• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volenýVytlačiť
 

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

   Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je

- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Zoznam aktualít

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Tovarné - Zriadenie TS pri škole, úprava NN
Mesiac úcty k starším 2018
Pripomienky k existujúcemu cestovnému poriadku
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Tovarnom 2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce 2018
Zámer Obce Tovarné previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku Obce Tovarné
Návrh územného plánu obce Tovarné 08/2017
Hasičský čurbes - 5.10.2018
Utvorenie volebného okrsku a utvorenie volebnej miestnosti
Foto - Oprava miestnych komunikácií 2018
1 2 ... 25 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Počasie:

Správy SME:

Anketa:

Návštevnosť: