• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Pozvánka na 5. zasadnutie OZ

                                                  OBEC TOVARNÉ
                                   Obecný úrad, 094 01 Tovarné 4
                                           okr. Vranov nad Topľou

_______________________________________________________________________________

  Číslo: 324/2011                                                                                        v Tovarnom, dňa : 24. 06. 2011


                                                    P O Z V Á N K A

                   Pozývame vás na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
                dňa 28. júna 2011 (utorok ) o 15:00 hod., ktoré sa uskutoční v
                     rokovacej miestnosti OcÚ Tovarné (sobášna miestnosť )s návrhom programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Voľba hlavného kontrolóra obce na čiastočný pracovný úväzok
 5. Kontrola plnenia uznesenia zo 4. zasadnutia OZ 
 6. Prehodnotenie a schválenie funkčného platu starostky obce z dôvodu 
     zmien 
vyplývajúcich zo zákona 154/2011 o právnom postavení a 
     platových pomeroch
    starostov obcí
 7. Prerokovanie smernice o sťažnostiach
 8. Schválenie VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období 
      krízovej situácie

 9. Schválenie dodatku k VZN o podmienkach predaja výrobkov 
     a poskytovaniu služieb na 
trhových miestach na území obce 
     Tovarné č. 18/2009 

10. Schválenie nájomnej zmluvy o prenájme trhového miesta pre 
       Slovenský zväz 
      chovateľov EXOTA
11. Schválenie zmluvy o nájme nebytových priestorov pre Školský úrad 
       –Dlhé Klčovo

12. Rôzne ( prehodnotenie nájomnej zmluvy pre p. Pečeňákovú)
13. Návrh na uznesenie
14. Záver


Vážené poslankyne a poslanci Vaša účasť na tomto zastupiteľstve je potrebná.
Pokiaľ poslankyňa – poslanec pre prekážku sa nemôže zúčastniť na zasadnutí OZ, 
nech pri doručení pozvánky oznámi svoju neúčasť, alebo aspoň v deň konania zastupiteľstva. 


        S pozdravom                                                                                                        PaedDr. Kvetoslava Mižáková
                                                                                                                       starostka obce

Zoznam aktualít

Výstup na 101 slovenských hradov a zámkov
Pozvánka - Mesiac úcty k starším 2023
Sezónny zber použiteľného textilu v spolupráci s neziskovou organizáciou Ekocharita
Zber elektroodpadu 26.9.2023
Fotoreportáž - Zamutovská struna v Tovarnom 17.9.2023
Pozvánka - Zámutovská struna - Krajské kolo súťaže hudobného folklóru dospelých
Program hosp.rozvoja a soc. rozvoja PSK 2021-2030 - správa o hodnotení strategického dokumentu
Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK-správa o hodnotení strategického dokumentu
Video - 7. ročník Branného preteku pri príležitosti SNP v Tovarnom 29.8.2023
PENOVÁ ŠOU - Branný pretek 29.8.2023
1 2 ... 65 [>]

OZV

Fotogaléria:

mID Slovensko

Novinky:

Kalendár:

Anketa:

Návštevnosť:

MAS Pod hradom Čičva

Rozšírenie kapacity MŠ

SODB 2021