• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Návrh VZN O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCE

              OBEC TOVARNÉ
______________________________________________________________________________________________________________________


                                        Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TOVARNÉ   
                                    č. 5/2012

                                          O
         POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCE
Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu: od 12.11.2012 do 27.11.2012
Schválené uznesením OZ číslo ........ zo dňa:
Vyvesené po schválení dňa:
Účinnosť nadobúda dňa:


                                                 Všeobecne záväzné nariadenie
                                              č. 5/2012
                      o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Tovarné
Obec Tovarné podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“), ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce. 


ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Účel nariadenia


Toto nariadenie upravuje podmienky a postup pri poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Tovarné (ďalej len „obce“) právnickým osobám (ďalej len „PO“) a fyzickým osobám - podnikateľom (ďalej len „FO“), ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Tovarné, alebo ktorí pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce. 

§ 2
Základné pojmy


1) Dotácie sú finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu obce PO a FO na konkrétne všeobecne verejnoprospešné služby alebo aktivity za podmienok stanovených týmto nariadením. 2) Zdrojom na poskytovanie dotácií sú vlastné príjmy bežného rozpočtu obce schváleného Obecným zastupiteľstvom na rozpočtované obdobie. 3) Žiadateľ je PO alebo FO, ktorá žiada o poskytnutie dotácie v zmysle tohto nariadenia a spĺňa podmienky ustanovené týmto nariadením. 4) Príjemca je PO alebo FO, s ktorou bola uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle tohto nariadenia. 5) Účel dotácie je vopred stanovený okruh vymedzených potrieb – vecí alebo činností na zabezpečenie uskutočnenia všeobecne verejnoprospešnej služby alebo aktivity. 6) Projekt je konkrétny vecne a časovo vypracovaný návrh realizácie určitého zámeru predložený v zmysle tohto nariadenia. 7) Všeobecne verejnoprospešné služby, účel alebo aktivity na ktoré obec poskytuje dotácie sú najmä: 
a) poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna a charitatívna činnosť, 
b) rozvoj telesnej kultúry a športu, 
d) tvorba, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 
e) podpora umeleckej činnosti, 
f) vzdelávanie, 
g) podpora aktivít pre deti a mládež, 
h) tvorba, ochrana životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, 
i) služby na podporu regionálneho rozvoja. 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 3
Zdroje dotácií


1) Zdroje pre poskytovanie dotácií sú vlastné príjmy rozpočtu obce. 
2) Objem finančných prostriedkov určených v príslušnom kalendárnom roku na poskytovanie dotácií schváli obecné zastupiteľstvo (ďalej len „OZ“) pri schvaľovaní rozpočtu obce alebo jeho zmien. 
3) Dotácie v zmysle tohto nariadenia nemožno prideliť na financovanie činnosti subjektov, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec. 

§ 4
Oprávnenosť poskytnutia dotácie


1) Dotáciu v zmysle tohto nariadenia je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky ustanovené týmto nariadením a ktorého žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Tovarné obsahuje náležitosti stanovené týmto nariadením. 
2) Dotácie sa môžu poskytnúť iba na konkrétny účel všeobecne prospešného charakteru. 
3) Finančná dotácie je len doplnkovým zdrojom a nie je možné z nej vykrývať celú činnosť žiadateľa.
4) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. 
5) Dotácia sa neposkytne žiadateľovi, ktorý: 
a) má záväzky voči obci a voči organizáciám založeným a zriadeným obcou; 
b) má záväzky voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny; 
c) je v úpadku; 
d) je vo vzťahu k nemu začaté konkurzné konanie alebo povolená reštrukturalizácia alebo bolo 
konkurzné konanie v minulosti zastavené pre nedostatok majetku; 
e) je vedená exekúcia na jeho majetok; 
f) nesplnil ďalšie podmienky stanovené v tomto VZN. 
6) Dotácia nemôže byť poskytnutá žiadateľovi, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku: 
a) bez súhlasu doloženého dodatkom k zmluve použil finančné prostriedky na iný účel , ako boli určené
b) nepredložil zúčtovanie poskytnutej dotácie v stanovenom termíne alebo nedodržal podmienky ustanovené v zmluve a tento nedostatok neodstránil v stanovenej lehote ani na základe výzvy
7) Dotácie sa neposkytujú na projekty, aktivity a účel:
a) s cieľom poškodzovať životné prostredie, 
b) s cieľom podnecovať neznášanlivosť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a 
náboženstva, fašistického, či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti 
k  národnosti alebo etnickej skupine, 
c) na činnosť politických strán alebo politických hnutí, 
d) na nákup alkoholických nápojov, tabaku a tabakových výrobkov, 
e) na platy, odmeny a honoráre organizátorom a funkcionárom PO a FO, 
f) na úhradu členského a platenie členského v súlade so stanovami žiadateľa, 
g) na iné účely, ktoré nezodpovedajú všeobecne prospešnému charakteru. 
8) Žiadateľ môže finančné prostriedky z dotácie použiť na nákup občerstvenia a nákup pohonných
hmôt iba ak sú tieto súčasťou projektu. 
9) Na podujatia organizované s finančnou účasťou obce sa dotácie neposkytujú. 
10) Poskytnutie schválenej dotácie nad 1000€ môže obec rozdeliť aj na časti, pričom platí zásada potreby finančného zúčtovania už poskytnutej časti dotácie pred poskytnutím ďalšej finančnej čiastky. 

§ 5
Žiadosť o poskytnutie dotácie 


1) Dotácia môže byť poskytnutá len na základe žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Tovarné (ďalej len „žiadosť“) podanej do podateľne úradu v písomnej alebo elektronickej podobe v termíne do 31. októbra bežného roka na obdobie nasledujúceho roka. V mimoriadnych a opodstatnených prípadoch žiadateľ môže podať žiadosť aj v inom termíne. Formulár žiadosti je uvedený v Prílohe č. 1 tohto nariadenia. 
2) Žiadosť musí obsahovať: 
a) identifikačné údaje žiadateľa, ktorými sú presný názov PO alebo meno a priezvisko FO, IČO, 
presná adresa sídla, 
b) bankové spojenie a číslo účtu 
c) názov projektu, 
d) cieľovú oblasť v zmysle § 2 bodu 6 tohto nariadenia, do ktorej sú aktivity nasmerované, 
e) miesto a dátum alebo časový harmonogram realizácie, 
f) popis aktivít a podujatí, 
g) požadovanú výšku dotácie, 
h) spolufinancovanie z iných zdrojov, 
i) rozpočet obsahujúci rozpis predpokladaných príjmov a výdavkov, 
j) prehlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti nemá žiadne záväzky v zmysle § 5 ods. 4 tohto nariadenia, 
k) pri fyzických osobách čestné prehlásenie žiadateľa, že nemá voči obci nedoplatok na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad alebo iný záväzok po splatnosti 
l) podpis oprávnenej osoby, u FO podpis žiadateľa, u PO podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky, ak ňou žiadateľ disponuje. 

§ 6
Postup pri poskytovaní dotácií 


1) Úrad sústredí žiadosti a po uplynutí termínu na predkladanie žiadostí, posúdi ich oprávnenosť a úplnosť a kompletné žiadosti predloží na schválenie OZ. 
2) V prípade, že žiadosť nie je úplná, vyzve žiadateľa, aby ju v stanovenej lehote doplnil. 
3) Žiadosť, ktorá neobsahuje požadované náležitosti v zmysle tohto nariadenia, nebude predložená na schválenie OZ a bude vrátená žiadateľovi s uvedením dôvodu vrátenia. 
4) Pri rozhodovaní o pridelení dotácie sa bude prihliadať na doterajšiu spoluprácu so žiadateľom v predchádzajúcich rokoch. Ak žiadateľ v predchádzajúcich obdobiach zanedbal, alebo nesplnil niektorú z povinností pri poskytovaní dotácie, má obec právo zamietnuť žiadosť na pridelenie dotácie. 
5) Žiadosti doručené po uplynutí termínu na predkladanie žiadostí môžu byť prerokované a následne schválené až do vyčerpania finančných zdrojov schválených v rozpočte obce na príslušný rok. 
6) Obec poskytne schválenú dotáciu po podpísaní zmluvy formou bezhotovostného prevodu na účet žiadateľa alebo v hotovosti v pokladni OÚ. 

§ 7
Zmluva 


1) Do 30 dní po schválení dotácie bude medzi obcou a žiadateľom uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce (ďalej len „zmluva“), ktorú spracuje obecný úrad. 
2) Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä: 
a) identifikačné údaje zmluvných strán, 
b) termín poskytnutia dotácie, 
c) výšku a konkrétny účel použitia poskytnutej dotácie, 
d) spôsob a termín vyúčtovania dotácie, 
e) podmienku účelného a hospodárneho nakladania s poskytnutou dotáciou a v súlade s jej účelom, 
f) povinnosť vrátiť obci poskytnutú dotáciu, použitú v rozpore s účelom, na ktorý bola poskytnutá 
g) povinnosť žiadateľa umožniť obci vykonanie kontroly vynakladania poskytnutej dotácie, 
h) sankcie za nedodržanie podmienok zmluvy, 
i) dátum vyhotovenia a podpisy účastníkov zmluvy. 


§ 8
Vyúčtovanie dotácií 


1) Prijímateľ dotácie je povinný predložiť zúčtovanie použitých finančných prostriedkov do 30 dní po
ukončení akcie, na ktorú bola dotácia určená, najneskôr však do 31. 12. príslušného kalendárneho roka. Formulár tlačiva na vyúčtovanie je uvedený v prílohe č. 2 tohto nariadenia. 
2) Kópie účtovných dokladov musia spĺňať náležitosti v súlade s osobitným predpisom (Zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) 
3) Nevyčerpaný zostatok dotácie je príjemca povinný vrátiť na účet obce najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá. 
4)V prípade, že príjemca použije dotáciu alebo jej časť na iný účel alebo v rozpore s podmienkami ustanovenými týmto VZN alebo ustanoveniami zmluvy je povinný vrátiť neoprávnene použitú dotáciu alebo jej časť v lehote 30 dní odo dňa ako bol na túto skutočnosť obecným úradom vyzvaný.
5) Plnenie podmienok zmluvy poskytnutej dotácie kontroluje hlavný kontrolór obce a ekonómka obecného úradu , ktorej táto povinnosť vyplýva z jej pracovnej náplne.


§ 9
Spoločné a záverečné ustanovenia 


1) Obecné zastupiteľstvo sa na tomto VZN uznieslo dňa .............. 2012 uznesením č. ......... /2012. 
2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 - dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli obce.                                                                                                               ................................................. 
                                                                                                            PaedDr. Kvetoslava Mižáková
                                                                                                                        starostka obce
                                                                                                                       OBEC TOVARNÉ
______________________________________________________________________________________________________________________

Príloha č. 1 VZN


Ž I A D O S Ť
o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Tovarné na všeobecne prospešné činnosti 
účel alebo aktivity a podujatia na rok ............. TU


Príloha č. 2 k VZN

Zúčtovanie dotácie poskytnutej na bežné výdavky v roku ............... TU.

Zoznam aktualít

Výstup na 101 slovenských hradov a zámkov
Pozvánka - Mesiac úcty k starším 2023
Sezónny zber použiteľného textilu v spolupráci s neziskovou organizáciou Ekocharita
Zber elektroodpadu 26.9.2023
Fotoreportáž - Zamutovská struna v Tovarnom 17.9.2023
Pozvánka - Zámutovská struna - Krajské kolo súťaže hudobného folklóru dospelých
Program hosp.rozvoja a soc. rozvoja PSK 2021-2030 - správa o hodnotení strategického dokumentu
Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK-správa o hodnotení strategického dokumentu
Video - 7. ročník Branného preteku pri príležitosti SNP v Tovarnom 29.8.2023
PENOVÁ ŠOU - Branný pretek 29.8.2023
1 2 ... 65 [>]

OZV

Fotogaléria:

mID Slovensko

Novinky:

Kalendár:

Anketa:

Návštevnosť:

MAS Pod hradom Čičva

Rozšírenie kapacity MŠ

SODB 2021