• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Verejná vyhláška - Oznámenie                                          V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 

                           O Z N Á M E N I EObstarávateľ – Obvodný úrad životného prostredia Prešov ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva s územnou pôsobnosťou kraja doručil Obvodnému úradu životného prostredia Prešov, ako príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie s územnou pôsobnosťou kraja podľa § 9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Správu o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 – 2015“ spolu s návrhom strategického dokumentu.

Strategický dokument „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 – 2015“ má dosah na územie Prešovského kraja.

V súlade s § 10 a 11 zákona sú Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu zverejnené na internetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk a na internetovej stránke OÚŽP Prešovewww.po.ouzp.sk 

Obec Tovarné v súlade s § 11 ods. 1 zákona týmto informuje verejnosť o Správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu. Verejnosť do predmetnej Správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu môže nahliadnuť, robiť si z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie z uvedených internetových stránok prípadne na každom Obvodnom úrade životného prostredia v Prešovskom kraji. Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné na uvedených internetových stránkach najmenej 21 dní. 
Svoje písomné stanovisko môže verejnosť podľa § 12 ods. 2 zákona doručiť na Obvodný 
úrad životného prostredia Prešov, Nám. mieru 2, 081 92 Prešov v lehote do21-dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu.


                                                                                                        ........................................
                                                                            PaedDr. Kvetoslava Mižáková
                                                                                             starosta obce
                                                                                           (podpis, pečiatka)

Vyvesené dňa : .........................................................
(dátum, podpis, pečiatka)Zvesené dňa : ..........................................................
(dátum, podpis, pečiatka)

Zoznam aktualít

Výstup na 101 slovenských hradov a zámkov
Pozvánka - Mesiac úcty k starším 2023
Sezónny zber použiteľného textilu v spolupráci s neziskovou organizáciou Ekocharita
Zber elektroodpadu 26.9.2023
Fotoreportáž - Zamutovská struna v Tovarnom 17.9.2023
Pozvánka - Zámutovská struna - Krajské kolo súťaže hudobného folklóru dospelých
Program hosp.rozvoja a soc. rozvoja PSK 2021-2030 - správa o hodnotení strategického dokumentu
Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK-správa o hodnotení strategického dokumentu
Video - 7. ročník Branného preteku pri príležitosti SNP v Tovarnom 29.8.2023
PENOVÁ ŠOU - Branný pretek 29.8.2023
1 2 ... 65 [>]

OZV

Fotogaléria:

mID Slovensko

Novinky:

Kalendár:

Anketa:

Návštevnosť:

MAS Pod hradom Čičva

Rozšírenie kapacity MŠ

SODB 2021