• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmena Zmluvy č. 90-000049433PO2011 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Výkon stavebného dozoru v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 § 46 b Z. z. a ďalšími relevantnými zákonmi a predpismi platnými v SR v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve Odb.: Obec Tovarné
Dod.: TDOZ s.r.o.
2450.00 €
Zriadenie Spoločného obecného úradu zo dňa 17.2.2003 v znení dodatku č. 1 až č. 11 Odb.: Spoločný obecný úrad - obce
Dod.: Mesto Vranov nad Topľou
0.00 €
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania predmet nájmu a nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi nájomné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo
1.20 €
Zhotovenie diela - stavby "Dobudovanie futbalovej infraštruktúry - kontajnerové šatne a toalety" zhotoviteľom pre objednávateľa. Odb.: Obec Tovarné
Dod.: RIKOSTAV CONTAINER, s. r. o.
22628.33 €
Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva odčlenený pozemok parc. C KN č. 271/3, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 13 m2 Odb.: Východoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Tovarné
180.00 €
Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytnúť služby webového geografického informačného systému spoločnosti GEODETICCA VISION Odb.: Obec Tovarné
Dod.: GEODETICCA VISION, s.r.o.
29.00 €
Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva nehnuteľnosti Odb.: Peter Gajdoš
Dod.: Obec Tovarné
1486.58 €
Poskytnutie finančnej podpory pre školu z prostriedkov Európskeho soc. fondu a vymedzenie zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán podieľajúcich sa na implementácii projektových aktivít v rámci projektu. Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
0.00 €
Výstavba chodníka pre peších a cyklistov v extraviláne obce Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Janeko, s. .r. o.
15059.89 €
Rozšírenie kapacity MŠ Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: DUTO MONT, s. r. o.
119293.38 €
Záväzok Zmluvných strán, že po splnení všetkých podmienok stanovených Zmluvou, uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného bremena Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
0.00 €
Prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky : hasičský automobil - cisternová automobilová striekačka Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Zhotovenie diela - stavby "Detské ihrisko v obci Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: OCTAGO CORPORATION j.s.a.
8588.54 €
Prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: súpravu povodňovej záchrannej služby pre hasičskej jednotky Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Poskytnutie úveru za podmienok dohodnutých v zmluve o úvere Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Prima banka Slovensko, a. s.
225000.00 €
Zmluva o spolupráci Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0.00 €
Poskytovanie služieb v oblasti triedeného zberu z komunálneho odpadu Odb.: Obec Tovarné
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe č. 4 Odb.: Slovenský zväz chovateľov - EXOTA Vranov n/T
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Zriadenie vecného bremena na slúžiacom pozemku Odb.: Východoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Tovarné
3056.20 €
Zmena Zmluvy o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
Zmena Zmluvy o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
Zmena Zmluvy o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
Účet používaný výlučne pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z "Rozšírenie kapacity MŠ Tovarné" Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Vinkulovanie peňažných prostriedkov klienta na jeho účte Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Prima banka Slovensko, a. s.
3338.25 €
Vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii projektu v súlade s uznesením vlády SR za podmienok a spôsobom stanoveným v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov, v zmysle ktorej je partner priamym realizátorom projektu Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovenský futbalový zväz
10000.00 €
Poistenie vozíka Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa
14.44 €
Poistenie vozíka Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa
14.44 €
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Tovarné
Dod.: NATUR-PACK, a. s.
0.00 €
Poskytovanie sociálnej služby - opatrovateľská služba Odb.: Alžbeta Magurová
Dod.: Obec Tovarné
1.40 €
Platenie úhrady platiteľom za poskytovanie sociálnej služby Odb.: MUDr. Michaela Dubčeková
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Opatrovateľská služba Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0.00 €
Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá Odb.: Občania obce Tovarné
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy - KOMUNIKÁCIA DCOM-IFOsoft Odb.: Obec Tovarné
Dod.: IFOsoft s.r.o.
70.00 €
Povinné poistenie prívesného vozíka Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa
13.54 €
Grantový účet Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Prima banka Slovensko, a. s.
0.00 €
Záložca dáva do zálohu svoje nehnuteľnosti a zriaďuje k nim záložné právo v prospech záložného veriteľa Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
327740.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie na výdavky spojené s vystúpeniami speváckej skupiny Tovarňanka v obci Tovarné - na jednotné ošatenie Odb.: Spevácka skupina Tovarňanka
Dod.: Obec Tovarné
250.00 €
Dodatok č. 11 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 17.2.2003 Odb.: Spoločný obecný úrad - obce
Dod.: Mesto Vranov nad Topľou
0.00 €
Ukončenie zmluvy ZLP-2018-1323-miniDCOM+ Odb.: Obec Tovarné
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
Zhotovenie diela - stavby "Úprava verejného priestranstva v obci Tovarné" Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ladislav Džatko JUNIOR
40012.85 €
Poskytnutie finančnej dotácie na výdavky spojené s kultúrnymi, spoločenskými a športovými aktivitami pre obyvateľov obce Tovarné, reprezentáciu, propagáciu obce a dofinancovanie nákladov pri usporadúvaných kultúrnych a spoločenských podujatiach Odb.: Jednota dôchodcov Slovenska
Dod.: Obec Tovarné
700.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie na výdavky spojené s rozvojom telovýchovy a športu pre mládež a všetkých občanov obce Tovarné Odb.: Telovýchovná jednota Družstevník Tovarné
Dod.: Obec Tovarné
3000.00 €
Odplata za dielo a služby špecifikované v článku I. body 1 a 2 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
27.50 €
Záväzok Poskytovateľa poskytovať Používateľovi plnenia uvedené v Zmluve a právo Používateľa používať plnenia poskytované podľa tejto Zmluvy Odb.: Obec Tovarné
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa. Odb.: Mesto Vranov nad Topľou
Dod.: Obec Tovarné
360.00 €
Realizácia pracovnej činnosti pre občanov v hmotnej núdzi s trvalým pobytom v obci Tovarné Odb.: Obec Štefanovce
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Sprostredkovanie dvoch občanov obce nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi za účelom aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Odb.: Obec Tovarnianska Polianka
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Prevod Predmetu prevodu z vlastníctva Predávajúceho do vlastníctva Kupujúceho za podmienok určených v Zmluve Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1.00 €
Zastrešenie pódia pre uskutočnenie kultúrno-rekreačných aktivít obyvateľov obce Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: KAMIR s.r.o
16831.02 €
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi fin, prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže. Odb.: Mesto Vranov nad Topľou
Dod.: Obec Tovarné
270.00 €
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z programu poskytovateľa Podpora rozvoja športu na rok 2019 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
8000.00 €
Workout ihrisko v obci Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: OCTAGO CORPORATION j.s.a.
6998.00 €
Zabezpečovací prevod vlastníckeho práva č. 968303 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o.
0.00 €
Refinančný úver Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o.
2900.00 €
Poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
48.00 €
Záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi do užívania byt a záväzok nájomcu uhrádzať prenajímateľovi nájomné Odb.: Jaroslav Babinčák
Dod.: Obec Tovarné
191.60 €
Povinnosť poskytovateľa poskytovať zákazníkovi dôveryhodnú službu vydávania certifikátov požadovaných zákazníkom a pridružené služby súvisiace s vydanými certifikátmi a záväzok zákazníka zaplatiť poskytovateľovi riadne a včas cenu dohodnutú za poskytnutie dôveryhodných služieb Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Disig, a.s.
0.00 €
Odber elektriny v spoločných priestoroch 14-bytového nájomného bytu Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie na výdavky spojené s vystúpeniami mažoretiek v obci Tovarné Odb.: Mgr. Bibiána Hricutová
Dod.: Obec Tovarné
300.00 €
Zabezpečenie výkupu starého papiera na území obce Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Peter Antuš - PEAN
0.00 €
Rekonštrukcia existujúcej MK 234/33, prepojenie a jej zjednosmernenie s MK 436 v obci Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Janeko, s. .r. o.
33481.56 €
Záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi do užívania byt a záväzok nájomcu uhrádzať prenajímateľovi nájomné Odb.: PhDr. Slavomíra Baníková
Dod.: Obec Tovarné
172.70 €
Záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi do užívania byt a záväzok nájomcu uhrádzať prenajímateľovi nájomné Odb.: Norbert Hromják
Dod.: Obec Tovarné
181.24 €
Záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi do užívania byt a záväzok nájomcu uhrádzať prenajímateľovi nájomné Odb.: Ing. Monika Liptáková
Dod.: Obec Tovarné
97.36 €
Záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi do užívania byt a záväzok nájomcu uhrádzať prenajímateľovi nájomné Odb.: Mikuláš Kiš
Dod.: Obec Tovarné
86.85 €
Záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi do užívania byt a záväzok nájomcu uhrádzať prenajímateľovi nájomné Odb.: Lívia Michalovová
Dod.: Obec Tovarné
182.60 €
Záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi do užívania byt a záväzok nájomcu uhrádzať prenajímateľovi nájomné Odb.: Ján Mičko
Dod.: Obec Tovarné
171.45 €
Záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi do užívania byt a záväzok nájomcu uhrádzať prenajímateľovi nájomné Odb.: Jozef Hardoň
Dod.: Obec Tovarné
182.94 €
Záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi do užívania byt a záväzok nájomcu uhrádzať prenajímateľovi nájomné Odb.: Jana Sivá
Dod.: Obec Tovarné
171.49 €
Záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi do užívania byt a záväzok nájomcu uhrádzať prenajímateľovi nájomné Odb.: Gabriela Mikitová
Dod.: Obec Tovarné
161.94 €
Záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi do užívania byt a záväzok nájomcu uhrádzať prenajímateľovi nájomné Odb.: Ing. Pavol Koščo
Dod.: Obec Tovarné
86.85 €
Záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi do užívania byt a záväzok nájomcu uhrádzať prenajímateľovi nájomné Odb.: Ján Kaščák
Dod.: Obec Tovarné
97.85 €
Záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi do užívania byt a záväzok nájomcu uhrádzať prenajímateľovi nájomné Odb.: Emil Kovaľ
Dod.: Obec Tovarné
120.49 €
Záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi do užívania byt a záväzok nájomcu uhrádzať prenajímateľovi nájomné Odb.: Helena Valčová
Dod.: Obec Tovarné
120.99 €
Nájomný bytový fond Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Prima banka Slovensko, a. s.
0.00 €
Vystúpenie hudobno-zábavnej skupiny Štramáci z Jasenova na podujatí: Deň Tovarňanov Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Štramáci z Jasenova - Ing. Ján Katkovčin
550.00 €
Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe so súp.č. 4 Odb.: Slovenský zväz chovateľov - EXOTA Vranov n/T
Dod.: Obec Tovarné
120.00 €
Prenájom NP na trhy Odb.: Slovenský zväz chovateľov - EXOTA Vranov n/T
Dod.: Obec Tovarné
120.00 €
Združená dodávka elektriny Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
Nájom 14 bytových jednotiek a príslušenstva Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov
10.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie na účel obstarania technickej vybavenosti Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
25130.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie na účel obstarania nájomných bytov Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
327740.00 €
Poskytnutie úveru a úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí a čerpaní úveru Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
400590.00 €
Zriadenie záložného práva Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
520767.00 €
Dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy podľa požiadaviek odberateľa Odb.: Obec Tovarné
Dod.: IFOsoft s.r.o.
60.00 €
Výdavky spojené s rozvojom telovýchovy a športu pre mládež a všetkých občanov obce Tovarné Odb.: Telovýchovná jednota Družstevník Tovarné
Dod.: Obec Tovarné
2500.00 €
Náklady spojené s kultúrnymi, spoločenskými a športovými aktivitami pre obyvateľov obce Tovarné, reprezentáciu, propagáciu obce a dofinancovanie nákladov pri usporadúvaných kultúrnych a spoločenských podujatiach Odb.: Jednota dôchodcov Slovenska
Dod.: Obec Tovarné
500.00 €
Výdavky spojené s vystúpeniami speváckej skupiny Tovarňanka v obci Tovarné - na jednotné ošatenie, obuv Odb.: Spevácka skupina Tovarňanka
Dod.: Obec Tovarné
250.00 €
Záväzok Poskytovateľa poskytovať Používateľovi plnenia uvedené v Zmluve a právo Používateľa používať plnenia poskytované podľa tejto Zmluvy Odb.: Obec Tovarné
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
Rámcová dohoda o zabezpečení triedeného zberu a výkupu odpadov z obce Tovarné na základe žiadosti o spoluprácu - OZV NATUR-PACK, a.s. zo dňa 17.06.2016 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Zberné suroviny Žilina, a.s.
0.00 €
Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Legislatívne zmeny Zákona o odpadoch Odb.: Obec Tovarné
Dod.: NATUR-PACK, a. s.
0.00 €
Dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu, vrátane kuchynského odpadu a pravidlách jeho kompostovania, ako aj o podmienkach výkonu kontroly kompostovania obcou Odb.: Občania obce Tovarné
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Zhotovenie diela - projektovej dokumentácie na účely vydania stavebného povolenia a na realizáciu stavby "Rozšírenie kapacity MŠ Tovarné" Odb.: Obec Tovarné
Dod.: TERA green, s.r.o.
5268.00 €
Nájom nebytových priestorov Odb.: Mgr. Ján Fuňa
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Predaj pozemku Odb.: Slavomír Koprivňák
Dod.: Obec Tovarné
3159.76 €
Dodanie plynu do odberných miest Odb.: Obec Tovarné
Dod.: CYEB s.r.o.
0.04 €
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb Odb.: Obec Tovarné
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
392.10 €
Predaj pozemkov, bytového domu a technickej vybavenosti Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Podielnícke družstvo Ondava Stropkov
772482.44 €
Predaj pozemku Odb.: Ján Fecenko a Mária Fecenková, rod. Luptáková
Dod.: Obec Tovarné
3063.35 €
Vytvorenie 1 pracovného miesta, financovanie spoločného obecného úradu Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Mesto Vranov nad Topľou
0.00 €
Verejné obstarávanie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní za účelom výberu dodávateľa - nákup techniky prostredníctvom EKS v rámci projektu Výstavba zberného dvora v obci Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: I & Z Tender, s.r.o.
350.00 €
Sprostredkovanie občanov v HN Odb.: Obec Tovarnianska Polianka
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Strojné vybavenie zberného dvora - traktor, čelný nakladač k traktoru s lopatou a paletovacími vidlami, štiepkovač drevnej hmoty k traktoru, jednonápravový náves s trojstranným vyklápaním Odb.: Obec Tovarné
Dod.: AGRATECH, s.r.o.
0.00 €
Veľkokapacitná zberná nádoba Odb.: Obec Tovarné
Dod.: UNIKOV NITRA, s.r.o.
0.00 €
Zhotovenie diela - stavby :" Výstavba zberného dvora v obci Tovarné" Odb.: Obec Tovarné
Dod.: CONSTRUCTOR EU, s.r.o.
0.00 €
Predaj pozemku Odb.: Štefan Dzuracký a Eva Dzuracká, rod. Nemcová
Dod.: Obec Tovarné
1452.37 €
Uzavretie platnej a Účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Tovarné
Dod.: AGRATECH, s.r.o.
0.00 €
Uzavretie platnej a Účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Tovarné
Dod.: UNIKOV NITRA, s.r.o.
0.00 €
Sprostredkovanie zberu a vývozu ostatného odpadu Odb.: Centrum sociálnych služieb AMETYST
Dod.: Obec Tovarné
1.16 €
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Tovarné
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
113.36 €
Predaj pozemku Odb.: Štefan Gašpar a manželka Bc. Ľubica Gašparová
Dod.: Obec Tovarné
1023.19 €
Predaj pozemku Odb.: Ján Koprivňák
Dod.: Obec Tovarné
214.59 €
Refinančný úver Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o.
5800.00 €
Dodanie tovaru a poskytnutie služby zákazky "Bezpečnosť dopravy v obci Tovarné - Merače rýchlosti" Odb.: Obec Tovarné
Dod.: BELLIMPEX, s.r.o.
7440.00 €
Vypracovanie posudkov pre r. 2018 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: MUDr. Tibor Kočiš
15.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre objekt Zastrešenie pódia pre uskutočňovanie kultúrno-rekreačných aktivít obyvateľov obce Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ing. arch. Jozef Bednár
1050.00 €
Tovarné - oprava miestnych komunikácií Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Janeko, s. .r. o.
56040.04 €
Predaj pozemku Odb.: Štefan Gašpar a manželka Bc. Ľubica Gašparová
Dod.: Obec Tovarné
1023.19 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
Predaj pozemku Odb.: Magdaléna Jakubová
Dod.: Obec Tovarné
1122.71 €
Predaj pozemku Odb.: Patrícia Verbová
Dod.: Obec Tovarné
538.03 €
Predaj pozemku Odb.: Štefan Duda a manž. Anna Dudová
Dod.: Obec Tovarné
1377.73 €
Nájom nebytových priestorov Odb.: Slovenský zväz chovateľov - EXOTA Vranov n/T
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Výpožička nebytových priestorov, nachádzajúcich sa na prízemí budovy so súp č.4 - KD Tovarné o výmere 30,5 m2 Odb.: Jednota dôchodcov Slovenska
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Predaj pozemku Odb.: Slavomír Koprivňák
Dod.: Obec Tovarné
3159.76 €
Predaj pozemku Odb.: Slavomír Koprivňák a Stanislava Koprivňáková
Dod.: Obec Tovarné
1240.89 €
Nájom nebytových priestorov Odb.: Anna Šintajová
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Výpožička nebytových priestorov, nachádzajúcich sa na prízemí budovy so súp č.4 - KD Tovarné o výmere 30,5 m2 Odb.: Spevácka skupina Tovarňanka
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Predaj pozemku Odb.: Dana Sivá
Dod.: Obec Tovarné
1467.92 €
Implementácia nových právnych úprav v oblasti ochrany osobných údajov a vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie a bezpečnostných opatrení v súlade s GDPR, poskytnutie služby " Zodpovednej osoby" Odb.: Obec Tovarné
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
0.00 €
Predaj pozemku Odb.: Ján Koprivňák
Dod.: Obec Tovarné
214.59 €
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: CONSTRUCTOR EU, s.r.o.
35988.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Tovarné
Dod.: NATUR-PACK, a. s.
0.00 €
Tovarné - zriadenie trafostanice pri škole, úprava NN vedenia Odb.: Východoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Tovarné - zriadenie trafostanice pri škole, úprava NN vedenia Odb.: Východoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Implementácia nových právnych úprav v oblasti ochrany osobných údajov a vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie a bezpečnostných opatrení v súlade s GDPR, poskytnutie služby " Zodpovednej osoby" Odb.: Obec Tovarné
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
25.00 €
Kultúrne, spoločenské a športové aktivity pre obyvateľov obce Tovarné, reprezentácia, propagácia obce a dofinancovanie nákladov pri usporadúvaní kultúrnych a spoločenských podujatí Odb.: Jednota dôchodcov Slovenska
Dod.: Obec Tovarné
600.00 €
Kultúrne, spoločenské a športové aktivity pre obyvateľov obce Tovarné, reprezentácia, propagácia obce a dofinancovanie nákladov pri usporadúvaní kultúrnych a spoločenských podujatí Odb.: Jednota dôchodcov Slovenska
Dod.: Obec Tovarné
600.00 €
Vystúpenia speváckej skupiny Tovarňanka v obci Tovarné - ošatné a hudobný doprovod Odb.: Spevácka skupina Tovarňanka
Dod.: Obec Tovarné
500.00 €
Rozvoj telovýchovy a športu pre mládež a všetkých občanov obce Tovarné Odb.: Telovýchovná jednota Družstevník Tovarné
Dod.: Obec Tovarné
4000.00 €
Kuchynské vybavenie-sporák, konvektomat s príslušenstvom a zmäkčovač vody Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
8972.40 €
Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: CONSTRUCTOR EU, s.r.o.
129947.22 €
Strojné vybavenie zberného dvora - traktor, čelný nakladač k traktoru s lopatou a paletovacími vidlami, štiepkovač drevnej hmoty k traktoru, jednonápravový náves s trojstranným vyklápaním Odb.: Obec Tovarné
Dod.: AGRATECH, s.r.o.
94980.00 €
Veľkokapacitná zberná nádoba Odb.: Obec Tovarné
Dod.: UNIKOV NITRA, s.r.o.
6036.00 €
Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Odb.: Mesto Vranov nad Topľou
Dod.: Obec Tovarné
30.00 €
Združený živel, škoda FO a PO, ukradnutie vecí, vandalizmus Odb.: Obec Tovarné
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
107.27 €
Združený živel, odcudzenie, vandalizmus Odb.: Obec Tovarné
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
291.60 €
Združený živel, odcudzenie, vandalizmus Odb.: Obec Tovarné
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
273.58 €
Združený živel, odcudzenie, vandalizmus Odb.: Obec Tovarné
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
214.13 €
Projetová dokumentácia: Výstavba zberného dvora v obci Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: DD-ARCH s.r.o.
4920.00 €
Cena za združenú dodávku plynu Odb.: Obec Tovarné
Dod.: MAGNA ENERGIA, a. s.
2.05 €
Sprostredkovanie zberu a vývozu ostatného odpadu Odb.: Centrum sociálnych služieb AMETYST
Dod.: Obec Tovarné
1.16 €
Sprostredkovanie občanov v HN Odb.: Centrum sociálnych služieb AMETYST
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Vypracovanie posudku k strategickému dokumentu " Územný plán obce Tovarné " Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ing. Pavol Gurbaľ
600.00 €
O poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Tovarné
Dod.: FÚRA s.r.o.
156.00 €
Uskutočnenie stavebných prác zákazky " Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií a odtokových žľabov pri miestnej komunikácii Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ladislav Džatko JUNIOR
13400.58 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Odb.: Mesto Vranov nad Topľou
Dod.: Obec Tovarné
30.00 €
O poskytovaní podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Environmentálny fond
50316.40 €
Cena za združenú dodávku plynu Odb.: Obec Tovarné
Dod.: MAGNA ENERGIA, a. s.
2.05 €
Ochrana zdravia občanov pri účasti na cirkevných obradoch a pri návšteve kostola a cintorína Odb.: Rímskokatolícka farnosť Ond. Matiašovce - Filiálka Tovarné
Dod.: Obec Tovarné
1000.00 €
Vypracovanie Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácii obce Tovarné na stupni Návrh územného plánu obce Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ing. arch. Jozef Bednár
1200.00 €
O poskytnutí finančných prostriedkov Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Inžinierska agentúra s.r.o.
360.00 €
Kúpa motorového vozidla Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o.
11600.00 €
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom Odb.: Obec Tovarné
Dod.: B.D.B. s.r.o.
50316.40 €
Detské ihrisko - hracie prvky Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ENERCOM s.r.o.
6968.04 €
Lekárska posudková činnosť Odb.: Obec Tovarné
Dod.: MUDr. Vlasta Janovská
8.00 €
Prenájom cintorína Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ondavské Matiašovce
28.63 €
Oprava a rekonštrukcia miestnej komunikácie a odtokových žľabov, oprava chodníkov pri miestnej komunikácii a miestnom parku, par. č. 433 a par. č. 273/1 v k. ú. Tovarné, zapísaných na LV 399 vo vlastníctve obce Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Janeko, s. .r. o.
0.00 €
Predmet zmluvy o úvere a základné podmienky Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Prenájom nebytových priestorov Odb.: Katarína Tutková
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Sprostredkovanie občanov v HN Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Centrum sociálnych služieb AMETYST
0.00 €
Oprava a rekonštrukcia MK a odtokových žľabov, oprava chodníkov Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Janeko, s. .r. o.
0.00 €
Dotácia Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Odborná škola
3000.00 €
dodatok k nájomnej zmluve Odb.: Slovenský zväz chovateľov - EXOTA Vranov n/T
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Výmena okien v ľavej časti budovy OcÚ - nebytové priestory určené na prenájom Odb.: Obec Tovarné
Dod.: STAON OKNA s.r.o.
3971.04 €
Rozšírenie kamerového systému v obci Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: KAMTEL, s. r. o., Kendice
11301.60 €
kúpa pozemku Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Martin Hric a manželka Ľubica Hricová
800.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Jednota dôchodcov Slovenska
Dod.: Obec Tovarné
250.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Spevácka skupina Tovarňanka
Dod.: Obec Tovarné
500.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Telovýchovná jednota Družstevník Tovarné
Dod.: Obec Tovarné
3000.00 €
Fakturácia nájmu a služieb Odb.: Krok vpred, n. o.
Dod.: Obec Tovarné
381.40 €
Predaj pozemku Odb.: Milan Miškovič a manželka Nataša Miškovičová
Dod.: Obec Tovarné
389.70 €
Doplnenie zmluy Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ing. Slavomír Oravec
0.00 €
Zámena pozemkov Odb.: Majitelia pozemkov časti obce Tovarné - OSIČ
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Úprava podmienok zmluvy - upratovanie Odb.: Slovenský zväz chovateľov - EXOTA Vranov n/T
Dod.: Obec Tovarné
20.00 €
Spracovanie Územného plánu obce Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ing. arch. Jozef Bednár
9600.00 €
Sprostredkovanie občanov v HN Odb.: Obec Tovarnianska Polianka
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Predaj pozemku Odb.: Podielnícke družstvo ONDAVA Stropkov
Dod.: Obec Tovarné
5000.00 €
Poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Tovarné
Dod.: JUDr. Beáta Krausová, advokátka
100.00 €
Zmluva o vývoze vriec Odb.: Centrum sociálnych služieb AMETYST
Dod.: Obec Tovarné
1.16 €
Vypracovanie posudkov pre r. 2017 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: MUDr. Tibor Kočiš
0.00 €
Zmena úrokovej sadzby Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Poskytnutie úvereu Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Prima banka Slovensko, a. s.
40000.00 €
Sprostredkovanie občanov v HN Odb.: Centrum sociálnych služieb AMETYST
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Zmena článku IV. Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Janeko, s. .r. o.
0.00 €
Oprava a rekonštrukcia miestnej komunikácie a odtokových žľabov, oprava chodníkov pri miestnej komunikácii a miestnom parku, par. č. 433 a par. č. 273/1 v k. ú. Tovarné, zapísaných na LV 399 vo vlastníctve obce Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Janeko, s. .r. o.
47087.57 €
Úprava čl. 5 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Janeko, s. .r. o.
20127.80 €
Oprava miestnej komunikácie Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Janeko, s. .r. o.
24415.30 €
Výpožička nebytových priestorov, nachádzajúcich sa na prízemí budovy so súp č.4 - KD Tovarné o výmere 43,61 m2 Odb.: Dobrovoľný hasičský zbor
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
zámena pozemku Odb.: Ing. Géci Stanislav a manželka Ing. Géciová Mária
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
zámena pozemku Odb.: Ján Fecenko a manželka Mária Fercenková
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Zmena Článku III. bod 3.2 kúpnej zmluvy č. Z20158757 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: MAGNA ENERGIA, a. s.
0.00 €
Zmena bodu č. 4.2 článku IV. Zmluvy o dielo uzatvorenej 26.02.2016 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: M. Cup, s. r. o.
0.00 €
Sprostredkovanie občanov v HN Odb.: Centrum sociálnych služieb AMETYST
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Nájom časti budovy - Denného stacionáru, s. č. 172 Odb.: Krok vpred, n. o.
Dod.: Obec Tovarné
150.00 €
Úprava podmienok zmluvy Odb.: Stacionár, n. o.
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku Odb.: Telovýchovná jednota Družstevník Tovarné
Dod.: Obec Tovarné
1500.00 €
Poskytovanie telekomunikačných služieb Odb.: Obec Tovarné
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
0.00 €
Nájom nebytových priestorov Odb.: Ján Lazor
Dod.: Obec Tovarné
2.00 €
Uskutočnenie stavebných prác zákazky" MŠ Tovarné - zateplenie obvodového plášťa a výmena okien" Odb.: Obec Tovarné
Dod.: STELL, s. r. o.
19443.86 €
Digitálna ortofotomapa Odb.: Obec Tovarné
Dod.: GEODETICCA, s. r. o.
268.30 €
Sprostredkovanie občanov v HN Odb.: Centrum sociálnych služieb AMETYST
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Nájom nebytových priestorov Odb.: Slovenský zväz chovateľov - EXOTA Vranov n/T
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Predĺženie zmluvy - elektronické trhovisko Odb.: Obec Tovarné
Dod.: MAGNA ENERGIA, a. s.
0.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov z neobalových výrobkov v obci Odb.: Obec Tovarné
Dod.: NATUR-PACK, a. s.
0.00 €
Sprostredkovanie občanov v HN Odb.: Obec Tovarnianska Polianka
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Spracovanie evidencie pohrebiska Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Milan Groško - MGP
250.00 €
zámena pozemku Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Muráň, Dušan, Ing. a manželka Muráňová Mária, Mgr.
0.00 €
Sprostredkovanie občanov v HN Odb.: Centrum sociálnych služieb AMETYST
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Sprostredkovanie občanov v HN Odb.: Centrum sociálnych služieb AMETYST
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
2000.00 €
Odmeny umelcom za zvukové a obrazové záznamy Odb.: Obec Tovarné
Dod.: SLOVGRAM
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku Odb.: Telovýchovná jednota Družstevník Tovarné
Dod.: Obec Tovarné
1500.00 €
Výpožička nebytových priestorov Odb.: Gréckokatolícke biskupstvo Prešov
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Sprostredkovanie občanov v HN Odb.: Centrum sociálnych služieb AMETYST
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Kúpa pozemkov Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ing. Slavomír Oravec
600.00 €
Obstarávateľská činnosť pri obstarávaní Územného plánu obce Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ing. Iveta Sabaková
850.00 €
Zmena bodu č. 4.2 článku IV. Zmluvy o dielo uzatvorenej 26.02.2016 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: M. Cup, s. r. o.
57291.41 €
Uskutočnenie stavebných prác "Výstavba multifunkčného ihriska" Odb.: Obec Tovarné
Dod.: M. Cup, s. r. o.
74615.24 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov - "Budúca zmluva" Odb.: Obec Tovarné
Dod.: NATUR-PACK, a. s.
0.00 €
Výpožička nebytových priestorov, nachádzajúcich sa na prízemí budovy so súp č.4 - KD Tovarné o výmere 30,5 m2 Odb.: Spevácka skupina Tovarňanka
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Výpožička nebytových priestorov, nachádzajúcich sa na prízemí budovy so súp č.4 - KD Tovarné o výmere 30,5 m2 Odb.: Jednota dôchodcov Slovenska
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Poskytnutie služby webového geografického informačného systému spoločnosti GEODETICCA Odb.: Obec Tovarnianska Polianka
Dod.: GEODETICCA, s. r. o.
149.00 €
Poradenstvo pri vypracovaní projektu "Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií" Odb.: Obec Tovarné
Dod.: PROFINMET, s. r. .
990.00 €
Biznis ISDN Uni 200 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
Magio internet XL-ADSL Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Vypracovanie posudkov pre rok 2016 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: MUDr. Tibor Kočiš
0.00 €
sprostredkovania vývozu ostatného odpadu Odb.: Centrum sociálnych služieb AMETYST
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
dodatok k nájomnej zmluve Odb.: Anna Šintajová
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Predaj pozemku Odb.: Ľubomír Kunca
Dod.: Obec Tovarné
6264.96 €
Dodatok o zmenách a doplneniach Zmluvy o dielo č. 20/10/2015 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: FEDAN, s. r. o.
0.00 €
Oprava miestnych komunikácií v obci Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: FEDAN, s. r. o.
22988.05 €
Spracovanie Územného plánu obce Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ing. arch. Jozef Bednár
13000.00 €
verejné obstarávanie Odb.: Obec Tovarné
Dod.: tender consult, s. r. o.
990.00 €
Nájom nebytových priestorov Odb.: Anna Šintajová
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Prenájom nebytových priestorov Odb.: Anna Šintajová
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
"Rekonštrukcia strechy školskej jedálne a materskej školy postavenej na parcele č. 269 v k. ú. Tovarné súp. č. 173" Odb.: Obec Tovarné
Dod.: STELL, s. r. o.
10501.78 €
"Stavebné práce na budove zdravotného strediska v obci Tovarné" Odb.: Obec Tovarné
Dod.: STELL, s. r. o.
9999.42 €
Nájom nebytových priestorov Odb.: Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Dod.: Obec Tovarné
750.00 €
Moderovanie programu počas podujatia "Oslava 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci Tovarné" Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Mgr. Miroslav Alexovič
180.00 €
Nájom nebytových priestorov Odb.: Stacionár, n. o.
Dod.: Obec Tovarné
150.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Spevácka skupina Tovarňanka
Dod.: Obec Tovarné
550.00 €
Nájom nebytových priestorov Odb.: Slovenský zväz chovateľov - EXOTA Vranov n/T
Dod.: Obec Tovarné
100.00 €
Zhotovenie diela: "Výmena okien a dverí na zdravotnom stredisku" Odb.: Obec Tovarné
Dod.: DUTO MONT, s. r. o.
7700.40 €
Dodávka a vybudovanie kamerového systému v areáli ZŠ s MŠ Tovarné a detskej oddychovej zóne Odb.: Obec Tovarné
Dod.: KAMTEL, s. r. o., Kendice
9374.40 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Jednota dôchodcov Slovenska
Dod.: Obec Tovarné
250.00 €
Vývoz vriec Odb.: Centrum sociálnych služieb AMETYST
Dod.: Obec Tovarné
1.16 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Centrum sociálnych služieb AMETYST
Dod.: Obec Tovarné
1500.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Telovýchovná jednota Družstevník Tovarné
Dod.: Obec Tovarné
1500.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Rímskokatolícka farnosť Ond. Matiašovce - Filiálka Tovarné
Dod.: Obec Tovarné
3000.00 €
Prenájom nebytových priestorov Odb.: Patrik Jevický
Dod.: Obec Tovarné
85.92 €
uskutočnenie stavebných prác na stavbe: "Chodník v obci Tovarné" Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov
29991.04 €
Dodávka projektovej dokumentácie na realizáciu stavby pre akciu "Zateplenie Kultúrneho domu v obci Tovarné za účelpom zvýšenia energetickej účinnosti objektu" Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Prodap, s. r. o.
4950.00 €
Dočasný prenájom ostatnej plochy - k. ú. Tovarné, za účelom burzy exotického vtáctva, drobných zvierat a chov. potrieb spojených s ich predajom, jedenkrát mesačne a to konkrétne v prvú nedeľu v mesiaci. Odb.: Slovenský zväz chovateľov - EXOTA Vranov n/T
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Sprostredkovanie občanov v HN Odb.: Obec Tovarnianska Polianka
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Uskutočnenie stavebných prác na stavbe: "Rekonštrukcia chodníka k domu dôchodcov v obci Tovarné" Odb.: Obec Tovarné
Dod.: FEDAN, s. r. o.
6597.85 €
odkúpenie pozemku Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
67.00 €
Predĺženie nájmu nebytových priestorov Odb.: Ján Duda
Dod.: Obec Tovarné
0.00 €
Sprostredkovanie zberu a vývozu ostatného odpadu /kód odpadu 180104-plienky/ Odb.: Centrum sociálnych služieb AMETYST
Dod.: Obec Tovarné
1.16 €

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
doc Zmluva č.1 - K.A.A.C. spol. s r.o.
doc Zmluva č.2 - DM SERVIS
jpg Zmluva č.3 - ZŠ s MŠ Tovarné
doc Zmluva č.4 - Prorigine s.r.o. Bratislava
doc Zmluva č.5 - MUDr. Tibor Kočíš
doc Zmluva č.6 - Ministerstvo hospodárstva SR
doc Zmluva č.7 - Patrik Jevický
doc Zmluva č.8 - Marta Korubová
doc Zmluva č.9 - IWIN SERVICES,spol.s r.o.
doc Zmluva č.10 - LÍNIA s.r.o. Košice
doc Dodatok č.1 k zmluve č.10 LÍNIA s.r.o. Košice
doc Zmluva č.11-Obvodný úrad Prešov
doc Dodatok č.3 k zmluve č.6
doc Zmluva č.12 - EXOTA Vranov
doc Zmluva č.13 - EXOTA Vranov
doc Dodatok č.1 k zmluve MUDr.Tibor Kočíš
doc Dodatok č. 1 k dohode o dodávke stravy zo dňa 01.03.2011
doc Výpoveď poistnej zmluvy Produkt 10
doc Zmluva č.14 -Andrea Hanuliaková
pdf Zmluva č.15 - Úrad vlády SR
pdf Zmluva č.16 - JARD s.r.o. Žalobín 89
pdf Zmluva č.17 - HYDROARCH, s.r.o. Prešov
pdf Dodatok č.5 k Dohode o dodávke stravy pre starých občanov
pdf Zmluva o vývoze ostatného odpadu CSS AMETYST
pdf Dodatok č.1/2012 k Zmluve č. 1941/2011
pdf Zmluva č.98/2012/OO o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR
pdf Zmluva č 2012/01/01
pdf Zmluva č. 2012/01/02
pdf Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve EXOTA
pdf Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve EXOTA
pdf Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí NFP
pdf Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí NFP zverejnený dňa 18.9.2012 .
pdf Zmluva č.2012/08/01102012 zverejnená dňa 24.9.2012
pdf Darovacia zmluva zverejnená 4.10.2012
pdf Darovacia zmluva zverejnená 24.10.2012
pdf Zmluva č. 639/2012/ODDRC o poskytnutí dotácií,zverejnená 24.10.2012
pdf Zmluva o prenájme plochy pre umiestnenie reklamy, zverejnená 25.10.2012
pdf Zmluva o dielo č. D232/2012, zverejnená 6.11.2012
pdf Zmluva o dielo č. 07-2012 zverejnená 22.12.2012
pdf Zmluva o vývoze ostatného odpadu, zverejnená 27.2.2013
pdf Zmluva o vývoze komunálneho odpadu, zverejnená 1.3.2013
pdf Dodatok č.7 k zmluve o podkytnutí nenávratného finančného príspevku
pdf Zmluva SLOVGRAM Bratislava zverejnená 10.5.2013
pdf Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov pre Súkromné CVČ Humenné
pdf Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov pre Grécko katolícke arcibiskupstvo Prešov
pdf Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov pre mesto Vranov n/T
pdf Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu, č. orient 4, zverejnená 17.6.2013
pdf Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu, č. orient 171 zverejnená 17.6.2013
pdf Zmluva č. 01/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tovarné zverejnená 21.júna 2013
pdf Dodatok č.1 k najomnej zmluve č. 2012/01/01 podpísanej dňa 31.05.2012
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov zverejnená 29.6.2013
pdf Zmluva o prenajme ostatnej plochy zverejnená 29.6.2013
pdf Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva, zverejnená 2.7.2013
pdf Zmluva o poskytnutí grantu č. SLSPf13_40 zverejnená 5.7.2013
pdf Zmluva č. 02/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tovarné zverejnená 10.7.2013
pdf Zmluva o poskytovaní služieb zverejnená 12.7.2013
pdf Zmluva o dielo č. 01/2013/ŠJ, zverejnená 19.7.2013
pdf Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tovarné v roku 2013