• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 302)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
19022021 Úprava spôsobu a podmienok vzájomnej spolupráce medzi obcou a oprávnenou osobou pri nakladaní s určenými zložkami komunálnych odpadov vzniknutých na území obce Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ľubomír Ludvik WINDOORS
2/2021 Realizácia zberu BRKO Odb.: Obec Tovarné
Dod.: FÚRA s.r.o.
10 €
4/2021 Prenájom hrobového miesta Odb.: Gabriela Mikitová st.
Dod.: Obec Tovarné
10 €
9/2021 Prenájom hrobového miesta Odb.: Anna Jozefová
Dod.: Obec Tovarné
10 €
16/2021 Prenájom hrobového miesta Odb.: Daniel Čura
Dod.: Obec Tovarné
10 €
17/2021 Prenájom hrobového miesta Odb.: Ivana Košudová
Dod.: Obec Tovarné
10 €
6/2021 Prenájom hrobového miesta Odb.: Svetlana Tomšuová
Dod.: Obec Tovarné
10 €
8/2021 Prenájom hrobového miesta Odb.: Jozef Hudák
Dod.: Obec Tovarné
20 €
210202 Dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy Odb.: Obec Tovarné
Dod.: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
58.8 €
1/2021 Prenájom hrobového miesta Odb.: Mária Bartošová
Dod.: Obec Tovarné
10 €
2/2021 Prenájom hrobového miesta Odb.: Helena Turcmanovičová
Dod.: Obec Tovarné
10 €
29012021 Predávajúci predáva a kupujúci kupujú do bezpodielového spoluvlastníctva nehnuteľnosť Odb.: Peter Magura a Elena Magurová
Dod.: Obec Tovarné
1352.85 €
1/2021 Spôsob a realizácia vývozu nebezpečných odpadov Odb.: Obec Tovarné
Dod.: FÚRA s.r.o.
470 €
20-514-04546 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Podpora čitateľskej gramotnosti širokej verejnosti prostredníctvom knižnice v obci Tovarné. Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Fond na podporu umenia
2000 €
8100078876 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom profesie. Odb.: Obec Tovarné
Dod.: UNIQA poisťovňa, a. s.
248.4 €
20012021 Odberateľ sa zaväzuje vykonať pre pôvodcu odpadu odber, prepravu, zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov Odb.: RAMEKO, s. r. o.
Dod.: Obec Tovarné
6 €
SITB-OO2-2020/001947-001 Záväzok požičiavateľa prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30122020 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi časť nehnuteľnosti - nebytový priestor, nachádzajúci sa na prízemí stavby uvedenej v bode 1 tohto článku Odb.: Ing. Peter Fedorko
Dod.: Obec Tovarné
41.3 €
GVIS-ZD-20-0014 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa Odb.: Obec Tovarné
Dod.: GEODETICCA VISION, s.r.o.
N20200313002D02 Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200313002 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
doc Zmluva č.1 - K.A.A.C. spol. s r.o.
doc Zmluva č.2 - DM SERVIS
jpg Zmluva č.3 - ZŠ s MŠ Tovarné
doc Zmluva č.4 - Prorigine s.r.o. Bratislava
doc Zmluva č.5 - MUDr. Tibor Kočíš
doc Zmluva č.6 - Ministerstvo hospodárstva SR
doc Zmluva č.7 - Patrik Jevický
doc Zmluva č.8 - Marta Korubová
doc Zmluva č.9 - IWIN SERVICES,spol.s r.o.
doc Zmluva č.10 - LÍNIA s.r.o. Košice
doc Dodatok č.1 k zmluve č.10 LÍNIA s.r.o. Košice
doc Zmluva č.11-Obvodný úrad Prešov
doc Dodatok č.3 k zmluve č.6
doc Zmluva č.12 - EXOTA Vranov
doc Zmluva č.13 - EXOTA Vranov
doc Dodatok č.1 k zmluve MUDr.Tibor Kočíš
doc Dodatok č. 1 k dohode o dodávke stravy zo dňa 01.03.2011
doc Výpoveď poistnej zmluvy Produkt 10
doc Zmluva č.14 -Andrea Hanuliaková
pdf Zmluva č.15 - Úrad vlády SR
pdf Zmluva č.16 - JARD s.r.o. Žalobín 89
pdf Zmluva č.17 - HYDROARCH, s.r.o. Prešov
pdf Dodatok č.5 k Dohode o dodávke stravy pre starých občanov
pdf Zmluva o vývoze ostatného odpadu CSS AMETYST
pdf Dodatok č.1/2012 k Zmluve č. 1941/2011
pdf Zmluva č.98/2012/OO o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR
pdf Zmluva č 2012/01/01
pdf Zmluva č. 2012/01/02
pdf Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve EXOTA
pdf Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve EXOTA
pdf Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí NFP
pdf Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí NFP zverejnený dňa 18.9.2012 .
pdf Zmluva č.2012/08/01102012 zverejnená dňa 24.9.2012
pdf Darovacia zmluva zverejnená 4.10.2012
pdf Darovacia zmluva zverejnená 24.10.2012
pdf Zmluva č. 639/2012/ODDRC o poskytnutí dotácií,zverejnená 24.10.2012
pdf Zmluva o prenájme plochy pre umiestnenie reklamy, zverejnená 25.10.2012
pdf Zmluva o dielo č. D232/2012, zverejnená 6.11.2012
pdf Zmluva o dielo č. 07-2012 zverejnená 22.12.2012
pdf Zmluva o vývoze ostatného odpadu, zverejnená 27.2.2013
pdf Zmluva o vývoze komunálneho odpadu, zverejnená 1.3.2013
pdf Dodatok č.7 k zmluve o podkytnutí nenávratného finančného príspevku
pdf Zmluva SLOVGRAM Bratislava zverejnená 10.5.2013
pdf Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov pre Súkromné CVČ Humenné
pdf Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov pre Grécko katolícke arcibiskupstvo Prešov
pdf Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov pre mesto Vranov n/T
pdf Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu, č. orient 4, zverejnená 17.6.2013
pdf Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu, č. orient 171 zverejnená 17.6.2013
pdf Zmluva č. 01/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tovarné zverejnená 21.júna 2013
pdf Dodatok č.1 k najomnej zmluve č. 2012/01/01 podpísanej dňa 31.05.2012
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov zverejnená 29.6.2013
pdf Zmluva o prenajme ostatnej plochy zverejnená 29.6.2013
pdf Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva, zverejnená 2.7.2013
pdf Zmluva o poskytnutí grantu č. SLSPf13_40 zverejnená 5.7.2013
pdf Zmluva č. 02/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tovarné zverejnená 10.7.2013
pdf Zmluva o poskytovaní služieb zverejnená 12.7.2013
pdf Zmluva o dielo č. 01/2013/ŠJ, zverejnená 19.7.2013
pdf Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tovarné v roku 2013