• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Tovarnianske trhy

                                       "O Z N A M"

Obec Továrne ako organizátor  spoločenského podujatia (Tovarnianské trhy)Vám oznamuje,  že z podujatia  bude vyhotovený audio-vizuálny záznam, ktorý bude zverejnený na našom webovom sídle http://www.tovarne.sk v sekcii „Tovarnianske trhy“.

Vaše osobné údaje budú spracúvané v zmysle článku 6 ods. 1, písm. f) (Oprávnený záujem prevádzkovateľa) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Bližšie informácie k spracúvaným osobným údajom získate na našom webovom sídle v sekcii  „OCHRANA OSOBÝCH ÚDAJOV“, prípadne priamo na Obecnom úrade Továrne alebo na e-mailovej adrese zodpovednaosoba@ppprotect.sk.


Znovuotvorenie Tovarnianskych trhov 

Obec Tovarné oznamuje, že Tovarnianske trhy sa v mesiaci jún 2020 nebudú konať. Ak sa opatrenia ÚVZ SR nezmenia a budú v platnosti opatrenia z 12.6.2020, tak sa Tovarnianske trhy uskutočnia dňa 12.7.2020. 

     

   Organizačné pokyny Tovarnianskych trhov spojených s burzou

Obec Tovarné oznamuje predajcom, že od 04.10.2020 sa môžu zaregistrovať resp. požiadať o povolenie na zriadenie trhového miesta na rok 2021. 

O Povolenie na zriadenie trhového miesta treba požiadať OcÚ Tovarné a to:

* osobne počas stránkových dní na OcÚ Tovarné

* poštovne - zaslaním žiadosti spolu s požadovanýcmi prílohami (vzory tlačív nájdete na internetovej stránke obce Tovarné v sekcii "Tovarnianske trhy"

Zároveň upozorňujeme predajcov, ktorí nebudú mať vybavené povolenie na zriadenie trhového miesta, že im na trhoch nebude umožnený predaj!!!

Povinnosti predajcov:

1. Každý predajca sa musí zaregistrovať na OcÚ Tovarné, kde na základe predložených dokladov ( doklad totožnosti, živnostenský list, kniha registračnej pokladne, alebo čestné vyhlásenie s uvedením daného § podľa ktorého ste oslobodený od používania reg. pokladne, v prípade SHR je potrebné osvedčenie SHR, LV alebo zmluva o nájme pôdy/stavby, kniha registračnej pokladnice alebo čestné vyhlásenie s uvedením daného § podľa ktorého ste oslobodený od používania reg. pokladne, v prípade predaja prebytkov čestné vyhlásenie, ktorého vzor dostanete na OcÚ Tovarné alebo na internetovej stránke obce, a LV alebo nájomná zmluva o nájme pôdy/stavby ), mu bude vydané povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov.

Na rok 2020 je potrebné vybaviť si nové povolenie - povolenie platné v roku 2019 nie je platné na rok 2020.

Taktiež je potrebné k žiadosti o vydanie povolenia doklady opätovne doložiť.

2. Poplatok za trhové miesto (4 m) je potrebné zaplatiť vopred pred konaním trhov a to:

a) prevodom na č. ú. : IBAN: SK21 0200 0000 0011 6744 0256, VS: číslo povolenia

b) v hotovosti do pokladne obce Tovarné počas stránkových dní OcÚ Tovarné

c) v deň konania trhov si môžete vyplatiť len trhové miesto na daný mesiac

3. V prípade vyplatenia trhového miesta na celý rok, bude od mesiaca január 2020 umožnené predajcom predávať na tom istom trhovom mieste s prideleným číslom, o ktoré predajca požiada osobne na OcÚ Tovarné počas stránkových dní od 06.10.2019 a na ktorom sa obec a predajca dohodnú. Vyplatenie trhového miesta na celý rok  dopredu je možné len do pokladne obce, osobne na obecnom úrade Tovarné. Predajca pri vyplatení trhového miesta na celý rok dopredu súhlasí s podmienkou, že v prípade jeho neúčasti na trhoch v niektorý mesiac mu poplatok za trhové miesto nebude vrátený a ani nebude prevedený na ďalší mesiac. 

Upozorňujeme predajcov, že rezervácie trhových miest platné v roku 2019 sa nepresúvajú, resp. nie sú platné  na rok 2020.

UPOZORNENIE:

Každému predajcovi, ktorý nepožiada o  povolenie k predaju od OcÚ Tovarné, nebude umožnený predaj na trhových miestach v obci Tovarné.

V prípade nejasností kontaktujte OcÚ Tovarné.

Tel: 057/44 95 231

Prehľad termínov Tovarnianskych trhov 2020:

05.01.2020, 02.02.2020, 01.03.2020, 05.04.2020, 10.05.2020, 07.06.2020, 12.07.2020, 02.08.2020, 06.09.2020, 04.10.2020, 08.11.2020, 06.12.2020

Dokumenty

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Počasie:

Správy SME:

Anketa:

Návštevnosť:

MAS Pod hradom Čičva