• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Verejné obstarávanie


                                              ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

V zmysle § 102 zákona č. 25/2066 Z. z. o verejnom obstarávaní Obecný úrad v Tovarnom 
vyhlasuje verejné obstarávanie, ktorého predmetom je 
 „Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu – výmena okien a dverí“

Opis predmetu obstarávania:
1. 5ks PVC okien trojdielne otváraco sklopné – 2350x1500
2. 1ks PVC okno 1-dielne otváraco sklopné – 1170x1500
3. 1ks vchodové dvere s bočným svetlíkom – 1300x2030
4. 1ks vchodové dvere PVC výplň biela 800x 2000
5. 1ks vchodové dvere dvojkrídlové PVC, dubová kôra 1350x2000
6. 1ks vchodové dvere dvojkrídlové PVC, dubová kôra 1700x2150
7. 1ks vchodové dvere dvojkrídlové PVC, dubové kôra 1600x2010
8. 1ks vchodové dvere dvojkrídlové PVC, dubová kôra 1400 x 2000
9. montáž a demontáž okien a dverí + vysprávky 
10. vertikálne žalúzie + montáž
11. horizontálne žalúzie + montáž

Obsah predmetu obstarávania tvorí súčasť tohto zverejnenia na úradnej tabuli a webovej stránke Obce Tovarné. 
Záujemcovia o toto verejné obstarávanie si ho môžu osobne prevziať u starostky Obce Tovarné.

V cenovej ponuke musí byť uvedená cena každej položky jednotlivo. Každý záujemca predloží kópiu
 živnostenského listu o oprávnení podnikania v danej oblasti.


Uzávierka predkladania cenových ponúk je 18. 07. 2011 o 10:00hod.

S pozdravom


                                                                                     PaedDr. Kvetoslava Mižáková
                                                                                               starostka obce
Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na 
zhotovenie diela:
"Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu– výmena okien a dverí"


1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Obec Tovarné
IČO: 00332887
Sídlo organizácie: Obecný úrad, Tovarné 4, 094 01 Tovarné
Internetová adresa: ocu.tovarne@mail.t-com.sk

Kontaktné miesto:
Obecný úrad, Tovarné 4, 094 01 Tovarné

Kontaktné osoby: PaedDr. Kvetoslava Mižáková, starosta
Telefón: 057/ 44 952 31
Fax: 057/ 44 952 31
e-mail: ocu.tovarne@mail.t-com.sk

2. Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotu podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). 
Predpokladaná hodnota zákazky: 12 000 EUR vrátane DPH.

3. Názov zákazky
Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu – výmena okien a dverí

4. Opis zákazky
Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu – výmena okien a dverí. Výsledkom realizácie diela bude skultúrnenie obecného majetku v obci.
Odporúčané rekonštrukčné a revitalizačné prvky a opatrenia sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tejto výzvy.

Súčasťou diela bude:
Vypracovanie a predloženie návrhu projektu (konečnú verziu projektu predloží úspešný uchádzač pri podpise zmluvy o dielo).
Výkaz výmer stavebných prác a revitalizačných opatrení podľa cenníkových položiek. 
Prorealizačná dokumentácia a fotodokumentácia.
GPS zameranie.
Cena diela bude ako cena celkom za všetky položky vrátane DPH.

5. Miesto konania diela
Obecný úrad Tovarné

6. Rozsah predmetu zákazky
Podľa Opisu uvedeného v bode 4 a v zmysle záväznej metodiky pre prípravu, vypracovanie a realizáciu projektov 
obcí v rámci prvého realizačného projektu 


7. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti
NIE
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet obstarávania.

8.Možnosť predloženia variantných riešení:
Nepovoľuje sa

9. Trvanie zmluvy:
Do 31.08.2011

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na 
dokumenty v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu.
Verejný obstarávateľ vyžaduje 14 dňovú lehotu splatnosti predloženej faktúry. 
Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov. 
Preddavky verejný obstarávateľ poskytuje v zmysle § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

11. Podmienky účasti uchádzačov
Osobné postavenie – Výpis z obchodného alebo živnostenského registra, oprávnenie dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby (živnostenský list alebo aktuálny výpis z Obchodného 
registra) – originál alebo úradne overená kópia

Záujemca/uchádzač môže predložiť aj Potvrdenie o zapísaní do Zoznamu podnikateľov vedeným na Úrade pre
 verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 ZVO

Predpokladaný počet vytvorených pracovných miest pre obec (cez § 50 j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti).

Návrhy ceny celkom vrátane DPH za dielo v €.

12. Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov
Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v tomto bode a v príslušnom bode súťažných podkladov.

13. Označenie, či realizovanie diela je podmienené osobitným povolením (napr.
licenciou, autorizáciou a pod.)
NIE

14. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb 
zodpovedných za plnenie zmluvy
NIE

15. Obhliadka miesta realizácie diela
Obhliadka miesta realizácie diela je povinná. 
Verený obstarávateľ stanovil dni obhliadky na : dohodou


16. Lehota na predkladanie ponúk
Do 18.07.2011 do 10:00 hod

17. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
Kontaktné miesto uvedené v bode 1
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Ponuky je potrebné predložiť v uzatvorenej obálke označenej heslom „Rekonštrukcia“.

18. Kritériá na hodnotenie ponúk
Kritérium: Najnižšia cena na výmenu okien a dverí budovy kultúrneho domu Tovarné.

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, 
že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými 
možnosťami verejného obstarávateľa.

Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného 
obstarávateľa  podrobné stanovených v tejto výzve.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne
 uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pondelok až piatok od 07:30 do 15:30 hod.

20. Upozornenie
Verejný obstarávateľ nie je platca DPH:


Tovarné, 08.07.2011
                                                                                           PaedDr. Kvetoslava Mižáková
                                                                                                          starostka obce

Zoznam aktualít

Výstup na 101 slovenských hradov a zámkov
Pozvánka - Mesiac úcty k starším 2023
Sezónny zber použiteľného textilu v spolupráci s neziskovou organizáciou Ekocharita
Zber elektroodpadu 26.9.2023
Fotoreportáž - Zamutovská struna v Tovarnom 17.9.2023
Pozvánka - Zámutovská struna - Krajské kolo súťaže hudobného folklóru dospelých
Program hosp.rozvoja a soc. rozvoja PSK 2021-2030 - správa o hodnotení strategického dokumentu
Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK-správa o hodnotení strategického dokumentu
Video - 7. ročník Branného preteku pri príležitosti SNP v Tovarnom 29.8.2023
PENOVÁ ŠOU - Branný pretek 29.8.2023
1 2 ... 65 [>]

OZV

Fotogaléria:

mID Slovensko

Novinky:

Kalendár:

Anketa:

Návštevnosť:

MAS Pod hradom Čičva

Rozšírenie kapacity MŠ

SODB 2021