci zvládnuť načas. Aj prvá dekáda nov. bola suchá a na to ročné obdobie dosť teplá. Od 12. nov. sa schladilo a prihlásili sa prvé mráziky. Snehu a dažďa bolo v tomto roku pod normál, teda suchý rok. Ľadovec a víchrica neboli.

Ekologické podmienky pre pestovanie zeleniny sú stále veľmi zlé. Obyvatelia stále nemôžu dopestovať bez rôznych chemických postrekov uhorky., cibuľu hrach ap. Úrodu stále ničí pleseň. Postihuje aj porasty zemiakov. Ovocia v tomto roku bolo veľmi málo, ba pleseň postihla aj orechy.

Bociani, ktorí stále hniezdia na komíne ZŠ prileteli obaja naraz, čo je zriedkavosťou.. Prileteli 6.4. Hniezdo im zhorelo a stavali nové. Vychovali 3 mláďaťa . odleteli začiatkom sept. Je potešiteľné, že z roka na rok sa viac a viac objavuje spevavé vtáctvo. Netopierov je málo.

Úroda siatin bola dobrá, vďaka svedomitému ošetrovaniu porastov. Priemerný výnos obilnín z hektára bol na našom JRD 4,8 t. Družstevníci aj naďalej používajú osvedčené odrody obilnín, iba sadbu zemiakov menia.

V tomto roku pribudli len dva rodinné domy  Pekný dom si postavil Milan Miškovič - cigáň s ústredným kúrením. Bol prebudovaný odkúpený rodinný dom a tak pribudla ďalšia trieda MŠ, ktorá k 1. septembru mala už 3 triedy. Budovu odkúpilo JRD za 350 000 Kčs.

Dňa 19.12.1989 bola daná do prevádzky čistička odpadových vôd, ktorú prevádzal OSP vo Vranove. Hodnota diela predstavovala 3 mil. 989 tisíc Kčs. Veľkú zásluhu na jej budovaní mal Ján Petriga, preds. MNV najmä po stránke organizačnej. Bola z MNV podaná aj objednávka na vypracovanie projektu pre výstavbu kanalizácie celej obce. Projekt vypracovávajú Pôdohospodárskom projektovom ústave v Prešove.

3.4.1989 bola daná do prevádzky nová reštaurácia Jednoty. Táto bola vybudovaná za 2 mil.240tisíc Kčs. Na jej otvorení sa zúčastnili zást. OVKSS, ONV, Jednoty a MNV. Stavbu prevádzal OSP Vranov. Vedúcim reštaurácie bol poverený Miroslav Repka z Vranova. Doterajšia stará budova reštaurácie bola dňa 11.4.1989 zbúraná. 18.4.1989 sa začalo s asfaltovaním miestnych komunikácii. Práca trvala 1 týždeň a prevádzala ju Krajská cestná správa v Košiciach pod vedením Michala Džuňu, občana Tovarného. Hodnota diela prestavovala 1 mil. Kčs.

22.4.1989 prebehla v našej obci národná smená. Pracovalo sa na úprave parkov, cintorína, potoka a ostatných priestranstiev. Pracovali všetky spoločenské organizácie.

Adaptácia ľavého krídla býv. hospodárskej budovy kaštieľa Budovu dostalo JRD do užívania od MNV. Adaptáciu prevádzala stavebná skupina JRD pod vedením s. Hasaru, ved. stav. skupiny. Murárske práce začali v apríli a prevádzali ich ss. Ján Jozefov z Tovarného a Gibóda s Tóthom z Ond. Matiašoviec. Budova bude slúžiť ako klimatizačný sklad na zemiaky, ktoré tam už v sep. 89 družstvo uskladnilo. Skladovať sa budú hlavne zemiaky na výsadbu.

3.nov. 1989 sa za počalo s výstavbou školskej jedálne v areáli ZŠ. Bola prevedená úprava terénu a zemné práce. Toto previedlo JRD v Tovarnom Stavbu bude prevádzať OSP Vranov.

Kultúrny pavilón pri USS v Tovarnom je stále vo výstavbe. Začiatkom apríla 1989 za počalo sa aj s ohradou šk. areálu. Prácu prevádzalo JRD Choňkovce z okresu Michalovce. Ohrada je z vlnitého plechu a jej výstavba stála 120 000 Kčs.

 Ako som už na začiatku uviedol počasie naším poľnohospodárom celkove prialo. Jarné, letné i jesenné práce prebehli hladko. Napr. žatvu ukončilo naše JRD medzi prvými v okrese vďaka dobrej organizátorskej práce ved. rastl. výroby s. ING. Jána Onufera a jeho štábu Ing. M. Hricovej, Ing. Dvorskej a V. Harmana i prisl. traktoristov ako M. Repko ml., F. Matta, Berko, atď. Výsledky sa dostavili v ha výnosoch, ktoré boli pekné. Od ich výsledkoch závisela aj živočíšna výroba, ktorá tiež dosahovala dobrých výsledkov pod vedením ved. živ. výroby Ing. Hrica a jeho ved. dvorov s. Ing.Knapovej na Behanovciach, s. Čižika v Tovarnom a ďalších. V živočíšnej výrobe pracovali prevažne dôchodcovia ako M. Harman, Vojtko, M. Belani s manželkou Margitou, Eštoková Ver. ale aj mladší - D. Matanin, Kočerhová M., Fedorková z Tovarného, Hobľaková zo Štefanoviec a i.

Výsledky hospodárenia na našom družstve hodnotila výročná členská schôdza za rok 1989 dňa 8.2.1990. Správu predniesol Ing. Onufer Ján, už nový predseda JRD, zvolený tajným hlasovaním na návrh VPN pri JRD 10.jan.1989. Bývalý predseda Ing. Smetana dôveru nedostal. NA tejto výr. schôdzi sa previedla aj voľba nového predstavenstva a revíz. komisie. Na záver bola družná zábava. Nové predstavenstvo: Ing. Onufer, Ing. Hric, Gajdzik, Mražik, Kočerha, Čižik, Škarupová, (Vanšovská), Baková, Gibóda, Šeba,Miškovič, Bičejová.

Predseda revíznej komisie: Michal Jozefov, čl. M. Konečná, Š. Bujko

Počet všetkých prac. na JRD : 382 z toho THP 32 z toho je 11 s tit. Ing.

Dobrú pozornosť venovali na JRD aj pestovaniu zeleniny pod vedením už nového vedúceho Jána Kožeja z Ond. Matiašoviec, ktorý vystriedal býv. Ing. Velikého, ktorý odišiel učiť na PTŠ v Čaklove. Ján Kožej dlhoročný pracovník na JRD v pestovaní zeleniny - má ukončenú PTŠ v Čaklove odbor ovocinár - zeleninár - prisľúbil, že vitamínov bude dosť. V skleníku aj v tomto roku pestovali kvety - klinčeky a chryzantémy.

Školský rok 1988/89 sa slávnostne začal 1.sept. 1988. 5.2.1989 sa konal zápis žiakov do 1. ročníka. Konal sa v budove ZŠ. Slávnostný príhovor k budúcim nováčikom mal tajomník MNV s. V. Harman, za vedenie školy sa k prvákom a k rodičom prihovorila zást. s. Kuncová. V kultúrnom programe vystúpili všetci budúci prváci. Predsedníčka ZRPŠ Kuncová B. im na záver odovzdala vecné darčeky. Do 1. roč. pre šk. r. 1989/90 bolo zapísaných 27 žiakov. Od 1.jan. 1989 pôsobili na škole do 30.6.1989 títo pedag. Pracovníci: Jozef Behajla, riaditeľ Emília Kuncová zást. riad., I. stupeň 3 triedy: M. Gupčová, M. Helmeczyová, A. Fetkovičová, II. stupeň - 7 tried : V. Harmanová, M. Hromjaková, E. Lisá, J. Géci (dôch.) K. Mikulcová, V.Chomová, A. Treľová, . Školská družina - 2 triedy : Viera Belaniová ved. ŠD, Ľubomíra Jevická vychovávateľka, Mária Prokopičová - vedúca PO SZM.

Prevádzkový pracovníci - školská jedáleň - celý rok 1989: Irena Gabrišová ved.šk.jed., M. Štefanová ved. kuchár, M. Ivanová pomoc. sila, A. Barnová pomoc. sila, .Upratovačky : V. Vašková školníčka, E. Kerčáková, uprt., G. Chmeľová uprt. Jozef Duda- sezónny kurič.

V školskom roku 1988/89 k 30.6.1989 bolo na škole 292 žiakov. Školu opustilo - ukončilo školskú dochádzku 48 žiakov. Na štúdia bolo prijatých 17 žiakov a do učeb. pomeru nastúpilo 31 žiakov.

Prospech: I. polrok k 31.1.1989 - prospelo 288, neprospelo 4 z toho cigani3, vyznamenaní 78, samé jedničky 53

II.polrok k 30.6.1989 - prospelo 287, neprospelo 5, z toho cigáni 4, vyznamenaní 78, samé jedničky 53 , zníž. známka s chovania 4.

 K 1. septembru 1989 došlo na škole k organizačným zmenám. Z učit. kolektívu odišli J. Géci, Kveta Mikulcová a Chomová. Prišli nové učiteľ. sily Mária Vasilová, PaedDr. Kováčová, Ihnatová, Gérová..

Pokračovalo sa v úprave areálu školy - dostavba ihrísk, oplotenie školy, začiatok budovania školskej jedálne, maľovanie učebni, v modernizácii vyuč. procesu zakúpením ďalších uč. pomôcok ap.

Učitelia spolu so žiakmi sa zúčastňovali prac. brigád na JRD najmä pri zbere zeleniny, zemiakov a aj ovocia. Pracovali na úpravách miestnych parkov a pri zbere odpadových surovín a liečivých rastlín. Škola na týchto brigádach odpracovala v tomto roku vyše 6300 brig. hodín. Veľmi pekných výsledkov dosiahol pož. krúžok pod vedením skup. ved. Prokopičovej, ktorý školu reprezentoval na krajskej súťaži a získal 5. miesto.

Zmeny nastali aj na MŠ. Adaptovaním súkromného domu pribudla ďalšia trieda, od 1.sept.89 mala MŠ už 3 triedy, 6 pedag. pracovníkov a 64 žiakov.

Vyučovali tu: Tatiana Mataninová - riad.šk., M. Štefanovská, M. Stanovčáková, H. Šnelcerová, I. Jakubová, M. Lazorová. Pomocná personál : Mária Dudová - kuchárka, Viera Vargová pomocnica v kuchyni, Magda Jakubová - škol. A. Halásová pomocnica v jed. Anna Boňková sez. kurička. Po stránke ekonomickej MŠ aj naďalej riadi JRD Tovarné.

24.2.1989 sa v obci konalo slávnostné zhromaždenie pracujúcich a mládeže z príl. 41. výr. Februárového víťazova. Slávnostný príhovor predniesla uč. ZŠ Kveta Mikulcová. S kultúrnym programom vystúpili pionieri zo ZŠ pod vedením s. Prokopičovej.

2.3.1989 ZPOZ predviedol ukážkové účinkovanie. Toto bolo zamerané na pozdravenie budúcich brancov. Ako branci boli prítomní Radko Hromiak, Vilo Sabol, Miro Miškovič, a Bratko. V ZPOZ vtedy učinkovali : s. Harmanová V. ako recitátorka, spievali ss. uč. Kuncová, Hromjaková, Belaniová a elektr. orgán doprevádzal J. Géci. Slávnostný príhovor mal s. J. Petriga preds. MNV.

10.3.1989 pri príležitosti MDŽ sa konala slávnostná schôdza SZŽ spojená s výstavkou ručných prác našich žien.

27.3.1989 zahrali zväzáci spolu i s dospelými po 13 rokoch divadelnú hru Svadobný závoj v réžii M. Lazorovej. Ako herci účinkovali M. Gregusová,S. Bartko,J. Košuda s manželkou, F. Chmeľ s manželkou, V. Harmanová, I. Jakubová a Gombita. Hra mala úspech, zahrali ju aj pre obyvateľov v USS v Tovarnom

13.8.1989 pri príležitosti 45. výročia SNP konali sa v našej obci na ihrisku TJ, Mierové slávnosti spojené aj s ukončením žatvy ma JRD. Za hojnej účasti miestnych obyvateľov ale aj okolitých obci sa k týmto prihovoril podpreds. ONV Vincent Ivanov, ktorému družstevníci odovzdali žatevný veniec. Na slávnosti vystúpili aj kultúr. súbory z Ružomberka so speváčkou Hankou Hulejovou, súbor z Vranova a dych. hudba z Koškoviec, okr. Humenné.

6.nov.1989 v predvečer osláv VOSR sa konala v kultúrnom dome slávnostná akadémia. Na tejto prehovorila k prítomným s Kuncová E., preds. ZO KSS. Kultúrny program pripravili zväzáci a pionieri zo ZŠ.

 O premietanie filmov sa aj naďalej stará ved. kina J. Behajla. Filmy sa premietajú pravidelne v stredu a v nedeľu, kedy býva najlepšia účasť.

14.5. 1989 už po 4 krát o 14:00 hod. bolo usporiadaný na tej istej trati Beh vďaky Tovarné - Štefanovce. Zúčastnilo sa ho celkom 95 bežcov. Dvaja s Poľska. Behu ale na kratších trasách sa zúčastnili aj deti z MŠ a žiaci ZŠ z Tovarného. Z dospelých za Tovarné bežali F. Chmeľ (10miesto),A. Duhoň 21, Radoslav Chmeľ 32, Marian Duhoň 36, J. Chmeľ 55, Jozef Špirňak 64, P. Chmeľ 77, S. Michalov 89, a F. Michalo 95 miesto. Víťazom sa stal Mikuláš Vrábeľ z Agrostavu Vranov v čase 37,56 hod. F. Chmeľ mal čas 43,23 hod. Zo športových oddielov vyvíja aktívnu činnosť iba futbalový, v ktorom hrajú dospelí i dorastenci. Oba celky hrajú okresnú súťaž IV. triedu  a darí sa im striedavo ako ukazuje aj tabuľka súťaže. V tomto roku mládež usporiadala 5 tanečných zábav tzv. Na záver roka na Silvestra usporiadala jednota SD "párovú zábavu" za peknej účasti obyvateľov.

Miestny národný výbor zakúpil pre prevádzkareň 1 auto na odvoz smetí pre vlastnú obec, ale aj pre odvoz smetí z Ond. Matiašoviec, Kučína, Kladzian, Štefanoviec, Sedlísk i Tov. Polianky. Túto prácu prevádzali M. Špirňak -  šofér, Ján Kožej ml. a Milan Ivan. MNV zakúpilo aj 5 veľkých kontajnerov na komunálny odpad. Tieto zasa odváža JRD. Práve v čase , keď v Prahe prebiehali významné udalosti 17. nov., konala sa v našej obci výročná schôdza ZO KSS, ktorá mala po rozdelení už len 12 členov. Správu o činnosti org. predniesla jej predsedníčka s. Kuncová. Účasť členov bola 96%,. Zastúpené boli aj spoločenské organizácie. Za novú kandidátku bola prijatá Helena Šnelcerová, uč. MŠ. Diskutovalo 6 súdr. Na výr. schôdzi bol prítomný aj ved. taj. OVKSS s Balvirčák, ktorý hodnotil polit. situáciu v našom okrese. Spoločenské organizácie pracovali dosť nesystematický a prácu niektorých nebolo ani vidieť.

Občania obce majú možnosť stravovania v novej reštaurácii, kde je vývarovňa a denne sa tu varia až 3 druhý jedál. Pracovníci JRD majú svoju kuchyňu. Žiaci MŠ a ZŠ sa majú možnosť stravovať v školských jedálňach. V MŠ sa stravovalo 64 deti a v ZŠ až 240. počet občanov cigáňov sa v tomto roku nezvýšil. Žijú v 2 rodinných domoch so slušným zariadením, najmä u M. Miškoviča, ktorý má nový dom s ústredným kúrením. Pracuje ako traktorista a manželka v pridruženej výrobe. 2 cigáni boli pre trestné činy v r. 1989 ešte vo väzbe.

Udalosti, ktoré sa odohrali 17.novembra 1989 v Prahe, mali vplyv na spoločenský a politický pohyb aj v našej obci. Po vzore našich miest vzniká aj v našej obci hnutie VPN. VPN vzniká nielen v obci ale aj na JRD.

VPN tvorili: Ján Šimko, Ján Duda, Ján Kandalík, Marta Lazorová, Agnesa Kočišová, Ľuba Jevická, Katka Luptáková.

VPN zorganizovala 17.12.1989 verejné zhromaždenie, pred ktorým chodili dvojice po domoch a získavali od občanov najmä názory a postrehy zo života v obci na jednotlivých úsekoch.Na toto zhromaždenie boli prizvaní : predseda MNV Petriga, predseda JRD Ing. Smetana, r.ZŠ Behajla, ved. potravín Kerčák. Títo potom odpovedali na kladené otázky. Schôdza bola dosť búrlivá a trvala 4 hodiny. Vo výkladoch obchodu viselo aj takéto heslo:

K - koniec

S - starým

Č - časom

Hnutie VPN na JRD tvorili: Jozef Ivan, M. Jozefov, Mražik, Goga, Fugová. Prišli tiež z rôznymi požiadavkami na zlepšenie pracovných podmienok, na zlepšenie organizácie práce a žiadali aj zmeny vo vedení družstva. K týmto neskoršie aj došlo, keď bola predsedovi JRD Ing. Smetanovi vyslovená strata dôvery.

O prestarlých občanov a dôchodcov bolo aj v tomto roku postarané formou dôchodkov, ktoré u niektorých občanov nedosiahli 1000 Kčs. Vo veľmi zlých prípadoch poskytoval MNV týmto občanom jednorazovú pomoc.

Životný štandard obyvateľov je aj naďalej dobrý o čom svedčia novobudované rod. domy, kúpyschopnosť obyv., pekné obliekanie ap. I keď nové auto "Favorit" stojí 85 tis. Kčs zakúpili si ho občania Hutko, Lazor, Ivan Jozef, Lukáč.

O zdravie naších obyvateľov sa aj naďalej starali 3 lekári : MUDr. Cintavý,  - prakt. lekár, MUDr. Hlavinka - zub. lekár a MUDr. J. Repko - det. lek. Epidemie ochorenia sa  nevyskytli.

Počet rozhlas. príj. : 151, televíznych príjim. :228

ROK 1990

Nový rok1990 začal miernou zimou. Prvá dekáda januára mierna zima -8-10°C snehu len asi 1cm. Neskoršie prišlo oteplenie, sneh zmizol, teploty sa pohybovali okolo +4 až -6°C. Počasie v marci bolo pekné teplé, teploty u nás nad normál 16-18°C, ale veľmi sucho, čo umožnilo naším družstevníkom započať jarné poľnohospodárske práce. Tieto začali už 6.3. sejbou jarného jačmeňa. V druhej polovici marca už sadili aj skoré zemiaky. Apríl bol potom chladný a daždivý, teploty pod normál, zato však máj do 20. teplý, až 26°C, prišli aj búrky. Z 19 na 20.5. bol slabý mráz. Jarným prácam počasie prialo. Aj žatva začala dosť skoro 3.7. začala na chotáry Štefanovce kosba ozimného jačmeňa. Počasie bolo priaznivé takmer po celé leto. Žatva aj preto skončila 30.7. v rekord. čase. Aj jeseň bola pekná Teplá s občasnými dažďami. V mesiaci októbri z 23. na 24. došlo k silnému ochladeniu a teplomer ráno ukazoval -5°C. November dosť teplý a vlhký, v poslednej dekáde dosahovali teploty +11°C, bolo to 24.a24.11. Prvý sneh napadol v noci 4.12. do výšky 10 cm. V tomto roku k žiadnym živelným pohromám nedošlo.

 Aj v tomto roku sa vyskytla pleseň uhorková, ba táto poškodzovala aj porasty zemiakov a bolo nutné robiť chemické postreky. Naďalej dochádza k väčšiemu úhynu králikov.

Už len sem tam sa objaví netopier ušatý, sú na zániku. Čierny bocian sa v našom rajóne nevyskytuje. Biely bocian ktorý hniezdi na komíne základnej školy priletel 31.3.. Samček prišiel sám. Hniezdo nenašiel, zhorelo, začal stavať nové Samička priletela 8.4.. Vychovali 2 mláďaťa. Odleteli 31.8..

Družstevníci z roka na rok menia osiva i sadiva, čo sa prejavuje na dosahovaní ha výnosov. Pekní ha výnosy dosiahli v zbere skorých zemiakov. 1q však v jeseni stal už 240 Kčs. Priemerný ha výnos obilovin bol 5.25 t,čo je oproti minulému roku viac o 1,23 t.

V tomto roku pribudol v našej obci iba 1 rodinný dom. V rozostavaní sú ďalšie 4 rodinné domy. Z iniciatívy MNV - nového vedenia VPN a KDH(Verejnosť proti násiliu a Kresťanské demokratické hnutie) už pod vedením nového predsedu Jozefa Barnu, boli vedľa mosta na hlavnej ceste brig. vybudované po oboch staranách železné lavičky pre chodcov. Veľmi pomaly pokračovala výstavba školskej jedálne pre ZŠ. Ukončená bola oprava ľavého krídla budovy býv Kaštieľa. V júni a júli bola budova zakrytá plechom. Vonkajšia fasáda bola daná do pôvodného stavu, na opravu ktorej pamiatkový úrad venoval 286 tís. korun. Murárske práce prevádzala stavebná skupina pri JRD pod vedením p. Hasaru. Murársky majster bol občan z Tovarného Ján Jozefov - "prezývaný Kačúr" Všetky práce boli ukončené 4.10.1990.

Na JRD pribudli nové kancelárie - predsedova a kanc. pre skladníčku Annu Vanšovskú spolu v hodnote 348 tis.Kčs. Kultúrny pavilón pri dome dôchodcov je stále nedokončený, stavba ide pomaly, neni finančných prostriedkov.

Jak v našom štáte dochádza k veľkým politickým premenám, k týmto došlo aj na našom JRD. Aktívne pracuje na JRD VPN, ktorá si vynútila kádrové zmeny vo vedení JRD.

10.jan.1990 sa konala členská schôdza na ktorej došlo k voľbe predsedu. Navrhnutí boli 2 kandidáti. Doterajší predseda Ján Smetana Ing. a jeho podpredseda Ing. Ján Onufer. Tajným hlasovaním bol za nového predsedu zvolený Ing. Ján Onufer. Na JRD pracoval viac rokov ako ved. rastlinnej výroby. Pochádza z Čaklova a býva v Humennom. Hneď po zvolení sa ujíma vedenia JRD v Tovarnom. Bývalý predseda z družstva odchádza. Ako som už uvádzal klimatické podmienky po celý rok, ale aj dobrá organizátorská a riadiaca práca nového vedenia družstva mali veľký podiel na výsledkoch hospodárenia, ktoré boli vo všetkých ukazovateľoch lepšie ako v r. 1989.

V záhrade v Podčičve pestujú ako raritu Dážďovku, či kalifornské červy. Majú ich okolo 6 mil. kusov Získavajú z nich sušením a mletím bielkovinovú múčku a výborný kompost, ktorý odpredávajú záhradkárom. Oplatí sa to dodáva predseda Ján Onufer. V tomto roku došlo k rekonštrukcii maštalí, aby sa zlepšili podmienky pre chov dobytka.

Počet všetkých pracovníkov na JRD k 31.12.1990 - 358 z toho THP 32, - inž. kádre: 7.

V tomto roku sa konala na našom JRD milá slávnosť. Ekonómka družstva Veronika Dobošová sa dožila pekného životného jubilea 50 rokov. Na tunajšom JRD pracovala od r. 1982. Jej záslužnú prácu na tomto úseku vysoko ocenil predseda družstva Ing. Ján Onufer.

Školský rok 1989/90 sa začal 3.septembra 1989. Zmeny sa dotýkali aj na našej školy. Došlo k zmene u zástupkyni. Namiesto p. Kuncovej E. za zast. bola tajným hlasovaním zvolená Mária Helmeczyová, ktorá túto funkciu už predtým vykonávala 11 rokov. Podľa nových smerníc došlo aj k voľbe riaditeľa školy. Táto sa konala 23.1.1990. Z 3 navrhnutých kandidátov vyšiel víťazne doterajší riaditeľ p. Jozef Behajla. Od januára 1990 došlo k zmene oslovovania učiteľov žiakmi a aj medzi sebou v úradnom styku. Namiesto súdr. uč. - pán učiteľ. Taktiež s školách nesmeli byť žiadne politické organizácie. Na škole prestal existovať predmet občianska náuka. Od 1 januára 1990 pôsobili na škole tí istý pedagógovia ako v roku 1989 zmena nastala vo vedúcej mládežníckej organizácie - ved. sa stala Kveta Behajlová. Veľmi pekne pracoval hádzanársky krúžok pod vedením Ľubomíry Jevickej a súťažil v rámci kraja, kde dosahoval pekných výsledkov. Tunajší učitelia sa zapájali aj do osvetovej práce. Pracovali vo VŽ, ČSČK a v ZPOZ. Materská škola mala 3 triedy s počtom 84 detí. Aj naďalej stránku ekonomickú zabezpečovalo JRD.

Kultúrny život v obci akoby strácal dych. Svojú činnosť pre nerentabilnosť prestáva miestne kino. Aj iných kultúrnych podujatí je pomenej. Za to však častejšie bývajú tanečné zábavy - disko alebo živa hudba. Pekná pracovala MĽK pod vedením p. Márie Mražikovej. K 31. dec. mala knižnica 18071 zväzkov. V roku 1990 pribudlo 495 zväzkov. Pre žiakov ZŠ a MŠ vystúpil divadelný súbor PUĽS a divadielko Ďuriček. 14.2.1990 započal v tunajšej obci kurz angličtiny. Prihlásilo sa 10 poslucháčov. Kuzd viedol p. ukáč z R. Kazimíra.

28.1.1990 sa konala verejná schôdza cirkevnej obce. Programom bolo založenie strany Kresťansko demokratického hnutia. Schôdze sa zúčastnil aj p. farár Koromház z Ond. Matiašoviec. Z Vranova bol prítomný JUDr. Baník. Vedením koordinačného výboru boli poverení Jozef Barna, Ján Kerčák a V. Harman. Na tejto verejnej schôdzi sa prítomní aj modlili a spievali piesne Kto za pravdu horí a Slovensko moje, otčina moja....

30.8.90 vystúpila v našej obci kultúrna úderka z Bratislavy pod vedením televíznej hlásateľky Dr. Nory Beňačkovej. Ďalšími členmi boli Eva Križíková - herečka, Karol Polák, šport. komentátor. Prítomným predviedli reláciu "Vtipnejší vyhráva".

 Dobrú činnosť vyvíjal aj ZPOZ. Prestalo už uvítanie detí do života a pozdravy jubilantom. Pozornosť bola venovaná najmä sobášom. Počet týchto bol v roku 1990 - 19.

V tomto roku sa naša mládež venovala hlavne 2 športom a to futbalu a ping-pongu. Pár chlapcov sa venovalo behu, medzi nimi aj jedno dievča Zuzka Chmeľová. Najlepšie sa však darilo futbalovému oddielu pod vedením M. Dudu, J. Kerčáka, obaja rodáci z Tov. Polianky a p- Vojtku. Ich cieľom bolo postúpiť do III. triedy čo sa im aj na jeseň podarilo. Slabšie sa darilo ping-pogistom o čo svedči aj tabuľka.

13.5.1990 o 14:00 hod. už po 5 krát sa konal Beh vďaky. Víťazom sa stal poľský reprezentant, druhé miesto obsadil Madar z Košic a 3 bol Vrabeľ z Vranova. V kategórii nad 40 rokov obsadil F. Chmeľ 2 miesto.

Novembrová sametová revolúcia 1989 hlboko zasiahla do politického života aj v našej obci. Konali sa slobodné voľby, kom strana stratila svoje mocenské postavenie, nastáva zmena v nár. výbore 2x sa v našej obci konali voľby, vznikajú nové strany KDH, DS, Poľnohosp. strana ap.  

18.1.1990 zasadá VPN a vyjadruje nedôveru doterajším poslancom MNV. Títo sa potom všetci až na Katku Luptákovú písomne vzdajú svojho mandátu. Prácu na MNV však aj naďalej riadi doterajší predseda Ján Petriga až do mimoriadnych volieb.

19.3.1990 sa konala členská schôdza KSS. Odstupuje starý výbor na čele s E. Kuncovou. Mnohí členovia, najmä však dôchodcovia a učitelia vracajú legitimácie. Pribudli však členovia ktorí boli organizovaním závodoch. V nových voľbáhc bol za predsedu zvolený Jozef Gregus rodák z Komarian, ktorý býva v tunajšej obci a pracuje v Dome mládeže vo Vranove. Tajomníkom sa stal V. Harman a pokl. Ľud. Repková.

7.4.1990 sa konali nové voľby - mimoriadne- do MNV. Volieb sa zúčastnilo 58,8% zapísaných voličov. Zvolení boli všetci 16 návrh. poslanci(17 bola Katka Luptáková). Za nových poslancov boli zvolení Jozef Barna, Jozef Baláž, Ján Kandalík, Ján Džuňa, Štefan Duda str. M. Repko, M. Jozefov, V. Duda, Ján Kožej, Jozef Bednár, Dzuracká M. G. Chmeľová, Jar. Varga, Jur. Vertygáč, K. Luptáková. F. Kremnický . L. Čonka. Voľby viedla nasl. volebná komisia: Bart. Štefan, Jozef Helmeczy, Jozef Dzuracký, Mária Vojtková, M. Špirňak, Jozef Barna. Ako pozorovateľ za ONV bol prítomný p. Pastor. Koncom apríla zasadalo plénum MNV a zvolilo predsedu, taj. a radu MNV.

 Predseda Jozef Barna, rod. z Rus. Kazimíra priženil sa do Tovarného, prac. OSP Vo Vranove vykonával funkciu predsedu MNV úväzkové. tajomník Ing. Baláž, priženil sa do Tovarného, člen rady: L. Čonka, M. Duda, Š. Duda str., Ján Džuňa, a Ján Kandalik

8.6.1990 sa konali po 44 rokoch prvé slobodné voľby. Volebná miestnosť, ktorá bola v kultúrnom dome, bola otvorená o 14:00 hod. Prišli prvý voliči prevažne dôchodcovia. Volilo sa aj 9.6. do 14:00 hod. kedy bola volebná miestnosť uzavretá. Do volebných zoznamov bolo zapísaných 719 voličov. Voliť prišlo 624 voličov. Občania volili jednotlivé strany nasledovne: 1. VPN - 86 %

                    2. KDH - 94 %

                    3. KSS - 73 %

Hlasy dostali aj DS, strana Zelených a ďalšie.

Príprava komunálnych volieb jednotlivé strany dávali návrh na predsedu - starostu obce. KDH za kandidáta navrhlo J. Barnu, KSS Ľ. Repkovú, ostatné strany a hnutia návrh nepredložili.

4.10.1990 zasadala volebná komisia v zložení: M. Dzuracká, A. Kandaliková, Balážová, Cintavá Eva, Helmeczyová M., Kuncová Božena, Petriga Ján, Lazorová Marta, Dzuracký Jozef, Barnová Mária. Zhodnotila prípravu volieb a ostatné org. záležitosti. Voľby sa konali v dňoch 13 a 24. 11. 1990. Počet zapísaných voličov : 721. Volieb sa zúčastnilo 503. Za predsedu - starostu bol 247 hlasmi zvolený Jozef Barna. Z doterajších 23 poslancov podľa nového volebného zákona mohli byť zvolení len 12 poslanci. Vo voľbách dostali mandát : Za KDH : Jozef Baláž, Š. Duda str., Ján Džuňa, M. Ferenc, J. Kandalík, F. Kremnický, J. Lazor str., A. Majirská, a. Slaviková.

Za DS : MUDr. Jar. Cintavy, za KSS M. Konečná a za stranu poľnohospod. Juraj Vertigač. Táto strana- Českoslov. poľnohosp. bola u nás založená v jan.1990 a mala 18 členov. Dochádza aj k zmene názvu MNV. Tento sa už volá Obecný úrad v Tovarnom. Tajomníkom obec. úradu stal sa Ing. Jozef Baláž. Voľby prebehli disciplinovane a zvolení poslanci sa ujali svojej práce.Rozpočet na rok 1990 pre obec bol 998 tisíc Kčs. Obecný úrad aj naďalej zabezpečoval vývoz smetí v doposiaľ dohodnutých obciach. Aj kaderníctvo pracuje ďalej.

V roku 1990 sa narodilo v našej obci 16 obyvateľov a zomrelo 6 obyvateľov. K 31.12. žije v obci 14 Rómov. Všetci až na matku H. Miškovičovú a deti pracujú.

23.novembra 1990 došlo v poludňajších hodinách v obchode Potraviny v sklade k požiaru. Tento vznikol od komína v ktorom bol zamurovaný drevený tram. Škoda na potravinách bola odhadnutá na 40 tis. korún. Požiar likvidovali naši požiarnici za hodinu.

1.decembra1990 došlo k tragickej nehode na poľovačke. Ján Štefanovský nechtiac pri výstrele na diviaka, trafil svojho kolegu 40 roč. F. Chmeľa do hlavy. Utrpel prestrel mozgu a zlomeninu čelnej kosti. Z bývalého nášho maratónca sa stal invalid na vozíčku. Má ochrnutú právu stranu končatín. Nielen štát sa staral o naších prestarlých a dôchodcov ale aj náš MNV ktorý v tomto roku poskytol 34 dôchodcom peňažnú pomoc vo výške 1200 Kčs. Ako sa žilo kedysi a ako sa im žije ešte dnes spomína obč. Anna Riabyová (Archív č. 9/90). Aj o amnestovaných občanov, ktorí stratili svoje domovy sa postaral ONV odbor pracovných síl vo Vranove a zabezpečil pre 4 ubytovanie v Tovarnom. (Archív č. 10/10) Asi v polovici mája, ale aj v júni a júli začínajú problémy so zásobovaním. Je nedostatok základných potravín. Kúpiť si mohol spotrebiteľ napr. denne len 1 kg cukru. Obyvatelia vyjadrujú nespokojnosť. Boja sa zdražovania. Ozdravie naších občanov sa aj v tomto roku starali 3 naši lekári, ktorí pôsobili aj v minulých rokoch. Do troch domov pribudol telefón - Jevický, Mikita, Halgaš.

Narodilo sa 7 deti z toho 1 zomrelo a zomrelo 37 obyvateľov.  

ROK 1991

Nový rok sme privítali bez snehu, teplotne normálny. Sneh napadal 29.1., zosilneli mrazy teplota v noci -18°C a trvali do 8.2. Začal padať sneh a k 13.2. ho napadlo až 40-50 cm. Od 21.2. sa oteplilo. Pranostiky Matej ľady láme sa splnila. Denné teploty sa pohybovali v rozmedzí 4-7°C. Sneh sa topil, v marci zišiel a teploty dosiahli 12-16°C. 18.3. sa začali jarné práce na poli a v záhradách. V IV. dekáde marca bola chladná a daždivá. 25.3. na PD začali s výsadbou skorých zemiakov. Apríl dosť chladný aj suchý, máj teplotne normálny. Jún dosť chladný, zato júl už horúci až 32°C.

Žatva začala 12.7. a skončila 26.8.. Počasie jej prialo, dosť sucho. September pekný, teplý, babie leto trvalo aj začiatkom októbra. Počasie stále suché. Prvá dekáda okt. teplá 18-22°C. Od 12 okt. sa ochladilo. Prvý slabý mráz 3.10., 23.10. padal sneh a koncom okt. mrazy -7°C. Aj november chladný a dosť daždivý. 14 a 15.11. teploty +10°C. V dec. 8,9,10, chladno -14°C. Potom sa oteplilo, začalo snežiť, vietor, záveje. Vianoce boli zasnežené. Žiadne živelné pohromy sa v tomto roku nevyskytli..

Pleseň aj v tomto roku prenasledovala rastlinstvo naších poli a bolo nutné robiť postreky. Veľmi pekná bola úroda jadrového ovocia. Viac sa už objavuje spevavé vtáctvo  Zmizli lesné mravce. (Arch.1/91)

28.3. priletel biely bocian. Svoje pôvodné hniezdo našiel zhorené. Hniezdo začal stavať. Po 2 týždňoch odletel. Samička sa nevrátila. 25.4. znova sa však obaja vrátili. Žiadne mláďaťa nevychovali. I napriek podmienkam bola úroda celkové dobrá. (Archív.č.3/91).

Oproti minulým rokom zaostala súkromná bytová výstavba. Rozostavané sú 4 súkromne byty. Aj výstavba školskej jedálne ide pomaly.

Začiatkom jari sa začalo s výstavbou chodníka - jeho oprava od p. Dzurackého Jozefa smerom hospodárskemu dvoru. Stavbu prevádzal obecný úrad v Tovarnom za vedenia st. Jozefa Barnu v spolupráci s poľnoh. družstvom. Hodnota diela bola 70 000 Kčs.

Na základe politických zmien bol v našej obci zriadený Daňový úrad dňa 6. marca. Najprv bol umiestnený v školskej bytovke. Neskoršie bol premiestnený súkr. bytovky M. Kovaľa. Vedúcim DÚ sa stal p. Orság. Na úrade pracuje celkom 8 zamestnancov. Zriadenkyňou je p. Vargová. Škoda že není v prevádzke býv. grófske kúpalisko. (Arch. č. 2/91)

Chcel by som s a trošku do minulosti vrátiť. Našu obec i okolité postihlo v r.1778 Zemplínsku župu , do ktorej patrilo aj Tovarné, zemetrasenie Otrasy poškodili aj kaštieľ Hadík Barkóczyho. (Zo záznamu Evy Bombovej Arch.č.4/91)

Naša obec leží na okraji Nízkych Beskýd v doline Ondava a jej prítoku. Mierne zvlnený pahorkatinový povrch  oddeleného chotára tvorí centralnokarpatský plyš a ostrovčeky druhohorných vápencov a dolomitov. Severne od obce je vybudovaná vodná nádrž.

Obec sa spomína od r. 1479 pod názvom Thawarna, v r. 1773 Tawarna a v r. 1808 Towarné. Odtiaľ pochádza dodnes používaný názov Tovarné. Obec v minulosti patrila panstvu Humenné, od roku 1548 Revaiovcom a od 17. storočia rodine Hadík Barkoczyovcom. V roku 1557 mala obec 8 domov. V roku 1715 mala obec 18 opustených a 8 obývaných domácnosti. Postupne tento počet narastal av r. 1828 bolo v obci 61 domov a 462 obyvateľov, ktorí pracovali ako roľníci a ovocinári. Za býv. ČSR, okrem okrem tradičných zamestnaní sa zaoberali aj výšivkárstvom a tkáčstvom. V r. 1778 postihlo obec slabšie zemetrasenie. Koncom II. svetovej vojny fašisti obec vypálili.

7.2.1991  sa v tunajšej obci konala výročná schôdza členov Jednoty SD. Predsedníčkou zostala p. Bednárová Anna. Vzhľadom na to, že členský podiel sa zvýšil zo 100.-Kčs na 500.-Kčs, klesla aj čl. základňa.

K 3.3.1991 sa konalo celoštátne čítanie ľudu. V našej obci prevádzali M. Hromjaková, L. Čonka, Baláž.

 Výsledky sčítania :

1. počet obyvateľov aj s dmov. dôchod. : 1038

2. Muži: 522     ženy : 516

3. ekonomický činné obyv. : 461 z toho muži : 236, ženy : 251

4. obyv. zamestnaných v obci : 210, v okr. a mimo okr. :251

5. národnosť : slov. : 998

                        čes. : 4

                        ukr. : 3

                     rusini : 8

                        pol. : 3

                       rom. : 21

6. počet domov : 242 , počet bytov : 269, neobyv. domy : 18

7. automat. pračky : 46

8. Farebné tel. : 109

10. nábož. rím.kat. : 815, gr. kat. : 131, evanj. : 17

Z 15 na 16.3. došlo k vlámaniu do predajne jednota SD zadným vchodom. Neznámi páchatelia ukradli rum a kávu. Škodu Jednote spôsobili vo výške cc 30 000.- Kčs. Páchateľov nezistili.

241.4. zomrela v obci zatiaľ najstaršia občianka vo veku 102 rokov Alžbeta Stanovčáková. Pochovala dcéru aj 80 roč. zaťa. (Archív 5/91)

13.7. sa pri kúpaní vo vodnej nádrži občan našej obce Róm Ján Miškovič utopil. Jeho telo našli až o 2 dni. Je to už 5 obeť, ktorú si vodná nádrž vyžiadala.

13.9. došlo na križovatke Tovarné - Vranov - Kladzany - Ond. Matiašovce k havárii 2 osobných áut. Auto prichádzajúce od Kladzian, ktoré viedol rom, narazilo do osobného vozidla prichádzajúceho od Humenného. Pri náraze auto od Humenného vyletelo a smrteľne zranilo 3 občanov, ktorý práve vystúpili z autobusa  od Matiašoviec. Táto tragédia mala dohru na Okresnom súde vo Vranove, ktorý vymeral vinníkovi trest odňatia slobody na 5 rokov nepodmienečne. Poškodený sa odvolal na Krajský súd v Košiciach, ktorý mu trest odňatia slobody znížil na 4 roky. (Archív č. 6,7,/91)

V rámci služieb obyvateľom otvoril 22.10 obchod s potravinami súkromný podnikateľ Ján Duda občan Tovarného. Obchod zriadil adaptáciou miestnosti v budove požiarnej zbrojnice. Majiteľ sa naozaj stará o prosperitu obchodu sústavným zásobovaním rôznych potravín, aj mäsových výrobkov, drogérie i južného ovocia.

Dňa 1.11. bola zriadená pri obecnom úrade ďalšia prevádzkareň dámske krajčírstvo. Prevádzkareň bola umiestnená v budove obecného úradu. Vedúcou tejto sa stala Mária Vojtková z Vranova. Prevádzka zatiaľ prosperuje.

Naše poľnohosp. družstvo i napriek pripravovaným transformačným zmenám, zatiaľ pracovalo svojím bývalým spôsobom. Obsiali a obsadili sa všetky schopné poľnohospodárske plochy. Dobrá organizátorská práca vedenia PD, ale i vyhovujúce poveternostné podmienky sa pričinili o dobré hospodárske výsledky.. Že v rastlinnej výrobe došlo k hospod. schodku cca 2 mil. 621 tisíc, bola príčina, že pre PD prestali štátne dotácie a zeleninárstvo v Podčičve. plnilo plán len na 86,3 %, i keď vyrobili 185,5 t zeleniny, strata na zelenine bola 628 tisíc Kčs. Pozornosť bola venovaná aj výrobe mlieka. Bola dokončená rekonštrukcia farmy dojníc, čím sa vytvorili prijateľnejšie podmienky pre zvýšenie dojivosti. Iná výstavba na PD sa v tomto roku neprevádzala. Plniť hospod. výsledky - úlohy pomohla PD aj pridružená výroba. PD žiadne nové odrody obilia, či zemiakov nepestovalo a používalo iba doposiaľ osvedčené. Žiadna živelná pohroma náš chotár v tomto roku nepostihla, iba pleseň a pásavka zemiaková urobili svoje. Ako Pd hospodárilo v r. 1991 zhodnotila výročná schôdza, ktorá sa konala 18.2. 1992. Nové voľby predstavenstva neboli. Predsedom PD zostal naďalej Ing. Ján Onufer.

Činnosť pridruž. výroby oproti minulému roku upadla o čom svedčí aj počet pracovníkov v nej. V r. 1990 ich pracovalo 85, v r. 1991 len 16.

Pčet všetkých pracovníkov na PD k 31.12.1991 : 263, z toho THP 26, inž kádre 5 oproti 7 v roku 1990.

 V našom školstve aj v tomto roku dochádza k rôznym organizačným zmenám a dotklo sa aj našej školy. Riaditeľom školy zostal aj naďalej p. Jozef Behajla. Došlo k zmene vo funkcii zástupkyne, ktorú do 1.9.91 vykonávala p. Mária Helmeczyová. Výnosom MŠ Sr však túto vykonávať nemohla- nedostala výnimku ako riaditeľ. Došlo k voľbe tajným hlasovaním bola do funkcie zvolená Dr. Helena Mataninová, uč. tunajšej školy ktorá bola predsedníčkou školskej rady. Za preds. šk. rady bola zvolená uč. p. Darina Olbrichtová.

18.4. došlo na škole k voľbe novej inštitúcie a to školskej rady. Táto sa skladala z pedag. pracovníkov z prevádz. pracovníkov zástupcov rodičov a z člena obecného úradu. Cieľom tejto bolo sledovať hospod. na škole, uč. pomôcky i prácu riad školy a zást.

 Za členov rady boli zvolení:

Za ped. prac. PaedDr. H. Mataninová preds. M. Gubčová, E. Kuncová, D. Olbrichtová, prev. prac. Erika Kerčáková, za rodičov: V. Harman, B. Kuncová, J. Dobrocký, za obecný úrad J. Kandalik.

 Na základe výnosu MŠ SR mohli učitelia s vysokoškolským vzdelaním nosiť titul Mgr. (magister) Tento nosia Mgr. Behajla, Hromjaková, Harmanová, Kuncová, Cicková, Olbrichtová, Vasiľová, Havrilová, Behajlová, Mižák.

V septembri 1991 prišiel do kolektívu Mgr. Ľubomír Mižák rodák zo Sečov. Polianky a Mgr. Jolana Havrilová - Popčaková rodáčka z Ond. Matiašoviec. V októbri 1991 z kolektívu odišla Dr. Kováčová do Humenného z rod. dôvodov.

9-10.5. sa učitelia a prev. prac. zúčastnili zájazdu na Flóru v Bratislave. 5.10. bol Deň športu. Začal sa hádzanou medzi učiteľmi a žiakmi. Pokračovalo sa výstupom na hrad Čičva. Na škole sa vyučovali 3 cudzie jazyky a to ang. nemčina a ruština. Vyučovali ich miestni učitelia. Náboženstvo bolo aj naďalej ako nepovinný predmet, ale bolo riadne zaradené do rozvrhu hodín. Vyučoval ho j8n Bujdoš, farár z Ond. Matiašoviec. Školský rok sa začal 2. sept. 1991. K 30.6.1991 bolo na škole 225 žiakov. Tento počet sa k 1. sept. zvýšil na 304 z toho 29 Rómov. Počet prvákov 15.

Učitelia ktorí pôsobili na tun. škole od 1.1.1991, j. Behajla riad. šk., Mária Helmeczyová - zást., učitelia: M. Helmeczyová, E. Kuncová, M. Gupčová, K. Behajlová, V. Harmaniová, PeaedDr. H.Mataninová. M. Hromjaková, M. Vasiľová, A. Cicková, D. Olbrichtová, M. Onuferová Ing. , A. Treľová, Ing. G. Helmeczyová, PaedDr. Kováčová, J. Havrilová, Ľ. Mižák, Školská družina 2 oddel., počet žiakov 52, Viera Belaniová ved. ŠD, Ľ. Jevická uč.

Koordin. mimošk. práce Anna Fetkovičová.

Prevádzkoví pracov.: Viera Vašková - škol., Erika Kerčáková - uprt.Genoveva Chmeľová upratovačka. Školaská jedáleň počet strav 124, Irena Gabrišová ved.šj., Mária Štefanová ved. kuch., Margita Ivanová pom. kuch. Anna Barnová pom.kuch.,

Zmeny k 1.9.1991 nastali aj u prevádzkových pracovníkov. Odišla Chmeľová uprt. a kurič Jozef Duda. Funkciu kuriča a zároveň školníka vykonával Ľubomír Jevicky, pochádza z Čičavy. Do Tovarného sa priženil.

Materská škola : počet oddel. k 30.6. : 2, počet žiakov 54, k 1.9.počet odd.  2, počet žiakov 52.

Pedagóg. prac. Marta Lazorová . riad šk., M Štefanovská, M. Stanovčáková a Rošková T. - učit., prevádzkový pracovníci : Anna Dudová - kuchárka, Veronika Vargová - pom. kuch., Katka Luptáková uprt. Juraj Bajcura - kurič. Na základe organ zmien k 1.9.1991 odišla Veronika Vargová.

Šport v našej obci ako sa zdá je na úpadku. Z existujúcich 2 šport. odvetví (futbal a ping-pong) zostal iba futbal. O tento šport sa starali aj v tomto roku Ján Kerčák, Miro Duda - predseda, a Pavol Vojtko. Jarné kolo začalo 24.3. zápasom doma s Banským, v ktorom Tovarné prehralo 1:2. Prehralo aj ďalší zápas vonku so Sačurovom 3:2.

14.7. zorganizovali funkcionári futbalu turnaj na ktorý pozvali mužstvo z Benkoviec a Vyšného Hrušova. Víťazom turnaja sa stalo mužstvo Vyš. Hrušova.

BEh vďaky sa tento rok už nekonal. Jeho organizátor F. Chmeľ bol na poľovačke postrelený do hlavy a teraz je už iba na vozíčku. Jeho kamaráti na neho nezabudli a prišli mu darovať krv. (Archív 9/91)

Zvlášť organizované kultúrne podujatia sa neuskutočnili. Mládež sa zábava iba na tanečných zábavách, alebo kultúrne využitie hľadalo v okresnom meste. Obyvatelia sa aj naďalej starajú o svoje domy, záhradky, príkladom môže byť slúžiť ulica hlavnej cesty. I napriek tomu, že všetko takmer podraželo o 100%, občania sa pekne obliekajú, v obci je hodne farebných televízorov, autom. pračiek, áut, opriadajú sa bohaté svadby s veľkým počtom hostí (aj200). Občania žijú celkové v dobrých susedských vzťahoch, na tanečných zábavách už k bitkám nedochádza. Ani v jednom prípade nedošlo k rozvodu.

Spoločenské organizácie pracujú slabšie. Akú- takú činnosť vyvíjal ČSČK, zväz drobnochovateľov a poľovnícke združenie a PO.

K 1.1.1991 došlo na obecnom úrade k zmene administartivných pracovníkov. Odišla p. A. Bohucká, prišla p. A. Repková, ktorá nahradila doterajšiu matrikárku p. Novákovu, ktorá neskoršie odišla. 1.7. nastúpila di úradu V Hrabovčáková. Práca poslancov obecného zastupiteľstva bola dobrá. Riešili sa rôzné obecné záležitosti. Medzi najdôležitejšie patrili - kanalizácia a plynofikácia obce. Výstavba kanalizácie začne už v r. 1992. Problémy sa ukázali najmä po finančnej stránke, čo bolo brzdou zlepšovania vzhľadu obce.

24. nov. sa konala celo obecná schôdza. Viedol ju starosta Jozef Barna. Prejednávali sa tieto otázky:

1. prístavba kostola, 2. poplatok na kostol na r. 1991 150.- Kčs, 3. výstavba smetiska pre 10 obcí okolia, 4. výstavba plynovodu pre obec, 5. zavedenie káblovania pre satelit pre obec.

K týmto problémom prebehla medzi občanmi anketa, aby sa mohli sa k jednotlivým úlohám vyjadriť. Súhlas bol daný k bodom 1,2,4.

Počet obyvateľov podľa sčítania obyv. v r. 1980 sa za 11 rokov zvýšil len o 39. Naďalej prevládajú muži. Rozpočet OÚ na r. 1991 bol : 3 306 358.- Kčs bol vyčerpaný. Sviatočným dňom bol 8 január 1991 v Dome dôchodcov v Tovarnom keď medzi obyvateľov zavítal poslanec za SNS Ján Petko a odovzdal starým ľuďom dar naších krajanov z Kanady, rôzné ošatenie. (Archív11/91). Občania - dôchodcovia s uznaním prijali zvýšenie dôchodkov od 1.6..  O zdravie naších obyvateľov sa aj naďalej starali 3 doterajší lekári : MUDr. Jaroslav Cintavý - všeob. lekár, MUDr. Ján Repko - detský lekár, MUDr. Miloš Hlavinka - stomatológ. Počas roka sa žiadna zdrav. epidémia nevyskytla.

Na záver roka - na Silvestra - mládež usporiadala tanečnú zábavu.

ROK 1992

Aj tento rok čo sa týkalo počasia, bol podobný roku predchádzajúcemu. Január začal miernou zimou s dosť vysokou snehovou pokrývkou cca 20-25 cm. Trvala aj vo februári. 18.2. sa ochladilo na -6°C. Sneh zišiel koncom februára, začiatkom marca sa oteplilo na -2°C, cez deň pekne a teplo. 2. marca sa teplomer vyšplhal na +12°C. Prvá dekáda apríla chladná, stále pršalo. teplota pod normál 6-8°C. 5.4. mimoriadne teplo 18°C, 25. - 29.4. +22°C. Vyskytli sa aj slabé mráziky. Máj suchý, iba jedenkrát dobré zapršalo. Začiatkom mája pekne, 28.-30.5. chladno. Jún a júl suchý, iba 3x zapršalo. Takéto počasie ovplyvnilo aj jarné práce, ktoré začali v druhej polovici marca sejbou jarín. Skoré zemiaky PD vysádzalo 20.4. Aj žatva začala 8.7. kosbou ozimného jačmeňa. Počasie žatve prialo skončila sa za necelý mesiac. Úroda slabšia- veľká suchota a horúčavy. Orba pre veľké suchá v tomto období, nebola vôbec možná. Aj v sept. a oktob. bolo sucho 2-3 krát zapršalo. Posledná dekáda okt. škaredá, pršalo a prihlásili sa aj slabé mráziky. 13. a 14.10. -6°C. November a december dosť daždivý a mihavý. K živelným pohromám v tomto roku v našej obci nedošlo. Od Kataríny zamŕzalo -12 -16°C.  Viac ako po iné roky bol výskyt pásavky zemiakovej, ale najmä popelice, ktorá ničila najmä hlúboviny. Kapusty bolo málo. Veľmi pekná bola úroda marhúľ, čerešní, orechov a jabĺk málo. Bola už dobrá aj úroda uhoriek, nakoľko ustúpila pleseň. Badať aj väčšie množstvo spevavých vtákov.

Čas príchodu bocianov sa oneskoril. 8.4. sa ráno na pôvodnom mieste objavil iba 1 bocian biely, onedlho odletel a viac sa nevrátil. Hniezdo nenašiel čo bolo asi príčinou jeho odletu - z zime zhorelo. Mor na hydine a dobytku sa nevyskytol. Nové odrody obilia a zemiakov PD nepestovalo, zostalo pri starých. 22.8., čo doposiaľ nebolo zvykom, objavila sa u obyvateľky Fedorkovej útočná kuna, ktorá ju pohrýzla a pohrýzla aj 2 dievčatá, ktoré hospitalizovali v nemocnici v Michalovciach. Kunu potom zabil Jozef Belani. (Arch.č.1/92)

Vzhľadom na zdražovanie stavebného materiálu prestala v obci individuálna výstavba rodinných domov. Aj rozostavané sa veľmi pomaly dokončujú. Jančoška, Stanislavský, Zaremba, Hromada. Pre finančné ťažkosti bola zastavená aj výstavba škol. jedálne pre ZŠ, koncom okt.1992. V októbri 1992 začalo sa s výstavbou odpadovej kanalizácie. Začala sa prepychom cesty pri J. Petrigovi a pokračovalo sa smerom hore dedinou. Pri práci pred reštauráciou 4.12. došlo k tragickej nehode. Pri čistení ryhy došlo z bočnej strany k zosuvu steny, ktorá zasypala robotníka z Humenného, ktorý pri prevoze do nemocnice zomrel vo veku 27 rokov. (Archív č.2/92). Bol rozšírený intravilán obce o stavebné pozemky pod lesom Osičie. Boli prevedené aj zámery na jednotlivé parcely po 6 árov. Chystá sa aj prestavba kostola. Projekt bol zadaný Ing. arch. Karasovi, ktorý ma vyhotovený predložiť do 5.12. 1992 22 člennému prípravnému výboru.

Slávnostný bol deň 24.nov.1992 pre dom dôchodcov kedy bol daný do užívania objekt kultúrno-spoločenský pre obyvateľov. Prístavba stala 7 mil 750 tisíc korún.

Občania najmä však bývajúci v severnej časti obce majú problémy s eletr. napätím a nemôžu často používať elektr. spotrebiče v domácnostiach. Pomohla by nová trafostanica. Jej náklad by činil 600 tis. Sk. Obec však toľko prostriedkov nemá a ani Energetická závody Humenné tiež. Po spoločnom jednaní však dospeli k záveru, že v r. 1993 predsa v severnej časti obce trafostanicu vybudujú. (Archívč.4/92)

10. -15. 1. prebiehala v našej obci akcia Humánna pomoc deťom v Európe. Išlo o deti žijúce v býv. ZSSR a Juhoslávii. Obecný úrad spolu s ČSČK túto akciu naozaj dobre zorganizoval, čo sa ukázalo pri ochote občanov, ktorí naozaj poprinášali množstvo krásneho šatstva . Veľký podiel na tejto akcii mali p. Mražiková, Nováková, Repková - pracovníčky OÚ a p. Hromiaková predsedníčka ČSČK.

27.nov. 1992 došlo k výmene vedúceho potravín v spotrebnom družstve. Doterajšieho ved. Jána Kerčáka nahradil p. Tkáč, rodák z Hudcoviec, tam aj býva. Predavačkami zostali p. Kerčáková a Ľuba Štoková.

18.8. usporiadala Fa Winstou International priateľské posedenia v miestnom pohostinstve. (Archiv č.6/92)

24.nov.1992 sa v tunajšej obci uskutočnilo zasadnutie býv. urbariátu. Tento sa zaoberal vrátením lesov, ktoré mali v rukách štátne lesy. Členmi urbariátu sú: Jozef Zauborný, Ján Belani, Ján Petriga, Ján Dzuracký st., Michal Duda, Ján Kandalik,Š. Durkaj, Jozef Špirňak, M. Kucík, M. Ferenc, M. Džuňa, Ján Duhoň, Ján Kožej,. Urbárnici mali predložiť plán ako budú zaobchádzať s lesmi po ich prinavrátení. Dostali zákaz rúbania, povolenie im vydá oddel. pre životné prostredie v Michalovciach, nakoľko tieto lesy spravovali Ť. lesy v Strážskom.

14.augusta prebehli našou obcou cyklistické preteky Okolo Slovenska. Pretekárov v hojnom počte prišli pozdraviť miestny občania.

Otázka poľnohospodárstva je stále nedoriešená v celej republike. PD zápasia najmä s ekonomickými problémami. Tieto neobišli ani tunajšie PD. Problémy sú s transformáciou. Dňa 17.1. sa zišla celo členská schôdza PD aby sa touto problematikou zaoberala. Predseda Ing. J. Onufer poinformoval prítomných o ďalšom existovaní a spôsobe hospodárenia na PD. K žiadnym  konkrétnym záverom sa nedospelo.

18.2. sa konala výročná členská schôdza PD, voľba nového predstavenstva nebola, previedli sa len doplňujúce voľby, predsedom aj naďalej zostáva Ing. Onufer.

29.2. sa konala celo obecná schôdza ohľadom vlastníctva pozemkov. Záver bol jednoznačný. Nik s prítomných nechce späť svoje pozemky a ani súkromne hospodáriť. O vrátenie pozemkov sa uchádzali iba potomkovia Burjana, ktorý vlastnil pozemky v chotári O. Matiašoviec - časť Behanovce. Táto otázka zatiaľ vyriešená nebola.

26.11.1992 sa konala celočlenská schôdza PD. Bola zvolaná za účelom prejednania projektu transformácie PD, ktorý vypracovala zvolená komisia. Schôdza sa neuskutočnila pre malú účasť členov. Z počtu 600 členov sa zišlo iba 200. Predstavenstvo sa rozhodlo dať do prenájmu záhradu v Podčičve. O túto sa uchádzali 4 členovia družstva, ktorí za dohodnutú finančnú sumu 120 tís. korún ročne na pozemkoch hospodárili. Boli to Ján Kožej, býv. vedúci záhrady a jeho pracovníci Š. Čonka,Š. Bujko a Anton Vaculík. Hospodárili však iba 1 rok.

 Prácam na poľnohospodárskom družstve počasie veľmi v tomto roku neprialo. Bolo mílo vlahy, dosť veľké horúčavy práve v období dozrievania obilia a iných plodín, čo sa prejavilo na hosp. výsledkoch. Živelné pohromy nezasiahli do hospodárenia. Ochranári sa aj naďalej pasujú s mandolinkou, s plesňou zemiakovou a burinou rôznymi chemickými látkami, ktoré však už obmedzujú. Vzhľadom na finančné problémy, s ktorými PD zápasí, obmedzila sa výstavba a nákup poľnohospod. zariadenia. Ochabla aj pridružená výroba, ktorá bola predtým dobrým finančným prínosom pre PD. Družstvo je odkázané väčšinou na prostriedky získané z rastlinnej a živočíšnej výroby, dotácie od štátu sú veľmi malé. Dobrá je spolupráca PD s obecným úradom na čom majú podiel predseda PD Ing. Onufer ako aj starosta obce J. Barna. Možno hovoriť, že za tejto situácie sa ťažko na PD hospodári. Výsledky rastlinnej výroby boli oproti minulému roku slabšie tak isto aj výsledky živočíšnej výrobe boli oproti minulému roku slabšie, čo zapríčinili nízke stavy hospodárskych zvierat.

Počet všetkých pracovníkov na PD : 258, z toho THP 14, inž. kádre : 5.

V roku 1992 hospodárilo na výmere 1645 ha pôdy z toho ornej pôdy 1261 ha, ostatné 350 ha.

 V roku 1992 k podstatnejším zmenám na tunajšej škole nedošlo. Učiteľský kolektív zostal nezmenený. Učiteľský kolektív aj v tomto roku pomáhal pri verejnoprospešných prácach najmä brigádami na PD pri zbere úrody. Aj v tomto roku sa žiaci zúčastnili lyžiarkého výcviku, ktorý viedol J. Behajla r. šk., K. Behajlová a D. Olbrichtová, uč. školy. Aj naďalej v tomto roku pekných úspechov dosahoval pod vedením p. uč. Ľ. Jevickej hádzanársky oddiel, ktorý 21.marca vo Vranove za účasti družstiev z Košíc, Rakovca, Michaloviec a Tovarného získal putovný pohár starostu Východosl. župy ČSOS. Školu reprezentovali 2 družstva. Najlepšou strelkyňou turnaja sa stála M.Harmanova - 19 gólov z Tovarného. (Archiv č.8/92)

Pri príležitosti 400. výr. nar. J.A.Komenského usporiadal výbor ZOOZ prac. škol. a vedy pri ZŠ slávnostné zhromaždenie učiteľov obvodu ZŠ, ktoré sa uskutočnilo v Tovarnom dňa 27.3.1992. Slávnostný príhovor k prítomným uč. mal r. šk. Jozef Behajla. Na toto zasadnutie pozvali aj uč. v dôchodku z obvodu i miesta ZŠ. Pozvaní boli Anna Lojanová, býv, r. v Štefanovciach, J. Babjak, r. šk. v O. Matiašovciach s manž., M. Belaniová r. MŠ., v Tovarnom a Ján Géci, r.ZŠ v Tovarnom.

Slávnostný zápis do 1. roč. čk.r.1992/93 sa konal 5.2.. Zapísaných bolo 24 žiakov.Školskú družinu k 30.6. navštevovalo 52 detí - 2 tr. v Týchto vyučovali p. V. Belaniová, ved. a

Ľ. Jevická vychovávateľka.

Kultúrnu činnosť v obci aj naďalej organizuje p. Mražiková. Má na starosti aj obecnú knižnicu. Počas roka sa nejak zvláštne kultúrne podujatia neuskutočnili. Mládež aj naďalej takéto navštevuje v okresnom meste. Dosť časté sú v obci tanečné zábavy, ktoré organizuje mládež a športovci. Práve pri týchto dochádza občas k vandalstvu. V tomto roku 2 x poškodili verejný telefón, alebo cestné dopravné značky. Vinníci zistení neboli.

Aj napriek dosť veľkej drahote, ľudia sa pekne obliekajú, najmä mládež. Prevláda farebná pestrosť. Poklesla nákupná sila obyvateľstva, znížil sa aj predaj liehovín a v pohostinstve tiež počet návštevníkov. I keď ZPOZ už prestal fungovať, pracovníci OÚ nezabúdajú cez miestny rozhlas poblahoželať jubilantom, odprevadiť poďakovaním na poslednej ceste zosnulým, ale aj tým, ktorí oslavujú meniny. Vo výkone trestu sú aj naďalej 2 občania - jeden Róm. V obci nedošlo v tomto roku ani k jednému rozvodu, zato sobášov bolo 11, čo svedčí o usporiadaných rodinách.

Spoločenské organizácie pracujú slabšie. Dobrú činnosť vyvíjalo poľovnícke združenie, ČSČK a zväz drobnochovateľov a záhradkárov. Požiarnici ani raz nemuseli zasahovať.

V roku 1992 aktívne zavodili a organizované boli 2 športy a to zásluhou obetavých dobrovoľných pracovníkov Miroslava Dudu, Jána Kerčáka a Pavla Vojtku, ktorí viedli 2 futb. odd.- dorast a dospelých a Ľ. Jevickej, ktorá viedla hádzanársky odd. I napriek finančným ťažkostiam obidva druhy športov dosiahli pekných výsledkov, najmä hádzanár. oddiel pri ZŠ. Futbalové oddiely dosahovali v III. triede okr. súťaži skup. Ondava striedavé úspechy o čom svedčia výsledky zápasov a konečné tabuľky. Dorastenci sa umiestnili na 4. mieste a dospelí na 3. mieste.

Rada OÚ, ktorá je 5 členná pripravuje zasadnutie pre plénum, ktoré sa schádza podľa potreby a závažnosti obecných problémov. Je 13 členné. Riešilo najmä rozpočet obce, ktorý bol na r. 1992 - príjem 8 mil. 728 tisíc, z tejto sumy dotoval štát 6 mil. ba výstavbu kanalizácie obce. Ďalej riešilo obec. zastupiteľstvo plynofikáciu obce, z ktorou sa počíta v r. 1993 smerom od Vranova. Riešilo aj otázku slobod. voľby lekára, zriaďovanie lekárne neriešilo a OÚ vydal osvedčenie pre súkr. roľníkov o vlastníctve pôdy podľa zák. 219/9 ZB. a ďalšie záležitosti. Zápisy z týchto zasadnutí sú archivované na OÚ. K 31.12.1992 boli v našej obci 2 rómske domy. Jeden Heleny Miškovičovej, v ktorom býva 11 obyvateľov a druhý vlastní Milan Miškovič, v ktorom býva jeho 6 čl. rodina. Okrem matiek s deťmi a dôch. Miškovičovej sú v prac. pomere (4), jeden Miro, je vo výkone trestu.

V obci sa nenachádzajú opustené siroty, ani starí ľudia o ktorých by sa nemal kto postarať. V obci zostala aj naďalej materská škola, ktorú v tomto roku navštevovalo 53 detí, ktoré sa tam aj stravovali. Hygiena obyvateľov je na patričnej úrovni, o čom svedčí ich zovňajšok, čistota obydlí, upravené dvory a kvetinové záhrady. Takmer v každom dome je vodovod.

ROK 1993  

Rok 1993 privítali občania slávnostne. Bol 1. rok samostatnej Slovenskej republiky. O polnoci sa pred kultúrnym domom rozhorela vatra, vyhrávala hudba a mládež sa bavila až takmer do rána. Slávnosť otvoril starosta obce a zapálil aj vatru, Jozef Barna.

Prvá dekáda januára bola chladná. Teplota -14°C, potom sa oteplilo. Vo februári napadlo 4-5 cm snehu, zima do -4°C. V marci sa sneh udržal až do 15.3. V noci teploty -5 až -7°C, cez deň +2 - +6°C. 16.3. vystúpila teplota na +10°C. Apríl bol chladný a nevľúdny. Máj veľmi teplý a suchý. Miestami dosahovali teploty až 28-31°C, čo malo zlý vplyv na jarnú vegetáciu. V júni tiež striedavo teplo, chladno, sem tam zapršalo. 22.5. o 14:15 začalo hrmieť, prišiel silný vietor, začalo pršať s ľadovcom. Pršalo 40 minút. ľadovec zničil zeleninu, kvety na ovoc. stromoch. Narobil hodne škody. Júl bol tiež škaredý, chladný a daždivý teploty len 18-20°C. Žatva sa oneskorila a začala až 16.júla. Počasie v auguste sa zlepšilo. Prvá dekáda horúca a suchá. Takéto počasie aj žatve prialo. S kosbou pšenice sa začalo 4.8. a skončilo 23.8.. Úroda bola slabá, čo veľmi ovplyvnilo počasie. September chladný a daždivý priemerná teplota 16-18°C. Jeseň pre poľnohos. práce bola priaznivá. V okt. poriadne napršalo, dalo sa siať i zber kŕmnej repy a zemiakov bol priaznivý.

15. nov. napadol prvý sneh, udržal sa do konca mesiaca. Teploty aj -12°C December hmlistý, sem - tam zapršalo, zasnežilo teplota +2 - -4°C. Snehová pokrývka nestála.

V prírodných podmienkach, ktoré by viac - menej ovplyvnili vývoj flóry a fauny nenastali. Až na 2 prípady spadnutia ľadovca, žiadne prírodné živly neboli. Pleseň uhorková zdá s a je na ústupe, občania rôznymi chemickými prípravkami už dokážu tejto čeliť. I napriek pásavke zemiakovej bola veľmi pekná úroda zemiakov. Ovocia bolo menej, najmä jabĺk. V okolitých lesoch i v záhradkách je už viac vtáctva, čo je potešiteľné. Veľkú pozornosť zachovaniu a rozvoju poľného a lesného zvieratstva venuje Poľovnícke združenie v Tovarnom, ktoré má 34 členov a jeho predsedom je Juraj Maťaščik z Kladzian. I vodnej nádrži za obcou je venovaná pozornosť. Obhospodaruje ju Rybársky zväz vo Vranove, ktorý každoročne vpúšťa nové násady rôzných rýb do nádrže.

15.6. oneskorene prileteli bociany. Hniezdo nebolo, ani ho nevybudovali, ani mladé nevysedeli, odleteli v auguste.

Aj naďalej pokračovala výstavba kanalizácie. Ministerstvo životného prostredia venovalo pre túto akciu pre rok 1993 2 mil. Sk. Stavbu naďalej riadi Ing. Ján Halgáš z Tovarného.

Rozšírený bol aj intravilán obce o nové stavebné pozemky v počte 16 na parcele v Osičie. Každá parcela meria 8 árov. a jeho hodnota je 12 000.- Sk Stavebné pozemky zakúpili prevažne občania, ktorí majú vybudované domy pred týmito pozemkami. Začala sa  tu aj výstavba prístupovej cesty. Nik sa tam ešte nebuduje a pozemky využívajú majitelia ako záhrady. Aj napriek ťažkostiam podarilo sa vybudovať v hodnote cca 900tísic Sk. ďalšiu trafostanicu, ktorá je vybudovaná pri hornom moste obce. Prestala výstavba - dokončenie školskej jedálne, na ktorú nebolo finančných prostriedkov. V obci pribudol ďalší obchod - súkromný, ktorý otvoril p. Hrubý zo Sedlísk. Obchod je kombinovaný a môže tu občan kúpiť potraviny, textil a priemyselný tovar. Obchod je umiestnený v budove býv. majiteľa Jozefa Demčáka. do súkromného vlastníctva sa vrátili občanom tzv. urbárske lesy. Bol to les "Vinica". Urbárnici sa pustili koncom okt. do jeho úpravy a čistenia. V tomto roku nepribudol v obci ani jeden rodinný dom, iba rozostavané majitelia dokončujú, není finančných prostriedkov. Počas roka navštevovali tunajšiu obec súkromní podnikatelia, ktorí ponúkali rôzny tovar. Často prichádzali do obce aj obchodníci z Ukrajiny a predávali tovar lacnejšie ako naši.

V tunajšej obci mali dlhé roky sídlo ochrancovia zákona. Či sa volali žandári, verejná bezpečnosť alebo od roku 1989 polícia. Naposledy ich stanica bola umiestnená v školskej bytovke. Došlo však k reorganizácii a v dec. 1993 sa policajná stanica presťahovala do Slovenskej Kajne. V tomto čase bol veliteľom policajnej stanice Vasil Kačala, ktorý tu viac rokov pôsobil ako príslušník VB a aj tu býval. Je v hodnosti kapitána. Miestnosti kde boli kancelárie boli pridelené školskou správou vo Vranove mladým rodinám z Tovarného a budú slúžiť ako byty. (Archív č. 1/93)

Vzhľadom na väčšiu návštevnosť obyvateľov kostola, jeho rozloha už nevyhovuje a preto sa prikročilo po dohode s občanmi k jeho rozšíreniu. Boli zadané projekty, pripravoval sa stavebný materiál a robila sa finančná zbierka. Koncom roka táto vyniesla 365 tisíc. korún. v prípravných prácach sa pokračuje.

Po mnohých nedoriešených legislatívnych úpravách PD aj naďalej zápasia s problémami , najmä finančnými, medzi ktoré patrí aj tunajšie PD, ktoré je už poriadne zadlžené cca 18 mil. Sk. Ubúda dojníc, ošípaných, slabšie sú aj ha výnosy na čom malo svoj podiel aj počasie raz sucho raz mokro i ľadovec 22 júna, ktorý narobil škody na obilí, oneskorila sa žatva, začala až 16.7. kosením repky olejnej, ktorej úroda bola veľmi slabá. Aby PD získalo určité finančné prostriedky od 1 nov. 1993 odišlo všetci THP na dovolenku so 60% platom a robili sa ďalšie opatrenia, aby PD prežilo. Zvýšili sa ceny obilia, 1q pšenice dostalo PD 350.- Sk.

6.jan.1993 sa konala v kultúrnom dome členská schôdza PD. Cieľom tejto bolo oboznámiť členov s transformáciou družstva. Koncom januára sa vzdal doterajšej funkcie  predsedu PD Ing. Ján Onufer a touto funkciou až do 16.2. bol poverený Vlado Harman.

16.2.1993 sa konala výročná schôdza PD. Správu o výsledkoch hospodárenia podal ešte Ing. Ján Onufer. Na tejto schôdzi došlo aj voľbe nového predsedu PD. Navrhnutí boli 2 kandidáti. Bývalý predseda Ing. Jozef Hudák a Hasara, ved. stavebnej skupiny. Z volieb vyšiel víťazne Hasara. Menovaný dlhé roky pracoval ako ved. stavebnej skupiny na tunajšom PD. Má ukončenú stavebná priemyslovku. Priženil sa do O. Matiašoviec. Ako vyplynulo zoo správy prestala svojú činnosť pridružená výroba a ďalšie vedľajšie činnosti.

V marci 1993 dalo do prenájmu PD pozemky v Podčičve cca 15 ha - záhradu a časť iných pozemkov spoločníkom Ing. Jozefovi Hudákovi, býv. predsedovi PD, Janovi Kerčákovi, býv. ved. Jednoty v Tovarnom a Janovi Harmanovi, býv. zamestnancovi PD v Tovarnom. Zmluvu uzatvorili na 5 rokov. Veľmi pekná bola na PD úroda zemiakov a kŕmnej repy. Cukrovú repu už PD nepestuje.

Výsledky jak v rastlinnej, tak aj v živočíšnej výrobe boli oproti minulému roku slabšie. Počet všetkých pracovníkov na PD v r. 1993 . 106 z toho THP : 16. Na koľkých ha teraz hospodári PD : 1475 z toho orná pôda 1018 ha, pasienky, lúky a ostatné 457 ha.

Školský rok ako obvykle sa začal 1. sept. Na druhý deň sa už riadne vyučovalo. Snahou všetkých učiteľov a škol. pracovníkov bolo dosiahnuť čo najlepších výsledkov. Učitelia zapájali žiakov do rôzných akcii a podujatí, kde dosahovali dobré výsledky. 23. - 28. jan. sa žiaci 7.roč. v počte 43 zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Danovej pri Medzilaborciach. Navštívili aj Múzeum Andyho Varholu a prvú oslobodenú obec Sov. armádou Kalinov. Výcvik viedol p. r. Jozef Behajla.30.jan. sa žiaci tunajšej školy zúčastnili speváckej súťaže Zemplínsky džbánok. V kategórii nad 10 rokov získala v speve ľud. piesni Zuzka Harmanová, pripravovala ju p.uč. K. Behajlová. Učitelia patrične oslávili aj MDŽ a Deň učiteľov. Nezabudli ani na Mesiac knihy a so žiakmi navštívili obecnú knižnicu, kde ved. p. Mražiková spolu s uč. jaz. sl. pripravila besedu. Koncom mesiaca marca sa uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho v 2 kategór. 31 žiakov. 18. - 20. 6. uskutočnili učitelia obvodu a tunajší výlet do Vysokých Tatier, ktorý organizovala odborová organizácia pod vedením jej predsedu Mgr. Viery Harmanovej. Aj žiaci sa zúčastnili výletov najmä do rekreačnej oblasti Domaša. 2. okt. všetci žiaci školy uskutočnili pod vedením svojich učiteľov v rámci akcie "Výstup na 101 slovenských hradov a zámkov" výstup na hrad Čičva. 6. decembra sa škola zúčastnila v Prešove divadelného predstavenia " Dobrodružstvo pri obžinkoch". 17. apríla sa konala na tun. škole učit. svadba. Do stavu manželského vstúpili : Mgr. Kvetka Behajlová a Mgr. Ľubomír Mižák. Koncom júna sa veľmi pekným spôsobom rozlúčili s dlhoročnou učiteľkou Máriou Helmeczyovou, ktorá na tunajšej škole pôsobila od svojho začiatku nepretržite 38 rokov. Má veľký podiel na kultúrnom a spoločenskom rozvoji obce. Bola všade, kde to bolo treba. Zastávala rôzne funkcie a zaslúži si uznanie. Bola 11 rokov zast. r. školy, vedúcou ZPOZ, osvet. pracovníčkou. presed. ČSČK, vedúca MĽK, nacvičovala divadla a tieto sama hrala, bola dobrou športovkyňou, ale aj učiteľkou.

Počet žiakov k 30.6. : 316           k 1.9. : 310

I. stup.                      : 90                       : 81

II. stup.                      : 226                      : 229

Rómov                     : 26                        : 27

neprospelo               : 13 - 4,1 %

8. roč. ukončilo 54 žiakov. Všetci boli umiestnení do škôl, za čo treba poďakovať p. uč. Mgr. M. Hromiakovej, vých poradkyni. Čisté jednotky dostalo 38 žiakov, z toho 12 na I. st. Zníženú známku z chovania dostali 3 žiaci Rómovia.

Učitelia pôsobiaci na škole k 30.6.93

Mgr. Jozef Behajla riad. školy, Mgr.Dr. Kveta Mataninová zást. r.

I. st. PaedDr. Anna Brcková 1 roč. Mgr. Kveta Mižaková 2 roč. uč. M. Gupčová 3.roč. Mgr. E. Kuncová 4 roč.

II.st. Mgr. A. Treľová 5 A, Mgr. D. Olbrichtová 5B, E. Lisa 6A, M. Vasiľová 6 B, V. Harmanová 7 a, J. Havrilová 7 B, A. Cicková 8 A, M. Hromjaková 8 B, Ľ. Mižák bez triedy, Ing. G. Helmeczyová bez triedy, uč. M.Helmeczyová uč. v dôchod.

Vedúca školskej družiny: p. Viera Belaniová, vych. Ľ. Jevická. M. Bajusová, sekretárka Anna Deliová.

Prevádzkoví pracovníci : Milan Gut školník, E. Kerčáková uprt. Viera Vašková uprt. Irena Gabrišová ved. š.j. M. Štefanová kuchárka, M. Ivanová pomc. kuch. A. Barnová pomoc. kuch.

Predsedníčka školskej rady Mgr. Olbrichtová. Mgr. Kuncová - člen. uč. Gupčová člen. Predsedníčka odborového zväzu Mgr. V. Harmanová, pokladník A. Cicková, tajom. M Gupčová. Od 1.9.1993 v uč. kolektíve väčšie zmeny nenastali. Odišli M. Helmeczyová uč. do dôchodku a pre menší počet detí v šk. družine M. Bajusová.

Materská škola, počet detí 46, počet oddel. 2, učitelia M. Lazorová riad. školy, M. Stanovčáková uč. , M. Štefanovská uč, H. Šnelcerová uč., A. Dudová kuchárka, K. Luptáková uprt. Vlado Džuňa - kurič.

Kultúrnu činnosť v obci riadi obecný úrad Organizátorkou týchto kultúrnych podujatí je prevažne Mária Mražiková, ktorá je zároveň vedúcou obecnej knižnice. 8.8. zorganizovali p. Mražiková a Hrabovčáková diskotéku pre deti, diskdžokejom bol Bartko.

29.8. usporiadal OÚ na Ranči mierovú slávnosť. S kultúrnym programom vystúpila známa hudobná kapela DRIŠĽAK. z Vechca a ľudová rozprávačka zo Seč. Polianky. Akcia sa vydarila a zúčastnilo sa jej cca 300 občanov. Ani v tomto roku sa film v našom kine nepremietal. Pred vianočnými sviatkami zorganizovala ved. osvet. strediska p. Mražiková spolu s V. Hrabovčákovou pre deti od 3 do 15 rokov predvianočné posedenie. prítomné deti boli obdarované sladkosťami. Zásluhou p. Hrabovčakovej ožili v tunajšej obci aj betlehemské tradície. So žiakmi ZŠ nacvičila koledy a betlehemci potom navštevovali jednotlivé domy.

Vzhľadom na zvyšovanie cien alkoholu a cigariet hodne sa znížil počet návštevníkov v miestnej reštaurácii. Klesli aj tržby v tunajších obchodoch pre vysoké ceny potravín. Vo výkone trestu sú aj naďalej 2 obyvatelia, 1 róm sa ku koncu roka vrátil. Žiaci od 1.sep. platia ako zálohu na učebnice 150 Sk, čo doposiaľ nebolo.

O šport v tunajšej obci sa starali 2 dobrovoľní pracovníci Miro Duda a Paľo Vojtko. Pravda okrem futbalu sa v našej obci žiaden šport neprevádzal. Rôzne športy sa prevádzali iba na ZŠ. S prípravou na novú sezónu sa začalo už 7.2. zzv. Zimný turnaj. Hrali v ňom mužstva Tovarné a Kladzany. Hralo sa síce na snehu, ale teplomer ukazoval +4°C Výsledky Tovarné - Kladzany 2:1, Kladzany - Tovarné 3:1. Jarná časť začala koncom marca a naše mužstvo obsadilo v skupine Ondava 2. miesto, ale do II.tr. nepostúpilo. Hrali naďalej v III. tr. Nový ročník 93/94 začal 15.8. zápasom Tovarné - Žalobín 4:2, v prospech Tovarného. Futbalový klub po celú sezónu zápasil s finančnými prostriedkami. Vypomáhalo mu čiastočne PD v Tovarnom poskytovaním auta na dopravu V dospelom mužstve hrávali : Jenčo, Sabol Jozef, Ing. J. Dzuracký, Ing. J. Halgáš, Š. Magura, Peter Magura, Gajdzik, Adam Hobľak, Babinčák a ďalší. (Archív 2/93)

Obecná rada ako aj obecné zastupiteľstvo pracovalo podľa vypracovaného plánu práce. OR (obecná rada) zasadala 1x mesačne a OZ (obec. zastupiteľstvo) 6x do roka. Na svojich schôdzach riešilo najmä priebeh prác pri výstavbe kanalizácie, otázky plynofikácie obce výstavbou cesty k rozšírenému intravilánu obce, výstavbu nového transformátora, pomoc poľnohosp. družstvu, plnenie rozpočtu oÚ, skrášľovanie obce a mnohé iné drobné, ale pre obec potrebné veci.

Rozpočet na r. 1993 vyzeral nasledovne :

Príjmy : 1 674 000 Sk

Výdavky : 1 389 000 Sk

Zo svojej práce a s ťažkosťami OÚ sa vyznáva náš starosta J. Barna vo Vranovských novinách v článku "Čo nového v Tovarnom ". (Archív č3/93

Spoločenské organizácie pracovali podľa potreby. Medzi najlepšie patrilo Poľovnícke združenie a slov. červený kríž pod vedením miestnej uč. M. Hromiakovej. Organizácia SČK vypočula akciu SOS Sarajevu a zorganizovala zbierku, ktorá vyniesla 2500.- Sk a tieto boli odoslané na patričné miesto.

16.3. sa konala výročná schôdza Jednoty. Za preds. dozor. výboru bola opäť zvolená A. Bednárová. O prestarlých a niekoľkých dôchodcov z Tovarného umiestnených v USS v Tovarnom sa stará ústav. Ostatní bývajú vo svojich rodinách, ktoré sa o nich starajú. V 2 prípadoch požiadali občania OÚ o soc. výpomoc, ale ju nedostali, preto že boli z rodiny zabezpečení. Aj v tunajšej obci sú práceneschopní a nezamestnaní obyvatelia ich počet k 31.12. bol 94. Znížil sa aj počet detí v MŠ a aj počet stravníkov v ŠK pri ZŠ z finančných dôvodov. V ŠJ sa stravuje 43 žiakov. O zdravie našich občanov sa aj naďalej starali naši 3 lekári MUDr. Cintavý, všeob. lekár, J. Repko - det- lek. a M. Hlavinka - zub. lek. Žiadna epidémia sa u obyvateľov nevyskytla, čo svedčí o dobrej hygiene obyvateľstva. Na záver roka - na Silvestra si občania zatancovali v miestnej reštaurácii.

ROK 1994

Rokom 1994 začali občania ešte dozvukmi silvestrovskej zábavy. Príbuzní a známi si navzájom vinšovali zdravie, šťastie i veľa úspechov v novom roku. Pravda veď ich čakali vážne a zodpovedné úlohy. Pokračovalo sa s výstavbou kanalizácie, s dobudovaním novej cesty pod "Osičom" pre nové stavebné pozemky, začali sa prípravné práce pre prístavbu kostola. Občanov čakali voľby do Národnej rady Slovenska, komunálne voľby ap.

 Počasie v tomto roku bolo naozaj rôzne.  Mokré a chladné počasie striedalo horúce a suché. Najchladnejšie bolo 20.jan., keď teploty pohybovali -14°C ale 21. febr. sa teplomer vyšplhal na +10°C. Najviac snehu, 25 cm napadalo 11. jan. Jarné mesiace boli dosť vlhké a chladné a šete aj v apríli sa vyskytovali mráziky do -3°C. Jarné práce začali v II. polovici marca, ale sa pre mokré počasie značne oneskorovali. Leto bolo suché a horúce, takmer bez dažďa. V júni a júli sa teploty pohybovali od 25°C do 32°C. Najteplejšie bolo 26. júna a 15. júla, kedy teplomer ukazoval v chládku 32°C Toto počasie urýchlilo aj dozrievanie obilia a malo vplyv aj na jeho výnosy. Priemerná úroda z 1 ha bola iba 40q, čo bolo oproti r. 1993 menej o 1,2 t z ha. Vplyvom počasia sa urýchlila aj žatva. Prebehla rýchlo, začiatkom aug. sa skončila. Takmer sa neurodila repka ozimná, veľmi slabá bola úroda zemiakov - pleseň, zemiaky boli drahé až 1200 Sk za 1q. Pleseň postihla aj zeleninu. Za 3 mesiace 6,7 a 8 zapršalo iba 8 krát. V auguste bola ráz búrka a spadlo aj trochu ľadovca, škody nevznikli. (31.8.1994) September bol už vlhkejší i okt. a sejba ozimín prebiehala plynule. Prvý mráz -1°C prišiel 4. nov a prvýkrát zasnežilo 28. nov. Obidva mesiace, nov. i dec. boli škaredé, hmlisté, teplotne pod normál +5°C _ -5°C. V tomto roku došlo aj k veľkému úhynu králikov - prišiel mor a takmer všetkým chovateľom králiky uhynuli. Ostatné domáce zvieratstvo mor nepostihol. Aj napriek veľkému suchú bola úroda ovocia i zeleniny priemerná.

Vzhľadom na požiadavky občanov došlo k rozšíreniu intravilánu obce na parcele " Osičie" a pozemky občanom, ktorí o ne požiadali, boli pridelené. Za 1 pozemok vo výmere 8 árov zaplatil 12 000.- Sk. Kúpno - predajné zmluvy prevádzala št. notárka JUDr. Breznoščaková Darina. K rozšírenému intravilánu obce bolo obecným úradom rozhodnuté vybudovať cestu. Tak sa aj stalo. Koncom roka bola štrková cesta dobudovaná. K pozemkom vedie už aj vodovod a je plánovaná aj kanalizácia. Pokračuje sa aj naďalej vo výstavbe kanalizácie v obci. Kanalizácia je prevedená na 71 % a náklady na túto sú už 10 mil. korún. Aby sa táto mohla dokončiť potrebné sú ďalšie finančné prostriedky. Práve pre nedostatok týchto, bola zastavená aj školská jedáleň, ktorá je rozostavaná a pred ukončením.

 Na sťažnosti občanov ohľadom slabej intenzity elektrického prúdu v hornej časti obce, obecný úrad rozhodol dať vystavať ďalšiu trafostanicu, ktorá bola vybudovaná pred obytným domom p. Štefana Dudu star. a daná do prevádzky koncom roka 1994, čím sa problém elektriny vyriešil. Aj naďalej sa pokračovalo v prípravných prácach pre rozšírenie kostola. Vybavovalo sa stavebné povolenie, búracie povolenie, riešil sa problém zrezania jednej zo starých líp na západnej starne kostola,. Pripravoval sa štrk, piesok, kameň, rezivo ap. Pokračovalo sa aj vo finančnej zbierke cestou šekov na účet Farského úradu v Ond. Matiašovciach. Ku koncom roka bolo na účte 630 000.- Sk, z toho obecný úrad venoval 300 000.- Sk. V mesiaci sept. PD začalo so zemnými prácami. Vedením týchto prác po stránke stavebnej bol poverený stavebný techník p. Šimko, ktorý sa do Tovarného priženil s Hencoviec. Začalo sa aj s prípravou plynofikácie obce. Na hlavnú trasu plynovodu Majerovce, Sedliská, Tovarné, Hudcovce, obec Tovarné venovala 800 000.- Sk ako združené prostriedky na výstavbu tejto plynofikácie. V obci sa tohto roku nebudovala žiadna verejná budova, nič nebudovalo ani PD, ba nepribudli ani súkromné byty. O všetkom rozhodovali finančné prostriedky, ktorých na zvyš nebolo.

V tomto roku sa prílet bocianov tiež oneskoril. Keď v predchádzajúcich rokoch prilietavali v marci, teraz prileteli až 13. apríla. Začali stavať hniezdo, ktoré však nedokončili a ani mláďaťa nevysedeli. Už v polovici augusta niekam odleteli. Príčinou ich odletu a nevystavba hniezda bola asi tá, že už tri krát za sebou našli na komíne zhorené hniezdo.

Rok 1994 nebol pre naše PD rokom najlepším Družstvo sa len pomaly dostávalo po transformácii do normálnych koľaji. Ako konštatoval na výročnej schôdzi, ktorá sa konala 21. februára, predseda PD Ondrej Hasara. PD aj naďalej zápasí s finančnými prostriedkami. K tomu sa pridružilo i počasie. Raz mokro a chlad, raz zasa sucho a horúčavy, zapríčinili slabú úrodu obilia i kukurice, neúroda zemiakov, neurodilo sa takmer repky olejnej, aj v tomto roku bola pekná úroda kŕmnej repy. Iné plodiny PD nepestovalo. Bola aj priemerná úroda ovocia. Pre nedostatok finančných prostriedkov sa v tomto roku nič nebudovalo, ba ani strojový park sa nejak nerozširoval. Robila sa iba oprava toho, čo bolo. Aj v tomto roku sme boli nútení pri jesenných prácach poslať časť pracovníkov na nútenú dovolenku so 60% platom. Na PD zostali iba najnutnejší pracovníci. Aj naďalej je dobrá spolupráca medzi obecným úradom a PD na čom majú zásluhu jak starosta obce J. Barna, tak aj predseda PD Ondrej Hasara. PD nemá už žiadnu pridruženú výrobu a rozpadla sa aj stavebná skupina. PD výdatné pomáha strojovým parkom pri výstavbe kostola dovozom rôzneho stav. materiálu a pri zemných prácach.

Výsledky jak rastlinnej, tak aj živočíšnej výrobe boli oproti minulému roku o niečo slabšie.

Počet všetkých pracovníkov PD v r. 1994 : 82, z toho žien 34, počet THP : 14. PD hospodári na 1475 ha, z toho orná pôda 1018 ha, pasienky a ostatné 457 ha.

 školský rok 1994/95 sa začal trochu netradične až 5. sept. vzhľadom na štát. sviatok 1. sept. a dni prac. voľna. Slávnostné otvorenie po vypočutí prejavu ministra školstva previedol doterajší riad. šk. Mgr. Jozef Behajla.

Počet tried :

I.st. 4 triedy, počet žiakov 81

II.st. 8 tried , počet žiakov229

Do prvého ročníka nastúpilo 21 žiakov.

Po odchode na materskú dovolenku Mgr. Mižakovej, prišla ma I. st. vyučovať p.uč. Emília Mindová. Na materskú dovolenku koncom šk. roka 94/95 odišla Dr. Brcková. Prevádzkoví pracovníci na ZŠ, ved. ŠJ a ved. kuchárka v ŠJ zostali tí istí. ZŠ pod dobrým vedením a zodpovedným prístupom všetkých vyučujúcich dosiahla pekných výsledkov. K 30.6.1994 navštevovalo ZŠ spolu 310 žiakov, v 1-4. roč 81. TZ toho Rómov 29, z nich neprospelo 15, čo je 46,5%, ostatní žiaci postúpili. Čisté jedničky na I. st. mali 14 žiaci, na II.st. 23 žiakov. Žiaci vymeškali spolu 11 850 hodín, čo je na jedného žiaka 32,22 hodín. Romovia vymeškali 3640 hod. na 1 žiaka 125,51 hod. 4 žiaci mali zníženú známku s chovania. Všetci žiaci končiaci povinnú šk. dochádzku boli rozmiestnení.

18.4. sa na tunajšej ZŠ uskutočnilo obv. kolo v malom futbale. Účasť : ZŠ Tovarné 5 a 6 roč.

Niž. Hrabove 6:0, Sídlisko II Vranov 3:0, Cirkev. škola Rod. obl. Vranov 3:0. Víťazom sa stala ZŠ Tovarné so 6 bodmi, nedostala ani gól a dala súperom 12. Najlepší strelec turnaja sa stal ž. 5.A Vožny, ktorý dal 8 gólov. Okresné kolo vo futbale : I. a II. kateg. Tunajší žiaci získali zhodne 2 miesto. V okresnom kole hádzanej dievčat získali tunajšie žiačky 2. miesto pod vedením p. uč. Jevickej.

V dňoch 19. - 26.2. uskutočnil sa v Tatrach pre žiakov 6. ročníka lyžiarsky výcvik pod vedením riad. šk. Mgr. Jozefa Behajlu a Dr. Brckovej. Slabšia účasť - finančné dôvody.

Zápis do prvého ročníka 1994/95 sa konal 7.2.1994. Zapísaných bolo 24 žiakov. Pre finančné problémy sa v r. 1994 stravovalo iba 42 žiakov. V roku 1994 pribudol do osnov aj predmet náboženstvo a etická výchova. Navštevuje ho 15 Rómov a vyučuje ich Ing. G. Helmeczyová.

27.jan. 1994 došlo pri sprevádzaní žiakov zo ZŠ k pracovnému úrazu ved. šk. družiny p. V. Belaniovej, zlomila si ruku v ramennom kĺbe.

22.mája sa na Ranči uskutočnila akcia "Rodičia deťom", ktorú usporiadala Rodičovská rada pri ZŠ.Po súťažiach nasledovalo odmeňovanie víťazov vecnými cenami, ktoré sponzorovali rodičia: Ing. Cicko, V. Baník, Ján Duda, Ján Košuda, L. Čonka a J. Širý - súkr. podnikatelia.

Materská škola: počet detí : 42, počet oddel. : 2, učiteľský kolektív: p. Marta Lazorová - riad šk., M. Stanovčáková, M. Štefanovská, H. Šnelcerová, uč. Prevádzkoví pracovníci sa nezmenili. Kultúrnu a spoločenskú činnosť v obci organizovalo a riadilo Kultúrne a spol. stredisko v Tovarnom. Vedúcou bola aj naďalej M. Mražiková, ktorá viedla aj obecnú knižnicu. Za dobrej spolupráce s OÚ sa usporiadali v tomto roku tieto kult. podujatia:

- máj - Deň matiek - s kultúrnym programom vystúpili detí MŠ a svoje mamičky obdarovali darčekmi ktoré si sami zhotovili..

- august - Kultúrne slávnosti na Ranči. Stalo sa už tradíciou, že po ukončení žatvy a z príležitosti výročí osláv SNP sa v tunajšej obci poriadajú kultúrne slávnosti, na ktorých vystúpia rôzne hudob. a tanečné súbory. V tomto roku dostala obec aj svoj "erb" , ktrý prítomným predstavil starosta obce Jozef Barna .(Archív č.1) Pripravené boli aj stánky kde sa mohli občania občerstviť.

- december - Zapálenie vianočného stromčeka, táto udalosť bola spojená s kul. programom v ktorom vystúpili deti MŠ. Svojimi koledami do kultúrneho programu prispeli aj naši betlehemci.

Mládež sa takmer každú sobotu zabáva pri diskotéke, alebo živej hudbe. Zábavy, ktoré sú poriadené v pohostinstve, navštevuje mládež z okolia a bývajú slušní bez výtržnosti.

Okrem 2 futbalových družstiev dorast a dospelí, žiadny iný špotr sa neprevádza. Aj tieto 2 družstva udržiavali pri živote futbaloví nadšenci a funkcionári zároveň Miro Duda, Paľo Vojtko a Ján Kerčák. Stanovili si za cieľ postúpiť o triedu vyššie. Ich cieľ sa nesplnil. Mužstvo nemalo kvalitných hráčov a nebolo ani finančných prostriedkov. Väčšina hráčov bola zo susedných obcí Štefanoviec, Tov. Polianky i z Hudcoviec.

Koncom októbra a v prvej dekáde nov. začali sa v obci prípravy na komunálne voľby do obecného zastupiteľstva.

Kandidáti na starostu obce:

HZDS : Ľudmila Repková

KDH : Viliam Baník

DÚ : Ján Kerčák

Nezávislý : Peter Šimko

Navrhovaní kandidáti navštevovali jednotlivé usadlosti, aby získali potrebný počet podpisov na registráciu na starostu.

Výsledky volieb :

Počet zapísaných voličov 646

Volieb sa zúčastnilo 530 volič. čo je 71,43 %

Počet hlasov odovzdaných pre jedn. kandidátov na starostu:

1. HZDS - Ľ. Repková - 200 hlasov

2. KDH - V. Baník       -  68 hlasov

3. DÚ - j. Kerčák          -  70 -"-

4. Nezav. P. Šimko       - 159 -"-

Podľa výsledkov volieb za starostku bola zvolená pani Ľudmila Repková

3.12.1994 zložila do rúk býv. starostu p. Jozefa Barnu slávnostný sľub. Počet poslancov právoplatne zvolených: Ing. Ján Dzuracký, František Kremnický, Magda Jakubová, Miroslav Lorenc, Milan Macko, Marta LAzorová, František Stanovčák, MUDr. V. Grumel, Michal Džuňa, Miroskav Čonka, Ľubica Jevická, Peter Lupták ml.

Počet obyvateľov k 1.1.1995 : 1038, Rómov : 18.

Koncom roka 1994 3 obč. recidivisti vykradli súkr. obchod p. Hrubého. Policajti ich hneď uvedený deň odhalili. Stavebné povolenie na prístavbu kostola bolo vydané v dec. 1994

Po celý rok 1994 sa žiadne epidémie, choroby nevyskytli, čo svedči aj o dobrej hygiene tunajšieho obyvateľstva. Počet rozhl. prijímačov k 1.1.1995 : 286, televíznych prijím. : 192, telefónnych koncesion. 147.

ROK 1995

Počasie v tomto roku bolo celkom priaznivé. Iba leto bolo oproti minulému roku teplejšie, až suché. Nijaké extrémy sa nevyskytli. Búrkových dažďov bolo veľmi málo. Ani zimné mesiace sa zvlášť neprejavili. Január celkové teplý, bez snehu, teploty cca -5°C. Podobné boli aj mesiace febr. a marec. Apríl bol dosť chladný, časté mrazy, 2 krát napadal sneh až do výšky 7 cm. Oteplenie nastalo až 20 apríla, kedy teplota dosiahla 20°C. Prvá dekáda mája premenlivá, dosť chladno. 16.5. bola teplota 21°C, ale 20.5. len 11°C. Posledné májové dni teplé, až 30°C, čo malo veľký dopad na vývoj vegetácie. Aj jún bol dosť premenlivý, začiatok pekný a teplý, občas zapršalo najmä 19. - 19.6. Júl bol naozaj letným mesiacom, len 3 krát slabo zapršalo. Teploty sa pohybovali medzi 30°C - 32°C. Bolo treba sústavne zalievať zeleninu. Aj I.dek.aug. suchá a horúca, až 28°C. Koniec augusta chladný 28. - 29.8.dosahovali teploty v noci 10 - 8°C, cez deň 14 - 17°C dosť pršiavalo v prehánkach. Aj sept. bol dosť daždivý a ovplyvňoval jesenné práce. Zo 4 na 5. nov. napadalo 15 cm snehu a padanie v prehánkach pokračovalo. 7. nov. bola výška snehu až 25 cm. Rána boli chladné a mrazivé čo nie je zvláštnosťou pre tento mesiac v našom regióne už dlhšie. Počasie v dec. pomerne teplé, čo tiež tu není zvláštnosťou. Napadalo iba 3 cm snehu, teplota v noci 0-3°C. 16.12. vystúpila teplota na +9°C a 24.12. aj pršalo, potom 26.12. slabo snežilo, Vianoce boli na blate. I napriek celkovému počasiu cez rok, všetky práce na poli i v záhradách sa dali zvládnuť načas. Bolo však potrebné aj naďalej robiť postreky proti plesniam a pásavke zemiakov, zeleniny, ovocia bolo menej. Úroda obilia priemerná.

Už dávnejšie bola v tunajšej obci zriadená malá hydrometeorologická stanica. Meranie zrážok prevádzala až do roku 1951 riad. ZŠ p. Margita Sedmohradská. Po nej túto prácu od r. 1951 - 1959 vykonával riad. školy Ján Géci. Od r. 1960 - 1994 prevzal toto meranie Ján Čičák až do jeho smrti. Od 1. jan. 1995 znovu túto prácu vykonáva dôch. Ján Géci. Podaľa meracích záznamov za r. 1995 napršalo v našej obci 576,3 mm zrážok, čo znamená, že na 1 m2 spadlo 576,3 l vody. Bociany v tomto roku vôbec neprileteli. 

Rok 1995 bol v živote obce možno hovoriť najmä po stránke zlepšovania životného prostredia, prelomový. Po komunálnych voľbách keď do čela obce bola zvolená starostka Ľudmila Repková, sa život obce veľmi rozprúdil. Je to prvá žena ktorá stojí na čele obce z doterajších richtárov, komisárov či predsedov. Táto mladá ambiciózna starostka sa narodila 15.sept.1950 v Tovarnom v rodine maloroľníka. Po založení JRD v Tovarnom sa rodičia stali jej členmi. Základnú školu skončila v rodnej obci. V r. 1966-1970 študovala na Ekonóm. škole v Humennom, ktorú ukončila maturitou. Od 1.9.1970 pracovala ako skupin. vedúca PO na ZŠ v Košarovciach. Potom prešla rôznymi zamestnaniami. Naposledy pracovala na PD "AGROKOM" v Topoľovke. Funkciu starostky vykonáva od 13.12.1994.

Započatá kanalizácia síce pokračuje, ale veľmi pomaly, není finančných prostriedkov. Na základe rozhodnutia fondu životného prostredia bolo Okr. úradom vo Vranove pridelených OcÚ v Tovarnom 5 mil. Sk na dokončenie kanalizácie a čističky odpadových vôd. Po tejto dotácii začala sa začiatkom nov. 1995 výstavba kanalizácie aj na novej ulici "Pod Osičom" Koncom decembra - 28.12.1995 bola kanalizácia skolaudovaná a slúži občanom.. Výstavba stala cca 15 mil. Sk

28.3.1995 za prítomnosti zástup. OcÚ v Tovarnom a ďalších zainteresovaných orgánov, konalo sa odovzdanie staveniská pre výstavbu plynovodu na trase Vranov - Sedlíska - Tovarné - Hudcovce. 3.5. začiatok výkopu hlavnej trasy.23.7.1995 sa aj v tunajšej obci začalo s plynofikáciou. Výkopy pre uloženie potrubia so občania pred svojimi domami robili sami za dozoru obec. úradu a potrubie ukladá "Fa Boroš" z Vranova. Výkopy obcou sa začali od Jozefa Dudu - Valča hore obcou až po Hromjaka ľavá strana obce, a ďalej po pravej strane, až po Jana Šíreho- posledný dom. 7.8. sa pokračovalo s výkopmi od Jozefa Dzurackého po ľavej starne smerom k k Ústavu soc. starostlivosti. 17. nov. po predošlej kolaudácii bol do všetkých 3 vetví plyn napustený. Medzi prvými, ktorí túto ekologickú možnosť využili, bol MUDr. Jozef Kucík. Pridali sa aj ďalší občania. V plynofikácii obce sa v tomto roku ďalej nepokračovalo. 3.marca 1995 navštívil našu obec minister pre životné prostredie RNDr. Jozef Zlocha. Zaujímal sa hlavne o ekologické stavby.

Po mnohých jednaniach ohľadom starej lipy, pre jej zrezanie konečne prišiel súhlas zo Živ. prostredia vo Vranove, aby bola zrezaná a tak sa aj 16.3.1995 stalo, čo umožnilo búranie a prístavbu kostola. 21.3.1995 sa občania za pomoci mechanizmov PD v Tovarnom, pustili do búrania zadnej častí kostola nad oltárom. (Klenba kostola nad oltárom Archív 4/95 - chýba). Občania ochotne chodili na brigády. Dozor nad výstavbou, či prístav. prevzal na seba stav. techník p. Michal Džuňa, posl. obec. úradu, ktorý sa skutočne o výstavbu príkladne staral a stará. Od 26.3. sa cirkevné obrady konali v Dome nádeje, ktorý pre tento účel prispôsobili cirkevníci.

Aby životné prostredie obce bolo ešte krajšie, rozhodol Okresný úrad živ. prostredia vo Vranove so súhlasom Obec. úradu v Tovarnom zriadiť v bývalom parku grófa Hadík - Barkoczyho "LESOPARK".   Aby mohli byť zadané projekty na jeho výstavbu, navštívili obec i samotný park zainteresovaní prac. PhDr. Bartolomej Bak, prednosta odd. pre životné prostredie a RNDr. Ľudo Dostál, prac múzea z Prešova 8 aug.1995. projekty boli zadané. Vzhľadom na štátny sviatok 1.septembra "Deň ústavy" školský rok sa spravidla začína 2. sept. Tak tomu bolo aj v tomto roku. 7. febr. sa konal zápis žiakov do 1. roč. 95/96. Rodičia sami svoje deti prihlasovali. Bolo prihlásených 14 prvákov. V tých dňoch sa konal zápis aj do mater. školy.

Počet tried a počty žiakov:

I.st. : 4 triedy - 86 žiakov

II.st. :8 tried - 209 žiakov

šk.druž. 1 trieda - 28 žiakov

Polročná klasifikácia na ZŠ sa konala 24. jan.1995. Z celkového počtu 293 žiakov neprospelo 10, čo je 2,9%.

2.2.95 žiaci obidvoch škôl navštívili div. predstavenie Drotárik. 24.2. žiaci ZŠ usporiadali karneval 11.6. zorganizovali akciu Rodičia deťom, na ktorú sponzori venovali pekné ceny.

21.5. znovu zorganizovali ZŠ, MŠ a OcÚ športové odpoludnie, s bohatým šport. programom na "Ranči" Športové odpoludnie bolo ukončené diskotékou. Žiaci sa zúčastnili aj plaveckého výcviku od 27.3. do 7.4.95 Výcvik viedla p.uč. Jevicka a p.uč.Cicková. V dňoch 11.-17.2. absolvovali žiaci 7. ročníka pod vedením Mgr. Behajlu, Mgr. Olbrichtovej a Mgr. Mižáka lyžiarsky výcvik v Ždiari 28 žiakov.

28.4. prebehlo okresné kolo v hádzanej, ktorého sa zúčastnili aj žiaci ZŠ pod vedením p.uč. Jevickej. Vo finále turnaja podľahli žiač. zo ZŠ Holčikovce 8:6.  Od 11.12 do 21.12 boli na škole chrípkové prázdniny a po nich zimné prázdniny. Žiaci si užili. Dňa 5.mája 1995 sa dožil krásneho život. jubilea 50 r. riad. tunajšej ZŠ Mgr. Jozef Behajla. Narodil sa v Hnojnom, okr. Michalovce. Pedag. fakultu vyštudoval v Prešove, kde bol v roku 1966 aj promovaný. Jeho prvým pôsobiskom bola ZDŠ Tovarnom.

Kultúrny život v obci sa veľmi pekne rozvíjal najmä zásluhou prac. OcÚ v Tovarnom. Už vítanie nového roku bolo veľmi pekné. O pol noci sa rozozvučali zvony, ozývali sa výbuchy, žiarili svetlice a mládež ale i starší sa pri hudbe bavili až do rána. 11.2.1995 OcÚ zorganizoval I reprezentačný ples. Tento sa skutočne vydaril. Bolo vidieť, že naši občania sa dokážu aj slušne zabávať. Pri tejto príležitosti bola usporiadaná aj módna prehliadka "Júlia". Otvára sa pekná tradícia. 25.2.1995 zorganizovali bývali žiaci 9.roč. stretnutie po 25 rokoch, dnes už 40, nar. v r. 1955. Bývalí žiaci boli na byte pozdraviť vtedajšieho r. šk. j. Géciho.

18.6.1995 usporiadali na "Ranči" akciu Rodičia deťom - deti rodičom, samotní rodičia. Od 10:00 do 14:00 hod. deti spolu s rodičmi súťažili. Pekná účasť rodičov.

27.8.1995 sa uskutočnili na "Ranči" Slávnosti kultúry. K peknej účasti občanov z Tovarného i okolia sa prihovorili Ľ. Repkova starostka obce a Dr. B. Bak prednosta život. prostredia vo Vranove. V areáli kultúrneho domu bola aj výstava exotického vtáctva chovateľov z Tovarného M. Lorenca a J. Mička. 1.9.1995 si občania pripomenuli 3. výročie Deň slovenskej Ústavy. Oslavy sa konali za prítomnosti 132 občanov na "Ranči". Slávnostný príhovor mala starostka obce Ľ. Repková. Prítomných pobavil známy súbor DRIŠĽAK z Vechca.

Tradícia betlehemcov pokračuje. 5 chlapcov oblečených v bielych habitoch 26.12. navštevovali rodinné domy. Získané peniaze 5000.- Sk venovali na prístavbu kostola.

28.12.1995 usporiadal OcÚ v Tovarnom spolu s Kultúr. a spol. str. vo Vranove krásnu akciu "Vianoce deťom". V kultúrnom dome sa zišli deti aj s rodičmi do 14 rokov o 15:00 hod. Všetkým prítomným deťom boli odovzdané balíčky so sladkosťami a ovocím. Krásna akcia.

Okrem futbalu žiadny iný šport sa v obci organizovane neprevádzal. Dokonca 10.8.1995 sa futbalový klub rozpadá a hrajú iba žiaci. Problémy rozpadnutia boli finančné.    V jarnom kolesa Tovarné umiestnilo na 6 mieste. Za FK Tovarné hrávali: J. Sabol - brankár, J. Babinčák, Drobňak, Jenčo, Hobľak, Ing. J.Dzuracký, Ing. J. Halgaš, Š. Magura, J. Bednár, P. Magura, J. Gajdzik, M. Džuňa a R. Kunca. Realizačný tím: Miro Duda, J. Kerčák, P. Vojtko a J. Valčo.

Ako je už vyššie uvedené 10.8. 1995 FK zaniká. Chlapcom sa akosi hrať nechcelo. Predseda M.Duda, ktorý bol na čele klubu 10 rokov sa vzdal a ďalší tiež záujem nemali. Rok sa stagnovalo.19.10.1995 navštívil po roku obec minister život. prostredia RNDr. Jozef Zlocha so sprievodom poslancov : Čopik, Obšitníková, Novák, Oravec, Igor Urban - pred. OKO.

Poľnohospodárske družstvo aj v tomto roku hospodárilo s určitými problémami a ťažkosťami. Prispela k tomu aj slabšia úroda obilovín, ktorá bola oproti roku 1994 slabšia Npr. repka olejná sa takmer neurodila. PD nemohlo zakúpiť potrebné množstvo umelých hnojív, aby skvalitnilo úrodnosť pôdy. Štátne dotácie boli malé, aby pomohli PD zdvihnúť na lepšiu úroveň. Aj v tomto roku, ku koncu, časť pracovníkov muselo odísť na 60% príspevok. nepribudli žiadne nové stavby, strojový park pomaly dožíva. Zakúpená bola iba 1 sejačka a 1 postrekovač v hodnote 197 tis. Sk. PD zemiaky nesadilo, i keď v tomto roku bola úroda zemiakov všade veľmi pekná, čo bolo na škodu. PD hospodári zatiaľ starým klasickým spôsobom, žiadne experimenty neprevádzalo. Počasie veľmi prácam neprialo, raz bolo mokro, chladno, raz zasa teplo a sucho. Aj jarné práce sa oneskorili pre zlé počasie. Veď v marci i v apríli napadalo až 7 cm snehu. Oteplenie nastalo až po 20. apríli. Žatva repky olejnej 14 júla a pokračovala kosba ostatných obilovin. Na poliach pracovalo 5 vlastných kombajnov, ktoré obsluhovali : Bobela, Gajdzik,J. Magura, F. Matta a J. Košuda. Žatva bola ukončená za mesiac 14. augus. - počasie prialo. V čase žatvy sa pre prac. varilo. Jesenné práce prebehli načas a sejba bola koncom októbra ukončená.

Výročná členská schôdza PD sa konala 3.3.1995 za účasti 118 členov. Správu o hospodárení predniesol preds. p. Hasara. Voľby predstavenstva sa nekonali. Zájazdy, rekreáciu, kúpeľňu liečbu PD v tomto roku ani jednému členovi neposkytlo.

Obecný úrad pos vedením starostky Ľ. Repkovej pracoval plánovité a perspektívne. Rada sa pravidelne schádzala, riešila najmä otázky kanalizácie, plynofikácie, výstavbu kostola, organizovala brigády, kultúrne a spoločenské podujatia.

12.2.1995 o 15:00 hod. sa konala výr.čl. schôdza Slov. červeného kríža pod vedením preds. Magdy Jakubovej. Táto org. má 24 členov a ich činnosť bola zameraná najmä na humanitnú činnosť. Zorganizovala napr. pomoc Sarajevu.

17.2.1995 sa konala výr. čl. schôdza Jednoty SD. Táto org. má 31 členov. Za preds. bola zvolená Anna Bednárová. Riešili sa otázky transformácie Jednoty a zavedenie plynu do predajne.

9.3.1995 sa konala čl. schôdza inval. a dôchodcov v kult. dome o 14:00 hod. Organizácia združuje 67 členov. Preds. Emilia Štoková oboznámila prítomných s činnosťou org. Táto svojím členom poskytuje rekreácie, zájazdy doma i do zahraničia (Poľsko, Maďarsko) Telesne postihnutých je v org. 7.

18.11.1995 sa konala výr. čl. schôdza Pož. ochrany. Predseda Macko vo svojom hodnotení konštatoval, že org. sa skladá už z hodne prestarlých členov, bolo by potrebné urobiť nábor a získať mladých. Počet členov PZ je 26 a pribudli 2 mladí Bednár a Hardoň. Dosť slabo je vybavená pož. technika. K požiaru v r. 1995 v obci nedošlo. Pekná pracovalo aj v tomto roku Poľ. združenie "Biela studňa" pod vedením jej pres. Jána Kožeja str., ako aj Zväz záhradkárov a drobnochovateľov (výstav exotického vtáctva).

Počet obyvateľov k 31.12.1995 - 1049

Počet Rómov : 18

Zomrelo : 11 občanov

Po celý rok 1995 sa žiadne epid. choroby nevyskytli.

ROK 1996

Počasie v tomto roku bolo rôznorodé najmä letné mesiace nepriali ani prácam na poli, ba ani rekreantom. Aj žatevné práce sa oneskorili a trvali od 17.7. do 26.8. Úroda bola priemerná, skoro sa objavila pleseň na porastoch zeleniny. Úroda zemiakov bola lepšia ako v minulom roku, i keď ich prenasledovala pásavka zemiaková. Slabá úroda bola papriky a rajčín,. Takmer sa neurodila repka olejná, príčinou bolo počasie - dažde a prudké slnka. Jeseň bola krajšia, najmä okt. a nov.. Najviac zrážok spadlo v máji 88l a v sept. 141 l vody na m2. Celková hodnota zrážok v našom chotári za rok predstavovala 682 mm, čo je 682 l vody na 1m2. Celková výška snehu 94 cm. Január začal snežením a dažďom. Február však bol už oveľa chladnejší a teplomer klesol 15.2. na -21°C. marec bol pomerne chladný, aj snežilo, v noci -7 až -9°C cez deň +4 , ale aj +10°C. 16.3. zišiel sneh. V apríli až do 15 chladno, ráno mrazy -4°C. Prvý teplý deň 20.4. 22°C. Jarné práce na PD sa začali 12.4. Mesiac máj začal prehánkami a búrkami. Raz slabo padal aj ľadovec. V máji napršalo 88l vody na 1m2, celá polovica mesiaca bola mokrá. Koncom mája sa ochladilo, teplota 28.5. bola 12 -14°C. Jún až ku koncu celkové pekný, potom začalo pršať a pršalo aj začiatkom júla. Objavila sa pleseň na zemiakoch a zeleninu ničila voška maková a popelica. Júl celkové chladný a daždivý, ranné teploty len +10C. Žatva repky olejnej začala až 18 júla. Aj august dosť chladný a mokrý, žatva sa spomaľovala a ukončená bola až 26.8., čo u nás nebývalo. V septembri bolo počasie naozaj veľmi daždivé, veď napršalo až 141 l vody na 1m2, prvá dekáda okt. pekná, ku koncu mesiaca sa ochladilo, teplota len 6°C cez deň. (28 - 29.10.) November pekný a teplý priemerná denná teplota 12°C, čo prialo aj jesenným prácam. 28.11. napadal prvý sneh, ale zišiel. December bol dosť hmlistý, sem tam zasnežilo, 22.12. napadalo 14cm snehu. Prvý mráz 4.12. 0°C.

V tomto roku sa objavil v menšom množstve aj mor sliepok. Dosť veľký výskyt bol vošky makovej a popelice. Úroda ovocia bola dobrá a záhradkári odpredávali "padanky" p. Novotňakovej, 1kg po 1,70 Sk

Bociany prileteli 12.4. na staré miesto, vychovali 2 mláďatá a odleteli 31.8.1996. Čierné bociany sa nevyskytli ani netopiere nevidieť.

Pokračovali práce na výstavbe kostola. Koncom apríla a začiatkom mája sa prikročilo k vakovaniu vnútor. časti kostola. Občania aj naďalej s ochotou chodia ku kostolu pracovať. Pomáhajú aj finančne. V apríli a v novembri boli urobené podomové zbierky a nazbieralo sa spolu 266 000.- Sk.

V apríli sa začalo s dokončovaním výstavby škol. jedálne pre ZŠ. Stavbu prevádzala firma "STAVOTERM" Michalovce. Dostavba si vyžiadala 1,5 mil. Sk. Variť sa začalo 1. dec.1996 (Archív č.1/96)

Pokračovalo sa aj v plynofikácii obce. Boli vytýčené ďalšie trasy smerom na Pastovník, na ulicu pod Osičom a ku býv. kaštieľu 13.4.1996.

30.101996 o 10:00 hod. bol pustený do celého potrubia plyn a celá obec je týmto dňom plynofikovaná. Občania si potom už zavádzali plyn podľa finančných možnosti do svojich domov. Práce na ukladaní plyn. potrubia prevádzala firma "BOROŠ"

Po schválení projektov na výstavbu lesoparku prikročilo sa k vlastným prácam, podľa projektov lesopark bude mať rozlohu 36,34 ha z toho pôdny fond 3,98 ha. Stavbu bude prevádzať "Fa BOROŠ", Lesný závod Sobrance a Lesná správa v Strážskom. Hlavným finančníkom bude Fond životného prostredia Bratislava. Obecný úrad v Tovarnom, ktorý túto výstavbu bude riadiť zaplatil iba generálny projekt vo výške 50 000.-Sk. S výstavbou sa započalo v novembri 1996 a ukončená komplet má byť v roku 2010. Pri výstavbe lesoparku boli objavené chránené rastliny Cyklamén europský a Ibiš lekársky (Archív č. 3/96)

Výstavba rodinných domov akosi zaostala a v tomto roku s výstavbou rodinného domu začal iba 1 občan.

Veselo bolo aj na našom 6 ha rybníku "Bôr" keď novú rabársku sezónu 1.5.1996 otvorili. Hneď v prvý deň bola aj súťaž v love rýb. Veľký úspech mal Ján Jakub, keď sa mu v rybníku podarilo uloviť 12 kg tolstobíka.

13.4.1996 bol po odvolaní doterajšej riad. Domu dôchodcov p. Mižakovej, do funkcie riad. DD menovaný doterajší pracovník Ing. Miroslav Vranka. (Archív č.7/96)

27.4.1996 ráno o 4:15 hod. došlo na ceste medzi DD a poľnoh. družstvom k tragickej nehode. Z nezistených príčin vodič osobného auta z Humenného zrazil nič netušiaceho byciklistu 37 ročného obč. Tovarného Jaroslava Hobľáka, ktorý išiel na PD kŕmiť dobytok. Pri prevoze do nemocnice skonal. Zanechal manželku a 4 deti. V dňoch 11 až 13.10 konala sa v budove kultúrneho domu výstava zvierat a vtáctva pod názvom "EXOTA 96" , výstavu si prezreli žiaci ZŠ i MŠ a mnohí občania Tovarného. Výstavu si pozrel aj minister živ. prostredia RNDr. Jozef Zlocha, ktorý bol na návšteve v Tovarnom. Hlavným organizátorom bol Miroslav Lorenc.

Nový školský rok 1996/97 sa už vždy začína 2.9. nakoľko na 1 sept. pripadá štátny sviatok Deň Ústavy. Školský rok slávnostne otvoril riad. školy Mgr. Jozef Behajla. Privítal nových prvákov, ostatných žiakov a celý pedag. zbor. Koncom júna 1996 bolo na škole 269 žiakov. Na I. st. 74 a na II. st. 194 žiakov. 15.2.1996 sa konal zápis do prvého ročníka 1996/97. Zapísaných bolo 14 detí, ktoré všetky navštevovali materskú školu.

10. apríla sa konalo v Tovarnom okresné kolo v mini futbale, zvíťazili žiaci zo ZŠ Tovarné. V regionálnom kole v Košiciach obsadili 3 miesto. Postúpili aj do oblastného kola v Spiš.N.Vsi, kde obsadili 5 miesto, prvenstvo z vlaňajška neobhájili.

26.5.1996 sa konal VI. roč. Behu vďaky Tovarné - Štefanovce a späť, ktorého sa zúčastnili aj žiaci ZŠ. Koncom decembra 1996 zorganizovala školská rada spolu s vedením školy prvý ples rodičov ZŠ. Sponzorovali ho OcÚ Tovarné, O. Matiašovce, Sedliska, Tov. Polianka, PD Tovarné, Potravina . Ján Duda, Ing. Cicko, Širy M. a Ján z Tovarného. Ples sa nad očakávanie vydaril.

Dňa 1 októbra odchádza na Okr. úrad, odbor školstva vo Vranove za ved. inšpektora doterajší riad. ZŠ Mgr. Behajla. Za riaditeľku školy bola menovaná doterajšia zást. PaedDr. Helena Mataninová. Za zast.šk. si zvolil v taj. hlasovaní uč. kolektív Mgr. Hromjakovú.

OcÚ v Tovarnom (27.1.1996) zorganizoval akciu pre dôchodcov pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším". K prítomným sa prihovorila starostka obce Ľ. Repková. Kultúrnym programom ich pobavil súbor z Banského a Sedlísk. 3.2.96 II. reprezentačný ples, tento zorg. Obecné zastupiteľstvo v spolupráci s RKS Vranov, program bol bohatý a účasť veľmi pekná. Hodnotné ceny boli pripravené aj na tombolu (obilie, zemiaky, sladkosti, mäsové výrobky ap.) 12.5.96 pri príležitosti Dňa matiek vystúpil v Dome dôchodcov folklórny súbor "LIPA" z Bratislavy.

18.8.1996 sa na Ranči v Tovarnom konali Slávnosti kultúry 1996. Počasie prialo a na slávnosti bolo prítomných vyše 1000 občanov z Tovarného i blízkeho okolia. Prítomných pobavili mužský spev súbor z Kvakoviec, sestry z Rakovca a dychovka Polanka.Na záver bola tombola z hodnotnými cenami, ktoré venovali sponzori. Dychovka potom vyhrávala do tanca pre mládež dlho do noci.

1.9.1996 o 15:00 hod. sa konali na Ranči v Tovarnom okresné oslavy "IV. výročia Ústavy Slovenskej republiky" Po zahratí našej hymny vystúpil so slávnostným prejavom prednosta Okr. úradu vo Vranove Ing. Duraník. Pred asi 450 prítomnými vystúpil súbor "Tučná Anča" a naše krásne ľud. piesne zaspievala p. H. Servická.

Šport v našej obci v poslednom období začína akosi upadať, veď prestali hrať futbal aj dospelý, hrá iba žiacke družstvo. Konečne po ročnej prestávke sa zásluhou obetavého šport. pracovníka Miroslava Dudu, býv. preds. klubu znovu futbalový oddiel začína organizovať. Bolo to 5.7.96. Mládež, ktorá mala záujem futbal hrať si za predsedu znovu zvolila M. Dudu. Futbalový oddiel však zápasil s finančnými prostriedkami. Pomocnú ruku im však podal OcÚ v Tovarnom, ktorý zakúpil potrebnú športovú výstroj v hodnote 20 000.- Sk.

Vo futbalovom klube sú títo hráči: Jozef Sabol, Jaroslav Babinčák, Jozef Gajdzik, Ing. Ján Dzuracký, David Eštok, Jenčo,Košuda, R. Kunca, Š. Magura, Jozef Drobňak, Adam Misár, Marián Džuňa, Kamil Kandalík, a Ján Žotani. FK hrá v III. tr. okr. súťaži.

Jesenná súťaž - niektoré výsledky:

Tovarné . N. Sitnica - 2:2, 18.8.96

Košarovce - Tovarné - 2:2, 25.8.96

Tvarné - Sl. Kajňa - 3:0, 1.9.96

Žalobín - Tovarné - 3:1, 8.9.96

Ako vidieť z predbežných výsledkov futbalisti dosahujú striedavé úspechy. Zdá sa, že malo trénujú, ale ani odborného trénera nemajú, neni finanč. prostriedkov.

19.5.1996 sa konal 12 roč. Kajňanská desiatka. Pretek prebiehal aj našou obcou, kde bola pred OcÚ obrátka. Bežcov vítala hudba z MR a početní občania.

26.5. 1996 po trojročnej absencii bol obnovený Beh vďaky teraz už VI. ročník Bežalo sa po starej trati Tovarné - Štefanovce a späť. Preteku sa zúčastnilo 44 bežcov, medzi nimi aj 2 Poliaci a bežali aj 3 ženy. Bežalo sa v II. kategóriách.  I. kat. muži do 40 rokov, II.kat. uži nad 40 rokov. Víťazom I.kat. sa stal Marcel Matanin časom 36 min 54 sek. čím prekonal traťový rekord Vrabeľa z Vranova o 6 min. Matanin pôvodne pochádza z Tov. Polianky. (ŠKP štrbské Pleso ako vojak) V II.kat zvíťazil Obraz z Košíc za 40min. 5 sek. Zo žien bola prvá Semanová za 48 min. a 12 sek. Víťaz dostal odmenu 1500.-Sk víťazka 1000.- Sk Pred hlavným pretekom sa o 11:00 hod. konali detské preteky ZŠ a MŠ v Tovarnom. Medzi ženami v I.kat. bežala zo žien aj pretekárka Zuzana Chmeľová, ktorá preteky nedokončila.

11.8.96 sa konal Sokolovský polmaratón na trati Slov. Kajňa - Tovarné, ktorý zorganizoval ŠK S. Kajňa a OcÚ v Tovarnom. Pretekov sa zúčastnilo 35 pretekárov z rôznych kútov Slovenska. Víťazom sa stal Peter Janovič časom 1 hod.18min.

18.2.96 sa o 15:00 hod. konala výr. schôdza invalidov a dôchodcov. Preds. tejto organizácie je p. Emília Štoková. Organizácia má 68 členov z toho 7 telesne postihnutých. Členský príspevok je 30 Sk. ročne. 30.8.96 usporiadala táto org. pre svojich členov kultúrny zájazd do Bardejovských Kúpeľov.

20.2.96 sa konala výročná schôdza pož. ochrany. Predsedom je aj naďalej p. Macko. organizácia má 26 členov. Strojový park pre finančné problémy ani v tomto roku a nezlepšil. Šťastie, že nemuseli cez rok ani raz zasahovať.

31.3.1996 sa konala výr. čl. schôdza Zväzu záhradkárov. Predsedom tejto org. je Viliam Baník. Predsedom Poľovníckeho združenia je aj naďalej Ján Kožej str. Toto združenie pracuje veľmi aktívne. V tomto roku previedli opravu budovy "Ranč", vyčistili okolie okolo nej, príkladne sa starajú o svoj revír.

30.12.96 sa konalo zasadnutie pléna na ktorom poslanci hodnotili celoročnú prácu a vytýčili si ako ďalej a lepšie v nastavajúcom období pokračovať. Dotkli sa aj výstavby skládky TKO za obcou, i vrátenie budovy zdravot. strediska obci, o ktoré obec požiadala OÚNZ. Dňa 27.12.96 bolo Obec. úradu v Tovarnom prípisom oznámené, že budova ÚNZ v Tovarnom prechádza do vlastníctva obce. 31.12.1996 sa v obci konali oslavy IV. výročia vzniku samostatného Slovenska. Občania sa na silvestrovskej zábave bavili až do rána.

I keď PD sa borilo v tomto roku s určitými problémami, výročná bilancia ukázala, že PD je už z najhoršieho von a už hospodárilo so ziskom i keď nie veľkým. PD už prikúpilo nové stroje - postrekovač a závitový dopravník, hodnota 180 000.- Sk. Úroda obilia u niektorých druhoch bola lepšia ako vlani ale napr. repky olejnej sa na ha urodilo iba 10q, príčinou bolo extr. počasie pri dozrievaní - dažde a ostré slnká. Úroda zemiakov bola pekná na 1 ha sa urodilo 320 q a PD malo potom problémy s odpredajom a 1 kg ponúkalo na jar za 2.- Sk.

PD dostalo zo štát. dotácii 3 878 000.- Sk. Z tejto sumy bolo 1 581 000.- Sk pridelených Roľníckemu družstvu v Tov. Polianke ktoré vzniklo 3.5.96 transformáciou PD v Tovarnom. V Tovarnom vzniklo družstvo podielové. Predsedom podiel. družstva je doterajší predseda p. Andrej Hasara. Za predsedu RD v Tov. Polianke bol zvolený V. Harman. Práce na PD prebiehali za dosť zložitých podmienok, úroda bola o niečo lepšia ako vlani. Pre finančné ťažkosti nemohlo PD zabezpečiť žiadne kultúrne podujatie, rekreácie i kúpeľňu liečbu iba pre 2 pracovníkov. Počet všetkých prac. na PD : 71, z toho žien : 23, THP : 8. PD hospodári na výmere 1458 ha, z toho poľnohosp. pôda 1002, ostatná pôda 456.

ROK 1997

Počasie aj v tomto roku nevybočilo z normálu. Striedali sa pekné slnečné dni s daždivými, teplé s chladnými čo malo vplyv aj na celkovú úrodu.

Január stále chladný, 27.1. - 14°C. Február trochu teplejší, pripadlo snehu (5cm), ale 26.2. sneh celkom zišiel. Prvá dekáda marca tepla a slnečná, od 16.3.  sa ochladilo a 17.3. napadal aj sneh, v noci teploty -6-8°C. Apríl chladný, mrazy -5°C, sneženie, pribrzdilo jarné práce. Máj celkové pekný a teplý, sem - tam zapršalo. 18.5. vystúpila teplota na 30°C. Počasie v júli premenlivé, dosť často prší, ku koncu mesiaca pekne. 27.7. , čo bolo tu nezvyklé začala žatva repky olejnej- neskoro. August slnečný a suchý, čo prialo najmä žatve, ktorá sa skončila so slabšou úrodou 20. augusta. Sep. bol pekný a teplý a nočné teploty sa pohybovali okolo +17°C. Október začal daždivo, teploty v noci 8-10°C. 8.10. vystúpila teplota na 21°C. Prvý mrázik 16.10. 0°C, 27.10. napadal aj prvý sneh (1cm). December teplotne nad normál. Teplo aj v noci +2 - -4°C. Trochu aj snežilo. V decembri 16 dni pršalo. Zrážky úpo celý rok 1997 predstavovali 565,9 litrov vody na 1m2 . Živelnú pohromu našu obec nezasiahla. Ani v tomto smere nedošlo v obci k zvláštnostiam. Pleseň aj naďalej zasahuje zemiaky a zeleninu, pásavka zemiaková naďalej ničí porasty zemiakov. Mor sa nevyskytol. Slabšia bola úroda repky olejnej. PD aj naďalej hospodári obvyklým spôsobom, nič novšieho sa v siatí obalovín nezaviedlo. Sadbu zemiakov PD každoročne nakupuje. Začiatok sejby jar. jačmeňa 20.3. "Na Lúkach"

4. apríla prileteli bociany. Hniezdo nemali, náhradné neprijali, stavali nové na starom mieste.(komín na bud. ZŠ) Vychovali 2 mláďaťa, odleteli 5.9.1997. Čierné bociany a netopiere sa neobjavili. V tomto roku si dokončil výstavbu rodinného domu a aj sa nasťahoval tunajší obyv. p. Chvastáš a vo výstavbe rod. domov pokračuje Konečný Ľ. a Lazorov zať. Pokračuje sa vo výstavbe lesoparku a upravilo sa priestranstvo na "Ranči" - vybudovali sa stabilné lavice. V rámci Dňa zeme pomohli pri výstavbe lesoparku aj žiaci ZŠ v Tovarnom.

Ukončenie výstavby kostola, ktorá sa začala 21.3.1995 a skončila koncom okt. 1997, po dohode bisk. úradu v Košiciach a farsk. úradu v O. Matiašovciach pristúpilo sa 8.novembra 97 k vysviacke kostola. Tento krásny a slnečný, pre farníkov v Tovarnom tak významný deň pripadol na sobotu. Slávnostnú vysviacku za prítomnosti kňazov z okolit. farnosti a asi 1000 veriacich, i zást. št. správy z Vranova Ing. A. Smetanu, Tarkaniča a ďalších, previedol Mons. Alojz Tkač, košický arcibiskup metropolita. Výstavba či prestavba kostola (veža ostala) stála veľa námahy, finančných prostriedkov i brig. hodín miestnych farníkov. Veľká vďaka patrí aj sponzorom, ktorí sa nemalou mierou zaslúžili o výstavbu a skrášlenie tohto krásneho stánku. 

(Ing. Halgaš, Širý z Tovarného i PD.) Hrubú stavbu projektoval Ing. arch. Karas z Humenného, interiér Ing. arch.Sitarčik a Ing. Fr. Milata. Začiatok výstavby sa podujal prevádzať stav. techník Michal Džuňa, tunajší občan, ktorý má veľkú zásluhu na urýchlenej výstavbe kostola. Asi po roku pre určité nezhody tejto práce vzdal a jeho funkciu prevzal dipl. tech. Mikuláš Helmeczy, tiež tunajší občan. Za výdatnej pomoci p. farára z O. Matiašoviec dp. Jána Bujdoša, prac. obecného úradu najmä E. Repkovej, starostky obce, Márie Mrážikovej, adm. a kult. prac. OcÚ, a ďalších, ktorí s výstavbou denne žili, sa výstavba kostola ukončila.

Kolaudácia kostola - náklady a príspevky:

-celková hodnota diela . 9 560 000.- Sk

- príspevky občanov Tovarného : 1 430 000.- Sk

- Obecný úrad Tovarné : 300 000.- Sk

- občania O. Matiašoviec : 120 000.- Sk

- občania Podčičvy : 60 000.- Sk

- občania Tov. Polianky : 42 000.- Sk

- občania Štefanoviec : 10 000.- Sk

- občania Majeroviec : 7 000.- Sk

- ako sponzor Priemyselná banka Košice : 20 000.- Sk

Brigádnická pomoc občanov Tovarného v hodnote 1 430 000.- Sk

Posledné bohoslužby v Dome nádeje boli 7.11.1997  

Na záver slávnosti sa všetkým, ktorí sa na tomto diele podieľali, poďakoval dp. farár Bujdoš, zvlášť vyzdvihol prácu p. P. Šimka, J. Barnu, vtedy ešte starostu obce, Emilii Repkovej súč. starostky, Ing. Halgaša, F. Michalova, M. Širého, ved. stavby M. Džuňovi, M. Helmeczyovi, projektantom stavby a ďalším. (Archív 2/97) Banikovi z Benkoviec a Borošovi z Niž. Kručova. (dodal železo,  auta)

Podielové družstvo v Tovarnom sa ešte stále borí s ťažkosťami, čo svedčí aj to, že na zimné obdobie odchádza na 60 % plat časť pracovníkov PD. Družstvo k 31.12.97 vykazovalo, síce zanedbateľný schodok 3 429.- Sk. Pribudol však nový strojový park. PD zakúpilo nový traktor v hodnote 4 752 147.- Sk, sejačku za 724 458.- Sk a rotačné brány za 611 710.- Sk PD boli poskytnuté aj štátne dotácie vo výške 5 267 000.- Sk na rozvoj. Svoj podiel na hosp. PD má aj slabšia úrody obalovín ako v roku 1996. Väčšia údržba budov sa neprevádzala. Časť bývalých pracovníkov PD už na menších výmerách pôdy súkromne hospodári. Medzi nich patria Ján Dzuracký, Ján Petriga, Ján Zauborný, Ján Duhoň a ďalší. Majú aj svoje traktory.  

Výročná členská schôdza PD sa konala za účasti 54 členov a zástupcu okresu p. Andrejov. Schôdza sa konala 23.3.1998 a správu o hospodárení PD za rok 1997 podal predseda PD Andrej Hasara. Na schôdzi došlo aj k voľbe nového predsedu. Doterajší predseda sa vzdal. Za nového predsedu bol zvolený a od apríla 98 funkciu vykonáva Ing. Ján Dzuracký ml., tunajší rodák. Predtým pracoval na PD Holčíkovce už viac rokov.

Aj v tomto roku naďalej súkromne podnikajú:

M. Širý - stolárske práce, Vilo Bamík - porez guľatiny - píla gáter, Fr. Michalov ml. stavebná výroba, Ján Lazor - veterinárna služba.

Školský rok 1996/97 sa začal 2.9.96. Otvorila ho riad. školy PaedDr. Mataninová, ktorá privítala nových prvákov, ostatných žiakov, učiteľov a ostatných prítomných. Pani uč. Emília Mindová odišla do Ďapaloviec za riad. školy. Z počtu 264 žiakov prospelo 144, neprospelo 20, z toho Rómov 10. 28.3.1997 oslávili svoj sviatok učitelia z celého obvodu Deň učiteľov.

1.6.1997 na MDD usporiadali rodičia spolu s uč. ZŠ akciu "Rodičia deťom" Poriadali sa rôzne šport. súťaže. Súťažilo 56 družstiev. Varil sa aj "rodičovský guľáš".

1.6.1997sa konal VII. roč. Beh vďaky, Tovarné - Štefanovce a späť za účasti 47 vytrvalcov, medzi nimi aj žiaci MŠ a ZŠ na kratšej trati. Od 27.2.97 do 3.3.97 boli na ZŠ chrípkové prázdniny a hneď 3.3. nasledovali riadne jarné prázdniny.

8.2.97 sa konal "Učiteľský ples". Organizovali ho učitelia spolu s rodičmi detí ZŠ. Uskutočnil sa v ŠJ, poplatok 120.-Sk Hudbu zabezpečoval rodič MUDr. Vlado Grumel - diskotéka. V školskom roku 1997/98 sa zvýšil počet detí v šk. družine na 43, boli utvorené 2 skupiny, bola prijatá do šk. služieb Andrea Kováčová, rod. Belaniová z Tovarného a pracovala ako vych. v ŠD. 13.10.97 došlo k zmene ved. kuchárky. Doterajšia M. Prostredná odišla do s. Kajne a na jej miesto prišla Anna Barnová, ktorá už tu v ŠJ pracovala. Rok 1997 bol v tunajšej obci naozaj bohatý na kultúrne podujatia na čom majú veľký podiel najmä prac. OcÚ E. Repková, starostka obce, M. Mražíková a Viera Hrabovčaková prac. OcÚ, i učitelia MŠ a ZŠ V. Harmanová, Ľ.Horná, V.Belaniová, Andrea Kováčová a Ďalší.

8.6.1997 zavítal do Tovarného taliansky súbor IS GULDANA PEARL. Vystúpil so svojimi krajovými piesňami a tancami o 17:00 hod. za peknej účasti občanov v kultúrnom dome.

31.8.1997 o 14:00 hod. sa na Rnči už tradične konali Slávnosti kultúry v Tovarnom. Oslavy org. OU Vranov, HZDS vo Vranove,obec Tovarné a Vihorl. osvet. stredisko vo Vranove. Oslavy sa konali za krásneho slnečného počasia vo vynovenom prostredí (stabilne lavice). Slávnostný prejav mala ved. odboru OÚ p. Darina Winklerová. Hostí privítala starostka obce Repková a tým aj slávnosť otvorila. Po prejave nasledoval bohatý kultúrny program v ktorom vystúpili žiaci zo ZŠ Sedlíska, Tovarné, ľudový rozprávač "Ander z Košíc", skupina spevákov z REPETE pod vedením J. Velčovského a súbor Zemplín z Michaloviec. Na slávnosti bolo prítomných vyše 2500 ľudí. (Archív č. 7/97)

12.12.97 sa uskutočnila kult. akcia organizovaná OcÚ v Tovarnom spolu s MŠ a ZŠ "Pod vianočnou jedličkou"

27.12.97 zorganizovala Rodičovská rada" pri ZŠ v Tovarnom "Štefanskú zábavu" v kultúrnom dome, ktorá sa naozaj vydarila.

31.12.97 oslavovali občania 5. výr. vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Pri vatre potom pri hudbe sa občania, najmä mladí, zabávali až do rána a tak vítali nový rok 1998.

8-9. 11. usporiadali členovia a chovatelia vzácneho vtáctva ZO EXOTA Vranov so sídlom v Benkovciach, v Tovarnom už tradičnú každoročnú výstavu vzácnych operencov. Riaditeľom výstavy bol chovateľ Miroslav Lorenc z Tovarného. Pri tejto príležitosti vydali členovia tohto chovu "Katalog Exota 97". Na výstave bolo prezentovaných 500 exempl. 15 druhov exot. vtákov. Najhodnotnejšie vtáky vystavovali  M. Lorenc - rozela slamovožltá a Jaroslav Varga - barnard klonkurský, obaja z Tovarného.

V obci aj v tomto roku boli zapojené do súťaže len 2 futbalové družstva, iný šport sa závodne neprevádzal. Tovarné reprezentovali hráči L.Kováč - brankár, J. Babinčák,Drobňak, R. Kunca, J. Gajdzik, J. Hobľák, J. Koprivňák, Š. Magura,, Ľ. Jenčo, K.Kandalík, a J. Žotáni. Vedúcim mužstva bol Miroslav Duda, ktorému nik nepomáhal. Klub sa aj naďalej boril s fin. prostriedkami. Účasť obč.na zápasoch veľmi slabá cca 50-60.

1.6.1997 sa konal v obci tradičný "Beh Vďaky" VII. roč. Tovarné - Štefanovce a späť. Zúčastnilo sa ho 47 pretekárov, medzi nimi aj ženy. Z Tovarného Zuzka Chmeľová. Organizátormi behu boli obec Tovarné a Štefanovce. Bežalo sa vo viacerých kategóriách.

I.kat. do 40 rokov : 1. Marcel Matanin, 2. Mochnacký, 3. Lipovský

II.kat. nad 40 rokov: 1. Strčímpl /Košice/,

           nad 50 rokov: 1. Krivda /Košice/

Veteráni - 1. Zimmerman /Prešov/

ženy : 1. Semanová /Košice/

           4. Z. Chmeľová /Tovarné/

26.7. -8.8.97 prebiehal 41. roč. pretekov "tour de slovaguie" okolo Slovenska. 31.7. o 14:20 hod. prešli pretekári aj našou obcou. Vítala ich hudba z MR a niekoľko športových nadšencov.

24.8.97 sa konal 5.roč. Sokolského polmaratónu. Organizátormi aj tento rok boli OcÚ Slov. Kajňa, Tovarné (tu býva obratka)

4.10.97 sa konal výstup na hrad Čičva v rámci výstupu na 101 slov. hradov a zámkov. Tohto výstupu zúčastnili aj občania Tovarného, ba aj obyvatelia Domova dôchodcov (Archív č.13/97)  Plénum i rada OcÚ pracovala pod vedením starostky Ľ. Repkovej podľa schváleného plánu. Práca nebola ľahká. Na zasadnutiach sa riešili najzáväznejšie problémy obce. Medzi ne patrili dostavba kostola, výst. skládky tuh.kom. odpadu, výstavba lesoparku, zabezpečovanie finančných prostriedkov na rôzne kult. podujatia, pomoc soc. slabším rodinám a mnohé iné obecné záležitosti - napr. zavedenie plynu pre MŠ a ÚNZ.

2.marca 1997 sa konalo verejné zhromaždenie občanov, na ktorom starostka obce oboznámila občanov o plnení voleb. programu s návrhom rozpočtu na r. 1997, otázky majetku urbariátu, odpadové hospodárstvo. Prejednávala sa aj otázka prenajatia byv. starej školy ing. Halgašovi a Fr. Michalovi. Bol daný súhlas. Súhlas dostal aj V. Baník na výstavbu budovy pre výrobu kŕmnych zmesí. Riešila sa aj otázka verejného osvetlenia a opravy MR. /miestny rozhlas/, pre nedostatok fin. prostr. prevedená nebola. Rozpočet obce na rok 1997 : 5 363 000.- Sk

Počet obyvateľov k 31.12.1997 : 1062, Rómov : 18, narodilo sa 10 detí, zomrelo 10 občanov, sobášov 6.

2.2.1997 došlo na obec. úrade ku krádeži v noč. hodinách. Ukradnutý bol dosť ťažký trezor aj s obsahom. Páchateľ nebol zistený.

20.2.1997 sa konala výr schôdza požiar. ochrany. Predsedom je Jozef Gregus. Organizácia má 23 členov, 23.7.1997 sa zúčastnili obvod. kola PO v Sl. Kajni, kde obsadili 3. miesto.

11.5.1997 sa mal uskutočniť v obci míting organ. KDH, DÚ a DS na 18:00 hod. Tento sa však pre neúčasť občanov nekonal. Zameraný bol na referendum. 23 - 24.5.97 sa v obci konalo referendum. Zapísaných bolo 736 voličov. Voľby sa zúčastnilo 85 voličov - 11,5%.

1.9.1997 ukončil v obci svoju činnosť daňový úrad a presťahoval sa do Vranova je umiestnený v hoteli TATRA.

19.10.1997. Pri príležitosti "Mesiac úcty k starším" zorganizoval OcÚ akciu pre dôchodcov ku ktorým sa prihovorila starostka obce Ľ. Repková a každý dôchodca dostal darček. S kultúrnym programom vystúpil súbor z N. Hrušova. Podľa lekárskych záznamov mimoriadne choroby sa nevyskytli až na chrípku, ktorá bola vo februári 97 a vyskytla sa najviac u detí.

Koncom okt.97 sa dožila krásneho život. jubilea 50 rokov života M. Hromiaková, zast. r. školy v Tovarnom. K tomuto sviatku jej prišli blahoželať inšp. J. Behajla, M. Mačingová, ved. fin. odboru A. Smetana, predseda PD Ing. J. Dzuracký, starostka obce Ľ. Repková, učitelia a žiaci.

ROK 1998

V tomto roku v charaktere podnebia sa nevyskytli nijaké zvláštnosti. Striedali sa slnečné dni s chladnejšími i zima bola mierna, snehu bolo viac ako vlani, i dažďa. Snežilo v januári, vo februári, v marci prehánky a prvý sneh sa objavil koncom novembra. V zimných mesiacoch sa pohybovali teploty od -5°C do 15°C. Najchladnejšie bolo 1.2.98 -17°C. Počasie však prialo naším poľnohospodárom a jarné práce začali už koncom febr., ale bolo sucho. V marci napršalo len 11 mm zrážok. Apríl začal teplom a 1. -4. bolo +20°C a ku koncu apríla +24°C. I zrážková činnosť bola lepšia, za mesiac napršalo 81 mm na 1m2, najviac 19. a 20.4. až 31 mm. Začiatok mája bol teplý, teploty dosahovali až +29°C, potom sa ochladilo a teploty dosahovali len okolo +10°C. V júni i v júli počasie striedavé. 11.6. prišla prvá búrka s dažďom. Hodne pršiavalo v júli, keď za mesiac napršalo až 133 mm vody najviac v roku. po týchto dažďoch prišlo v auguste teplo a objavila sa pleseň najmä na zemiakoch, úroda bola slabšia a obyv. začali s vykopávkou už v polovici augusta. Žatve počasie prialo a bola ukončená 18.8.. Úroda slabšia, najmä jar. jačmeňa. Jeseň bola premenlivá, sept. pekný, okt. daždivý napršalo 107 mm vody, aj nov. hodne pršiavalo a sťažovalo prácu poľnohospodárom. December začal jarným počasím, mrazy -6°C. 4.12. však už napadlo 14 cm snehu a snežilo takmer každý deňa museli zasiahnuť snehové pluhy, tvorili sa záveje. Výška snehu dosahovala až 50 cm. V tomto roku dosiahli zrážky 706 mm vody na 1m2 ,viac a 141 l na m2 ako v r. 1997. Ľadovec sa v tomto roku nevyskytol, ani iná živelná pohroma.

Ako som už spomenul daždivé počasie v júli a náhle horúčavy v auguste zapríčinili výskyt plesne na časti zeleniny (paradajky,kapusta,kaleráb) a zemiakoch, ba pleseň sa vyskytla ak na orechoch a počasie malo vplyv aj na úrodu obilnín.

Dňa 3.4.1998 o 14:00 hod. prileteli na svoje staré hniezdo. Vychovali 2 mláďaťa. Odleteli koncom augusta. 20.9. preleteli cez obec zo severu na juh divé husy. Veľmi malý výskyt lastovičiek.. Pár divých kačíc brázdi vody nášho rybníka "BOR". Každoročne 1. mája začína na rybníku rybárska sezóna.

Zmeny v kultúrach siatia a sadenia nenastali. Seje a sadí sa ako doposiaľ. Vzhľadom na finančné ťažkosti, výstavba rodinných domov zaostala. Občania si sem tam urobia menšiu prestavbu domov, upravia fasády, ohrady a viac nič. Od 16.8. sa pokračovalo vo výstavbe lesoparku. Pre detí MŠ a ZŠ bol vybudovaný malý oddychový areál - hojdačky, pohyblivý mostík, lavičky ap.

Začiatkom roka sa začalo v miestnom parku s budovaním telefónnej digitálnej ústredne. Stavbu prevádzali Slovenský telekom Bratislava. Hodnota diela predstavuje 3 000 000.- Sk Vďaka tejto si mohli občania za veľmi výhodnej ceny dať zaviesť do domácnosti telefón. Toto využilo vyše 100 obyvateľov.

Starostka obce Ľ. Repková po celý rok dbala, aby fungoval miestny rozhlas, osvetlenie obce, aby boli v poriadku parky, cintorín i voľne priestranstva. Jej zásluhou takmer zmizli divoké skládky TKO.

V obci sú aj naďalej len 2 školy MŠ a ZŠ, ktoré svoju činnosť prevádzajú za dosť zložitých finančných podmienok. I pritom však zásluhou kvalitných pedag. pracovníkov i dobrého vedenia školy dosahujú dobré výsledky. Pri obidvoch školách sú aj školské jedálne a pri ZŠ aj 2 triedy školskej družiny. Zápis žiakov do 1. ročníka pre šk. r. 1998/99 sa konal 11.2. 1998 a zapísaných bolo 21 detí. Po zápise odovzdala starostka obce deťom pekné vecné ceny - škol. potreby. Budúcich prváčikov pozdravili kult. programom prváci ZŠ. Na vlastnú žiadosť odišla zo škol. služieb doterajšia riaditeľka PaedDr. Helena Mataninová a za riad. šk. od 1.5.1998 bola menovaná doterajšia zástupkyňa Mgr. M. Hromiaková a za zast. Mgr. V. Harmanová. Na materskú dovolenku odišla Mgr. Kveta Mižáková a na jej miesto išla ved. ŠD Viera Belaniová. Do ŠD prišla uč. Žgradová. Ostatní učitelia ostali bez zmeny ako 1.9.1997. 1.4.1998 nastala zmena aj u prevádzkových prac. Odišiel škol. Milan Gut a na jeho miesto nastúpil Ján Širý z Tovarného.

27.1.98 sa konalo obvodné kolo v speve. Zúčastnili sa ho ZŠ zo Sedlísk, N. Hrabovca, Sl. Kajne, Holčikoviec a Tovarného.

28.1.1998 sa uskutočnila v Košiciach výstava cest. ruchu, zúčastnila sa jej aj obec Tovarné a s kultúrnym programom tu vystúpili žiaci ZŠ.

7.2.1998 usporiadali žiaci ZŠ pod vedením svojich učiteľov Karneval. Najlepšie masky boli odmenené vec. cenami - hudba MUDr. Grumel - rodič-disdžokej.

13. - 19.1. sa zúčastnili žiaci so svojimi inštr. učiteľmi lyžiarsky výcvik (Mgr. A.Treľová, Mižák) v Mlynčekoch s 32 žiakmi 7. roč.

26.3.98 oslávili uč. ZŠ v Tovarnom spolu s uč. zo Sedlísk svoj sviatok "Deň učiteľov" v reštaurácii Plzenská v Humennom. K tomuto sviatku prišla učiteľom do školy zablahoželať aj starostka obce p. Repková. Darovala učiteľom kvety. Koncom marca v rámci "Mesiac knihy" usporiadali uč. so žiakmi besedu so spisovat. Vierou Čurmovou. Spisovateľka oboznámila prítomných so svojimi dielami a celkovej jej liter. činnosti.

7.5.1998 prebehla akcia "Deň Zeme". Zúčastnili sa  jej žiaci ZŠ, ktorí pracovali na čistení "Lesoparku". K žiakom sa prihovoril prac. živ. prostr. OÚ vo Vranove p. Baraník. Pri tejto práci pomáhali aj obyvatelia Domu dôchodcov.(Archív č. 3/98.)

14.6.1998 usporiadala školská rada akciu, ktorá sa každý rok teší veľkej pozornosti nielen detí ale i rodičov, "Rodičia deťom - deti rodičom". Prebiehali rôzne súťaže, do ktorých sa zapájali aj rodičia so svojimi deťmi.

Víťazi : 1. rodina Koprivňakových, 2. rodina Jevických, 3. rodina Turcmanovičových.

Žiaci sa zúčastňovali aj ďalších okr. súťaží ako: Cezpoľný beh, Plameň, moderné tance, plávanie, hádzaná, mini futbal.

Škol.rok 1998/99 začal sa 2.9. s nezmeneným uč. kolektívom. Počet učiteľov : 20, Počet žiakov 251, Rómov 41, stravuje sa 84 žiakov.

Materská škola, počet učiteliek 4, počet detí 53, počet skupín 2. Učiteľský kolektív i ostatní pracovníci sa nemenili. Bohatá bola aj kultúrna činnosť detí z MŠ. Pod vedením svojích učiteliek sa detí zapájali do každej kultúrnej akcie v obci. 10.5.1998 pri príležitosti Dňa matiek vystúpili s kultúrnym programom v DD v Tovarnom. 25.5.1998 usporiadali detskú olympiádu v športe (Archív č.9/98). 31.5.98 zúčastnili sa aktívne Behu vďaky. 13.12.98 učinkovali na Mikulášskej nádielke, ktorú poriadal OcÚ v Tovarnom. 1.10.98 navštívili divadelné predstavenie Červená čiapočka - zahral ju divadelný súbor z Bratislavy.

21.2.98 sa konal v KD reprezentačný ples spojený s bohatou tombolou. Kultúr. programom prít. pobavili Revilákovci z Bardejova. 26.2.98 mala skupina mladých rodín nazývaná FOKOLARE v kut. dome spoločné posedenie. 10.5. 98 organizoval OcÚ návštevu obyv. DD ku Dňu Matiek. K starenkám sa prihovorila st.obce Ľ.Repková. S kultúrnym programom vystúpili žiaci MŠ a ZŠ. (Archívč. 7/98) 14.2.98 usporiadali rodičia detí v MŠ fašiangový ples. V tento deň sa takýto ples konal aj pre detí ZŠ.

23.8.98 sa v obci konali Kultúrne slávnosti spojené s dožinkami. Zúčastnil sa ich aj minister vnútra Mgr. Gustav Krajčí, ktorý sa výše 1000 davu aj prihovoril. Slávnosti spestrili súbory Vranovčan, Revilakovci, žiaci ZŠ a MŠ z Tovarného. Bohatá bola aj tombola. Krásne boli zhotovené aj dožinkové vence. (Archív č.8/98).

28.11.1998 sa konala schôdza spol.org. Unia žien, ženy hodnotili svoju činnosť. Lenka Lorencová previedla aranžov. adventných vencov.(Archívč.10/98).

20. - 21.6.1998 zorganizoval OcÚ v Tovarnom témat. zájazd po Slovensku pre dôchodcov, poslancov i prac. OcÚ. Navštívili vodné dielo Gabčikovo, Bojnický zámok i skládku TKO v Dežericiach v okr. Bánovce n/Bebravou (Archív č.11/98).

13.12.98 OcÚ zorganizoval pre detí MŠ i žiakov ZŠ Mikulášske nádielku, ktorá bola naozaj bohatá. Po odchode p. Mražikovej na mater. dovolenku, činnosť obcnej knižnice zaostala.

Kino v obci už dávnejšie prestalo svojú činnosť a mládež občas odchádza do kina do Vranova. Každý piatok mimo pôstneho času, sa mládež zabáva na diskotéke v pohostinstve "Clevers" v Tovarnom. Dosť často večerami skupiny mládeže navštevujú l e s o p a r k. Okrem futbalu a tanečných zábav sa mládež inou činnosťou nezaoberá. Športová činnosť v obci je dosť slabá. V obci sú 2 futbalové družstva - žiačke a dospelých. Lepšiu športovú činnosť vykazujú žiaci ZŠ. Futbalový oddiel stále zápasí s finan. problémami. Vypomáha im ako tak PD a OcÚ Tovarnom a tak aj futbalové výsledky sú slabé o čom svedčí aj tabuľka zo zápasov. (Archívč.13/98) Aj návštevy na zápasoch sú malé pre slabé výsledky.

31.5.1998 sa konal v obci "Beh vďaky" Tovarné - Štefanovce a späť. Behu sa okrem dospelých zúčastnili aj detí z MŠ a žiaci ZŠ. Po behu z príležitosti Dňa detí sa konala pre nich v KD diskotéka. Víťazom sa Behu vďaky stal Lipovský z Košíc. Zo 6 žien zvíťazila Tiszová z Košíc. 30.8.98 prebiehal našou obcou polmaratón Sl. Kajňa - Tovarné a späť. 5.7.1998 sa uskutočnil na ihrisku v Tovarnom futbalový zápas starých hráčov zo súčasnou jedenástkou.  

Keďže sa v tomto roku mali uskutočniť voľby do NR i komunálne voľby, práce s prípravou týchto bolo na OcÚ akurát dosť. K tomu došlo dňa 31.8.1998 aj k personálnej zmene na úrade. Odišla p. Hrabovčáková V. a na jej miesto 1.10.1998 nastúpila p. Tomášová zo Sedlísk. Tasadnutia rady, čo obec zastupiteľstva sa konali spravidla podľa plánu, i podľa potreby. Pravda aj v tomto roku zápasil OcÚ s finančnými problémami a preto ani plánované úlohy všetky splniť nemohol. OcÚ organizoval rôzne kult. podujatia, zasadnutia spol. organizácii, kult. a tematické zájazdy, staral sa o vzhľad obce, aby fungoval MR, verejné osvetlenie, o výber dani a poplatkov na čom má veľkú zásluhu starostka obce Repková, čo sa ukázalo ak v komunálnych voľbách 18. a 19. 12. keď bola počtom hlasov 357 oproti uchádz. na post st. V. Hrabovčákovej, ktorá dostala 226 hlasov, znovu za starostku obce zvolená. Keďže sa blížili voľby do NR začala sa aj predvolebná kampaň. 1.5.98 organizovalo SDK stretnutie s poslancom Jánom Figeľom. Veľmi malá účasť. 30.8.98 navštívil obec minister živ. prostredia RNDr. Jozef Zlocha. V rámci predvolebnej kampane zaujímal sa o postupe prác na Lesoparku a iných ekolog. stavieb. koncom augusta 98 prešiel obcou cez poludnie bicyklový sprievod poslancov SDK na čele s posl. Figeľom, ktorý s rozhls. voza prehovoril k malej hŕstke zvedavcov.

Voľby do NR a Referendum prebiehali v dňoch 25 a 26.9. 1998. V našej obci volili občania v KD. Pracovali 2 volebné komisie. Jedna pre voľby do NR a druhá pre Refer. Voľby prebehli veľmi korektne, bez akýchkoľvek incidentov.

Výsledky volieb do NR: počet zapísaných voličov : 772, vydaných obálok :660, odovzdaných obálok : 658, platné hlasy : 652.

Počet hlasov pre jednotlivé strany: HZDS - 219, SDK - 160, SDĽ - 113, SOP - 87, SNS - 32, KSS - 21, ZRS - 10, NEJ . 2.

Komunálne voľby 18. a 19. 12.1998, počet zapísaných voličov - 774, vydaných obálok - 607, odovzdaných obálok - 607, platné hlasy - 581 pre obec. zastupiteľstvo a 583 pre starostu.

Platné hlasy pre : p. Repkovú - 357, p. Hrabovčákovú - 226.

Starostka : Ľ.Repková.

Poslanci : Ing. Halgáš, MUDr. V. Grumel, MUDr. Revák, Mgr. Jevická, Mgr. Mižák, J.Belani, F. Stanovčák, M.Lorenc, H. Šnelcerová, Jaroslav Vrga, J.Čižík, M. Macko

15.2.1998 sa konala výr. schôdza dôchodcov a teles. postihnutých. Hodnotili svojú činnosť. Starostka sa im poďakovala za pomoc pri úprave verejných priestranstiev, najmä pri úprave cintorína. Preds. dôch. sa zasa poďakovala OcÚ za starostlivosť, ktorej sa im od  OcÚ dostáva. 24.4.1998 sa konala schôdza SČK. Jej cieľom bolo vyhodnotenie dobrovoľných darcov krvi, ktorých je v obci 54. Boli medzi nimi darcovia, ktorí obdŕžali diamat. plaketu Anton Baník, zlatú dostali 5 darcovia, striebornú 8, bronzovú 7 darcovia. Všetci medailisti dostali finančné odmeny, ostatní vecné odmeny od OcÚ. vyznamenania odovzdával miestny lekár MUDr. Jaroslav Cintavý. Za darcovstvo sa odmeneným poďakovala aj star. obce Ľ.Repková. Kultúrnym programom darcov pozdravili deti MŠ a žiaci ZŠ.(Archív č.20/98)

12.5.1998 tragicky zahynul vo svojom dome pri oprave elektric. prístroja, dôst. z povolania Laco Magura.

17.7.1998 oslavovali na Ranči za prít. ministra Ing. Mráza stavbári svoj sviatok Deň stavbárov. Zúčastnilo sa na ňom 210 prac. v stavebníctve. O všetko sa starali pracovníci stav. firiem Ján Kerčák a Pavol Vojtko obaja z Tovarného (pracovníci Stavotermu Michalovce)

16.8.1998 sa konala v Tovarnom požiarnická súťaž - obv. kolo. Tovarné obsadilo 2 miesto. Na okresnej súťaži PO v Bystrom 5.9.1998 pod vedením M. Macka, obsadilo Tovarné 4 miesto.

19.8.1998 našu obec navštívil aj so svojím sprievodom minister zdravotníctva MUDr. Ľ. Javorský. Zaujimali sa o výsledky obce s ktorými ich oboznámila starostka obce. Navštívili tunajšie zdrav. stredisko a DD v Tovarnom kde ich privítala kult. úderka Hrušovčan.

31.8.1998 odišiel do dôchodku detský lekár MUDr. Ján Repko a na jeho miesto nastúpila p. MUDr. Natália Mikovčiková, ktorá dochádza z Vranova.

Výročná schôdza PD sa konala 16.4.1999 pod vedením už nového predsedu PD Ing. Jána Dzurackého, po odchode Andrea Hasaru. Vo svojej správe podrobne vyhodnotil výsledky, klady i nedostatky, ktoré dosiahlo, či nedosiahlo PD v Tovarnom v r. 1998. PD sa i v tomto roku borilo s finančnými problémami. Slabšie boli i hospodárske výsledky, najmä v rastlinnej výrobe a PD v r. 1998 hospodárilo so stratou 2 245 000.- Sk. I keď sme dostali štátne dotácie vo výške 4 295 291.-Sk to nestačilo kryť naše výsledky. Neprialo nám ani počasie, mokrá jeseň, nepodarilo sa vysiať všetko obilie, zemiaky boli ešte aj v novembri v zemi, aj v tomto roku muselo v zimnom období na 5 mesiacov odísť na 60% plat 32 pracovníkov. úroda obilia v r. 1998 bola slabšia ako v r. 1997, pokles nastal aj v živočíšnej výrobe oproti r. 1997.

Počet všetkých pracovníkov v PD 56, z toho žien 18, THP 7. V roku 1998 PD hospodárilo na celkovej výmere 1431 ha, z toho orná pôda 996 ha, lesy a pasienky 417 ha, ovocné sady 18 ha. Správa PD : Ing. Ján Dzuracký - predseda, členovia : M. Lorenc, M. Konečná, J. Čižík, M. Kunca, J. Kožej, Radova, . Revízna komisia: M. Pastýriková preds., členovia J. Fecenko, J. Magura, A. Košudová a J. Onufrová.

ROK1999

Ani v tomto roku v podnebí k podstatnejším zmenám nedošlo. Tunajší pozorovateľ zrážok /Ján Géci/ pravidelne zaznamenával množstvo napadaného snehu i dažďa po celý rok. Najviac snehu napadalo V mesiaci februári a jeho výška bola až 60 cm. Denne pracovali mechanizmy, aby zabezpečili premávku i zásobovanie. Najviac snehu spadlo 12.2.1999 a to až 14 cm. Vodné zrážky boli v jednotlivých mesiacoch priemerné. Najväčšie boli v mesiaci júli. 8.7. napršalo s búrkou 10,2 mm a celkový úhrn v tomto mesiaci bol 120,7 mm, čo je 120,7 l na m2. Najmenej zrážok spadlo v septembri 26 mm a tento mesiac bol v roku najkrajší. Najvyššie nameraná teplota bola 7.7. - 34°C. Najnižšia teplota bola v nov. -14°C. Celkový úhrn zrážok bol v r. 1999 743 mm a bol vyšší oproti r 1998 o 37 mm viac. V tomto roku u nás k žiadnym živelným pohromám nedošlo. Prvý mráz v jeseni bol 14. okt. a sneh v nov. až 40 cm. Aj v tomto roku museli obyvatelia bojovať proti rôznym plesniam na úrode. Pleseň stále prenasleduje zeleninu - paradajky, uhorky, papriku. Už druhý rok sa nedarí napestovať kapusty. Už začiatkom júna sa na zemiakoch objavila pleseň a došlo k skoršej vykopávke. Takmer pre suchotu v čase vegetácie, poľnohos. družstvo nemalo žiadnu úrodu repky olejnej. Aj ostatné obiloviny boli slabé. Zmeny v kultúrach siatia nenastali . Aj sadbu zemiakov má PD vlastnú. Ani netopiere ani čierne bociany sa nevyskytli. Iba bocian biely znovu sa ukázal a zahniezdil ako každoročne na komíne ZŠ 30.3.1999. Vychovali 2 mláďatá a odleteli 27.8. Aj naďalej brázdia vodu tunajšieho rybníka dive kačice. Ovocia bolo v tomto roku málo. Príčina slabých výsledkov obilia na PD bola v tom, že jeseň v r. 98 bola veľmi mokrá, všetko obilie sa nezasialo, na jar 99 prišli skoro suchá a obilie dobre nedorástlo.

V tomto roku pribudol iba 1 nový dom a výstavbou nového na parceliach "Osičie" za počal Ing. F. Oravec. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov práce v lesoparku sa prevádzali iba sporadicky. Koncom dec. bola ukončená hlavná trasa plynovodu na ulici "Pod Osičom" a prípojky plynu si z času na čas dávajú občania, ktorí ešte plyn nemajú. Taktiež pribudli ďalšie telefónne prípojky do domácnosti. Obecný úrad pod vedením starostky p. Repkovej dbal, aby bol v poriadku MR, verejné osvetlenie, udržiavané boli v rámci verejno- prospešných prác, miestne parky, verejné priestranstva, aby bol čistý potok ap. Pár domov, ktoré zostali po smrti majiteľov, boli inými odkúpené atieto si noví majitelia zrekonštruovali. Išlo o domy po M. Cichého, J. Dudaša a J. Demjančíka. Tieto domy zakúpili cudzí obyvatelia - nie z Tovarného.

Aj v tomto roku sa PD borilo sťažnosťami. Príčinou boli klimatické podmienky, finančné ťažkosti, splácanie 1 mil. dlhu, zlý strojový park, drahé pohonné hmoty, slabé hekt. výnosy obilia, ale najmä repky olejnej, keď z 1 ha zobrali iba 1,76 t. Na slabšie výsledky v rastlinnej výrobe sa podpísalo hlavne počasie. Jeseň v roku 1998 bola mokrá, všetko obilie sa nezasialo. Jarné práce - sejba začala síce 22.3., ale letných mesiacoch prišiel chlad - máj, v júni sucho a teplo, obilie zlé dozrievalo, čo sa prejavilo na výnosoch, ktoré boli horšie ako v roku 1998. Žatva začala 7.7. a bola ukončená začiatkom augusta. Na pomoc žatve prišli 3 kombajny zo Zbudského Dlhého. Skončila sa bez väčších problémov. Pekná bola úroda zemiakov 11,65 t z ha a kŕmnej repy 63,92 t z ha. Pracovníci aj v tomto roku odchádzajú na 6 mesiacov za 60% plat. Zmeny nastali aj v rámci katastr. územia PD. Na žiadosť niektorých členov PD a to Š. Kanaloš, J. Bajcura, M. Belani,J. Zauborný, B. Džuňa, a M. Džuňa, J. Petriga, M. Lazorová prišli prac. geod. z Vranova vymerať na parc. Pastovník pozemky, ktoré prešli do vlastníctva žiadateľov. Tento akt sa uskutočnil 20.sept.1999.

25.3. sa konala v miestnom kult. dome za účasti 54 čl. PD výročná schôdza. Správu o činnosti a hosp. PD predniesol jeho predseda Ing. Ján Dzuracký. Voľby sa nekonali, správa a vedenie PD zostali nezmenené. Štátne dotácie pre PD v r. 1999 predstavovali sumu 4 707 000.-Sk. Zisk PD v r. 99 bol 0.-Sk, Strata v r. 99 bola - 2 583 000.- Sk. PD predávalo jablka zo svojich sadov 1 kg za 6.- Sk, ovocie si musel sám kupujúci neoberať.

Súkromní podnikatelia (4) pokračujú aj naďalej vo svojej činnosti, zamestnávajú spolu 8 ľudí. Žiadné nové remeslá nepribudli. Pár žien v domácnostiach háčkuje alebo štrikuje pre vlastnú potrebu, ale dokážu urobiť krásne veci, ktoré prezentovali na výstave dňa 23.3. v Tovarnom. p. Luptáková, Koprivňaková, Štoková.

Školský rok 98/99 sa začal 2. septembra 98. Slávnostný príhovor predniesla Mgr. M. Hromjaková novo menovaná riad. školy. Privítala 19 prvákov, ostatných žiakov i uč. kolektív.

Počet žiakov 244. Z učiteľského kolektívu k 1. sep.98 odišli : PaedDr. MAtaninová, Mgr. Olbrichtová, Žgradová a Ing. Gurbaľová na matersku dovolenku. Do kolektívu prišli Mgr. Brňová, Mgr. Ďurana, Palenčík, sl. Denisa Krivá a Ing. K. Dzuracká. Ako dôchodca zostáva učiť p. uč. Gupčová. V dňoch 9 a 10.6.99 bola na škole preved. okr. inšpektormi kontrola časť predmetov a to : matematika, prírodoveda, prírodopis, dejepis a fyzika. Škola bola v preverovaných predmetoch úspešná na 68,91 %, čo onšp. hodnotila ako veľmi dobrú úroveň. Matersku školu v tomto roku navštevovalo 52 detí, boli rozdelení do 2 skupín, učiteľský kolektív v počte 4 zostal nezmenený , spolu s deťmi sa podieľal takmer na každom kult. a šport. podujatí.

1.9.1999 - Kultúrne slávnosti na Ranči. S kultúrnym programom sa predstavili aj žiaci ZŠ. Program pripravili uč. Belaniová, Kováčová, Treľová a p. zast.riad. šk. Harmanova, ktorá program moderovala. V programe vystúpila aj skup. Drišľak a Vršatec. Slávnosť otvorila a svojím programom privítala vzácnych hostí medzi nimi aj prednostu OU vo Vranove MVDr. Pribulu, starostka obce Ľ. Repková . Nechýbala ani bohatá tombola a dobrí sponzori. Po oficiálnej oslave bola tanečná zábava.

Na začiatku šk.r. 99/2000 školu navštívil prednosta OÚ MVDr. Igor Pribula so svojou sekretárkou. Vyjadril uspokojenie s prípravou školy nna nový šk.r. a prisľúbil pomoc najmä po finančnej stránke(Plyn, oprava strechy) V okt. 99 získala škola certifikát "Zdravá škola" Projekt vypracovali Mgr. E. Lisá, a Mgr. A. Treľová. V novembri 99 učiteľky tunajšej školy Mgr. E. Kuncová a Mgr. V. Harmanová, zást.r.šk. svoje krásne 50. narodeniny. Veľmi milá slávnosť aj zást. OcÚ a O. ktorí oslávenkyne pozdravili.

6.2.99 organizoval OcÚ pod vedením starostky obce "Fašiangový ples" spojený s tombolou.

8.10.99 Organizoval OcÚ v rámci "Mesiaca úcty k starším" kultúrne podujatie do DD v Tovarnom. S kultúrnym programom vystúpili žiaci MŠ a ZŠ. K obyvateľom DD sa prihovorila star. obce Repková.

9.10. 99 tiež v rámci "Mesiaca úcty k starším" Klub dôchodcov a invalidov pod vedením jej preds. Emilie Štokovej kultúrny zájazd na trase Letanovce- Spiš. Podhradie-Kežmarok - Levoča a späť. Zájazdu sa zúčastnilo 39 obyvateľov.

Aj v tomto roku boli aktívne len 2 futbalové družstva : žiaci a dospelí. Hrali okresnú súťaž zo striedavými úspechmi. Žiakov viedol M. Duda a dospelých Jaroslav Babinčák. Obidve družstva zápasili s nedostatkom fin. prostriedkov i kvalitných hráčov a také boli aj výsledky.

23.5.1999 o 14:00hod. prebiehal IX. roč. Behu vďaky Tovarné - Štefanovce a späť. Zúčastnilo sa na ňom okrem dospelých aj žiaci MŠ a ZŠ. Za dospelých z Tovarného bežali Peter Chmeľ, Rado Repko, ale aj uč. ZŠ Mgr. Ďurana.

14.12.1999 ZŠ usporiadala šachový turnaj. Výsledky : 1. Monika Fridmanská, Miroslav Fridmanský, 3. Matúš Duda.

O zdravie občanov sa starajú 3 lekári ako v minulosti. V mesiaci febr. pre chrípku bola na týždeň zatvorená MŠ. Obyvatelia, ale i mládež sa moderne obliekajú. Pribudajú zahraničné auta a horské bicykle.

15.1.99 sa konalo 1 zasadnutie novozvolených poslancov. Poslanci skladali do rúk starostky slávnostný sľub. Na zasadnutí boli schválené komisie v tomto zložení:

zdravotná komisia: MUDr. Revák, J. Kandalík, A. Slaviková

škol. a kultúrna : MUDr. V. Grumel, Mgr. Mižák, Mgr. Jevická

poľno - stavebná: Ing. Halgaš, Čižík, F. Michalov.

16.11.99 sa konalo mimoriadne plénum za účelom pripravovaného odchodu MUDr. J. Cintavého a príchodu nového lekára na zdrav. stredisko MUDr. Bodu. Vzhľadom na opakované sťažnosti MUDr. Jozefa Kucíka bola vytvorená komisia v zlož. Mgr. Jevická, M. Lorenc, a zást. starostky M. Macko, aby zistila príčiny sťažovateľa. Z komisii najiniciativnejšie pracovala škol. a kultúrna. Rozpočet na rok 1999 : príjmy 2 327 000.- Sk, výdavky : 3 169 000.- Sk, schodok 842 000.- Sk.

15.5.1999 pristúpili občania k urnám, aby z 2 kandidátov Ing. Šustera a JUDr. V. Mečiara, jedného zvolili za prezidenta SR. V prvom aj v druhom kole v obci zvíťazil Ing. R. Šuster.

20.3.1999 organizoval OcÚ brigádu na úpravu cintorína. Zišli sa iba 4 občania.

20.3.1999 sa konala členská schôdza požiarnej ochrany. Predseda J. Gregus zhodnotil doterajšiu činnosť a konštatoval, že sa zvýšil o túto prácu záujem mladých ľudí. Strojový park ostatná požiarna technika je vo veľmi zlom stave, šťastie, že nebolo ju treba použiť. Sám vedie aj mládežnícke družstvo.

23.3.1999 sa konala schôdza SČK, Únia žien, invalidov a dôchodcov spojená s výstavou inštalovanou v kult. dome od 23.3. do 31.3.1999. Vystavené boli výšivky, maľované kraslice, rôzné bábiky a ďalšie krásne veci vytvorené našimi ženami.

6.6.1999 sa konala v Bystrom okresná súťaž požiarnej ochrany. Zúčastnilo sa jej aj naše družstvo a získalo 2. miesto.

11.12.1999 Poľovnícke združenie v Tovarnom poriadalo okresnú súťaž poľovníckych psov v durení zveri. Zúčastnilo sa jej 10 rôz. psov z okresu. 1. miesto získalo Poľovnícke združenie Bystré. Tovarné získalo 3. miesto. Predseda PZ je aj naďalej Ján Kožej str. a združuje 24 členov.

29.12.1999 sa konala v Tovarnom schôdza Klubu HZDS. Príprava a zvolenie delegátov na okresný snem. Za okresnú organiz. bol prítomný jej predseda PHDr. B. Bak.

Bytvá kultúra a hygiena obyvateľov je stále na patričnej úrovni.

ROK 2000

Rok 2000 je posledným rokom 2. tisícročia. Za túto dobu kronikári zaznamenali množstvo rôzných udalostí, dobrých i zlých. I náš kronikár za posledných 50 rokov zapísal toho hodne. Rok 2000 sa veľmi, čo sa týka podnebia, veľmi nelíšil od predchádzajúcich. Zrážková činnosť

býva v jednotlivých mesiacoch skoro rovnaká. Keď napr. v roku 1999 bol 743 mm, v tomto roku to bolo 647 mm. Najčastejšie pršiava v júni a v júli. 24.6.2000 napršalo za 24 hod. 30,4 mm a 16.7.2000 31,0 mm, ale za celý rok len 2,6 mm a 2.7. odpol. s dažďom padal aj ľadovec, ale len krátko asi 7 min., škody nenarobil. Teploty neboli tiež extrémne, dosahovali v letných mesiacoch jún - júl hodnoty do 35°C. 3.5. bol slabý mráz, poškodil uhorky, zemiaky i kukuricu. Zima sa prihlásila v dec. 4.12. mráz -3°C, 19.12. napadol prvý sneh. Celkové zima bola prijateľná , teploty -8 až -12 °C. Výška snehovej prikrývky k 31.1., 30cm. Topiť sa začal koncom februára. Živelné pohromy neboli.

Aj v tomto roku zápasili obyvatelia s plesňou na zelenine, zemiakoch, ktoré sa v poslednom období kopu už v auguste. Úroda na PD sa veľmi nelíšila od minulej. V r. 1999 osievalo 420 ha v r. 2000 495 ha. V roku 1999 z tejto plochy bol výmlat 869 t, v r. 2000 , 916 t. V r. 1999 chovalo PD 261 ks hov. dobytka, v r.2000 244 ks. V r. 1999 pripadlo na dojnicu 2569 l mlieka, v r. 2000 - 2752 l. V tomto roku bola pekná úrody ovocia, ktoré vykupovala p. Novotňaková. PD v Tovarnom aj naďalej hospodári starým klasickým spôsobom, nič nové nezavádza. Netopiere a čierne bociany sa neobjavili. Každý rok hniezdi na školskej budove bocian biely. Prileteli 10.4.. Vychovali 2 mláďatá a odleteli 25. augusta. Každoročne prelietavajú obcou na jar a v jeseni divé husy.

Podstatnejšie zmeny v obci nenastali. Intravilán obce sa nerozšíril. Skolaudované boli 3 nové domy, výstavba týchto trvala pre nedostatok fin. prostr. majiteľov dlhšiu dobu.. Skolaudované boli domy p. Bozdoša, Michalova FR. ml. a Ľ. Konečného. S výstavbou začali Ing. F. Oravec, Hric a Jozef Varga ml. S prestavbou rod. domu začal zať J. Dzurackého. Ich výstavba pokračuje. Zásluhou OcÚ bola urobená prípojka plyn. potrubia  k budove školy, samotnú vnútornú plynof. si platili obyvatelia sami. Previedla sa aj plynofikácia 2 šk. budov, školskej jedálne a 1 budovy ZŠ. práce boli ukončené v okt. 2000, prípojka a plynofik. stála 1 mil. 200 tis. Sk. O osvetlenie obce, rozhlas, čistenie potoka a ostatný poriadok v obci sa stará OcÚ pod vedením starostky Ľ. Repkovej a verejno- prospešných prác.

2.5.2000 sa začalo s prípravou opravy strechy na dome smútku. Počíta sa , že strecha bude klasická - krov a škridla. Pripravené a uskladnené je rezivo. Náklad na opravu by predstavoval cca 1 mil Sk. Ktoré zatiaľ k dispozícii nie sú a preto s opravou sa nezačalo. Obec zatiaľ kultúrne pamiatky nemá v práci na lesoparku sa zatiaľ nepokračuje. Občas tu robia poriadok v rámci "Dňa Zeme", žiaci ZŠ:

25.5.2000 skrášlili tunajší kostol nové dubové lavice. Projekt vypracoval archit. Sitarčik z Prešova. Prácu previedol umelecký stolár p. Kuchár z Dulovej Vsi. Celkový náklad lavíc bol vyše 500 000.- Sk

I pri všetkej snahe vedenia PD pod vedením predsedu Ing. J. Dzurackého ml. nepodarilo sa pozdvihnúť PD na takú úroveň, aby hospodárilo so ziskom a nie so stratou, ako tomu bolo aj v tomto hosp. roku, ktorá predstavovala 2 mil. 940 tis. Sk. Podľa vyjadrenia predsedu PD hlavnou príčinou súčasného stavu je nedostatok finančných prostriedkov. I keď družstvo dostalo štátne dotácia vo výške 5 mil. 213 tis.Sk nestačí na zveľadenie družstva. Drahé sú umelé hnojiva, nafta, kŕmne produkty, veľké dane, rôzné odvody ap. Znížil sa počet kusov v živočíšnej výrobe, nemáme za čo zlepšiť strojový park ap. 23 prac. odišlo na 6 mesiacov za 60% plat, pracovníci udávajú, že sa im pri práci kazia stroje, pôdu nemôžu riadne obrobiť atď.

V tomto roku neprialo úrode ani počasie. V júni horúčavy až 35°C v júli pršalo takmer každý deň, čo predstavovalo až 159 litrov vody na 1m2  , žatva sa spomalila, obilie bolo mokré, sušička nemohla pracovať nebolo peňazí na mazut, no a potom neboli ani výsledky v kvalite.

Zisk v PD bol v r. 2000 - 0, strata 2 mil. 940 tis. Sk

V roku 2000 nepribudli v obci žiadne špeciálne remesla. Aj naďalej súkromne podnikajú Ing. Halgaš, a Fr. Michalov v stavebníctve, Širý v stolárstve, V. Baník v poreze guľatiny a Ján Duda a Rado Repko v obchode.

Školský rok 99/2000 sa začal slávnostne 4. sept. 1999. Slávnostného otvorenia sa zúčastnila aj starostka obce Ľ. Repková, ktorá sa prihovorila k žiakom i k učiteľom a zapriala im veľa zdravia a úspechov. Počet všetkých žiakov k 1. sept.99 bol 251 z toho Rómov 28, počet pedagogických prac. 19, počet prevádzk. prac 8 + 1 riad. škol. jedálne spolu 9, počet detí v ŠD 43, počet žiakov v MŠ 32, počet uč. v MŠ 4, počet prev. prac. 3.

Na I.st. vyučovali : PaedDr. K. Mižáková, PaedDr. A. Brňová,Mgr. E. Kuncová, PaedDr. Ľ.Jevická. II. st. Mgr. Treľová, Mgr. Cicková, PaedDr. Ďurana,Mgr. Mižák, Mgr. Vasiľová, Mgr. Havrilová, Ing. Dzuracká, Ing. Gurbaľová, Mgr. Lisá, výchovná poradkyňa Mgr. Havrilová, školská družina I.odd. V. Belaniová - ved. ŠD, II.odd. Andrea Kováčová - vých.

Naboženstvo vyučovali dp. Senaj a katechetka Eva Kokošková. K 1. sept. 1999 odišla do dôchodku uč. M. Gupčová. Do 1. sept. 2000 žiadne zmeny v uč. kolektíve v MŠ, ZŠ a prevádzkových pracovníkov nenastali.

V novom šk.r. 2000/2001 bol stav žiakov a uč. nasledovný: počet žiakov 224, počet učiteľov 19. Z učiteľského kolektívu odišla Ing. Dzuracká na SOU Humenné, prišla Tatiana Demčáková.

Akcie a podujatia ktoré škola v r. 2000 poriadala a na ktorých sa aj zúčastňovala:

10.1. - 14.1.2000 - lyžiarsky výcvik v Mlynkoch, zúčastnilo sa ho 34 žiakov, OcÚ v Tovarnom prispelo na tento výcvik sumou 1400 Sk.

22.1.2000 usporiadala školská rada Rodičovský ples

28.1.2000 sa konal v budove školy žiacký karneval.

3.2.2000 sa konal slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka, zapísaných bolo 16 prvákov.

16.3.2000 okresná súťaž "Bienále detskej tvorby" vo Vranove.

28.5.2000 sa konal tradičný Beh vďaky, ktorého sa zúčastnili aj žiaci MŠ a ZŠ v rôzných kategóriách

2.6.2000 sa konala gala prehliadka mažoretiek vo Vranove. Zo ZŠ v Tovarnom sa pod vedením p. zast.ZŠ Mgr. Harmanovej zúčastnilo 9 žiačok 7. a 8. roč.

11.6.2000 sa už tradične konala akcia "Rodičia deťom - deti rodičom". Tejto akcie sa zúčastnilo 297 rodičov a detí. Súťažilo 93 družstiev. Celú akciu moderoval p. uč. Viktór Fotul z Košíc. Učitelia ZŠ svojpomocne natreli ohradu školy. Svoj "Deň učiteľov" 28.3. oslávili doma, skromne sami.

7.11.2000 oslávila ved. škol. družiny Viera Belaniová - Géciová svoje 50. narodeniny. Na tunajšej škole začala pracovať hneď po skončení štúdia na gymnáz. v Humennom v r. 1969 ako pionierska vedúca, neskoršie po získaní pedag. kvalifikácie, pracovala ako vychovávateľka škols. družiny, kde pracuje dodnes ako ved. ŠD. Blahoželať jej prišli aj zast. OcÚ, osobne starostka Ľ. Repková

14. a 15.12. 2000 navštívili žiaci ZŠ div. predstavenie v Košiciach, I.st.14.12. "O snehulienke", II. st. 15.12. "Sluha dvoch pánov".

21.12 sa konala slávnosť "Príchod Vianoc" Krásny kult. program s rozdávaním darčekov a za veľkej účasti občanov pripravili učitelia MŠ a ZŠ. Každé dieťa do 15 rokov dostalo darček.

Kultúrne slávnosti ku "Dňu Ústavy" sa tohto roku na Ranči nekonali pre zlé počasie. Konali sa v kultúrnom dome. Na slávnosti vystúpili "Železiar" z Košíc, súbory z Čičavy, Hudcoviec a žiaci ZŠ. Príhovor k prítomným mala starostka obce p. Repková.

15.9.2000 oslávila svoje krásne životné jubileum 50 rokov, starostka obce Ľudmila Repková, ktorá funkciu star. vykonáva už 6 rokov a úspešne. Oslávenkyňa sa narodila v Tovarnom. Po ukončení štúdia na Ekonomickej škole v Humennom prešla viacerými zamestnaniami. Jubilantke prišli blahoželať zást. OÚ vo Vranove, tunajší poslanci, priatelia a známi.

Aj v tomto roku účinkovali 2 futbalové družstva. Ako ukazujú tabuľky veľmi sa im nedarilo. Obidva družstva čiastočne podporoval OcÚ a PD v Tovarnom. Mladších žiakov viedol M. Duda, dospelých Jaro Babinčák, hrali v II. triede. Mena hračov, ktorí reprezentovali Tovarné : J.Dzuracký - kapitán, R. Jenčo, R. Kunca, Gombita,Š. Magura,J. Drobňák, L. Kováč, J. Cichý, Š. Cichý, Gajdzik, Koprivňák

OcÚ v Tovarnom spolu s OcÚ v Štefanovciach aj v tomto roku zorganizovali už jubilejný X. ročník Behu vďaky. Zúčastnilo sa ho vyše 30 dospelých bežcov z viacerých okresov Prešovského a Košického kraja. Prišli aj hostia z Poľska. Súťažili aj žiaci ZŠ. Za dospelých z Tovarného žiaľ súťažil iba 1 pretekár Rado Repko. Víťazom pretekov sa stal závodník z Michaloviec Erazydi.

23.7.2000 usporiadal miestny fut. klub turnaj za účasti klubov : Tovarné, Kladzany, Hencovce, Štefanovce, Ptíčie. Víťazom turnaja sa stalo Ptíčie, Tovarné bolo 3.

18.6.2000 sa v Tovarnom od jej vzniku udiala veľká cirkevná udalosť. Konali sa primicie nášho novokňaza Miloša Jalčáka, jediného syna Ruženy r. Bohaničovej ( ktorá krátko po vysviacke syna zomrela) a M. JAlčáka - otca, ktorý sa do Tovarného priženil. Miloš začal študovať za kňaza v Spišskej Kapitule a dokončil ich v seminári v Košiciach. Za účasti arcibiskupa Alojza Tkáča, množstva kňazov a veriacich z celého okolia sv. omšu celebroval novokňaz Miloš. Na slávnostnom primičnom obede sa zúčastnilo okolo 500 pozvaných. Tovarné má prvého rím. katol. kňaza.

V októbri 2000 uplynulo už 50 rokov, čo náš kronikár Ján Géci už bývalý riaditeľ ZŠ, túto píše. Za jeho zaslužnú prácu sa mu dostalo od OcÚ v Tovarnom poďakovania, ale aj finančná odmena. Kroniku aj naďalej píše.

24.6.2000 po krátkej a zákernej chorobe zomrel vo vranovskej nemocnici dlhoročný predseda MNV a DO KSS v Tovarnom vo veku 72 rokov Ján Petriga. Pohrab zosnulého sa konal 26.6.2000 na tunajšom cintoríne. so zosnulým sa nad hrobom rozlúčila a jeho vysoko záslužnú činnosť pri zveľaďovaní tunajšej obce, zhodnotila starostka obce Ľ. Repková. Za poľovnícke združenie, ktorého bol zakladateľom i predsedom sa s ním rozlúčil tajom. PZ Mikuláš Helmeczy. Zosnulý bol i predsedom klubu HZDS.

 Na základe rozhodnutia pléna OcÚ v Tovarnom, bolo po ukončení odchodu z Tovarného dlhoročnému lekárovi v tunajšej obci MUDr. Jaroslavovi Cintavému, udelené čestné občianstvo obce Tovarné 14.2.2000. V obci pôsobil od r. 1954 do 1.2.2000. odišiel do Košíc. Dňa 1.2.2000 po odchode MUDr. Citavého, prišiel na jeho miesto mladý lekár MUDr. Mikuláš Boda. Pochádza z Kráľovského Chlmca, je súkromný lekár. Býva v Humennom. Predtým pôsobil v Holčikovciach.

Od 2.1.2000 po odchode býv. riad. USS v Tovarnom Ing. Vranku sa novým riad. na základe konkurzu týmto dňom stal Mgr. Jozef Behajla, 55 ročný, ktorý ako zač. učiteľ v Tovarnom, neskoršie riad. ZŠ v Hočikovciach, potom od r. 1985 aj v Tovarnom. Naposledy pracoval ako zást. ved. Odboru školstva vo Vranove. Pochádza z Hnojného v Michalovskom okrese.

Obecný úrad v Tovarnom v r. 2000 sa zameral hlavne na:

-rekonštrukciu domu smútku, rekonštrukciu Zdravotného strediska, elektrifikáciu "Osič" započatie výstavby skládky TKO, výstavba vodovodu "Osič"  a ďal.

Uskutočnil sa aj 1. civilný sobáš Petra Chmeľa, ktorý previedla starostka obce.

15 a 16.10. Záhradníčke združenie usporiadalo v Tovarnom výstavu zeleniny a náradia používaného pri zahr. prácach. K tejto výstave prispelo aj PD v Tovarnom a Osivex z Trebišova. Výstava bola v tunajšom kult. dome. Predsedom je Vilam Baník.

18.6.2000 sa konala slávnostná schôdza na Ranči k 50. výročiu založenia Poľovníckeho združenia V Tovarnom. Združenie má 24 členov, predsedom je aj naďalej Ján Kožej star., tajomník PZ je M. Helmeczy. V novembri 2000 sa podarilo členovi B. Konečnému zastreliť kanca v poraste "Breziny", ktorého kly dosahovali 12 cm.

10.11.2000 bola v tunajšom kult. dome otvorená výstava "EXOTA 2000" , riad. tejto bol aj v tomto roku Miroslav Lorenc. Keďže v tom čase prebiehalo referendum v tej istej budove, občania to využili aj na prehliadku výstavy. Pri organizovaní pomáhali Jaroslav Varga - ved. polesia v Tovarnom, Ján Mičko, Štefan Čonka ml. a Tomáš všetci sú drobnochovatelia králikov a cudzokraj. vtáctva. 8.10.2000 navštívil tunajšiu obec poslanec za HZDS JUDr. Ján Cuper. Schôdza sa konala o 16:00 hod. v miestnom kultúrnom dome. Poslanec oboznámil prít. občanov o celkovej polit. situácii u nás a o blížiacom sa referende. Účasť občanov bola slabá, 36 prít., najmä z radov mládeže.

11.nov.2000 o 14:00 hod. sa konalo referendum s 2 otázkami

- vstup do NATO   áno - nie

Výsledky volieb: zapísaných voličov : 811, zúčastnilo sa : 196, Hlasovalo za áno : 164, hlasovalo za nie : 20, neplatné lístky : 12.

Podľa vyjadrenia obyv. USS v Tovarnom sa pod vedením nového riad. MGR. Behajlu hodne zlepšili, Zlepšila sa strava, poriadok v celom ústave i disciplína zdravotného personálu. Obyvateľov pri rôzných príležitostiach navštevujú žiaci ZŠ i MŠ s kultúrnym programom. Z času na čas obyv. navštiví aj starostka Ľ: Repková.

Epidemiologické choroby sa v obci nevyskytli. Obyvatelia majú možnosť stravovania za primeraný poplatok v Šk. jedálni. Stravuje sa ich 8. Počet Rómov sa nezmenil. Skoro všetci 7 mimo detí sú zamestnaní. Deti riadne navštevujú prísl MŠ, ZŠ i OÚ.

Narodilo sa 8 detí (6 chlapci a 2 dievčatá) . Zomrelo 11 občanov.

31. 12.2000 Silvester aký Tovarné nezažilo. Poslanci z vlastnej iniciatívy pripravili krásny ohňostroj, na ktorý odsúhlasili sumu 5000.-Sk Slávnosti sa zúčastnilo veľké množstvo detí i dospelých pred OcÚ. Takmer celá obec bola na nohách, aby o polnoci blahoželaním i bozkávaní navzájom privítali Nový rok 2001, rok vstupu do 3. tisícročia. Tento nezabudnuteľný Silvester  zvečnil svojou kamerou pre obecnú kroniku poslanec Jozef Belani. Tanečná zábava trvala až do rána.

ROK 2001

Rok 2001 bol rokom príprav na konanie volieb do vyšších územných celkov (VÚC) a sčítania domov a bytov, ktoré sa v tomto roku aj uskutočnili. Konali sa rôzné schôdze, slávnosti, športové podujatia, ale aj zábavy.

Tunajšie klíma, až na menšie odchýlky sa veľmi nezmenilo. Teploty v lete dosahovali v priemere okolo 25°C, v jeseni a v zime cca -12°C. Najteplejšie bolo v máji a júni, keď teplomer sa vyšplhal v týchto mesiacoch až na 29°C. Najchladnejší bol december, keď 11. - 13. dec. bolo -14°C. Leto bolo dosť mokré, najmä jún a júl a sťažovalo práce na PD. No jeseň dosť teplá, napr. v okt. 14. - 16. bolo 20°C, ale 25.10. sa prihlásil prvý mráz -4°C. Dažďa v tomto roku bolo naozaj dosť. Kým v r. 2000 napršalo 647 mm na 1m2 , v tomto roku to bolo 818 mm. Tento stav zapríčinil 24 a 25.7. povodeň. Za 24 hod. napršalo 218 mm zrážok. Občania mali zaliate dvory, záhrady, ale najmä pivnice. Pri odstraňovaní si pomáhali svojpomocne vlastnými čerpadlami, svojou technikov pomohli aj požiarnici. Zaliate bolo aj obilie, už zrelé, ale zberať sa nedalo. 7.5. prišla búrka, padal ľadovec s dažďom. Škody na porastoch neboli. Jún bol tiež daždivý a napršalo 118 mm. Žatva na PD začala 12.7. a skončila 10.8.2001. Úroda bola obstojná. Jesenné práce začali na PD sejbou repky olejnej v I. sept. dekáde. Zima bola primeraná, snehu bolo málo, najviac 12 - 14 cm. Sneh zišiel 8.2. a vtedy bolo 11°C. Prvý sneh napadal 13.11. a aj zostal. Jarné práce na poliach začali už začiatkom apríla.

Občania aj naďalej zápasia s rastlinnými chorobami ako sú pleseň, mandelinka, popelica ap. Ovocia tohto roku bolo veľmi málo, zato však bola pekná úroda zemiakov. Pandravy a chrústy sa už viac rokov nevyskytujú. Nevyskytol sa ani mor na dobytku a hydine. Podielové družstvo používa osiva a sadbu len z vlastných zdrojov. Bociania rodinka sa na starom mieste prihlásila 4.4.. Prileteli obidva naraz, čo nebývalo zvykom. Vychovali 2 mláďatá. Odleteli koncom augusta. Každoročne prelietavajú obcou na jar a na jeseň divé husi. Aj naďalej na rybníku Bor vidieť divé kačice.

V tomto roku v obci nové domy nepribudli. S výstavbou rod. domov započali Jozef Varga ml. a Hric. Občania až na malé výnimky, sa vzorne starajú o svoje obydlia a ich okolie. Vzorne sa starajú o cintorín. Žiadne úpravy ciest sa nerobili a sú naozaj v zlom stave. Obecný úrad sa stará aby fungovalo verejné osvetlenie a miestny rozhlas. V mesiaci júni povodie Bodrogu a Hornádu - závod Trebišov, na objednávku OcÚ vybagroval cez obec potok "Mydlina" Vzhľadom na to, že Dom smútku bol pokrytý plechom, v čase dažďa - voda pretekala dnu, múry vlhli, vakovka začala opadávať. OcÚ pod vedením starostky Repkovej dal vypracovať projekt na zmenu strechy. Pripravilo sa drevo. S prácou pre nedostatok finančných prostriedkov sa nezačalo.

Tunajšie PD aj v tomto roku zápasilo s mnohými ťažkosťami. Hlavne nebolo dostatok fin. prostr. na zakúpenie novej poľn. techniky, umelých hnojív, ani úroda obilnín nebola na žiaducej úrovni. Žatvu sťažovalo aj zlé počasie v júli. Pracovníci (17 prac.)aj v tomto roku museli odísť na 6 mesiacov na 60% plat v mesačnej výške 5 235 Sk. PD hospodárilo na takej výmere pôdy ako v minulom roku. Stratu oproti minulému roku bola o1 mil. 200tis. menšia. PD dostalo od štátu dotácie vo výške 4 546 000.- Sk o takmer 1 mil. menej ako v r. 2000. Zmeny vo vedení PD nenastali. Počet všetkých evid. pracovníkov v PD : 50 z toho žien : 20, THP : 8. PD ziskové nebolo, hospodárilo so stratou 1 778 000.- Sk

Vedenie školy pod vedením riad. školy Mgr. Márie Hromjakovej a jej zastupkyni Mgr. Vieri Harmanovej vyvíjalo skutočne aj po stránke kultúrnej i organizačnejenormnú činnosť. Škola po obidvoch stránkach dosiahla veľmi dobrých výsledkov. Všetci žiaci 9. ročníka boli zatriedení, škola uskutočnila v tomto roku 22 rôzných podujatí, okrem olympiád. Žiaci absolvovali  všetky okresné súťaže a olympiády a dosahovali v nich pekné výsledky a získali aj 1. miesto. Absolvovali plavecký a lyžiarsky výcvik, boli v škole v prírode v Juskovej Vôli. Veľkým pomocníkom škole pri týchto akciách boli aj rodičia, ale aj OcÚ a sponzori. Školský rok 2000/2001 sa skončil 29.6.2001 s počtom žiakov 236, s učiteľským kolektívom bez zmien. Nový školský rok 2001/2002 sa začal 3.9.2001 s počtom žiakov 244. Školská družina s 2 odd. s počtom žiakov 41. K 3.9.2001 odišli z kolektívu Mgr. Treľoá, PaedDr. A. Cicková a p. Demčaková. Prišli Ing. Muľár, Mgr. Jenčo, p. Mihalčinová, Goffová a Krajníková, okrem Mgr. Jenča, sú uč. bez kvalifikácie.

7.9.2001 prešla ZŠ na právnu subjektivitu. 28.9. ukončila Andrea Kováčová, uč. - výchov. v ŠD bakalárske štúdium v Prešove.

20.12. sa konali v kultúrnom dome verejné oslavy "Vianoce pod jedličkou" Krásny kultúrny program pripravili žiaci MŠ a ZŠ pod vedením svojich učiteľov. Darčeky pre deti pripravil OcÚ. 24.1.2002 začala v škole vyčíňať chrípka. Trvala 10 dni. Choroba postihla 35% žiakov. Nevyučovalo sa. 20.12. usporiadal I stupeň ZŠ súťaž "Miss školy" Víťazkou sa stala ž. 3. ročníka Aďka Kováčová. Konferovali žiaci 4. ročníka Viktória Kováčová a Stanko Juhás.

1.9. na Deň Ústavy sa konali už tradične Kultúrne slávnosti na Ranči. Organizoval ich aj teraz OcÚ v Tovarnom v spolupráci s Osvetovým strediskom vo Vranove. Slávnostný príhovor predniesla starostka obce Ľ. Repková a za hostí Ph.Dr. Bartolomej Bak - za HZDS. Za pekného počasia a veľkej návštevy aj obyvateľov z okolitých dedín, s kultúrnym programom vystúpili žiaci ZŠ, súbor ZAMUTOVČAN a Peter Stašák. Zaujímavá bola aj tombola, do ktorej ako sponzori prispeli : p. Michalov, HAlgáš,MUDr. Boda, MUDr. Hlavinka, pohostinstvo CLEVER, M. Širý - všetci z Tovarného, Agromix Sedliská a Bukóza Hencovce.

4.10. sa konala v tunajšom r. kat. kostole a nie vo farskom, birmovka, tak rozhodol p. farár Senaj. Birmovky sa zúčastnilo 83 birmovancov. Previedol ju arcibiskup Mons. Alojz Tkáč z Košíc.

30.okt. navštívili žiaci ZŠ divadelné predstavenie v Prešove.3.2. pod vedením OcÚ sa konal v kul.dome tradičný Fašiangový ples, vstupné 200.-Sk. obecná knižnica bola v prevádzke a z času na čas si občania aj knihy vypožičiavali, ale málo. Na nákup nových kníh a inej literatúry OcÚ ročne vynakladal okolo 3-5 tisíc Sk. O obec. knižnicu sa starala pani M. Mražiková, prac. OcÚ v Tovarnom.

Šport v tunajšej obci upadol. Futbalový klub dospelých zanikol, aktívne hrali len žiaci, ale aj ich výsledky boli slabé. Obsadili v rámci okresu z 10 mužstiev 7. miesto. Šport v Tovarnom reprezentovala len škola. 8.7. športový nadšenci zorganizovali futbalový turnaj a pozvali futbalistov z Tov. Polianky a Štefanoviec. Víťazom turnaja sa stalo mužstvo z Tov. Polianky. Mládež občas navštívi i posilňovňu pri ZŠ v Tovarnom.

27.5. Beh vďaky Tovarné - Štefanovce a späť. Zúčastnilo sa ho 39 bežcov v 2 kategóriách. Prišli aj bežci z Poľska. Víťazom v I. kat. sa stal bežec z Košíc. Z Tovarného sa behu nezúčastnil nik. Beh odštartoval jeho býv. zakladateľ a bežec, telesne postihnutý F. Chmeľ.

Občania žijú v dobrých susedských vzťahoch a OcÚ takéto užívanie riešiť nemusel. Problémy boli iba s financiami, ktorých bolo stále málo. Nebolo počuť aby sa občania sťažovali na prácu OcÚ.

19.1. zasadal Klub HZDS. Za nového predsedu bola zvolená M. Štefanovská - Petrigová, taj. Ľ.Repková, pokladník Ján Kerčák.

27.1. sa konala výročná schôdza Pasienkového spoločenstva. Predsedom je Laco Čonka. Schôdza sa hlavne zaoberala otázkou pozemkov Dlhá a hospodárením urbar. lesov. Vo výbore sú M.Repko ml., J. Kožej, Š. Durkaj, A.Slaviková.

18.3. sa uskutočnila v kul. dome schôdza dôchodcov a telesne postihnutých. Predsedníčkou aj naďalej je Ľudmila Štoková. Schôdza riešila vnútorné záležitosti, členské príspevky, kult. zájazdy, kúpel. liečbu ap. Kultúrnym programom prítomných pozdravili žiaci MŠ, prihovorila sa k nim aj starostka obce.

19.6. uskutočnilo Poľovnícke združenie Bíla Studňa výročnú schôdzu. PZ pod vedením jej predsedu Jána Kožeja sa vzorne stará nielen o zverinu, ale aj o budovu na Ranči. 18.5. sa našiel vandal, ktorý v lese nastavil drôtené oko a uškrtil gravidnú laň, vinník sa nezistil.

Predsedom záhradkárov je Viliam Baník.

Požiarníci zasahovali iba raz pri povodni v júli. Pri OcÚ je jedna prevádzka - krajčírstvo.

Z 25. na 26.5. previedli sčítací komisári PaedDr. Ľubomíra Jevická, H. Šnelcerová a K. Luptaková sčítanie domov a bytov. Výsledky : počet domov 222, počet bytov 249, počet obyvateľov 1076, muži 541, ženy 535.

Počet obyv. so zákl. vzdelaním muži 130, ženy 180

Počet obyv. so stredošk. vzd. muži 66, ženy 95

Počet obyv.s vysokošk. vzd. muži 23, ženy 21

Počet obyv. s učňov. vzd. muži 150, ženy 79

1.12 sa na celom území Slovenska konali voľby zástupcov do vyšších územných celkov. (predsedu a poslancovVÚC). Za náš okres mali byť zvolení do VÚC 6 poslanci. redvolebná kampaň u nás začala 14.11. Za predsedu do VÚC Prešovského kraja boli navrhnutí 2 kandidáti p. Kopčák a MUDr. Chudík. V obci zvíťazili kandidáti v koalícii HZDS - SMER. Zvíťazil aj kandidát na predsedu VÚC za HZDS - SMER MUDr. Chudík a stal sa predsedom VÚC, mal o 248 hlasov viac ako p. Kopčák.

21.12 došlo v obci k tragickej nehode. keď dosiaľ nezistený vodič usmrtil 65 r. obyvateľa domova dôchodcov.

Porovnanie kúpnej sily obyvateľov : v roku 2000 bola tržba v Jednote 6 662 457.- Sk, v roku 2001 to bolo už 7 879 410.-Sk , možno ten nárast tržby spôsobilo zvyšovanie cien tovaru. Takmer v každej domácnosti je televízor a zvýšil sa i počet telefónov. Pribudli i nové auta. počet Rómov sa nezmenil, sú zamestnaní, deti riadne navštevujú ZŠ, ale aj SOÚ. Žiadne problémy nie sú s nimi. Žijú vzorne. V r. 2001 zomreli 4 obyv. a narodilo sa len 7 detí.

31.12. sa konalo slávnostné zasadnutie pléna s očakávaním Nového roka 2002. O polnoci sa rozhorel ohňostroj, lietali petardy, svetlice, rakety, občania prítomní sa navzajom objímali, blahoželali si, aby nový rok bol pre nich lepší a šťastnejší. Mládež, ale i starší sa pri hudbe bavili až do rána.

Vedúcou Poštového úradu v Tovarnom je od roku 1986 p. Anna Čorbová r. Jakubčová. Pochádza z N. Hrabovca a t.č. býva vo Vranove. Ukončila Strednú spoj. školu v Košiciach s maturitou. Úrad prevzala po p. Deliovej z Kučína. Poštovou doručovateľkou v tunajšej obci je od r. 1985 Mária Štefanovská r. Petrigová. Má tiež stredoš. vzdelanie. Prácu prevzala po nebohom Jánovi. Čičakovi.

ROK 2002

Podnebie aj v tomto roku oproti minulým rokom sa v podstate nezmenilo. Nevyskytli sa zvláštne extrémy. Striedali sa pekné a suché dni s daždivými a chladnými. Priemerné teploty sa ročne pohybovali okolo 15°C. Najteplejšie boli mesiace júl a august, kedy sa teplomer vyšplhal až nad 30°C. Najteplejší bol 10. august, teplomer ukazoval 34°C. 26.5. o 17:00 hod. prišla búrka, za 2 hodiny lejak zaplavil cesty, záhrady i pivnice niekoľkých domov. Napršalo 70,2 mm na 1m2. Najviac zrážok  napršalo v júli 218,9 mm, najmenej vo februári a dec. po 12 a 13 mm. Celkový úhrn zrážok za rok 2002 bol 699,9 mm na m2. Najchladnejšie bolo v mesiaci dec., teplomer 24 a 26.12. klesol na -20°C. Prvý sneh padal v jan. - 15cm. Zišiel vo februári. Jar sa začala hlásiť začiatkom marca, teplota 12°C. Nový sneh sa  prihlásil 11. nov. Ľadovec padal iba 1 krát, 18.8. spolu s dažďom, hrmelo, škody na úrode neboli zaznamenané. V apríli prišli mrazy, zamrzli rozkvitnuté marhule.

Ani v prírode nenastali podstatnejšie zmeny. Občania aj naďalej zápasia s pásavkou zemiakovou, s plesňou na zelenine a zemiakoch. Každý rok používajú na postrek rôzné chemické prípravky. Mor sliepok, či dobytka sa nevyskytol. Pekná bola úroda ovocia. Podielové družstvo začalo so sejbou slnečnice ako novej plodiny. Slabá úroda bola repky olejnej, príčinou neúrody boli suchá a horúčavy.

31.3. prileteli znovu bociany na pôvodné miesto. Vychovali 2 mláďatá. Odleteli koncom augusta. Na rybníku Bor aj naďalej vidieť plávať divé kačice. Aj v tomto roku na jar a v jeseni prelietali tunajšou obcou divé husi.

 Výstavba nových domov akosi zaostáva. OcÚ skolaudoval iba 2 nové domy a to Ľ. Konečného a Hrica. S výstavbou nových rod. domov započali Radko Repko, Bak František a Ivanisko Jozef. Niekoľko občanov urobilo rekonštrukciu striech. Z pôvodných rovných striech prebudovali na klasický krov, Jozef Belani, František Chmeľ a Stano Duhoň. Započalo sa aj s rekonštrukciou strechy "Domu smútku". Búracie práce strechy prevádzali občania. Odborné práce, ako nová krovová strecha a ďalšie práce prevádzala firma Ing. Halgaša. Práce v tomto roku ukončené ešte neboli. Hodnota prevedených prác predstavuje 1 mil. Sk. Práce započali v okt. 2002. Obecný úrad prikročil aj k úprave obec. komunikácii a chodníkov. Tieto práce prevádzali firmy Ing. Halgaša a Boroša. Upravený bol chodník vedľa parku až k  p. Ivanovej a cesta od J. Kožeja až po Sochoviča. OcÚ mal v pláne uskutočniť aj iné práce, avšak pri nedostatku fin. prostriedkov, realizované neboli. OcÚ započal aj so separ. zberom TKO, aby aby sa zlepšilo život. prostredie. Uskutočnil sa iba 1 krát. Príčina nedostatok fin. prostriedkov. V obci pribudol ďalší obchod s textilom a obuvou. Súkromným podnikateľom je Jozef Magura mladší. Umiestnený je v rodičovskom dome. Predavačkou je Ľudmila Macková.(5.nov.2002). Firma Františka Michalova previedla na zdravotnom stredisku nátery plechov na streche a fasadu celej budovy. Dokončená bola plynofikácia celého areálu ZŠ. Hodnota prevedených prác bola vo výške 1 mil.200 tisíc Sk.

19.2.2002 nastala zmena v správcovi budov v dome dôchodcov. Doterajší správca odišiel do dôchodku a na jeho miesto nastúpil p. Jozef Belani z Tovarného, má stredoškolské vzdelanie - elektrotechnik.

11.jan.2002 v dopoludňajších hodinách došlo k veľkému pracovnému úrazu občanovi tunajšej obce pri výkone služby v Chemku Strážskom Vladimírovi Dudovi. Zasiahol ho elektrický prúd. Mal popáleniny rúk i tváre cca 25%. Liečil sa v nemocnici v Šaci.

11.3. sa objavil vo Vranovských novinách článok. Historický záznam z tragédie, ktorá sa stala v Tovarom u grófa Hadik - Barkoczy 13.10. 1898 (Archívč.1/2002)

V roku 2002 sa v obci narodili iba 4 deti. Bolo 6 sobášov, zomrelo 9 občanov.. Za unikát treba spomenúť mesiac marec. V tomto mesiaci zomrelo 6 občanov - rakovina a mozgové príhody.

Ako ukazujú výsledky v hospodárení na PD, tieto boli oproti minulému hosp. roku o niečo slabšie. Prejavilo sa to najmä v rastlinnej výrobe. PD v tomto roku osialo obilie na menšej ha výmere, ďalej k týmto výsledkom sa podpísalo aj počasie práve v dobe vývoja a dozrievania. Veľký podiel na slabších výsledkov malo aj nedostatok fin. prostriedkov na zakúpenie väčšieho množstva umelých hnojív i nafty a chátrajúci strojový park, ktorý sa vôbec nedopĺňa. PD dostalo od štátu dotácie vo výške 3 352 000.-Sk Oproti minulému roku menej i 1 204 000.-Sk. PD hospodárilo so stratou 4 810 000.-Sk

Výročná schôdza sa konala 21.3.2002. Správu o hospodárení predniesol 37 prít. členom Ing. Ján Dzuracký predseda PD. Voľby sa nekonali ani správa PD sa nemenila.  

K 1. aprílu 2002 sa škola stáva samostatným subjektom. Na základe toho došlo aj k zmenám vo vedení školy. Na vlastnú žiadosť odišla k 1.7. z funkcie riad. ZŠ Mgr. Mária Hromjaková - k 25.10 má isť do dôchodku a s ňou odišla aj Mgr. Viera Harmanová, zast.riad. školy. Na základe konkurzu novou riad. ZŠ ale aj MŠ sa stala mladá ambiciózna PaedDr. Ľubomíra Jevická. Pochádza z Tovarného. Študovala na gymnáziu vo Vranove, vysokú školu absolvovala na v Nitre a vyučovala na tunajšej ZŠ. V roku 2001 získala titul PaedDr.. Je výbornou organizátorkou a aj športovkyňou - hádzaná. Pod jej vedením hádzanársky krúžok ZŠ dosahoval pekných výsledkov a prebojoval sa až do celoslov. súťaže. Pod jej vedením sa ukončila plynofikácia celého areálu školy. Bola 2 obdobia aj poslankyňou OcÚ v Tovarnom. Zástupcom riad. školy sa stal mladý učiteľ, ktorý na tunajšej škole už vyučoval PaedDr. Robert Ďurana. Pochádza zo susednej obce Kladzany. K 1.1.2002 na škole vyučovali: I.st. Mgr. Kuncová, PaedDr. Mižáková, PaedDr. Barnová a Bc. Andrea Kováčová. II.st. Ing. Muľar, Ing. Gurbaľová,Mgr. Hromjaková, Mgr. Lisa, Mgr. Havrilová,Mgr. Vasoľová, Mgr. Mižák, Mgr. Harmanová, p.uč. Mihalčinová, V. Belaniová , ktorá bola aj naďalej vedúcou škol. družiny. V rámci organizačných zmien riadenie MŠ prešlo do kompetencie riad,. ZŠ a zást. r. ZŠ pre MŠ sa stala dlhoročná uč. MŠ p. Helena Šnelcerová. Učitelia obidvoch škôl sa mimo svojej učit. práce venovali kultúrnej činnosti. So svojimi žiakmi nacvičujú hodnotné programy a nimi vystupujú pri rôzných vlastných podujatiach v škole, ale i vo verejnosti. Ako príkladných učiteľov v tomto smere treba vyzdvihnúť Bc. Andreu Kováčovú s jej škol. kultúrnym klubom a PaedDr. Kvetu Mižákovú. Ich prácu veľmi pekne hodnotili aj okresní činitelia, ktorí sa ich podujatí zúčastnili. Po odstúpení MUDr. Grumela zo škol. a kultúrnej komisie pri OcÚ, bol do tejto funkcie ustanovený za predsedu Jozef Belani, poslanec OcÚ v Tovarnom. Škola v spolupráci s OcÚ usporiadala rôzné kultúrne a spoločenské podujatia.

26.1.2002 sa uskutočnil v škol. jedálni tradičný Rodičovský ples s kultúrnym programom - žiaci ZŠ. 30.1. škola usporiadala žiacky karneval. Prezentovalo sa 30 masiek.

9.2. Riaditeľstvo Domu dôchodcov v Tovarnom usporiadalo ples. 15.2. na OcÚ sa konal sláv. zápis žiakov do 1. ročníka, zapísaných bolo 13 prvákov.

12.5. sa kult. dome v Tovarnom o 15:00 hod. konala slávnosť "Deň matiek" K prítomným sa prihovorila star. obce Ľ. Repková. Kultúrnym programom pozdravili mamičky žiaci obidvoch škôl. Pod vedením p. uč. Belaniovej V. a A. Kováčovej (dcéra s matkou). Školský rok 2001/02 sa končil 29.6. Počet žiakov:235, Pedag. pracovníci : 17.

25.8. o 14:00 hod. začali sa na Ranči tradičné "Kultúrne slávnosti v Tovarnom" Kultúrným slávnostiam prialo aj krásne slnečné počasie a zúčastnil sa ich naozaj krásny počet občanov aj z okolitých obci. Na slávnosti ktorej priebeh konferovala Mgr. Harmanová, vystúpili žiaci ZŠ pod vedením p Bc. A. Kováčovej s krásnym kult. programom. Vystúpili aj profesionali Robo Kazík so skupinou a Kaiser a Meluš. Do slávnosti zapadla pekne aj tombola a na ukončenie aj diskotéka. Slávnostný príhovor mal prednosta OU vo Vranove Dr. Pribula. Prihovoril sa aj poslanec B. Bak a starostka obce Ľ. Repková.

5.12 Žiakov ZŠ i MŠ navštívil "Mikuláš". Deti i žiakov obdaroval drobnými darčekmi.

19.12. ZŠ v Tovarnom usporiadala v KD slávnosť pod názvom "Vianoce2002" Za bohatej návštevy občanov, deti MŠ i žiaci ZŠ pripravili naozaj bohatý a ideove zameraný program. Na slávnosti k prítomným sa prihovoril aj dôst. pán farár Senai. Nasledovalo rozdávanie darčekov. Za prispenia OcÚ v Tovarnom boli všetky deti obdarované sladkosťami.

Ochotnícke divadlo v obci už dávno zapadlo prachom. Mládež nachádza zábavu iba na diskotéke v miestnej reštaurácii. Šport v obci v rámci okresných súťaži reprezentujú iba žiaci ZŠ. 26.5. sa v ibci uskutočnil už tradičný Beh vďaky Tovarné - Štefanovce a späť. Súťažilo sa v rôzných kategóriách od detí MŠ až po kateg. nad 60 rokov. Je to už XII. ročník. Víťazom v hlavnej keteg. 40-50r. sa stal p. Pavol Obraz z OŠK Bažice. Zo žien  Dana Janečková - Bardejov. V kateg. nad 60 r. M. Varchola Tibava. Víťazom v kateg. do 40 r.  Jaroslav Jakubašek Brdejov.

31.8. prešli našou obcou o 16:00 hod. závodníci pretekov "Okolo Slovenska". Vítala ich hidba MR a najmä mládež 23.2. sa konala výročná schôdza Poľovníckeho združenia Biela studňa v Tovarnom. Správu o činnosti predniesol jeho predseda Ján Kožej str.. očet členov 24 sa nezmenil.

25.1. sa konala výročná schôdza klubu ĽS HZDS. Predsedníčka klubu M. Štefanovská predniesla správu o jeho činnosti. Za delegáta na okresný snem bol zvolený MUDr. V. Grumel.

10.3. sa konala výročná schôdza zdravotne a telesne postihnutých o 15:00 hod. v KD. K prítomným sa prihovorila aj starostka obce Ľ. Repková

Občania žijú aj naďalej v dobrej susedskej pohode, vzájomné si pomáhajú. Životná úroveň je na patričnej úrovni o čom svedčia bohaté svadby, pekné a vkusné obliekanie, nové zahraničné auta, veľa drahých bicyklov ap. Slabšia je práca existujúcich spoločenských org. Že sa občania nemajú tak zlé, i pri tom, že ceny potrevin stále stúpajú, ale najmä ceny energii, veď len m3 vody aj so stočným stojí 20.- Sk, nákupná sila je uspokojivá. V Jednote za I. štvrťrok nakúpili potraviny za 2 515 581.- Sk a mimo toho sú v obci ešte 2 súkr. obchody s potravinami. Počet obyvateľov je stabilizovaný.Badať príchod občanov do obce v dôsledku odkúpenia opustených rod. domov. Počet Rómov oproti minulému roku sa nezmenil. Aj naďalej pracujú a žijú usporiadane.

S prípravou volieb do NR sa začalo už začiatkom roka. Prebiehali predvolebné schôdze, do rúk občanov sa dostaval rôzny materiál jednotlivých strán. Vlastné voľby sa konali 20 - 21. 9.

V našej obci bolo zapísaných 853 voličov, volilo 573. V obci zvíťazila strana HZDS - ĽS - 152 hlasov, KDH - 76 hlasov, KSS - 75 hlasov, Smer - 64 hlasov, SDKúU - 43 hlasov. Voľby riadila volebná komisia, do ktorej členov navrhovali jednotlivé strany. Predsedom komisie bol Ján Mikita.

6. a 7.12 sa v obci konali komunálne voľby. Občania mali voliť starostu a 9 poslancov. Poslancov bolo navrhnutých 45, o funkciu starostu sa uchádzalo 5 kandidátov: Ľ.Repková, M. Macko, V. Hrabovčáková, M. Barnová a Jozef Belani. každý z uchádzačov o starostu vyšiel s vlastným volebným programom. Výsledky volieb: zapísaných voličov 828, zúčastnilo sa 605, platných hlasov 557, neplatných 48 hlasov. Za poslancov boli zvolení : Ing. Ján Dzuracký, Ing. M. Fridmanský, Milan Gút, PaedDr. Ľ. Jevická, F. Michalov ml., Mgr. Mižák, P. Vojtko, H. Šnelcerová, M. Jakubová. Za starostu obce bola zvolená Ľ. Repková. 1.8. krásne pracovné jubileum 25 r. svojej činnosti v Tovarnom ako zubný lekár oslavil MUDr. Miloš Hlavinka. Občania jeho obvodu mu za jeho statočnú prácu srdečne zablahoželali a do ďalšej práce popriali veľa úspechov. 18.11. začal na tunajšom zdravotnom stredisku pracovať aj súkr. zubný laborant p. Bohumír Kunca. Pochádza z Kladzian. Prácu zubného laboranta už v Tovarnom robil.

Hygiena obyvateľov obce je dobrá, žiadna zdravotná epidémia sa nevyskytla. Podľa miestného lekára pacienti sa najviac sťažujú na bolesti chrbtice a dolných končatín.

Rok 2002 sa ukončil veselicou pred OcÚ a v miestnej reštaurácii až do rána. Tradičná streľba petard či iných prípravkov, bol slabší, bolo škaredé počasie.

ROK 2003

Január 2003 začal poľadovicou, boli problémy s chôdzou. 3. januára sa oteplilo, pršalo a bola poriadne zima. Vo februári udreli tuhé mrazy -14°C a napadal sneh. Mrazy poľavili na -8 a -6°C, no snehu bolo dosť, k 7.2. ho bolo 26 cm. 18. marca sneh zišiel, ale bolo stále chladno. Apríl bol premenlivý, spočiatku chladný, potom sa trocha oteplilo a znova ochladilo, bolo chladno a sucho. 4 apríla siali v PD jariny. Začiatok mája bol veľmi teplý, do 10.5. vystúpili denné teploty na 26 -30°C, 11. mája k večeru prišla búrka a prudký dažď s ľadovcom, napršalo 10,3 mm zrážok, škody však nevznikli. Druhá polovica mája od 21. bola daždivá. Leto bolo horúce a suché, teploty sa pohybovali okolo 28-30°C. V prvej dekáde mesiaca september boli slabé zrážky, 11. septembra pršalo celý deň aj celú noc a napršalo 43,5 mm, od 12.9. zrážky pokračovali. 15. októbra bol prvý slabý mráz, 18.10 bol mráz -3°C, 24. októbra napadal prvý sneh 6 cm, no skoro saq roztopil. Mesiac november bol na toto obdobie teplý v priemere 10°C,v poslednej dekáde bolo pekne teplo bez dažďa. Teplo bolo aj začiatkom decembra, snežilo 12.12 aj 15.12. ale sneh sa neudržal. Od 25 a 26 decembra mrzlo, teploty sa pohybovali okolo -12°C.

10. apríla prileteli bociany, no na starom mieste svoje hniezdo nenašli. Riad. školy im pripravila nové hniezdo náhradné, ale to sa im nepáčilo a tak odleteli. Nevrátili sa. Tak sa stalo, že pre problémy s novým hniezdom v tomto roku nebolo bocianích mláďat.

V roku 2003 bola slabá úroda ovocia aj zemiakov. Darilo sa paradajkám a paprike, no kapusta bola zlej kvality. Druhým rokom PD malo slnečnicu, pretože v predošlom roku bola úroda slnečnice veľmi dobrá.

Nove domy v obci nepribudli, koncom mesiaca november bola ukončená prestavba domu Ľubomíra Jevického. Netradičná modra farba obnoveného rodinného domu skrášlila kúsok našej obce. V jari začal OcÚ s výkopom odpadového kanála, ktorý odvodnil priestor od kostola cez zadnú časť pozemkov občanov. Nový odpadový kanál bol napojený na hlavný odpad pri deme rod. Kužmovej. 16. apríla sa odohrala v obci tragická udalosť. V rodinnom dome sa vlastnoručne vyrobenou zbraňou zastrelil štyridsaťpäťročný občan Vladimír Cehlár. Príčina smrti nebola objasnená. Na mieste činu sa našiel list adresovaný synovi zosnulého.

10.11. a12. novembra zomreli v obci štyria občania vo veku 60-70 rokov. Príčinou smrti bola v jednom prípade rakovina, v troch prípadoch infarkt. V roku 2003 boli v obci uzavreté sobáše mladých ľudí v počte sedem sobášov, všetky boli cirkevne uzavreté. Išlo o tieto dvojice: Dušan Zaremba - Ľubica Grumelová obaja z Tovarného, Rastislav Gajdoš - Lucia Sabolová nevesta z Tovarného, Peter Tutko - Katarina Baníková nevesta z Tovarného, Slavomír Koprivňák - Stanislava Reváková obaja z Tovarného, Krysztof Tomasz Wilk - Viera Kičinová nevesta z Tovarného, Miroslav Rada - Lucia Džuňová, nevesta z Tovarného, Štefan Durkaj - Iveta Rujaková, ženích z Tovarného.

Aj keď referendum o vstupe Slovenska do EU bolo prvým platným v dejinách Slovenska, občania nášho okresu, bohužiaľ, k tomu neprispeli. Z 54 634 zapísaných voličov prišlo k urnám v 87 volebných okrskoch iba 24 781 občanov, čo bolo 45,36%. Svoje ˇANO vstupu do EU vyslovilo 22 104 občanov okresu(89,2%) a 2187 voličov so vstupom nesúhlasilo. V našej obci Tovarné bola v referende o vstup do EU 47% účasť.

16.septembra do nášho okresu pricestovala na 10 mesiacov európska dobrovoľníčka Hanne Detel z nemeckého mestečka blízko pri Tubingene. Prišla na základe iniciatívy, ktorú rozbehlo Regionálne združenie Nové milénium a projekt pripravilo Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ v Tovarnom. Všetky náklady spojené s pobytom dobrovoľníčka hradí EU. Hanne strávi rok v ZŠ Tovarné, kde sa bude zaoberať prácou s deťmi v poludňajších hodinách.

Súčasťou Európskeho dňa rodičov a škôl v obci Tovarné bola aj milá slávnosť. V prítomnosti predsedu OU vo Vranove MVDr. Igora Pribulu a wojta gming Sanok M. Szmida podpísala v piatok 10. októbra starostka obce Ľ. Repková zmluvu o priateľstve s poľskou obcou Srogow górny, ktorú zastupoval starosta Jan Jakin. V priateľskej atmosfére sa stretli žiaci ZŠ Tovarné so známou osobnosťou nášho regiónu Štefanom Kasardom. Jeho kroky stále vedú do Tovarného, kde prežil časť svojho života. Od známeho autora kníh Dotyk zeme kolenom či Bubon a 20 rozhlasových hier ocenených a vysielaných nielen doma, ale aj v Nemecku, Poľsku a Švajčarsku sa žiaci dozvedeli mnoho hlbokých myšlienok o jeho živote a tvorbe.

Akcia na vysokej úrovni. Takto hodnotila akciu ZŠ Tovarné s OcÚ Tovarné odborná porota, ktorá sledovala priebeh festivalu moderného a módneho tanca Bociandance 2003, ktorý sa uskutočnil 18.mája v Tovarnom. Festival obsahoval 6 tanečných kategórii, kde najväčšie zastúpenie mali domáce Bociančatá pod vedením Bc. Andrei Kováčovej. Získali 2 ceny za priestorové stvárnenie choreografie, cenu za pohybové stvárnenie námetu, cenu sympatie a cenu za spontánny pohybový prejav, ktorý previedli členovia Bociančat. S tanečným názvom Motýle boli vážnymi adeptmi na hlavnú cenu v kategórii disco-deti. Do festivalu sa zapojilo 9 súborov z okresu Vranov a presne 110 súťažiacich si z Tovarného odnieslo krásne ceny. Sponzormi akcie boli: OcÚ Tovarné, Rodičovská rada Tovarné,Školská jedáleň Tovarné, Róbert Kunc INGOT HĚ, František Michalov ALFA, OcÚ Ondavské Matiašovce, Peter Slávik REGENT HÉ, Marián Soták ALDA, Jozef Belani - videoštúdio BIJO, Viera Belaniová Tovarné, Jana Dudová Tovarné, Slavomír Duda Tovarné, Ing. Slávkovský Ondavské Matiašovce, JEDNOTA Tovarné, učiteľský kolektív ZŠ a MŠ Tovarné, rodičia TK Bociančatá. Zásluhou umeleckej vedúcej Bociančat Andrei Kováčovej sa naša obec zviditeľnila v našom regióne ale aj v rámci širokej verejnosti, čo nás veľmi potešilo.

 V školskom roku 200/2003 navštevovalo ZŠ 231 žiakov, na I. stupni 61 žiakov, na druhom stupni 170 žiakov, čo činilo 12 tried. Nízke počty žiakov spôsobuje odchod žiakov 4. ročníka zo Sedlísk do vranovských škôl do 5. ročníkov. Výchovno-vzdelavaciu činnosť zabezpečovalo 15 pedagógov, 2 vychovávateľky ŠKD a traja kňazi. Odbornosť na I. stupni bola 100%, na druhom 1 nekvalifikovaná sila na nemecký jazyk.

Rozmiestnenie žiakov deviatakov : G -3, SOŠ - 16, SOU - 13, neumiestnení -6.

Zmenil sa názov školy zo ZŠ na ZŠ s MŠ Tovarné, kedže bola k základnej škole pripojená MŠ.

POZNÁMKA: Údaje zapísané v kronike za rok 2003 boli spracované podľa záznamov bývalého kronikára p. Jána Géciho.

OZV

Fotogaléria:

mID Slovensko

Novinky:

Kalendár:

Anketa:

Návštevnosť:

MAS Pod hradom Čičva

Rozšírenie kapacity MŠ

SODB 2021