• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok č. 11 Nájom nebytových priestorov Obec Tovarné
0.00 €
12032019 Predaj pozemku Obec Tovarné
3159.76 €
CYS - 1902 - 10003 Dodanie plynu do odberných miest CYEB s.r.o.
0.04 €
441 9012546 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
392.10 €
01/2019 Predaj pozemkov, bytového domu a technickej vybavenosti Podielnícke družstvo Ondava Stropkov
772482.44 €
18022019 Predaj pozemku Obec Tovarné
3063.35 €
Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu Vytvorenie 1 pracovného miesta, financovanie spoločného obecného úradu Mesto Vranov nad Topľou
0.00 €
15022019 Verejné obstarávanie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní za účelom výberu dodávateľa - nákup techniky prostredníctvom EKS v rámci projektu Výstavba zberného dvora v obci Tovarné I & Z Tender, s.r.o.
350.00 €
01/2019/MOS Sprostredkovanie občanov v HN Obec Tovarné
0.00 €
Z201814519_Z Strojné vybavenie zberného dvora - traktor, čelný nakladač k traktoru s lopatou a paletovacími vidlami, štiepkovač drevnej hmoty k traktoru, jednonápravový náves s trojstranným vyklápaním AGRATECH, s.r.o.
0.00 €
Z201814520_Z Veľkokapacitná zberná nádoba UNIKOV NITRA, s.r.o.
0.00 €
01/04/2018 Zhotovenie diela - stavby :" Výstavba zberného dvora v obci Tovarné" CONSTRUCTOR EU, s.r.o.
0.00 €
11012019 Predaj pozemku Obec Tovarné
1452.37 €
Dodatok č. 1 Uzavretie platnej a Účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku AGRATECH, s.r.o.
0.00 €
Dodatok č. 1 Uzavretie platnej a Účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku UNIKOV NITRA, s.r.o.
0.00 €
1912/2018/TKO Sprostredkovanie zberu a vývozu ostatného odpadu Obec Tovarné
1.16 €
1048057361 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
113.36 €
21112018 Predaj pozemku Obec Tovarné
1023.19 €
08112018 Predaj pozemku Obec Tovarné
214.59 €
1008806 Refinančný úver Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o.
5800.00 €
1/9/2018 Dodanie tovaru a poskytnutie služby zákazky "Bezpečnosť dopravy v obci Tovarné - Merače rýchlosti" BELLIMPEX, s.r.o.
7440.00 €
25092018 Vypracovanie posudkov pre r. 2018 MUDr. Tibor Kočiš
15.00 €
07092018 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre objekt Zastrešenie pódia pre uskutočňovanie kultúrno-rekreačných aktivít obyvateľov obce Tovarné Ing. arch. Jozef Bednár
1050.00 €
31082018 Tovarné - oprava miestnych komunikácií Janeko, s. .r. o.
56040.04 €
21082018 Predaj pozemku Obec Tovarné
1023.19 €
680/2018/OK Poskytnutie finančnej dotácie Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
14082018 Predaj pozemku Obec Tovarné
1122.71 €
13082018 Predaj pozemku Obec Tovarné
538.03 €
08082018 Predaj pozemku Obec Tovarné
1377.73 €
11062015 Nájom nebytových priestorov Obec Tovarné
0.00 €
01082018 Výpožička nebytových priestorov, nachádzajúcich sa na prízemí budovy so súp č.4 - KD Tovarné o výmere 30,5 m2 Obec Tovarné
0.00 €
02082018 Predaj pozemku Obec Tovarné
3159.76 €
02082018 Predaj pozemku Obec Tovarné
1240.89 €
01/2015/T-4 Nájom nebytových priestorov Obec Tovarné
0.00 €
01082018 Výpožička nebytových priestorov, nachádzajúcich sa na prízemí budovy so súp č.4 - KD Tovarné o výmere 30,5 m2 Obec Tovarné
0.00 €
31072018 Predaj pozemku Obec Tovarné
1467.92 €
162/2018 Implementácia nových právnych úprav v oblasti ochrany osobných údajov a vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie a bezpečnostných opatrení v súlade s GDPR, poskytnutie služby " Zodpovednej osoby" GDPR Slovakia s.r.o.
0.00 €
25072018 Predaj pozemku Obec Tovarné
214.59 €
01/07/2018 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Tovarné CONSTRUCTOR EU, s.r.o.
35988.00 €
Dodatok č. 1 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a. s.
0.00 €
0346/4010/2018 Tovarné - zriadenie trafostanice pri škole, úprava NN vedenia Obec Tovarné
0.00 €
0347/4010/2018 Tovarné - zriadenie trafostanice pri škole, úprava NN vedenia Obec Tovarné
0.00 €
18052018 Implementácia nových právnych úprav v oblasti ochrany osobných údajov a vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie a bezpečnostných opatrení v súlade s GDPR, poskytnutie služby " Zodpovednej osoby" PP PROTECT s.r.o.
25.00 €
03/2018/DOT Kultúrne, spoločenské a športové aktivity pre obyvateľov obce Tovarné, reprezentácia, propagácia obce a dofinancovanie nákladov pri usporadúvaní kultúrnych a spoločenských podujatí Obec Tovarné
600.00 €
03/2018/DOT Kultúrne, spoločenské a športové aktivity pre obyvateľov obce Tovarné, reprezentácia, propagácia obce a dofinancovanie nákladov pri usporadúvaní kultúrnych a spoločenských podujatí Obec Tovarné
600.00 €
04/2018/DOT Vystúpenia speváckej skupiny Tovarňanka v obci Tovarné - ošatné a hudobný doprovod Obec Tovarné
500.00 €
05/2018/DOT Rozvoj telovýchovy a športu pre mládež a všetkých občanov obce Tovarné Obec Tovarné
4000.00 €
24042018 Kuchynské vybavenie-sporák, konvektomat s príslušenstvom a zmäkčovač vody ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
8972.40 €
01/04/2018 Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné CONSTRUCTOR EU, s.r.o.
129947.22 €
Z201814519_Z Strojné vybavenie zberného dvora - traktor, čelný nakladač k traktoru s lopatou a paletovacími vidlami, štiepkovač drevnej hmoty k traktoru, jednonápravový náves s trojstranným vyklápaním AGRATECH, s.r.o.
94980.00 €
Z201814520_Z Veľkokapacitná zberná nádoba UNIKOV NITRA, s.r.o.
6036.00 €
38 038 Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
12032018 Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Tovarné
30.00 €
6 822 558 342 Združený živel, škoda FO a PO, ukradnutie vecí, vandalizmus KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
107.27 €
6 822 557 059 Združený živel, odcudzenie, vandalizmus KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
291.60 €
6 822 558 385 Združený živel, odcudzenie, vandalizmus KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
273.58 €
6 822 558 326 Združený živel, odcudzenie, vandalizmus KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
214.13 €
06022018 Projetová dokumentácia: Výstavba zberného dvora v obci Tovarné DD-ARCH s.r.o.
4920.00 €
24012018 Cena za združenú dodávku plynu MAGNA ENERGIA, a. s.
2.05 €
01/2018/TKO Sprostredkovanie zberu a vývozu ostatného odpadu Obec Tovarné
1.16 €
02/2018/MOS Sprostredkovanie občanov v HN Obec Tovarné
0.00 €
04122017 Vypracovanie posudku k strategickému dokumentu " Územný plán obce Tovarné " Ing. Pavol Gurbaľ
600.00 €
1/2018 O poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu FÚRA s.r.o.
156.00 €
13/2017/MK Uskutočnenie stavebných prác zákazky " Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií a odtokových žľabov pri miestnej komunikácii Ladislav Džatko JUNIOR
13400.58 €
13112017 Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Tovarné
30.00 €
123452 08U03 O poskytovaní podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond
50316.40 €
31102017 Cena za združenú dodávku plynu MAGNA ENERGIA, a. s.
2.05 €
12/2017/DOT Ochrana zdravia občanov pri účasti na cirkevných obradoch a pri návšteve kostola a cintorína Obec Tovarné
1000.00 €
2509/2017 Vypracovanie Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácii obce Tovarné na stupni Návrh územného plánu obce Ing. arch. Jozef Bednár
1200.00 €
29092017 O poskytnutí finančných prostriedkov Inžinierska agentúra s.r.o.
360.00 €
27092017 Kúpa motorového vozidla Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o.
11600.00 €
06/2017 Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom B.D.B. s.r.o.
50316.40 €
17082017 Detské ihrisko - hracie prvky ENERCOM s.r.o.
6968.04 €
18082017 Lekárska posudková činnosť MUDr. Vlasta Janovská
8.00 €
11082017 Prenájom cintorína Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ondavské Matiašovce
28.63 €
Dodatok č. 3 Oprava a rekonštrukcia miestnej komunikácie a odtokových žľabov, oprava chodníkov pri miestnej komunikácii a miestnom parku, par. č. 433 a par. č. 273/1 v k. ú. Tovarné, zapísaných na LV 399 vo vlastníctve obce Tovarné Janeko, s. .r. o.
0.00 €
71/002/16 Predmet zmluvy o úvere a základné podmienky Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
10/2017/ZŠ Prenájom nebytových priestorov Obec Tovarné
0.00 €
11/2017/MOS Sprostredkovanie občanov v HN Centrum sociálnych služieb AMETYST
0.00 €
č. 02112016 Oprava a rekonštrukcia MK a odtokových žľabov, oprava chodníkov Janeko, s. .r. o.
0.00 €
37698 Dotácia Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Odborná škola
3000.00 €
11062015 dodatok k nájomnej zmluve Obec Tovarné
0.00 €
09/2017/VO Výmena okien v ľavej časti budovy OcÚ - nebytové priestory určené na prenájom STAON OKNA s.r.o.
3971.04 €
03.04/2017 Rozšírenie kamerového systému v obci Tovarné KAMTEL, s. r. o., Kendice
11301.60 €
22032017 kúpa pozemku Martin Hric a manželka Ľubica Hricová
800.00 €
06/2017/DOT Poskytnutie finančnej dotácie Obec Tovarné
250.00 €
07/2017/DOT Poskytnutie finančnej dotácie Obec Tovarné
500.00 €
08/2017/DOT Poskytnutie finančnej dotácie Obec Tovarné
3000.00 €
Dodatok č. 1 Fakturácia nájmu a služieb Obec Tovarné
381.40 €
08032017 Predaj pozemku Obec Tovarné
389.70 €
Dodatok č. 1 Doplnenie zmluy Ing. Slavomír Oravec
0.00 €
05/2017/ZAM Zámena pozemkov Obec Tovarné
0.00 €
Dodatok č. 2 Úprava podmienok zmluvy - upratovanie Obec Tovarné
20.00 €
Dodatok č. 1 Spracovanie Územného plánu obce Tovarné Ing. arch. Jozef Bednár
9600.00 €
04/2017/MOS Sprostredkovanie občanov v HN Obec Tovarné
0.00 €
24012017 Predaj pozemku Obec Tovarné
5000.00 €
23012017 Poskytovanie právnych služieb JUDr. Beáta Krausová, advokátka
100.00 €
03/2017/TKO Zmluva o vývoze vriec Obec Tovarné
1.16 €
Dodatok č. 4 Vypracovanie posudkov pre r. 2017 MUDr. Tibor Kočiš
0.00 €
Dodatok č. 1 Zmena úrokovej sadzby Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
71/002/16 Poskytnutie úvereu Prima banka Slovensko, a. s.
40000.00 €
01/MOS/2017 Sprostredkovanie občanov v HN Obec Tovarné
0.00 €
Dodatok č. 1 Zmena článku IV. Janeko, s. .r. o.
0.00 €
02112016 Oprava a rekonštrukcia miestnej komunikácie a odtokových žľabov, oprava chodníkov pri miestnej komunikácii a miestnom parku, par. č. 433 a par. č. 273/1 v k. ú. Tovarné, zapísaných na LV 399 vo vlastníctve obce Tovarné Janeko, s. .r. o.
47087.57 €
Dodatok č. 1 Úprava čl. 5 Janeko, s. .r. o.
20127.80 €
27102016 Oprava miestnej komunikácie Janeko, s. .r. o.
24415.30 €
03/2016/VYP Výpožička nebytových priestorov, nachádzajúcich sa na prízemí budovy so súp č.4 - KD Tovarné o výmere 43,61 m2 Obec Tovarné
0.00 €
10102016 zámena pozemku Obec Tovarné
0.00 €
29092016 zámena pozemku Obec Tovarné
0.00 €
Dodatok č. 2 Zmena Článku III. bod 3.2 kúpnej zmluvy č. Z20158757 MAGNA ENERGIA, a. s.
0.00 €
Dodatok č. 2 Zmena bodu č. 4.2 článku IV. Zmluvy o dielo uzatvorenej 26.02.2016 M. Cup, s. r. o.
0.00 €
04/2016/MOS Sprostredkovanie občanov v HN Obec Tovarné
0.00 €
16092016 Nájom časti budovy - Denného stacionáru, s. č. 172 Obec Tovarné
150.00 €
Dodatok č. 1 Úprava podmienok zmluvy Obec Tovarné
0.00 €
Dodatok č. 1 Poskytnutie finančného príspevku Obec Tovarné
1500.00 €
15082016 Poskytovanie telekomunikačných služieb O2 Slovakia s.r.o.
0.00 €
29072016 Nájom nebytových priestorov Obec Tovarné
2.00 €
2207/2016 Uskutočnenie stavebných prác zákazky" MŠ Tovarné - zateplenie obvodového plášťa a výmena okien" STELL, s. r. o.
19443.86 €
11072016 Digitálna ortofotomapa GEODETICCA, s. r. o.
268.30 €
03/2016/MOS Sprostredkovanie občanov v HN Obec Tovarné
0.00 €
Dodatok č. 1 Nájom nebytových priestorov Obec Tovarné
0.00 €
Z20158757_Z Predĺženie zmluvy - elektronické trhovisko MAGNA ENERGIA, a. s.
0.00 €
17062016 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov z neobalových výrobkov v obci NATUR-PACK, a. s.
0.00 €
1/2016/MOS Sprostredkovanie občanov v HN Obec Tovarné
0.00 €
15052016 Spracovanie evidencie pohrebiska Milan Groško - MGP
250.00 €
01/2016/ZZ zámena pozemku Muráň, Dušan, Ing. a manželka Muráňová Mária, Mgr.
0.00 €
01/2016/AČ Sprostredkovanie občanov v HN Obec Tovarné
0.00 €
02/2016/MOS Sprostredkovanie občanov v HN Obec Tovarné
0.00 €
26780 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR
2000.00 €
1611994 Odmeny umelcom za zvukové a obrazové záznamy SLOVGRAM
0.00 €
01/2016/TJ Poskytnutie finančného príspevku Obec Tovarné
1500.00 €
01042016 Výpožička nebytových priestorov Obec Tovarné
0.00 €
01/2016/MOS Sprostredkovanie občanov v HN Obec Tovarné
0.00 €
21032016 Kúpa pozemkov Ing. Slavomír Oravec
600.00 €
4/2016 Obstarávateľská činnosť pri obstarávaní Územného plánu obce Tovarné Ing. Iveta Sabaková
850.00 €
Dodatok č. 1 Zmena bodu č. 4.2 článku IV. Zmluvy o dielo uzatvorenej 26.02.2016 M. Cup, s. r. o.
57291.41 €
26/2/2016 Uskutočnenie stavebných prác "Výstavba multifunkčného ihriska" M. Cup, s. r. o.
74615.24 €
18022016 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov - "Budúca zmluva" NATUR-PACK, a. s.
0.00 €
22022016/NP Výpožička nebytových priestorov, nachádzajúcich sa na prízemí budovy so súp č.4 - KD Tovarné o výmere 30,5 m2 Obec Tovarné
0.00 €
11022016/NP Výpožička nebytových priestorov, nachádzajúcich sa na prízemí budovy so súp č.4 - KD Tovarné o výmere 30,5 m2 Obec Tovarné
0.00 €
2712016 Poskytnutie služby webového geografického informačného systému spoločnosti GEODETICCA GEODETICCA, s. r. o.
149.00 €
1812016 Poradenstvo pri vypracovaní projektu "Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií" PROFINMET, s. r. .
990.00 €
1-30845270977 Biznis ISDN Uni 200 Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
1-30845270977 Magio internet XL-ADSL Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Dodatok č. 3 Vypracovanie posudkov pre rok 2016 MUDr. Tibor Kočiš
0.00 €
01/2016/AMETYST sprostredkovania vývozu ostatného odpadu Obec Tovarné
0.00 €
č.1 dodatok k nájomnej zmluve Obec Tovarné
0.00 €
10112015 Predaj pozemku Obec Tovarné
6264.96 €
20/10/2015 Dodatok o zmenách a doplneniach Zmluvy o dielo č. 20/10/2015 FEDAN, s. r. o.
0.00 €
20/10/2015 Oprava miestnych komunikácií v obci Tovarné FEDAN, s. r. o.
22988.05 €
19102015 Spracovanie Územného plánu obce Tovarné Ing. arch. Jozef Bednár
13000.00 €
VO-04092015 verejné obstarávanie tender consult, s. r. o.
990.00 €
01/2015/T-4 Nájom nebytových priestorov Obec Tovarné
0.00 €
1/2015/ZBZ Prenájom nebytových priestorov Obec Tovarné
0.00 €
03092015-2 "Rekonštrukcia strechy školskej jedálne a materskej školy postavenej na parcele č. 269 v k. ú. Tovarné súp. č. 173" STELL, s. r. o.
10501.78 €
03092015-1 "Stavebné práce na budove zdravotného strediska v obci Tovarné" STELL, s. r. o.
9999.42 €
04/2015 Nájom nebytových priestorov Obec Tovarné
750.00 €
001/2015/KP Moderovanie programu počas podujatia "Oslava 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci Tovarné" Mgr. Miroslav Alexovič
180.00 €
03/2015 Nájom nebytových priestorov Obec Tovarné
150.00 €
02/2015 Poskytnutie finančnej dotácie Obec Tovarné
550.00 €
11062015 Nájom nebytových priestorov Obec Tovarné
100.00 €
02/2015 Zhotovenie diela: "Výmena okien a dverí na zdravotnom stredisku" DUTO MONT, s. r. o.
7700.40 €
D247/2015 Dodávka a vybudovanie kamerového systému v areáli ZŠ s MŠ Tovarné a detskej oddychovej zóne KAMTEL, s. r. o., Kendice
9374.40 €
01/2015 Poskytnutie finančnej dotácie Obec Tovarné
250.00 €
01/2015/AMETYST Vývoz vriec Obec Tovarné
1.16 €
01/2014 Poskytnutie finančnej dotácie Obec Tovarné
1500.00 €
03/2014 Poskytnutie finančnej dotácie Obec Tovarné
1500.00 €
02/2014 Poskytnutie finančnej dotácie Obec Tovarné
3000.00 €
Dodatok č. 1 Prenájom nebytových priestorov Obec Tovarné
85.92 €
24/09/2014 uskutočnenie stavebných prác na stavbe: "Chodník v obci Tovarné" Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov
29991.04 €
ZoD 02-07-2014 Dodávka projektovej dokumentácie na realizáciu stavby pre akciu "Zateplenie Kultúrneho domu v obci Tovarné za účelpom zvýšenia energetickej účinnosti objektu" Prodap, s. r. o.
4950.00 €
dodatok č. 01 Dočasný prenájom ostatnej plochy - k. ú. Tovarné, za účelom burzy exotického vtáctva, drobných zvierat a chov. potrieb spojených s ich predajom, jedenkrát mesačne a to konkrétne v prvú nedeľu v mesiaci. Obec Tovarné
0.00 €
02/2014 Sprostredkovanie občanov v HN Obec Tovarné
0.00 €
26/05/2014 Uskutočnenie stavebných prác na stavbe: "Rekonštrukcia chodníka k domu dôchodcov v obci Tovarné" FEDAN, s. r. o.
6597.85 €
02/2014 odkúpenie pozemku Prešovský samosprávny kraj
67.00 €
01.02.2005 Predĺženie nájmu nebytových priestorov Obec Tovarné
0.00 €
01/2014/AMETYST Sprostredkovanie zberu a vývozu ostatného odpadu /kód odpadu 180104-plienky/ Obec Tovarné
1.16 €

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
doc Zmluva č.1 - K.A.A.C. spol. s r.o.
doc Zmluva č.2 - DM SERVIS
jpg Zmluva č.3 - ZŠ s MŠ Tovarné
doc Zmluva č.4 - Prorigine s.r.o. Bratislava
doc Zmluva č.5 - MUDr. Tibor Kočíš
doc Zmluva č.6 - Ministerstvo hospodárstva SR
doc Zmluva č.7 - Patrik Jevický
doc Zmluva č.8 - Marta Korubová
doc Zmluva č.9 - IWIN SERVICES,spol.s r.o.
doc Zmluva č.10 - LÍNIA s.r.o. Košice
doc Dodatok č.1 k zmluve č.10 LÍNIA s.r.o. Košice
doc Zmluva č.11-Obvodný úrad Prešov
doc Dodatok č.3 k zmluve č.6
doc Zmluva č.12 - EXOTA Vranov
doc Zmluva č.13 - EXOTA Vranov
doc Dodatok č.1 k zmluve MUDr.Tibor Kočíš
doc Dodatok č. 1 k dohode o dodávke stravy zo dňa 01.03.2011
doc Výpoveď poistnej zmluvy Produkt 10
doc Zmluva č.14 -Andrea Hanuliaková
pdf Zmluva č.15 - Úrad vlády SR
pdf Zmluva č.16 - JARD s.r.o. Žalobín 89
pdf Zmluva č.17 - HYDROARCH, s.r.o. Prešov
pdf Dodatok č.5 k Dohode o dodávke stravy pre starých občanov
pdf Zmluva o vývoze ostatného odpadu CSS AMETYST
pdf Dodatok č.1/2012 k Zmluve č. 1941/2011
pdf Zmluva č.98/2012/OO o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR
pdf Zmluva č 2012/01/01
pdf Zmluva č. 2012/01/02
pdf Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve EXOTA
pdf Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve EXOTA
pdf Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí NFP
pdf Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí NFP zverejnený dňa 18.9.2012 .
pdf Zmluva č.2012/08/01102012 zverejnená dňa 24.9.2012
pdf Darovacia zmluva zverejnená 4.10.2012
pdf Darovacia zmluva zverejnená 24.10.2012
pdf Zmluva č. 639/2012/ODDRC o poskytnutí dotácií,zverejnená 24.10.2012
pdf Zmluva o prenájme plochy pre umiestnenie reklamy, zverejnená 25.10.2012
pdf Zmluva o dielo č. D232/2012, zverejnená 6.11.2012
pdf Zmluva o dielo č. 07-2012 zverejnená 22.12.2012
pdf Zmluva o vývoze ostatného odpadu, zverejnená 27.2.2013
pdf Zmluva o vývoze komunálneho odpadu, zverejnená 1.3.2013
pdf Dodatok č.7 k zmluve o podkytnutí nenávratného finančného príspevku
pdf Zmluva SLOVGRAM Bratislava zverejnená 10.5.2013
pdf Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov pre Súkromné CVČ Humenné
pdf Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov pre Grécko katolícke arcibiskupstvo Prešov
pdf Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov pre mesto Vranov n/T
pdf Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu, č. orient 4, zverejnená 17.6.2013
pdf Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu, č. orient 171 zverejnená 17.6.2013
pdf Zmluva č. 01/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tovarné zverejnená 21.júna 2013
pdf Dodatok č.1 k najomnej zmluve č. 2012/01/01 podpísanej dňa 31.05.2012
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov zverejnená 29.6.2013
pdf Zmluva o prenajme ostatnej plochy zverejnená 29.6.2013
pdf Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva, zverejnená 2.7.2013
pdf Zmluva o poskytnutí grantu č. SLSPf13_40 zverejnená 5.7.2013
pdf Zmluva č. 02/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tovarné zverejnená 10.7.2013
pdf Zmluva o poskytovaní služieb zverejnená 12.7.2013
pdf Zmluva o dielo č. 01/2013/ŠJ, zverejnená 19.7.2013
pdf Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tovarné v roku 2013